Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0072

Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008 , vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (Kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 28–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 116 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/oj

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/28


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/72/EY,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008,

vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/33/ETY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Mainittu direktiivi olisi sen vuoksi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Vihannestuotannolla on tärkeä asema yhteisön maataloudessa.

(3)

Vihannesten viljelyssä tyydyttävät tulokset riippuvat paljolti paitsi vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (4) soveltamisalaan kuuluvien siementen, myös vihannesten taimien ja niiden lisäykseen käytettävän aineiston laadusta ja terveydestä.

(4)

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston erilainen kohtelu eri jäsenvaltioissa voi lisätä kaupan esteitä ja siten estää näiden tuotteiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä.

(5)

Yhteisön tasolla yhdenmukaistetuilla vaatimuksilla olisi varmistettava se, että ostajat saavat koko yhteisön alueella tervettä ja hyvälaatuista vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa.

(6)

Näiden yhdenmukaisten vaatimusten on kasvien terveyden osalta oltava kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (5) mukaiset.

(7)

Yhteisön sääntöjä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa vihannesten taimien ja lisäysaineiston pitämiseen kaupan, jos voidaan osoittaa, että nämä kasvit ja aineisto on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin, koska näissä maissa voimassa olevat säännökset voivat poiketa tämän direktiivin säännöksistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY kasvien terveyttä koskevien säännösten soveltamista.

(8)

Kasvien terveyttä ja laatua koskevien vaatimusten vahvistaminen kullekin vihanneskasvisuvulle ja -lajille edellyttää pitkäjänteistä ja perusteellista teknistä ja tieteellistä tutkimusta. Tätä varten olisi vahvistettava menettely.

(9)

Vihannesten taimien tai lisäysaineiston toimittajien on ensisijaisesti varmistettava, että heidän tuotteensa ovat tämän direktiivin säännösten mukaiset.

(10)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi valvottava ja tarkastuksella varmistettava, että toimittajat noudattavat näitä säännöksiä.

(11)

Olisi säädettävä yhteisön valvontatoimenpiteistä tämän direktiivin vaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

(12)

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston ostajien edun mukaista on, että lajikkeiden nimet ovat tunnetut ja niiden tunnistettavuus turvataan.

(13)

Tätä tarkoitusta varten olisi säädettävä, jos mahdollista, vihannesten siementen kaupan pitämistä varten vahvistettujen lajikeasioita koskevien sääntöjen soveltamisesta.

(14)

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston tunnistettavuuden ja asianmukaisen kaupan pitämisen varmistamiseksi olisi tärkeää antaa yhteisön säännöt erien erottamisesta ja merkitsemisestä. Etiketeissä olisi ilmoitettava tarvittavat tiedot sekä virallista tarkastusta että käyttäjää varten.

(15)

Väliaikaisten saantivaikeuksien varalta olisi annettava sääntöjä, jotka mahdollistavat tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia lievemmät vaatimukset täyttävien vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitämisen kaupan.

(16)

Jäsenvaltioita olisi kiellettävä asettamasta muita kuin tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä tai rajoituksia liitteessä II tarkoitettujen sukujen ja lajien, joista laaditaan liiteluettelo, pitämiselle kaupan.

(17)

Olisi säädettävä mahdollisuudesta saattaa kolmansissa maissa tuotettujen vihannesten lisäys- ja taimiaineistojen kaupan pitäminen yhteisössä luvanvaraiseksi, jos niistä kaikissa tapauksissa voidaan antaa samat takeet kuin yhteisössä tuotetuista vihannesten lisäys- ja taimiaineistoista, jotka ovat yhteisön säännösten mukaiset.

(18)

Jäsenvaltioissa käytettävien teknisten tarkastusmenetelmien yhdenmukaistamiseksi sekä yhteisössä ja kolmansissa maissa tuotettujen vihannesten lisäys- ja taimiaineistojen vertaamiseksi keskenään on syytä järjestää vertailukokeita, jotta voidaan todeta, ovatko nämä tuotteet tämän direktiivin säännösten mukaiset.

(19)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(20)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä III olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämä direktiivi koskee vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämistä kaupan yhteisössä.

2.   Liitteessä II lueteltuja sukuja ja lajeja sekä niiden hybridejä koskevat 2–20 ja 23 artikla.

Mainitut artiklat koskevat myös muiden sukujen, lajien tai niiden hybridien perusrunkoja ja muita kasvinosia, jos näiden sukujen, lajien tai niiden hybridien aineistoa on vartettu tai on tarkoitus varttaa niihin.

3.   Muutokset liitteen II sukujen ja lajien luetteloon tehdään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 artikla

Tämä direktiivi ei koske lisäys- ja taimiaineistoja, jotka todistetusti on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin, jos ne ovat asianmukaisesti sellaisiksi tunnistettavissa ja jos ne pidetään riittävästi erillään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivissä 2000/29/EY vahvistettujen kasvien terveyttä koskevien sääntöjen noudattamista.

Erityisesti tunnistamista ja eristämistä koskevat toimenpiteet ensimmäisen kohdan soveltamiseksi toteutetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

”lisäysaineistolla” kasvin osia ja kaikkea kasviaineistoa, perusrungot mukaan luettuna, jotka on tarkoitettu vihannesten lisäykseen ja tuotantoon;

b)

”taimiaineistolla” sellaisia kokonaisia kasveja tai kasvinosia, vartetuilla kasveilla varttamisoksa mukaan lukien, jotka on tarkoitettu istutettaviksi vihannestuotantoa varten;

c)

”toimittajalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ammattimaisesti ainakin yhtä seuraavista vihannesten lisäys- tai taimiaineistoon liittyvistä toiminnoista: lisäys, tuotanto, ylläpito ja/tai käsittely sekä pitäminen kaupan;

d)

”pitämisellä kaupan” vihannesten lisäys- tai taimiaineiston pitämistä saatavilla tai varastossa, pitämistä myytävänä tai tarjoamista myytäväksi, varsinaista myyntiä ja/tai toimittamista toiselle henkilölle missä tahansa muodossa;

e)

”vastuussa olevalla virallisella toimielimellä”:

i)

jäsenvaltion asettamaa tai nimeämää kansallisen hallituksen valvonnassa olevaa yhtä keskusviranomaista, joka on vastuussa laatuun liittyvistä kysymyksistä;

ii)

mitä tahansa valtion viranomaista, joka on asetettu:

kansallisella tasolla tai

alueellisella tasolla kansallisten viranomaisten valvonnassa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Edellä i ja ii alakohdassa tarkoitetut toimielimet voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti siirtää tässä direktiivissä tarkoitetut tehtävänsä alaisenaan ja valvonnassaan suoritettaviksi jollekin julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joka virallisesti hyväksyttyjen sääntöjensä mukaisesti hoitaa yksinomaan erityisiä julkisia tehtäviä, jos tämä oikeushenkilö ja sen jäsenet eivät saa mitään henkilökohtaista etua toteuttamistaan toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että i ja ii alakohdassa tarkoitetut toimielimet toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Lisäksi voidaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyä muu i ja ii alakohdassa tarkoitetun toimielimen puolesta asetettu mainitun toimielimen alaisena ja valvonnassa toimiva oikeushenkilö, jos tämä oikeushenkilö ei saa mitään henkilökohtaista etua toteuttamistaan toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vastuussa olevat viralliset toimielimensä. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille;

f)

”virallisilla toimenpiteillä” vastuussa olevien virallisten toimielimien toimenpiteitä;

g)

”virallisella tarkastuksella” vastuussa olevan virallisen toimielimen tarkastusta;

h)

”virallisella ilmoituksella” vastuussa olevan toimielimen tekemää tai sen vastuulla tehtyä ilmoitusta;

i)

”erällä” yhden tuotteen tiettyä yksikkömäärää, joka voidaan tunnistaa koostumuksensa ja alkuperänsä tasalaatuisuuden perusteella;

j)

”laboratoriolla” julkis- tai yksityisoikeudellista laitosta, joka suorittaa määrityksiä ja tekee asianmukaisen diagnoosin, joka mahdollistaa tuottajalle tuotteiden laadun valvonnan.

4 artikla

Kullekin liitteessä II mainitulle suvulle tai lajille sekä muiden sukujen tai lajien perusrungoille, jos näiden sukujen tai lajien aineistoa on vartettu tai on tarkoitus varttaa näihin, vahvistetaan 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liitteessä I liiteluettelo, jossa viitataan tähän sukuun ja/tai lajiin sovellettaviin, direktiivissä 2000/29/EY säädettyihin kasvien terveyttä koskeviin vaatimuksiin ja määritellään

a)

vaatimukset, jotka vihannesten taimiaineiston on täytettävä erityisesti sadon laadun ja puhtauden sekä tarvittaessa lajikeominaisuuksien osalta. Nämä vaatimukset on liitettävä liitteessä I olevaan A osaan;

b)

vaatimukset, jotka vihannesten lisäysaineiston on täytettävä erityisesti käytetyn lisäysmenetelmän, kasvuston puhtauden ja tarvittaessa lajikeominaisuuksien osalta. Nämä vaatimukset on liitettävä liitteessä I olevaan B osaan.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimittajat toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttyvät vihannesten lisäys- ja taimiaineiston tuotannon ja kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa.

2.   Tätä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten toimittajien on joko itse suoritettava tai annettava hyväksytyn toisen toimittajan tai vastuussa olevan virallisen toimielimen suorittaa tarkastusta seuraavien periaatteiden mukaan:

tuotantoprosessin kriittisten kohtien tunnistaminen käytettävien tuotantomenetelmien osalta,

ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen kriittisten kohtien valvonta- ja tarkastusmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto,

näytteenotto vastuussa olevan virallisen toimielimen hyväksymän laboratorion suorittamaa määritystä varten tässä direktiivissä määriteltyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi,

kirjallisen tai muun pysyvän rekisterin pitäminen vastuussa olevaa virallista toimielintä varten ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tiedoista sekä lisäys- ja taimiaineiston tuotannosta ja pitämisestä kaupan. Nämä asiakirjat ja rekisterit on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan.

Niiden toimittajien, joiden toiminta tällä alalla rajoittuu oman yrityksen ulkopuolella tuotettujen ja pakattujen vihannesten lisäys- ja taimiaineiston välittämiseen, on kuitenkin ainoastaan pidettävä kirjallista tai muuta pysyvää rekisteriä näiden tuotteiden ostoista ja myynneistä ja/tai toimituksista.

Tämä kohta ei koske toimittajia, joiden toiminta rajoittuu vihannesten lisäys- ja taimiaineiston vähäisten määrien toimittamiseen muille kuin ammattimaisille lopullisille käyttäjille.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen toimittajien itsensä suorittaman tarkastuksen tulokset tai heidän käytettävissään olevat tiedot osoittavat, että vähintään yhtä direktiivin 2000/29/EY tarkoittamaa haitallista organismia esiintyy tai että tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa eriteltyjä organismeja on enemmän kuin vaatimuksissa sallitaan, toimittajien on viipymättä ilmoitettava tästä vastuussa olevalle viralliselle toimielimelle ja toteutettava tämän osoittamat tai mitkä tahansa muut tarvittavat toimenpiteet kyseisten haitallisten organismien leviämisvaaran vähentämiseksi. Toimittajien on pidettävä kirjaa kaikista haitallisten organismien esiintymisistä tiloissaan sekä asiaa koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta.

4.   Yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi vahvistetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

1.   Vastuussa olevan virallisen toimielimen on hyväksyttävä toimittajat todettuaan niiden tuotantomenetelmien ja laitosten olevan niiden harjoittamia toimintoja koskevilta osiltaan tämän direktiivin vaatimusten mukaiset. Hyväksyminen on uusittava, jos toimittaja päättää harjoittaa muita kuin hyväksyttyjä toimintoja.

2.   Vastuussa olevan virallisen toimielimen on hyväksyttävä laboratoriot todettuaan näiden laboratorioiden, käytettävien menetelmien ja laitosten olevan harjoitettavan tarkastustoiminnan osalta tämän direktiivin 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen eriteltyjen vaatimuksien mukaisia. Hyväksyminen on uusittava, jos laboratorio päättää harjoittaa muuta kuin hyväksyttyjä toimintoja.

3.   Vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei noudateta. Sen on tämän vuoksi otettava huomioon erityisesti 7 artiklan mukaisesti suoritetun tarkastuksen tulokset.

4.   Toimittajien, laitosten ja laboratorioiden säännöllisestä valvonnasta ja tarkastuksesta vastaa joko välittömästi tai välillisesti vastuussa oleva virallinen toimielin, jolla on aina oltava esteetön pääsy kaikkiin laitosten tiloihin tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Valvonnan ja tarkastuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Jos nämä valvonta ja tarkastus osoittavat, että tämän direktiivin vaatimuksia ei noudateta, vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

7 artikla

1.   Komission asiantuntijat voivat yhteistyössä jäsenvaltioiden vastuussa olevien virallisten toimielinten kanssa tarvittaessa suorittaa tarkastuksia paikalla tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja erityisesti sen tarkistamiseksi, täyttävätkö toimittajat tosiasiallisesti tämän direktiivin vaatimukset. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus suoritetaan, on annettava asiantuntijalle kaikki tehtävän suorittamisessa tarvittava apu. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tarkastuksen tulokset.

2.   Yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan soveltamiseksi annetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

8 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa saavat pitää kaupan ainoastaan hyväksytyt toimittajat sillä edellytyksellä, että tuotteet täyttävät 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa esitetyt vaatimukset.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei koske vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, jotka on tarkoitettu:

a)

kokeisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin, tai

b)

valintatyöhön, taikka

c)

toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on säilyttää geneettinen monimuotoisuus,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY säännösten soveltamista.

3.   Yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdan a, b ja c alakohdan soveltamiseksi vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, jotka kuuluvat liitteessä II lueteltuihin sukuihin ja lajeihin sekä direktiivin 2002/55/EY soveltamisalaan, saa pitää kaupan yhteisössä ainoastaan, jos ne ovat mainitun direktiivin mukaisesti hyväksyttyä lajiketta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

2.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, jotka kuuluvat liitteessä II lueteltuihin sukuihin ja lajeihin mutta eivät direktiivin 2002/55/EY soveltamisalaan, saa pitää kaupan yhteisössä ainoastaan, jos ne ovat lajiketta, joka on virallisesti hyväksytty vähintään yhdessä jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan ja tämän artiklan 3 kohdan soveltamista.

Hyväksymisen edellytyksiin sovelletaan direktiivin 2002/55/EY 4 ja 5 artiklan ja 9 artiklan 3 kohdan säännöksiä.

Hyväksymiseen ja ylläpitoon liittyviin menettelyihin ja muodollisuuksiin sovelletaan soveltuvin osin mainitun direktiivin 3 artiklan 2 ja 4 kohtaa, 6, 7, 8 artiklaa, 9 artiklan 1, 2 ja 4 kohtaa sekä 10–15 artiklaa.

Kasvuvaiheessa kertyneet epävirallisten kokeiden tulokset sekä käytännön tiedot voidaan ottaa huomioon kaikissa tapauksissa.

3.   Lajikkeet, jotka on virallisesti hyväksytty 2 kohdan mukaisesti, on lisättävä direktiivin 2002/55/EY 17 artiklassa tarkoitettuun vihanneslajien yleiseen lajikeluetteloon. Mainitun direktiivin 16 artiklan 2 kohtaa sekä 17, 18 ja 19 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

10 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineisto on pidettävä toisistaan erillään sekä kasvu- että nostovaiheessa samoin kuin otettaessa emoaineistosta varttamisoksia.

2.   Jos eri alkuperää olevia vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja yhdistetään tai sekoitetaan keskenään pakkaamisen, varastoinnin, kuljetuksen tai toimitusten aikana, toimittajan on pidettävä kirjaa seuraavista tiedoista: erän kokoonpano sekä kunkin sen osan alkuperä.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava virallisin tarkastuksin, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudatetaan.

11 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa saa pitää kaupan ainoastaan riittävän tasalaatuisina erinä ja jos sen todetaan olevan tämän direktiivin säännösten mukaista ja se varustetaan asiakirjalla, jonka toimittaja on laatinut 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan soveltamista. Jos asiakirja sisältää virallisen lausunnon, sen on erotuttava selvästi asiakirjan muusta sisällöstä.

Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston merkitsemistä ja/tai sulkemista sekä pakkaamista koskevat vaatimukset on esitettävä 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa.

2.   Vaadituksi päällysmerkinnäksi riittävät asianmukaiset tiedot tuotteesta, kun kyseessä on vihannesten lisäys- ja taimiaineiston vähittäismyynti muille kuin ammattimaisille lopullisille käyttäjille.

12 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat vapauttaa:

a)

noudattamasta 11 artiklaa ne pientuottajat, joiden vihannesten lisäys- ja taimiaineiston tuotannon ja myynnin on tarkoitus palvella paikallisilla markkinoilla sellaisten henkilöiden lopullista käyttöä, jotka eivät ammattimaisesti toimi kasvintuotannossa (paikallinen kauppa);

b)

jäljempänä 18 artiklassa tarkoitetuista valvonnasta ja virallisesta tarkastuksesta vapautuksen saaneiden henkilöiden tuottamien vihannesten lisäys- ja taimiaineiston paikallisen kaupan.

2.   Täytäntöönpanosta on annettava 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vapautusten muita, erityisesti pienten tuottajien ja paikallisten markkinoiden käsitteisiin liittyviä edellytyksiä sekä näihin edellytyksiin liittyviä menettelyjä.

13 artikla

Jos tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttävien vihannesten lisäys- ja taimiaineiston saannissa on väliaikaisia vaikeuksia, voidaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toteuttaa toimenpiteet lievemmät vaatimukset täyttävien vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitämisestä kaupan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY kasvien terveyttä koskevien sääntöjen soveltamista.

14 artikla

1.   Tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttävää vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa eivät koske muut kuin tässä direktiivissä säädetyt toimittajaa, kasvien terveyttä, kasvualustaa ja tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä koskevat kaupan pitämisen rajoitukset.

2.   Sellaisen vihanneslajikkeen lisäys- ja taimiaineistoa, joka sisältyy vihanneslajien yleiseen lajikeluetteloon, eivät koske mitkään muut kuin tässä direktiivissä säädetyt tai tarkoitetut lajiketta koskevat kaupan pitämisen rajoitukset.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä asettamasta liitteessä II tarkoitettujen tuotteiden pitämiselle kaupan tiukempia edellytyksiä tai rajoituksia kuin 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa määrätään tai niiden puuttuessa tiukempia kuin ne, jotka ovat voimassa 28 päivänä huhtikuuta 1992.

16 artikla

1.   Noudattaen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä päätetään, vastaavatko vihannesten lisäys- ja taimiaineistot, jotka tuotetaan kolmannessa maassa ja joista on samat takeet toimittajan velvoitteita, tunnistettavuutta, ominaisuuksia, kasvien terveyttä, kasvualustaa, pakkaamista, tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä, merkitsemistä ja sulkemista koskevilta osin, yhteisössä tuotettuja tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttäviä vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja kaikilta näiltä osin.

2.   Jäsenvaltiot voivat ennen 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä 31 päivään joulukuuta 2012 soveltaa kolmansista maista tapahtuvaan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston tuontiin edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa joko väliaikaisesti tai pysyvästi määriteltyjä edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY säännösten soveltamista. Jos näitä edellytyksiä ei ole vahvistettu mainituissa liiteluetteloissa, tuontiin on sovellettava edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuvaan tuotantoon sovellettavia edellytyksiä.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päivää voidaan ennen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä siirtää myöhäisemmäksi kolmansien maiden osalta 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja, jotka jäsenvaltio tuo maahan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tekemänsä päätöksen perusteella, eivät koske 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevat rajoitukset pidettäessä niitä kaupan toisessa jäsenvaltiossa.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa tuotettaessa ja pidettäessä kaupan ne tarkastetaan virallisesti ainakin pistokokein, jotta varmistetaan tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten noudattaminen.

18 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt 5 artiklassa säädetyn tarkastuksen sekä 10 ja 17 artiklassa säädetyn virallisen tarkastuksen, näytteenottomenetelmät mukaan lukien, täytäntöönpanosta vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

19 artikla

1.   Jos 6 artiklan 4 kohdassa säädetyissä valvonnassa ja tarkastuksessa, 17 artiklassa säädetyssä virallisessa tarkastuksessa tai 20 artiklassa tarkoitetuissa kokeissa todetaan, että vihannesten lisäys- ja taimiaineisto ei täytä tämän direktiivin vaatimuksia, jäsenvaltion vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne ovat tämän direktiivin säännösten mukaiset tai jos se ei ole mahdollista, kiellettävä kyseisen vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitäminen kaupan yhteisössä.

2.   Jos todetaan, että tietyn toimittajan kaupan pitämä vihannesten lisäys- ja taimiaineisto ei ole tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten mukaista, kyseisen jäsenvaltion on huolehdittava, että tätä toimittajaa vastaan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet. Jos toimittajaa kielletään pitämästä kaupan vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, jäsenvaltion on annettava tästä tieto komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille toimielimille.

3.   Toimenpiteet, jotka toteutetaan 2 kohdan mukaisesti, on peruutettava heti, kun riittävällä varmuudella voidaan osoittaa, että toimittajan kaupan pidettäväksi tarkoitettu vihannesten lisäys- tai taimiaineisto täyttää tulevaisuudessa tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset.

20 artikla

1.   Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, myös kasvien terveyttä, koskevien tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioissa on suoritettava näytteiden perusteella testejä tai tarvittaessa kokeita. Komissio voi pyytää jäsenvaltioiden ja komission edustajia tarkastamaan kokeet.

2.   Yhteisössä on tämän direktiivin pakollisten tai valinnaisten säännösten mukaisesti, mukaan lukien kasvien terveyttä koskevat säännökset, markkinoille saatettujen vihannesten lisäys- ja taimiaineistosta otettujen näytteiden jälkitarkastusta varten suoritettava pistokokein yhteisön vertailutestejä ja -kokeita. Vertailutestit ja -kokeet voivat koskea seuraavia:

kolmansissa maissa tuotettu vihannesten lisäys- ja taimiaineisto,

luonnonmukaiseen maatalouteen soveltuva vihannesten lisäys- ja taimiaineisto,

geneettisen monimuotoisuuden säilyttämistoimenpiteiden yhteydessä kaupan pidettyjen vihannesten lisäys- ja taimiaineisto.

3.   Vertailutestejä ja -kokeita on käytettävä vihannesten lisäys- ja taimiaineiston teknisten tarkastusmenetelmien yhdenmukaistamiseksi sekä niiden edellytysten täyttymisen tarkistamiseksi, joiden mukaista aineiston on oltava.

4.   Vertailutestien ja -kokeiden suorittamiseksi tarvittavat järjestelyt on suoritettava 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle testien ja kokeiden ja niiden tulosten teknisistä järjestelyistä. Mahdollisista kasvien terveyteen liittyvistä ongelmista komissio ilmoittaa pysyvälle kasvinsuojelukomitealle.

5.   Yhteisö voi myöntää rahoitusta 2 ja 3 kohdassa säädettyjen vertailutestien ja -kokeiden toteuttamiseksi.

Yhteisön rahoitus toteutetaan budjettivallan käyttäjän päättämien vuosittaisten määrärahojen rajoissa.

6.   Vertailutestit ja -kokeet, joille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta, ja kyseisen rahoituksen myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7.   Ainoastaan valtion viranomaiset tai valtion vastuulla toimivat oikeushenkilöt voivat suorittaa 2 ja 3 kohdassa säädettyjä vertailutestejä ja -kokeita.

21 artikla

1.   Komissiota avustaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä ”komitea”.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

22 artikla

Muutokset 4 artiklassa tarkoitettuihin liiteluetteloihin sekä tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten annettuihin vaatimuksiin ja yksityiskohtaisiin sääntöihin tehdään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

23 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden alueella tuotetut, kaupan pidettäviksi tarkoitetut vihannesten lisäys- ja taimiaineistot ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaiset.

2.   Jos virallisessa tarkastuksessa todetaan, että vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa ei voida pitää kaupan, koska kasvien terveyttä koskeva vaatimus ei täyty, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset viralliset toimenpiteet tästä kasvien terveydelle aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.

24 artikla

Kun 4 artiklassa tarkoitettua liiteluetteloa laaditaan, on kullekin liitteessä II tarkoitetulle suvulle tai lajille vahvistettava 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päivä, jona 5–11, 14, 15, 17, 19 ja 23 artikla pannaan täytäntöön.

25 artikla

Kumotaan direktiivi 92/33/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä III olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä III olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

26 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

27 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  Lausunto annettu 11. maaliskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/699/EY (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 33).

(3)  Katso liitteessä III oleva A osa.

(4)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/124/EY (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12).

(5)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/64/EY (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 31).

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).


LIITE I

Vaatimukset, jotka vahvistetaan 4 artiklan mukaisesti

A   OSA

Vaatimukset, jotka vihannesten taimiaineiston on täytettävä.

B   OSA

Direktiivissä 2002/55/EY luettelemattomia sukuja ja lajeja koskevat liiteluettelot, joissa esitetään vaatimukset, jotka lisäysaineiston on täytettävä.


LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista suvuista ja lajeista

Allium cepa L.

Cepa-ryhmä

Ruokasipuli

Aggregatum-ryhmä

Salottisipuli

Allium fistulosum L.

Pillisipuli

Allium porrum L.

Purjo

Allium sativum L.

Valkosipuli

Allium schoenoprasum L.

Ruohosipuli

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kirveli

Apium graveolens L.

Lehtiselleri

Mukulaselleri

Asparagus officinalis L.

Parsa

Beta vulgaris L.

Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas

Lehtijuurikas tai lehtimangoldi

Brassica oleracea L.

Lehtikaali

Kukkakaali

Parsakaali

Ruusukaali

Kurttukaali

Valkokaali

Punakaali

Kyssäkaali

Brassica rapa L.

Kiinankaali

Nauris

Capsicum annuum L.

Paprika, chilipaprika

Chicorium endivia L.

Kähäräendiivi

Siloendiivi

Chicorium intybus L.

Salaattisikuri eli suppusikuri

Isolehtisikuri tai italiansikuri

Teollisuussikuri

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vesimeloni

Cucumis melo L.

Meloni

Cucumis sativus L.

Kurkku

Avomaankurkku

Cucurbita maxima Duchesne

Jättikurpitsa

Cucurbita pepo L.

Kesäkurpitsa

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka

Kardoni

Daucus carota L.

Porkkana

Porkkana

Foeniculum vulgare Mill.

Fenkoli

Lactuca sativa L.

Salaatti

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomaatti

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

Phaseolus coccineus L.

Ruusupapu

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu

Salkopapu

Pisum sativum L. (partim)

Silpoydinherne

Silpoherne

Sokeriherne

Raphanus sativus L.

Retiisi

Retikka

Rheum rhabarbarum L.

Raparperi

Scorzonera hispanica L.

Kaurajuuri tai mustajuuri

Solanum melongena L.

Munakoiso

Spinacia oleracea L.

Pinaatti

Valerianelle locusta (L.) Laterr.

Vuonankaali

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

Zea mays L. (partim)

Sokerimaissi

Paukkumaissi


LIITE III

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(25 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 92/33/ETY

(EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1)

 

Komission päätös 93/400/ETY

(EYVL L 177, 21.7.1993, s. 27)

 

Komission päätös 94/152/EY

(EYVL L 66, 10.3.1994, s. 33)

 

Komission päätös 95/25/EY

(EYVL L 36, 16.2.1995, s. 34)

 

Komission päätös 97/109/EY

(EYVL L 39, 8.2.1997, s. 21)

 

Komission päätös 1999/29/EY

(EYVL L 8, 14.1.1999, s. 29)

 

Komission päätös 2002/111/EY

(EYVL L 41, 13.2.2002, s. 43)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003

(EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1)

Ainoastaan liitteessä II oleva 6 kohta ja liitteessä III oleva 27 kohta

Neuvoston direktiivi 2003/61/EY

(EUVL L 165, 3.7.2003, s. 23)

Ainoastaan 1 artiklan 4 kohta

Komission päätös 2005/55/EY

(EUVL L 22, 26.1.2005, s. 17)

 

Komission direktiivi 2006/124/EY

(EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12)

Ainoastaan 1 artikla ja liite

Komission päätös 2007/699/EY

(EUVL L 284, 30.10.2007, s. 33)

 

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(25 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

92/33/ETY

31 päivä joulukuuta 1992

2003/61/EY

10 päivä lokakuuta 2003

2006/124/EY

30 päivä kesäkuuta 2007

1 päivä heinäkuuta 2007 (1)


(1)  Direktiivin 2006/124/EY 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään seuraavaa: ”Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2007. Ne voivat kuitenkin lykätä säännösten soveltamista Allium cepa L.- (aggregatum-ryhmä), Allium fistulosum L.-, Allium sativum L.-, Allium schoenoprasum L.-, Rheum rhabarbarum L.- ja Zea mays L.- lajien lajikkeiden virallisen hyväksymisen osalta 31 päivään joulukuuta 2009 asti.”


LIITE IV

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 92/33/ETY

Tämä direktiivi

1, 2 ja 3 artikla

1, 2 ja 3 artikla

4 artiklan johdantokappale

4 artiklan johdantokappale

4 artiklan i ja ii alakohta

4 artiklan a ja b alakohta

5, 6 ja 7 artikla

5, 6 ja 7 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

8 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

10 ja 11 artikla

10 ja 11 artikla

12 artiklan ensimmäisen kohdan johdantokappale

12 artiklan 1 kohdan johdantokappale

12 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

12 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

12 artiklan toinen kohta

12 artiklan 2 kohta

13–20 artikla

13–20 artikla

21 artiklan 1 ja 2 kohta

21 artiklan 1 ja 2 kohta

21 artiklan 3 kohta

21 artiklan 4 kohta

22 artiklan 1 kohta

22 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohta

23 artikla

22 artikla

24 artikla

23 artikla

25 artiklan 1 kohta

25 artiklan 2 kohta

24 artikla

25 artikla

26 artikla

26 artikla

27 artikla

Liitteet I ja II

Liitteet I ja II

Liitteet III ja IV


Top