Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0758

Komission asetus (EY) N:o 758/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008 , sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 711/2008 muuttamisesta

OJ L 205, 1.8.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/758/oj

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 758/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 711/2008 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen tuotteiden vientituet vahvistetaan 25 päivänä heinäkuuta 2008 alkaen komission asetuksessa (EY) N:o 711/2008 (2).

(2)

Komission käytössä olevien, erityisesti sisä- ja maailmanmarkkinahintojen välisen suhteen muuttumista koskevien lisätietojen perusteella on tarpeen mukauttaa nyt sovellettavia vientitukia.

(3)

Asetusta (EY) N:o 711/2008 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 711/2008 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 197, 25.7.2008, s. 30.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 1 päivänä elokuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

16,82 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

16,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

18,29

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

18,29

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

18,29

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1829

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


Top