EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0750

2008/750/EY: Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä syyskuuta 2008 , monivuotisten taloudellisten suuntaviivojen vahvistamisesta selvitystilassa olevan EHTYn varojen ja selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitamista varten tehdyn päätöksen 2003/77/EY muuttamisesta

OJ L 255, 23.9.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 36 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/750/oj

23.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä syyskuuta 2008,

monivuotisten taloudellisten suuntaviivojen vahvistamisesta selvitystilassa olevan EHTYn varojen ja selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitamista varten tehdyn päätöksen 2003/77/EY muuttamisesta

(2008/750/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan EHTYn perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTYn perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä 1 päivänä helmikuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/76/EY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTYn perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisia seurauksia ja hiili- ja terästutkimusrahastoa koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi komissio hoitaa selvitystilassa olevan EHTYn varoja ja selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varoja.

(2)

Päätöksen 2003/77/EY (3) 2 artiklan mukaisesti komissio on arvioinut taloudellisten suuntaviivojen toimivuutta ja tehokkuutta.

(3)

Viiden ensimmäisen toimintavuoden aikaiset kokemukset taloudellisten suuntaviivojen täytäntöönpanosta ja rahoitusmarkkinakäytäntöjen muutokset osoittavat, että näitä suuntaviivoja olisi mukautettava.

(4)

Suuntaviivojen olisi perustuttava markkinoiden vakiokäytänteisiin ja -määritelmiin muun muassa käytettyjen maturiteetin määritelmien, takaisinostosopimusten osalta vastaavien arvopapereiden ja sovellettavien luottokelpoisuusluokitusten osalta.

(5)

Edellyttäen, että luottokelpoisuusvaatimuksia noudatetaan, tietyt julkiset yksiköt olisi rinnastettava jäsenvaltioihin tai muihin valtioihin, kun kyseessä ovat sijoitusrajat.

(6)

Suuntaviivoissa olisi otettava huomioon komission tilinpäätössääntöjen muutokset.

(7)

Tehokkuuden parantamiseksi ja hallintokustannusten alentamiseksi kertomusten esittämisväliä olisi mukautettava.

(8)

Päätös 2003/77/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2003/77/EY liite seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan iii alakohta seuraavasti:

”iii)

kiinteä- ja vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjat, joiden jäljellä oleva maturiteetti – tai kun kyseessä ovat omaisuusvakuudelliset arvopaperit, jäljellä oleva odotettu maturiteetti – on enintään 10 vuotta ja kuusi kuukautta maksupäivästä lukien, edellyttäen, että joukkovelkakirjat on laskenut liikkeeseen hyväksyttyä tyyppiä oleva liikkeeseenlaskija;”

b)

Korvataan b kohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

takaisinosto- ja takaisinmyyntisopimukset, edellyttäen, että vastapuolella on lupa kyseisiin liiketoimiin ja että komissio voi ostaa takaisin vastaavat arvopaperit kuin se on sopimuksen päättyessä mahdollisesti myynyt. Vastaavat arvopaperit ovat arvopapereita i) jotka on laskenut liikkeeseen sama liikkeeseenlaskija, ii) jotka ovat osa samaa liikkeeseenlaskua ja iii) joiden laji, nimellisarvo, kuvaus ja määrä ovat samat kuin myydyillä arvopapereilla, paitsi jos arvopapereihin on sovellettu yhtiöoikeudellisia toimia tai niiden yksikkökohtaista nimellisarvoa on muutettu;”

2)

Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan i–iii alakohta seuraavasti:

”a)

Sijoitukset voivat olla enintään:

i)

jäsenvaltioiden tai unionin toimielinten liikkeeseen laskemien tai takaamien joukkovelkakirjojen osalta 250 miljoonaa euroa jäsenvaltiota tai toimielintä kohti; joukkolainat, joiden luottokelpoisuusluokitus on vähintään ’AA’ tai sitä vastaava ja joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana on alueellinen tai paikallinen viranomainen tai valtion omistama ja/tai valtion määräysvallassa oleva julkinen yritys tai laitos, voidaan sisällyttää asianomaisen jäsenvaltion raja-arvoon;

ii)

muiden valtioiden, niiden alueellisten tai paikallisten viranomaisten, valtion omistamien ja/tai valtion määräysvallassa olevien julkisten yritysten tai laitosten tai ylikansallisten lainaajien liikkeeseen laskemien tai takaamien joukkovelkakirjojen, joiden luottokelpoisuusluokitus on vähintään ’AA’ tai sitä vastaava, osalta 100 miljoonaa euroa liikkeeseenlaskijaa tai takaajaa kohti;

iii)

hyväksytyn pankin talletusten ja/tai velkasitoumusten osalta, joukkovelkakirjat mukaan luettuina, joko 100 miljoonaa euroa pankkia kohti tai 5 prosenttia pankin omista varoista sen mukaan kumpi on alempi;”

b)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

Sijoitus yksittäiseen joukkovelkakirjaan, a alakohdassa annettujen rajojen puitteissa, saa olla enintään 20 prosenttia kyseisen joukkovelkakirjan kokonaismäärästä ostohetkellä.”

c)

Lisätään d alakohtaan seuraava toinen alakohta:

”Jos komissio saa tietoonsa, että luottokelpoisuusluokitus on laskenut alle vähimmäisvaatimusten, se pyrkii korvaamaan asianomaiset sijoitukset, edellyttäen, että tämä voidaan tehdä.”

d)

Lisätään e alakohta seuraavasti:

”e)

Jos joukkovelkakirjan luottokelpoisuusluokitus on korkeampi kuin liikkeeseenlaskijan luokitus tai liikkeeseenlaskijalla ei ole lainkaan luokitusta, voidaan soveltaa joukkovelkakirjan luokitusta.”

3)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   TILINPÄÄTÖS

Varojen hoidosta on esitettävä selvitys sekä selvitystilassa olevan EHTYn että selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston osalta vuosittain laadittavassa tilinpäätöksessä. Tilinpäätös on laadittava ja esitettävä komission tilinpitäjän hyväksymien EY:n tilinpäätössääntöjen mukaisesti, ottaen huomioon selvitystilassa olevan EHTYn varojen ja selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston erityisen luonteen. Komissio hyväksyy tilit, ja tilintarkastustuomioistuin tarkastaa ne. Komissio käyttää ulkopuolisia yrityksiä vuositilintarkastuksen teossa.”

4)

Korvataan 7 alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Näiden suuntaviivojen mukaisesti toteutetuista hallinnointitoimista laaditaan joka kuudes kuukausi yksityiskohtainen kertomus, joka lähetetään jäsenvaltioille.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. KOUCHNER


(1)  EUVL L 29, 5.2.2003, s. 22.

(2)  Lausunto annettu 11. maaliskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 29, 5.2.2003, s. 25.


Top