Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0630

2008/630/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008 , Bangladeshista tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3698) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 186 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2015; Kumoaja 32015D2260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/630/oj

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008,

Bangladeshista tuotaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin äyriäisiin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 3698)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/630/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistetaan yleiset periaatteet, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja rehuja ja varsinkin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Siinä säädetään kiireellisistä toimenpiteistä silloin, kun kolmansista maista tuotavat elintarvikkeet tai rehut todennäköisesti aiheuttavat vakavan vaaran ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle tai ympäristölle ja jos tällaista vaaraa ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/23/EY (2) säädetään, että eläinten ja eläinperäisten alkutuotteiden tuotantoketjua on valvottava eräiden jäämien ja ainesten havaitsemiseksi elävissä eläimissä, niiden ulosteissa, biologisissa nesteissä sekä kudoksissa, eläintuotteissa, rehussa ja juomavedessä.

(3)

Bangladeshista tuoduissa ihmisravinnoksi tarkoitetuissa äyriäisissä on todettu eläinlääkejäämiä ja kiellettyjä aineita. Näiden tuotteiden ja aineiden esiintyminen elintarvikkeissa voi vaarantaa ihmisten terveyden.

(4)

Yhteisön viimeisimmän Bangladeshiin tehdyn tarkastuskäynnin tulokset osoittavat, että elävien eläinten ja eläintuotteiden jäämien valvontajärjestelmässä on vakavia puutteita ja elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden testaamiseen tiettyjen eläinlääkejäämien varalta soveltuva laboratoriokapasiteetti ei ole riittävä.

(5)

Bangladesh on hiljattain ryhtynyt toimenpiteisiin kyseisten puutteiden korjaamiseksi kalastustuotteiden käsittelyn ja testauksen osalta.

(6)

Koska kyseiset toimenpiteet eivät ole riittäviä, yhteisössä on syytä ottaa käyttöön tiettyjä Bangladeshista tuotaviin äyriäisiin sovellettavia kiireellisiä toimenpiteitä, jotta varmistetaan ihmisten terveyden tehokas ja yhdenmukainen suojelu kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi vastaavasti sallittava äyriäisten tuonti Bangladeshista ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että äyriäiset on alkuperäpaikassa testattu analyyttisesti sen varmistamiseksi, että ne eivät sisällä mitään kiellettyjä aineita ja että tiettyjen eläinlääkejäämien määrät eivät ylitä yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä.

(8)

On kuitenkin aiheellista sallia kyseisten lähetysten tuonti, vaikka niiden mukana ei ole alkuperäpaikassa suoritettujen analyyttisten testien tuloksia, jos tuojajäsenvaltiot takaavat, että kyseisille lähetyksille tehdään asianmukaiset tarkastukset niiden saapuessa yhteisön rajalle.

(9)

Tätä päätöstä olisi tarkasteltava uudelleen Bangladeshin antamien takeiden ja jäsenvaltioiden tekemien analyyttisten testien tulosten perusteella.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan lähetyksiin, jotka sisältävät Bangladeshista tuotavia ihmisravinnoksi tarkoitettuja äyriäisiä, jäljempänä ”tuotteet”.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava kyseisten tuotteiden tuonti yhteisöön edellyttäen, että niiden mukana on tulokset alkuperäpaikassa suoritetusta analyyttisestä testistä, jolla varmistetaan, että tuotteet eivät aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle, jäljempänä ”analyyttinen testi”.

Analyyttisiä testejä on suoritettava etenkin klooriamfenikolin, nitrofuraanien aineenvaihduntatuotteiden, tetrasykliinin, malakiittivihreän ja kristallivioletin toteamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (3) ja komission päätöksen 2002/675/EY (4) mukaisesti.

3 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten tuotteiden tuonti, joiden mukana ei ole analyyttisen testin tuloksia, jos tuojajäsenvaltio takaa, että jokaiselle kyseisen tuotteen lähetykselle tehdään yhteisön rajalle saapuessa kaikki asianmukaiset tarkastukset sen varmistamiseksi, että tuotteet eivät vaaranna ihmisten terveyttä.

Kyseiset lähetykset on kuitenkin pidettävä yhteisön rajalla siihen asti, kun laboratoriotestein on osoitettu, että ne eivät sisällä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisön lainsäädännössä kiellettyjä aineita tai että mainitussa artiklassa tarkoitetut yhteisön lainsäädännön mukaiset eläinlääkejäämien enimmäismäärät eivät ylity.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle, jos analyyttiset testit osoittavat

a)

sellaisen aineen esiintymisen, jota ei sallita yhteisön lainsäädännössä; tai

b)

eläinlääkejäämiä, jotka ylittävät yhteisön lainsäädännössä vahvistetut enimmäismäärät.

Jäsenvaltioiden on käytettävä kyseisten tietojen toimittamiseen asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustettua elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein raportti kaikista analyyttisten testien tuloksista.

Raportit on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana (huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja tammikuu).

5 artikla

Kaikista tämän päätöksen soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähettäjä, vastaanottaja tai jommankumman edustaja.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä.

7 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen Bangladeshin antamien takeiden ja jäsenvaltioiden tekemien analyyttisten testien tulosten perusteella.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 202/2008 (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 17).

(2)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 562/2008 (EUVL L 157, 17.6.2008, s. 43).

(4)  EYVL L 221, 17.8.2002, s. 8. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/25/EY (EUVL L 6, 10.1.2004, s. 38).


Top