Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0657

Komission asetus (EY) N:o 657/2008, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta

OJ L 183, 11.7.2008, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 234 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; Kumoaja 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/657/oj

11.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 657/2008,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 102 artiklan yhdessä 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta 11 päivänä joulukuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 2707/2000 (2) on muutettu useaan otteeseen merkittävällä tavalla (3). Koska uudet muutokset ovat tarpeen, kyseinen asetus olisi selkeyden ja järkevyyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(2)

Tuki maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi oppilaille olisi kohdennettava päiväkoteihin ja muihin esikoulutason sekä perus- ja keskiasteen oppilaitoksiin. Lihavuuden torjumiseksi ja terveellisten maitotuotteiden toimittamiseksi lapsille näitä oppilaitoksia olisi kohdeltava tasavertaisesti, ja niillä olisi oltava yhtäläinen pääsy järjestelmään. Hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi järjestelmän ulkopuolelle olisi jätettävä mainittujen koulujen oppilaiden maidonkulutus aikana, jonka he viettävät lomasiirtoloissa.

(3)

Tukijärjestelmän soveltamisen selkeyttämiseksi olisi korostettava, että oppilaiden olisi päästävä osallisiksi tuesta ainoastaan koulupäivinä. Kunkin jäsenvaltion opetusviranomaisen tai oppilaitoksen olisi lisäksi vahvistettava koulupäivien kokonaismäärä ja jätettävä lomapäivät sen ulkopuolelle.

(4)

Kokemuksen perusteella on olemassa valvontaongelmia, jotka liittyvät tuettujen maitotuotteiden käyttöön oppilaille tarjottavien aterioiden valmistuksessa. Se ei myöskään ole tehokas tapa varmistaa järjestelmän opetuksellisen tavoitteen saavuttaminen. Sen vuoksi aterioiden valmistusta olisi rajoitettava.

(5)

Maidon ja tiettyjen maitotuotteiden yhteisössä vallitsevien erilaisten kulutustottumusten huomioimiseksi sekä nykypäivän terveys- ja ravintosuuntauksiin vastaamiseksi tukikelpoisten tuotteiden luetteloa olisi laajennettava ja yksinkertaistettava, samalla kun jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus määritellä oma tuotevalikoimansa kyseisen luettelon mukaisesti.

(6)

Jotta voitaisiin varmistaa, että tukikelpoiset tuotteet tarjoavat korkeatasoisen terveydensuojan, tuotteet olisi valmistettava elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (4) säädettyjen vaatimusten mukaisesti, ja niissä olisi oltava eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (5) vaadittu tunnistusmerkki.

(7)

Tukijärjestelmän hallinnointia ja valvontaa varten olisi otettava käyttöön hakijoiden hyväksymismenettely.

(8)

Eri tukikelpoisten tuotteiden tuen määrä olisi vahvistettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1234/2007 102 artiklassa vahvistettu maidon tuen määrä sekä tuotteiden väliset tekniset suhteet.

(9)

Tuen maksamisen osalta olisi täsmennettävä vaatimukset, jotka hakijoiden on täytettävä, ja vahvistettava hakemusten jättämistä, toimivaltaisten viranomaisten tekemiä tarkastuksia ja soveltamia seuraamuksia sekä maksumenettelyä koskevat säännöt.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 102 artiklan 4 kohdan mukaan tukea myönnetään enintään 0,25 litralta maitoekvivalenttia oppilasta kohti päivässä. Olisi vahvistettava eri tuotteisiin sovellettavat maitoekvivalentit.

(11)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava tukijärjestelmän valvontasäännöt sen varmistamiseksi, että tuki heijastuu edunsaajien maksamaan hintaan ja että tuettujen tuotteiden käyttötarkoituksesta ei poiketa.

(12)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi toteutettava riittäviä valvontatoimenpiteitä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi. Näiden toimenpiteiden olisi sisällettävä kaikki hallinnolliset tarkastukset ja niiden tueksi paikalla tehtävät tarkastukset. Olisi täsmennettävä valvontatoimenpiteiden laajuus, sisältö, aikataulu ja raportointi sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat järjestelmää soveltaessaan oikeudenmukaista ja yhdenmukaista lähestymistapaa. Olisi myös perittävä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja vahvistettava seuraamukset hakijoiden petollisen toiminnan estämiseksi.

(13)

Jäsenvaltioiden hallinnollisen työn yksinkertaistamiseksi tukikelpoinen enimmäismäärä olisi laskettava hakijan ilmoittaman luettelon mukaisesti opetukseen säännöllisesti osallistuvan oppilasmäärän perusteella.

(14)

Kokemus on osoittanut, etteivät edunsaajat tunne riittävästi Euroopan unionin merkitystä koulumaitojärjestelmässä. Sen vuoksi Euroopan unionin asema järjestelmän tukijana olisi osoitettava selkeästi kaikissa koulumaitojärjestelmään osallistuvissa oppilaitoksissa.

(15)

Tietyt koulumaitojärjestelmään liittyvät tiedot olisi toimitettava komissiolle vuosittain seurantaa varten.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevat säännöt tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille mainitun asetuksen 102 artiklan nojalla myönnettävän yhteisön tuen (jäljempänä ’tuki’) osalta.

2 artikla

Edunsaajat

Edunsaajina ovat säännöllisesti koulua käyvät oppilaat seuraavissa oppilaitoksissa: jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen järjestämät tai hyväksymät päiväkodit, muut esikoulutason oppilaitokset sekä perus- ja keskiasteen oppilaitokset.

3 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

1.   Jäsenvaltiot voivat maksaa tukea liitteessä I luetelluille tukikelpoisille tuotteille. Ne voivat soveltaa tiukempia vaatimuksia, jotka täyttävät tukikelpoisille tuotteille liitteessä I vahvistetut edellytykset.

2.   Ranskan merentakaisissa departementeissa liitteessä I tarkoitettu maustettu tai kaakaota sisältävä maito voi olla ennastettua maitoa.

3.   Jäsenvaltiot voivat antaa luvan lisätä luokan I tuotteisiin enintään viisi milligrammaa fluoria yhtä kilogrammaa tuotetta kohden.

4.   Tukea myönnetään ainoastaan tämän asetuksen liitteessä I luetelluille tuotteille, jos tuotteet vastaavat asetusten (EY) N:o 852/2004 ja 853/2004 vaatimuksia, ja erityisesti valmistamista hyväksytyssä laitoksessa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa täsmennettyjä tunnistusmerkintää koskevia vaatimuksia.

4 artikla

Tuen määrä

1.   Tuen määrät vahvistetaan liitteessä II.

2.   Jos euroina ilmoitettua tukea muutetaan, kuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevaa tukea sovelletaan kaikkiin kyseisen kuukauden aikana toimitettaviin määriin.

3.   Jos toimitettujen tuotteiden määrät ilmoitetaan litroina, litrat muunnetaan kilogrammoiksi soveltamalla kerrointa 1,03.

5 artikla

Tuettu enimmäismäärä

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei asetuksen (EY) N:o 1234/2007 102 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 0,25 litran enimmäismäärä ylity, ottaen huomioon koulupäivien ja opetukseen säännöllisesti osallistuvien oppilaiden lukumäärä sen ajanjakson aikana, jolle tukea on haettu, sekä tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kerroin.

2.   Kun kyseessä ovat liitteessä I tarkoitettuihin luokkiin II–V kuuluvat tuotteet, 1 kohdassa tarkoitettu tarkistus suoritetaan seuraavien määrien perusteella:

a)

100 kilogrammaa luokkaan II kuuluvia tuotteita vastaa 90:tä kilogrammaa maitoa;

b)

100 kilogrammaa luokkaan III kuuluvia tuotteita vastaa 300:aa kilogrammaa maitoa;

c)

100 kilogrammaa luokkaan IV kuuluvia tuotteita vastaa 899:ää kilogrammaa maitoa;

d)

100 kilogrammaa luokkaan V kuuluvia tuotteita vastaa 765:tä kilogrammaa maitoa.

3.   Edellä 2 artiklassa tarkoitetut edunsaajat pääsevät osallisiksi tuesta ainoastaan koulupäivinä. Opetusviranomaisen tai oppilaitoksen on ilmoitettava koulupäivien kokonaismäärä, joka ei sisällä lomia, jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja tarvittaessa hakijalle. Oppilaat eivät saa tukea lomasiirtoloissa viettämältään ajalta.

4.   Aterioiden valmistuksessa käytetyille maidolle ja maitotuotteille ei makseta tukea.

Kuitenkin silloin, kun maidon tai maitotuotteiden käyttö aterioiden valmistuksessa tapahtuu oppilaitoksen tiloissa eikä siihen sisälly lämpökäsittelyä, tukea voidaan maksaa. Lisäksi voidaan sallia liitteessä I olevaan luokkaan I a ja b kuuluvien tuotteiden lämmittäminen.

5.   Sovellettaessa 4 kohtaa kuumennettujen, kuumentamattomien ja/tai suoraan kulutukseen käytettyjen tuotteiden erittelemiseksi voidaan käyttää kerrointa, joka vahvistetaan aiemmin käytettyjen määrien ja/tai asianomaisen jäsenvaltion hyväksymien valmistusohjeiden perusteella.

6 artikla

Yleiset tuen myöntämisedellytykset

1.   Tukihakemus on voimassa ainoastaan siinä tapauksessa, että sen esittänyt hakija on hyväksytty 7, 8 ja 9 artiklan mukaisesti liitteessä I lueteltujen yhteisön tuotteiden toimittamista varten.

2.   Tukihakemuksen voivat esittää seuraavat osapuolet:

a)

oppilaitos;

b)

oppilaitoksesta vastaava viranomainen, joka tekee tukihakemuksen toimialueensa oppilaille jaettavista tuotteista;

c)

tuotteiden toimittaja, jos jäsenvaltio niin määrää;

d)

tätä tarkoitusta varten perustettu organisaatio, joka tekee tukihakemuksen yhden tai useamman oppilaitoksen tai oppilaitoksesta vastaavien viranomaisten lukuun, jos jäsenvaltio niin määrää.

7 artikla

Hakijoiden hyväksyminen

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jonka alueella oppilaitos, jolle maitotuotteet toimitetaan, sijaitsee, on hyväksyttävä tuen hakijat.

8 artikla

Yleiset hyväksyntäedellytykset

1.   Hyväksynnän saaminen edellyttää hakijan toimivaltaiselle viranomaiselle antamaa kirjallista sitoumusta siitä, että

a)

tuotteet käytetään tämän asetuksen mukaisesti oppilaskäyttöön oppilaitoksessa tai oppilaitoksissa, jolle/joille tukea haetaan;

b)

aiheettomasti maksettu tuki palautetaan kyseisten määrien osalta, jos todetaan, että tuotteita ei ole luovutettu 2 artiklassa tarkoitetuille edunsaajille tai että tuki on maksettu muulle kuin 5 artiklaa soveltamalla saadulle määrälle;

c)

toimivaltaisten viranomaisten käyttöön annetaan näiden pyynnöstä tositteet;

d)

kaikkiin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päättämiin tarkastuksiin suostutaan, mukaan luettuina erityisesti kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

2.   Asetuksen (EY) N:o 2707/2000 7,8 ja 9 artiklan mukaisesti myönnetyt hyväksynnät ovat voimassa sovellettaessa tätä asetusta.

9 artikla

Tiettyjen hakijoiden erityiset hyväksyntäedellytykset

Jos tuen hakija on 6 artiklan 2 kohdan c tai d alakohdassa tarkoitettu toimija, hakijalta edellytetään 8 artiklassa tarkoitettujen sitoumusten lisäksi kirjallista sitoumusta pitää kirjanpitoa, josta käyvät ilmi oppilaitosten tai tarvittaessa niistä vastaavien viranomaisten nimet ja osoitteet sekä näille oppilaitoksille tai viranomaisille myydyt tai luovutetut tuotteet ja niiden määrät.

10 artikla

Hyväksynnän keskeyttäminen ja peruuttaminen

Jos todetaan, että tuen hakija ei enää täytä 8 ja 9 artiklassa säädettyjä edellytyksiä tai muita tästä asetuksesta johtuvia velvoitteita, hyväksynnän soveltaminen keskeytetään 1–12 kuukauden ajaksi tai se peruutetaan kokonaan sen mukaan, miten vakavasta sääntöjenvastaisuudesta on kyse.

Edellä tarkoitettuja toimenpiteitä ei toteuteta, jos kyseessä on ylivoimainen este tai jos jäsenvaltio toteaa, että sääntöjenvastaisuus ei ole ollut tahallinen eikä ole johtunut laiminlyönnistä tai että sen merkitys on ollut vähäinen.

Kun kyseessä on hyväksynnän peruuttaminen, hyväksyntä voidaan hakijan pyynnöstä palauttaa aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua.

11 artikla

Tukihakemukset

1.   Tukihakemukset on tehtävä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vahvistamia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen, ja niissä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

tuoteluokittain ja alaluokittain jaetut määrät;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin liittyvän oppilaitoksen tai siitä vastaavan viranomaisen nimi ja osoite tai yksilöllinen tunnistenumero.

2.   Jäsenvaltioiden on määritettävä, miten usein tukihakemuksia voidaan tehdä. Tukihakemukset voivat kattaa 1–7 kuukauden pituisen ajanjakson.

3.   Jotta tukihakemus voitaisiin hyväksyä, se on täytettävä asianmukaisesti ja jätettävä viimeistään sen ajanjakson päättymistä, jota se koskee, seuraavan kolmannen kuukauden viimeisenä päivänä, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

Jos edellä mainittu määräaika ylitetään alle kahdella kuukaudella, tuki voidaan maksaa, mutta siihen on sovellettava jompaakumpaa seuraavista vähennyksistä:

a)

5 prosenttia tuen määrästä, jos ylitys on enintään yksi kuukausi;

b)

10 prosenttia tuen määrästä, jos ylitys on enemmän kuin yksi kuukausi mutta vähemmän kuin kaksi kuukautta.

4.   Tukihakemuksessa ilmoitetut määrät on todistettava tosittein, jotka pidetään toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. Näihin tositteisiin on merkittävä erikseen kunkin toimitetun tuotteen hinta, ja ne on kuitattava tai niihin on liitettävä maksutosite.

12 artikla

Tuen maksaminen

1.   Rajoittamatta 11 artiklan 4 kohdan soveltamista, tuki maksetaan 6 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuille toimittajille tai organisaatioille ainoastaan

a)

kun esitetään kuitti tosiasiallisesti toimitetuista määristä; tai

b)

toimivaltaisen viranomaisen ennen tuen lopullista maksua tekemää tarkastusta koskevan raportin perusteella, jos siinä vahvistetaan, että maksamisen edellytykset tosiasiallisesti täyttyvät; tai

c)

jäsenvaltion suostumuksella muuta sellaista vaihtoehtoista todistetta vastaan, josta ilmenee, että tämän asetuksen mukaisesti toimitetut määrät on maksettu.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on maksettava tuki kolmen kuukauden kuluessa 11 artiklassa tarkoitetun asianmukaisesti täytetyn ja hyväksymiskelpoisen tukihakemuksen jättöpäivästä, paitsi silloin kun on aloitettu hallinnollinen tutkinta.

13 artikla

Ennakot

1.   Jäsenvaltiot voivat maksaa haetun tuen määrän suuruisen ennakon sen jälkeen, kun ennakosta on annettu 110-prosenttinen vakuus.

2.   Jos ennakon hakijana on 6 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettu toimittaja tai organisaatio, toimivaltainen viranomainen voi maksaa ennakon toimitettujen määrien perusteella vaatimatta 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja todisteita. Toimittajan tai organisaation on esitettävä yhden kuukauden kuluessa ennakon maksamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle tuen loppuosan maksamiseksi tarvittavat asiakirjat, jollei toimivaltainen viranomainen laadi 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua raporttia.

14 artikla

Hintavalvonta

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuen määrä heijastuu asianmukaisesti edunsaajan maksamaan hintaan.

2.   Jäsenvaltiot voivat vahvistaa enimmäishinnat, jotka edunsaajat maksavat liitteessä I luetelluista eri tuotteista, jotka jaetaan niiden alueella.

15 artikla

Tarkastukset ja seuraamukset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Näihin toimenpiteisiin on kuuluttava tukihakemusten täysimääräinen hallinnollinen tarkastaminen, jota täydennetään 2–8 kohdan mukaisilla paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

2.   Hallinnollinen tarkastus tehdään kaikille tukihakemuksille, ja sen on katettava jäsenvaltioiden määrittelemät tositteet, jotka liittyvät tuotteiden toimittamiseen ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen oppilaskohtaisten päivittäisten enimmäismäärien noudattamiseen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja hallinnollisia tarkastuksia täydennetään paikalla tehtävillä tarkastuksilla, jotka liittyvät erityisesti

a)

tuen heijastumiseen edunsaajan maksamaan hintaan;

b)

edellä 9 artiklassa tarkoitettuun kirjanpitoon, liikekirjanpito, osto- ja myyntilaskut sekä pankin tiliotteet mukaan luettuina;

c)

tuettujen tuotteiden käyttöön tämän asetuksen säännösten mukaisesti erityisesti, jos ilmenee aihetta epäillä sääntöjenvastaisuuksia.

3.   Kutakin 1 päivänä elokuuta alkavaa ja 31 päivänä heinäkuuta päättyvää ajanjaksoa koskevien paikalla tehtävien tarkastusten kokonaismäärän on katettava vähintään 5 prosenttia kaikista 6 artiklassa tarkoitetuista hakijoista. Jos hakijoiden lukumäärä jäsenvaltiossa on alle sata, paikalla tehtävä tarkastus suoritetaan viiden hakijan tiloissa. Jos jäsenvaltiossa on vähemmän kuin viisi hakijaa, hakijat tarkastetaan 100-prosenttisesti. Lisäksi kutakin 1 päivänä elokuuta alkavaa ja 31 päivänä heinäkuuta päättyvää ajanjaksoa koskevien paikalla tehtävien tarkastusten kokonaismäärän on katettava vähintään 5 prosenttia jäsenvaltiossa jaetusta tuesta.

4.   Paikalla tehtäviä tarkastuksia on suoritettava pitkin 1 päivänä elokuuta alkavaa ja 31 päivänä heinäkuuta päättyvää ajanjaksoa, ja niiden on katettava vähintään 12 edeltävän kuukauden mittainen ajanjakso.

5.   Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on valittava hakijat, joille tehdään tarkastus paikalla, ottaen asianmukaisella tavalla huomioon eri maantieteelliset alueet, erityisesti toistuviin virheisiin ja aikaisempien vuosien tarkastusten tuloksiin perustuvan riskianalyysin perusteella. Riskianalyysissä on otettava huomioon myös tuen määrän vaihtelut ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut eri hakijaluokat.

6.   Jos tuen hakija on 6 artiklan 2 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettu toimija, hakijan tiloissa paikalla tehtyä tarkastusta on täydennettävä vähintään kahden oppilaitoksen tiloissa tai vähintään 1 prosentissa hakijan luettelossa ilmoitetuista oppilaitoksista paikalla tehdyillä tarkastuksilla riippuen siitä, kumpi on enemmän.

7.   Jos valvonnan tarkoitus ei vaarannu, ennakkoilmoitus voidaan antaa mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla.

8.   Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava raportti jokaisesta paikalla tehdystä tarkastuksesta. Siinä on kuvailtava täsmällisesti tarkastusten kohteet.

Raportissa on oltava seuraavat osat:

a)

yleinen osa, joka sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

i)

järjestelmä, ajanjakso, jota raportti koskee, tarkastetut hakemukset, tukea saaneiden maitotuotteiden määrät ja rahoituksen määrä;

ii)

läsnä olleet vastuuhenkilöt;

b)

osa, jossa eritellään tehdyt tarkastukset ja joka sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

i)

tarkastetut asiakirjat,

ii)

tehtyjen tarkastusten luonne ja laajuus,

iii)

huomautukset ja havainnot.

9.   Aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintään sovelletaan soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (6) 73 artiklan 1, 3, 4 ja 8 kohtaa.

10.   Petostapauksissa hakijan on 9 kohdan mukaisen aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnän lisäksi maksettava määrä, joka vastaa alun perin maksetun määrän ja hakijalle tosiasiallisesti kuuluvan määrän välistä erotusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.

16 artikla

EU:n koulumaitojärjestelmän juliste

Tuotteita tämän asetuksen mukaisesti jakavien oppilaitosten on laadittava tai niissä on oltava laadittuna juliste, joka täyttää liitteessä III esitetyt vähimmäisvaatimukset. Julisteen on oltava pysyvästi esillä selvästi näkyvällä paikalla ja helposti luettavissa pääsisäänkäynnin yhteydessä.

17 artikla

Tiedonannot

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään edellisen, 1 päivästä elokuuta 31 päivään heinäkuuta ulottuvan ajanjakson päättymistä seuraavana 30 päivänä marraskuuta tiivistelmä järjestelmään osallistuneiden hakijoiden ja oppilaitosten lukumäärästä, paikalla tehdyistä tarkastuksista ja niihin liittyvistä havainnoista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain ennen 31 päivää tammikuuta vähintään seuraavat tiedot edelliseltä 1 päivänä elokuuta alkaneelta ja 31 päivänä heinäkuuta päättyneeltä ajanjaksolta:

a)

luokittain ja alaluokittain eritellyt maidon ja maitotuotteiden määrät, joille on maksettu tukea edellisellä, 1 päivänä elokuuta alkaneella ja 31 päivänä heinäkuuta päättyneellä ajanjaksolla, sekä sallittu enimmäismäärä ja sen laskemismenettely;

b)

koulumaitojärjestelmään osallistuneiden oppilaiden arvioitu lukumäärä.

3.   Tiedonantojen muoto ja sisältö määritellään komission jäsenvaltioille toimittamien mallien perusteella. Malleja sovelletaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitealle.

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2707/2000.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

19 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Asetusta (EY) N:o 2707/2000 sovelletaan edelleen ennen 1 päivää elokuuta 2008 tehtäviin toimituksiin.

2.   Asetuksen (EY) N:o 2707/2000 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyjä hyväksyntöjä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 510/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  EYVL L 311, 12.12.2000, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1544/2007 (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 64).

(3)  Ks. liite IV.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1243/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.


LIITE I

LUETTELO YHTEISÖN TUKEEN OIKEUTETUISTA TUOTTEISTA

Luokka I

a)

Lämpökäsitelty maito (1);

b)

lämpökäsitelty, maustettu, kaakaota tai hedelmämehua (2) sisältävä maito, jossa on a alakohdassa tarkoitettua maitoa vähintään 90 painoprosenttia ja enintään 7 prosenttia lisättyä sokeria (3) ja/tai hunajaa;

c)

maustetut tai maustamattomat hapanmaitotuotteet, myös hedelmämehua (2) sisältävät, joissa on a alakohdassa tarkoitettua maitoa vähintään 90 painoprosenttia ja enintään 7 prosenttia lisättyä sokeria (3) ja/tai hunajaa.

Luokka II

Maustetut ja maustamattomat hedelmää (4) sisältävät hapanmaitotuotteet, joissa on luokan I kohdalla a alakohdassa tarkoitettua maitoa vähintään 80 painoprosenttia ja enintään 7 prosenttia lisättyä sokeria (5) ja/tai hunajaa.

Luokka III

Maustetut ja maustamattomat tuorejuustot ja sulatejuustot, joissa on juustoa vähintään 90 painoprosenttia.

Luokka IV

Grana Padano -juusto ja Parmigiano Reggiano -juusto.

Luokka V

Muut kuin luokkiin III ja IV kuuluvat maustetut ja maustamattomat juustot, joissa on juustoa vähintään 90 painoprosenttia.


(1)  Mukaan luettuina laktoosittomat maitopohjaiset juomat.

(2)  Hedelmämehun käyttö tapahtuu elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY mukaisesti.

(3)  Tässä luokassa sokerilla tarkoitetaan CN-koodeihin 1701 ja 1702 kuuluvia tavaroita. Kun on kyse maidosta tai sen johdannaisista tehdyistä vähäkalorisista tai lisättyä sokeria sisältämättömistä juomista, makeutusaineiden käyttö tapahtuu elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/35/EY mukaisesti.

(4)  Tässä luokassa hedelmää sisältävien hapanmaitotuotteiden on aina sisällettävä hedelmää, hedelmälihaa, hedelmäsosetta tai hedelmämehua. Tässä luokassa hedelmillä tarkoitetaan yhdistetyn nimikkeistön 8 ryhmässä lueteltuja tuotteita, lukuun ottamatta pähkinöitä ja niitä sisältäviä tuotteita. Hedelmämehun, hedelmälihan ja hedelmäsoseen käyttö tapahtuu elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY mukaisesti.

(5)  Tässä luokassa sokerilla tarkoitetaan CN-koodeihin 1701 ja 1702 kuuluvia tavaroita. Hedelmään lisätyn sokerin on sisällyttävä lisätyn sokerin määrään, joka saa olla enintään 7 prosenttia. Kun on kyse maidosta tai sen johdannaisista tehdyistä vähäkalorisista tai lisättyä sokeria sisältämättömistä juomista, makeutusaineiden käyttö tapahtuu elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/35/EY mukaisesti.


LIITE II

Tuen määrät

a)

18,15 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan I kuuluvia tuotteita kohden;

b)

16,34 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan II kuuluvia tuotteita kohden;

c)

54,45 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan III kuuluvia tuotteita kohden;

d)

163,14 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan IV kuuluvia tuotteita kohden;

e)

138,85 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan V kuuluvia tuotteita kohden.


LIITE III

EU:n koulumaitojärjestelmän julistetta koskevat vähimmäisvaatimukset

Koko: Vähintään A3

Kirjasinkoko: Vähintään 1 senttimetriä

Nimike: Euroopan unionin koulumaitojärjestelmä

Sisältö: Vähintään seuraava teksti oppilaitostyypin mukaan eriytettynä:

”Meidän [oppilaitoksen tyyppi (esim. päiväkoti/esikoulu/koulu)] tarjoaa Euroopan unionin koulumaitojärjestelmän mukaista tukea saavia maitotuotteita.”

On suositeltavaa painottaa ravitsemuksellisia etuja ja lapsille suunnattuja ravinto-ohjeita.

Sijoituspaikka: Selvästi näkyvällä paikalla ja helposti luettavissa oppilaitoksen pääsisäänkäynnin yhteydessä.


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2707/2000

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta

2 artikla

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

3 artikla

3 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

3 artiklan 1 kohdan toinen virke

3 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

3 artiklan 2, 3 ja 4 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artikla

5 artikla

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artikla

9 artiklan 2 kohta

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artiklan 1 kohdan a alakohta

12 artiklan 1 kohdan a alakohta

12 artiklan 1 kohdan b alakohta

12 artiklan 1 kohdan b alakohta

12 artiklan 1 kohdan c alakohta

12 artiklan 1 kohdan c alakohta

12 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohta

13 artiklan 1 ja 2 kohta

13 artiklan 1 ja 2 kohta

13 artiklan 3 kohta

14 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

14 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke

14 artiklan 2 kohta

14 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen ja kolmas virke

14 artiklan 2 ja 3 kohta

15 artikla

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

17–20 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite IV


Top