Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0753

Komission asetus (EY) N:o 753/2008, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008 , tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1299/2007 muuttamisesta

OJ L 205, 1.8.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 306 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/753/oj

1.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 753/2008,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2008,

tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1299/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 127 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 23 päivänä marraskuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1952/2005 (2) on määrä kumota 1 päivästä heinäkuuta 2008 maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 201 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(2)

Eräitä tuottajaryhmittymiä koskevia asetuksen (EY) N:o 1952/2005 säännöksiä ei ole sisällytetty maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevaan asetukseen. Humala-alan moitteettoman toiminnan jatkumisen varmistamiseksi kyseiset säännökset on tarpeen vahvistaa tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla 6 päivänä marraskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1299/2007 (3).

(3)

Maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen 122 artiklassa vahvistetaan yleisedellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot hyväksyvät tuottajaorganisaatiot. Kyseisiä edellytyksiä olisi täsmennettävä humala-alan osalta. Johdonmukaisuuden vuoksi kyseisellä alalla olisi edelleen käytettävä ilmaisua ”tuottajaryhmittymät”.

(4)

Kaikenlaisen tuottajien välisen syrjinnän välttämiseksi ja yritystoiminnan yhtenäisyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava koko yhteisöä koskevat edellytykset, jotka tuottajaryhmittymien on jäsenvaltion hyväksynnän saadakseen täytettävä. Tarjonnan tehokkaan keskittymisen kannalta on erityisesti tarpeen, että ryhmittymät harjoittavat yhtäältä riittävän laajaa taloudellista toimintaa ja että ryhmittymä saattaa markkinoille tuottajien koko tuotannon joko suoraan tai tuottajien välityksellä yhteisiä sääntöjä noudattaen.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1299/2007 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1299/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (4) 122 artiklassa säädetty tuottajaorganisaatioiden, jäljempänä ’tuottajaryhmittymä’, hyväksymisestä vastaava toimivaltainen viranomainen on se jäsenvaltio, jonka alueella on tuottajaryhmittymän sääntömääräinen toimipaikka.

2.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä hyväksymistä pyytävät tuottajaryhmittymät, jotka ovat seuraavien yleisedellytysten mukaisia:

a)

ne ovat oikeushenkilöitä tai niillä on riittävä oikeuskelpoisuus, jotta niillä voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

b)

ne soveltavat yhteisiä tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevia sääntöjä toisessa alakohdassa tarkoitetussa kaupan pitämisen ensimmäisessä vaihteessa;

c)

niiden sääntöjen mukaan ryhmittymien tuottajajäsenillä on velvollisuus:

i)

noudattaa yhteisiä tuotantosääntöjä ja tuotettavia lajikkeita koskevia päätöksiä;

ii)

saattaa markkinoille koko tuotantonsa ryhmittymän välityksellä;

d)

ne esittävät todisteet riittävän laajasta taloudellisesta toiminnasta;

e)

ne pidättäytyvät koko toimialallaan kaikesta yhteisön tuottajien tai ryhmittymien syrjinnästä erityisesti näiden kansallisuuden tai sijoittautumispaikan perusteella;

f)

ne varmistavat ilman syrjintää jokaisen sellaisen tuottajan oikeuden liittyä ryhmittymään, joka sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä;

g)

niiden säännöissä on määräykset sen varmistamiseksi, että ryhmittymästä eroa pyytävät jäsenet voivat erota oltuaan jäseninä vähintään kolme vuotta ja ilmoitettuaan ryhmittymälle tai liitolle eroaikeestaan vähintään vuotta ennen eroa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten kansallisten lakien tai asetusten säännösten soveltamista, joiden päämääränä on joko suojata määrätyissä tapauksissa ryhmittymää tai sen velkojia jäsenen eroamisesta aiheutuvilta rahoitusvaikutuksilta tai estää jäsenen eroaminen varainhoitovuoden aikana;

h)

niiden sääntöihin sisältyy velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa toiminnoista, joita hyväksyminen koskee;

i)

ne eivät ole hallitsevassa asemassa yhteisössä.

Ensimmäisellä kaupan pitämisen vaiheella tarkoitetaan itse myyjän tai, silloin kun kyseessä on ryhmittymä, tämän jäsenten tuottaman humalan myyntiä tukkukaupalle tai humalaa käyttävälle teollisuudelle.

3.   Edellä 2 kohdan c alakohdassa säädetty velvollisuus ei kuitenkaan koske tuotteita, joista tuottajat ovat tehneet myyntisopimuksia ennen tuottajaryhmittymään liittymistä, jos kyseiselle ryhmittymälle on ilmoitettu tästä ja se on hyväksynyt sopimukset.

4.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa säädetään, jos tuottajaryhmittymä antaa luvan, sen jäseninä olevat tuottajat voivat kuitenkin tuottajaryhmittymän vahvistamin edellytyksin:

a)

korvata 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa säädetyn velvollisuuden pitää kaupan koko tuotanto tuottajaryhmittymän välityksellä sellaisella kaupan pitämisellä, jonka perusteena ovat ryhmittymien sääntöihin sisältyvät yhteiset säännöt, joilla varmistetaan, että tuottajaryhmittymällä on myyntihinnan tasoa koskeva tarkastusoikeus, koska myyntihinnalla on oltava ryhmittymän hyväksyntä; hyväksymättä jättäminen velvoittaa ryhmittymän ostamaan humalan takaisin korkeammalla hinnalla;

b)

pitää oman ryhmittymän valitseman muun tuottajaryhmittymän välityksellä kaupan tuotteita, jotka ominaisuuksiensa puolesta eivät perinteisesti kuulu oman tuottajaryhmittymän kaupalliseen toimintaan.

5.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja c alakohdan i alakohdassa tarkoitetut yhteiset säännöt on vahvistettava kirjallisina. Niissä on oltava vähintään:

a)

tuotannon osalta

i)

säännökset yhden tai useamman määritetyn lajikkeen käyttämisestä viljelmiä uudistettaessa tai uusia viljelmiä perustettaessa;

ii)

säännökset tiettyjen viljely- ja kasvinsuojelumenetelmien käytöstä;

iii)

säännökset poiminnasta, kuivauksesta ja tarvittaessa varastoinnista;

b)

markkinoille saattamisen osalta erityisesti tarjonnan keskittämistä ja tarjonnan edellytyksiä koskevat

i)

yleiset säännökset ryhmittymän myyntitoiminnasta;

ii)

säännökset niistä määristä, jotka tuottajilla on lupa itse myydä, sekä tätä myyntiä koskevat säännöt.

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltio voi asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen pyynnöstä hyväksyä ryhmittymän, jonka kirjattu viljelyala on pienempi kuin 60 hehtaaria, jos tämä viljelyala sijaitsee vähemmän kuin 100 hehtaaria käsittävällä hyväksytyllä tuotantoalueella.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EUVL L 314, 30.11.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 289, 7.11.2007, s. 4.

(4)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.”


Top