Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0654

Neuvoston asetus (EY) N:o 654/2008, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2008 , lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa, sellaisena kuin se on laajennettu koskemaan Intiasta, Thaimaasta, Indonesiasta ja Malesiasta lähetetyn kumariinin tuontia riippumatta siitä, onko kumariinin alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, Thaimaa, Indonesia tai Malesia, asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena

OJ L 183, 11.7.2008, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 079 P. 21 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/654/oj

11.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 654/2008,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2008,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa, sellaisena kuin se on laajennettu koskemaan Intiasta, Thaimaasta, Indonesiasta ja Malesiasta lähetetyn kumariinin tuontia riippumatta siitä, onko kumariinin alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, Thaimaa, Indonesia tai Malesia, asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan, 11 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan ja 13 artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 769/2002 (2) käyttöön 3 479 euroa/tonni suuruisen lopullisen polkumyyntitullin Kiinasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa ja laajensi sen neuvoston asetuksella (EY) N:o 2272/2004 (3) koskemaan Intiasta ja Thaimaasta lähetettyä tuontia ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1650/2006 (4) Indonesiasta ja Malesiasta lähetettyä tuontia.

(2)

Komissio hyväksyi 3 päivänä tammikuuta 2005 tehdyllä päätöksellä (5) intialaisen tuottajan sitoumuksen, jonka se tarjosi polkumyyntitoimenpiteiden väitettyä kiertämistä tuomalla Intiasta ja Thaimaasta lähetettyä kumariinia koskevan tutkimuksen yhteydessä.

2.   Tarkastelupyyntö

(3)

Pyynnön esitti 8 päivänä helmikuuta 2007 Euroopan kemianteollisuutta edustava CEFIC (European Chemical Industry Council), jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, yhteisön ainoan tuottajan puolesta, jonka tuotanto muodostaa koko yhteisön kumariinin tuotannon.

(4)

Pyynnön esittäjä toimitti riittävän alustavan näytön siitä, että a) polkumyynnin jatkuminen tai toistuminen ja yhteisön tuotannonalalle aiheutuva vahinko ovat todennäköisiä ja b) tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Kiinan kansantasavallasta yhteisöön on jatkunut määrältään merkittävänä ja polkumyyntihinnoin.

(5)

Samoin väitettiin, että tarkasteltavana olevan tuodun tuotteen määrillä ja hinnoilla on muiden seurausten lisäksi kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalan veloittamiin hintoihin, mikä puolestaan on vaikuttanut erittäin kielteisesti yhteisön tuotannonalan taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen.

(6)

Pyynnön esittäjä huomautti vielä, että tarkasteltavana olevan tuotteen kiinalaiset viejät/tuottajat ovat toimenpiteiden voimassaoloaikana heikentäneet voimassa olevien toimenpiteiden tehoa kiertämiskäytännöillä, joiden torjumiseksi toimenpiteiden soveltamisalaa laajennettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2272/2004 ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1650/2006.

3.   Menettelyn aloittaminen

(7)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että on olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun panemiseksi vireille, mistä syystä se pani vireille tutkimuksen perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituksen (6) Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.   Tutkimusajanjakso

(8)

Polkumyynnin ja vahingon jatkumista tai toistumista koskeva tutkimus kattoi 1 päivän huhtikuuta 2006 ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välisen ajanjakson, jäljempänä ‘tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso‘. Vahingon jatkumisen tai toistumisen arvioinnin kannalta merkittävien kehityssuuntien tarkastelu koski 1 päivän tammikuuta 2003 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson lopun välistä ajanjaksoa, jäljempänä ‘tarkastelujakso‘.

5.   Tutkimuksen osapuolet

(9)

Komissio ilmoitti virallisesti tarkastelun vireillepanosta pyynnön esittäneelle yhteisön tuottajalle, kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille sekä niiden edustajille, Kiinan viranomaisille sekä niille tuojille, käyttäjille ja järjestöille, joita asian tiedettiin koskevan. Komissio lähetti kyselylomakkeet vientiä harjoittaville tuottajille, yhdelle Intiassa toimivalle (johdanto-osan 26 kappaleessa mainittu vertailumaa) tuottajalle, ainoalle yhteisön tuottajalle, tiedossa olleille tuojille ja käyttäjille sekä osapuolille, jotka ilmoittautuivat tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(10)

Koska menettelyssä oli osallisena ilmeisen monia vientiä harjoittavia tuottajia, tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa esitettiin otantamenetelmän käyttöä perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti. Otannan tarpeellisuudesta päättämiseksi ja tarvittaessa otoksen valitsemiseksi kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia pyydettiin ilmoittautumaan ja toimittamaan tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa täsmennetyt perustiedot kumariiniin liittyvistä toiminnoista tutkimusajanjaksolla. Kaksi kiinalaista yritystä vastasi otantakyselyyn, mutta vain yksi ilmoitti halukkuudestaan tehdä yhteistyötä ja vastasi polkumyyntiä koskevaan kyselyyn:

Nanjing Jingqiao Perfumery/China Tuhsu Flavours & Fragrances Imp. & Exp. Corp.

(11)

Yhteisön tuottaja ja neljä tuojaa/käyttäjää vastasivat kyselyyn. Vertailumaassa Intiassa toimiva tuottaja, johon komission yksiköt olivat yhteydessä, kieltäytyi yhteistyöstä.

6.   Saatujen tietojen tarkistaminen

(12)

Komissio hankki ja tarkisti kaikki polkumyynnin ja vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden ja yhteisön edun määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot. Komissio antoi myös osapuolille, joita asia suoraan koski, tilaisuuden esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi.

(13)

Seuraavien yritysten toimitiloihin tehtiin tarkastuskäyntejä:

 

Yhteisön tuottaja:

Rhodia Organics, Lyon, Ranska

 

Tuojat/käyttäjät:

Henkel KGaA, Krefeld, Saksa.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(14)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa eli kumariini, joka on valkeahko kiteinen jauhe, jolle on ominaista vastaniitetyn heinän tuoksu. Sitä käytetään pääasiallisesti aromikemikaalina ja kiinnitteenä puhdistusaineiden, kosmetiikan ja hajuvesien tuotannossa käytettävien hajusteiden valmistuksessa.

(15)

Kumariini oli alun perin tonkapavuista saatu luonnontuote, mutta nykyisin sitä tuotetaan synteettisesti. Sitä saadaan salisyylialdehydin tuottamiseksi käytettävällä synteesillä fenolista (Perkinin reaktio) tai synteesillä ortokresolista (Raschigin reaktio). Kumariinin tärkein kemiallisfyysinen määre on sen puhtaus, jota osoittaa sulamispiste. Yhteisössä myytävän vakiolaatuisen kumariinin sulamispiste on 68–70 oC, mikä vastaa 99 prosentin puhtautta.

(16)

Tarkasteltavana oleva tuote kuuluu CN-koodiin ex 2932 21 00.

2.   Samankaltainen tuote

(17)

Kiinasta yhteisöön tuotu kumariini sekä yhteisön tuotannonalan tuottama ja yhteisön markkinoilla myymä kumariini todettiin fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja käyttötarkoituksiltaan samanlaisiksi, kuten alkuperäisessäkin tutkimuksessa, minkä vuoksi ne ovat perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.

C.   POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

1.   Yleiset seikat

(18)

Perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tutkittiin, esiintyikö polkumyyntiä kyseisellä hetkellä ja johtaisiko toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen tai toistumiseen.

(19)

Perusasetuksen 11 artiklan 9 kohdan mukaisesti tässä tutkimuksessa käytettiin samaa menetelmää kuin alkuperäisessä tutkimuksessa. Koska toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa ei tutkittu muuttuneita olosuhteita, ei harkittu uudelleen sitä, voitiinko tuottajille myöntää markkinatalouskohtelu.

(20)

Tilastotietojen mukaan EU:hun tuotiin kumariinia noin 214 tonnia kaikista lähteistä; tästä noin 137 tonnia oli peräisin Kiinasta, mikä edustaa noin 20:tä prosenttia EU:n kulutuksesta.

2.   Otanta (viejät) ja yhteistyö

(21)

Aiemmassa tutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin toukokuussa 2002, yksikään kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja ei siis osallistunut yhteistyöhön eikä yhdellekään myönnetty markkinatalouskohtelua tai yksilöllistä kohtelua.

(22)

Otantalomakkeet lähetettiin 21 potentiaaliselle kiinalaiselle tuottajalle/viejälle, mutta vastaus saatiin vain kahdelta yritykseltä, joista ainoastaan toinen teki tutkimuksessa yhteistyötä lähettämällä täydellisen vastauksen; otannalle ei näin ollen ollut perusteita. Tämä ainoa vastaus kattoi noin 5 prosenttia kiinalaisesta tuonnista tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Yhteistyössä toimineen tuottajan osuus oli noin 17 prosenttia koko Kiinan kapasiteetista.

(23)

Kun otetaan tämä erittäin alhainen yhteistyön taso ja yhden yrityksen vähäinen edustavuus Kiinan markkinoilla ja tuotannossa, katsottiin, että vientiä harjoittavilta tuottajilta ei saatu suoraan kerättyä luotettavaa tietoa tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista yhteisöön tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Tämän vuoksi ja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti komissio päätti käyttää saatavilla olevia tietoja eli CN-koodeihin liittyviä tietoja. Ainoassa vastauksessa olleita tietoja käytettiin kuitenkin siinä määrin kuin oli mahdollista, jotta voitiin tarkistaa saatavilla olevien tietojen perusteella 18 artiklan nojalla saadut tulokset.

(24)

CN-koodeista saatuja tietoja pidettiin parhaina käytettävissä olevina tosiseikkoina tutkimuksen useimpia näkökohtia varten. Taric-tiedot ja perusasetuksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti kerätyt tiedot vahvistivat CN-koodeista saatujen lukujen paikkansapitävyyden.

(25)

Perustelluissa tapauksissa täydennyksenä käytettiin yhteistyössä toimineilta tuottajilta ja komission käytettävissä olleista Kiinan vientitilastoista (joihin sisältyi myös muita tuotteita kuin tarkasteltavana oleva tuote) saatuja vientihintatietoja.

3.   Vertailumaa

(26)

Kumariini on hajuste, jota tuotetaan vain muutamassa maassa koko maailmassa, ja sen vuoksi vertailumaaksi oli tarjolla vain erittäin harvoja vaihtoehtoja. Tutkimuksessa käytettävissä olleiden tietojen mukaan ainoat sitä tuottavat maat tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla olivat Ranska, Kiina ja Intia. Yhdysvaltoja käytettiin vertailumaana aiemmassa tarkastelua koskevassa tutkimuksessa, mutta kyseinen yritys on sittemmin lopettanut tuotantonsa. Tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa ehdotettiin Intiaa, mutta yksikään intialainen tuottaja ei suostunut tekemään yhteistyötä.

(27)

Näiden seikkojen vuoksi normaaliarvo oli vahvistettava perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti ”millä tahansa hyväksyttävällä perusteella”. Yhteisön tuotannonalan tietoja pidettiin asianmukaisina tätä varten.

4.   Polkumyynti tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla

(28)

Johdanto-osan 23 kappaleessa selitetyistä syistä polkumyyntimarginaalit laskettiin käyttäen CN-koodeista saatuja tietoja, jotka tarkistettiin ristiin niiden tietojen kanssa, jotka saatiin ainoalta kiinalaiselta yhteistyössä toimineelta vientiä harjoittavalta tuottajalta. Kiinasta peräsin olevan tuonnin vientihintoja oikaistiin sen varmistamiseksi, että ne olivat verrattavissa normaaliarvoon. Oikaisuilla varmistettiin, että laskelmat tehdään noudettuna lähettäjältä -tasolla ja että vientihinnan ja normaaliarvon välinen ero ilmaistaan prosentteina cif-vientihinnasta. Näin polkumyyntimarginaaliksi saatiin noin 45 prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla.

5.   Hintavertailut

(29)

Oli selvää, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, se kannustaa kiinalaisia viejiä myymään suuria määriä erittäin laajoille EU:n markkinoille. Tämä päätelmä perustuu seuraaviin tutkimuksen aikana tehtyihin laskelmiin:

i)

Kiinan kotimarkkinahinnat tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla olivat noin 25 prosenttia alemmat kuin hinnat EU:n markkinoilla;

ii)

kiinalaiset tuottajat myyvät suurimman osan tuotantoaan vientimarkkinoille, koska kotimarkkinat eivät ole riittävän suuret ottamaan vastaan koko tuotantoa ja koska kotimarkkinahinnat ovat samat kuin kolmansien maiden markkinoilla saadut hinnat;

iii)

hinnat yhteisön markkinoilla olivat korkeammat kuin kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien vientihinnat kolmansiin maihin, mikä merkitsee sitä, että myös kolmansien maiden markkinoilla esiintyy polkumyyntiä ja että kiinalaisilla tuottajilla on merkittävä kannustin suunnata vientiään yhteisöön.

6.   Käyttämätön kapasiteetti ja varastot Kiinassa

(30)

Toukokuussa 2002 suoritetussa aiemmassa tutkimuksessa vahvistettiin, että Kiinassa on valtava käyttämätön tuotantokapasiteetti (50–60 prosenttia tuotantokapasiteetista). Kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien alhaisen yhteistyöasteen vuoksi tutkimukseen saatiin vain vähän tietoa tämänhetkisestä käyttämättömästä kapasiteetista ja varastoista Kiinassa.

(31)

Ainoan yhteistyössä toimineen tuottajan toimittaman vastauksen mukaan sillä oli kuitenkin merkittävästi käyttämätöntä kapasiteettia. Kyseisellä tuottajalla oli tuotetta varastossa noin 500 tonnia tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson päättyessä, mikä edusti yli 70:ää prosenttia EU:n markkinoista tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Tuottajan osuus Kiinan tuotantokapasiteetista on siis vain noin 15–20 prosenttia, joten suurempiakin varastoja on todennäköisesti käytössä vietäviksi EU:n markkinoille, jos toimenpiteet kumotaan.

7.   Kolmansien maiden markkinoiden tai Kiinan kotimarkkinoiden mahdollinen vastaanottokyky

(32)

Kun otetaan huomioon edellä esitetyt hintavertailut sekä käyttämättömän kapasiteetin ja varastojen saatavuus, ei voida väittää, että kolmansien maiden markkinat ja Kiinan kotimarkkinat pystyisivät ottamaan vastaan Kiinan tuotannon. Kulutus kolmansien maiden markkinoilla on pysynyt suhteellisen vakaana viimeisten 10 vuoden aikana ja sen odotetaan pysyvän vakaana jatkossakin. Kun otetaan tämä huomioon, on ilmiselvää, että kiinalaisten tuottajien on jatkettava vientiä yhteisöön. Tämä johtuu siitä, että EU:n markkinat kuuluvat maailman houkuttelevimpien markkinoiden joukkoon kokonsa ja niillä saatavien suhteellisten korkeiden hintojen vuoksi. Jos toimenpiteet kumotaan, on selvää, että vieläkin suurempia määriä polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia suunnattaisiin EU:n markkinoille.

8.   Kiertämiskäytännöt

(33)

Kuten johdanto-osan 1 kappaleessa mainittiin, tarkastelun kohteena olevat toimenpiteet on laajennettu koskemaan Intiaa, Thaimaata, Malesiaa ja Indonesiaa toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen seurauksena. Tämä osoittaa, että kiinalaiset tuottajat ovat erittäin kiinnostuneita yhteisön markkinoista ja ovat halukkaita pääsemään yhteisön markkinoille silloinkin, kun polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä on voimassa. Kiertämiskäytäntöjen esiintyminen tukee näin ollen päätelmää, jonka mukaan on erittäin todennäköistä, että polkumyynnillä tapahtuva tuonti lisääntyy yhteisön markkinoilla, jos toimenpiteet kumotaan.

9.   Polkumyynnin jatkumisen ja/tai toistumisen todennäköisyyttä koskeva päätelmä

(34)

Edellä todetun perusteella on todennäköistä, että polkumyynti jatkuu, jos toimenpiteet kumotaan.

D.   YHTEISÖN TUOTANNONALAN MÄÄRITELMÄ

(35)

Pyynnön esittäjän edustama yritys oli ainoa kumariinin tuottaja yhteisössä tutkimusajanjakson aikana. Tämän vuoksi yhteisön tuottajan katsotaan muodostavan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisön tuotannonalan.

E.   SELVITYS YHTEISÖN TILANTEESTA

1.   Yhteisön kulutus (7)

(36)

Tarkastelun kohteena oleva tuote muodostaa osan yhdestä CN-koodista. Jotta voitaisiin vahvistaa tähän CN-koodiin kuuluvien sellaisten tuotteiden määrä, jotka eivät ole tarkasteltavana olevia tuotteita, komission yksiköt vertasivat CN-koodista saatuja tietoja muihin käytettävissä oleviin tilastotietoihin, kuten johdanto-osan 23 kappaleessa todettiin. Vertailu osoitti, että lähes 100 prosenttia tuotteista, jotka tuotiin tällä koodilla, olivat tarkasteltavana olevia tuotteita.

(37)

Näin ollen yhteisön kulutus määritettiin lisäämällä yhteisöön tuontia koskevat CN-koodista saadut täydelliset tiedot kyselylomakkeessa ilmoitettuun yhteisön tuotannonalan myyntimäärään yhteisön markkinoilla.

(38)

Kumariinin todettavissa oleva kulutus laski kaikkiaan 8 prosenttia tarkastelujaksolla niin, että laskua tapahtui vuoteen 2005 asti ja nousua sen jälkeen. Nyt vaikuttaa siltä, että kulutustasot ovat vakiintuneet.

(39)

Yhteisön kulutus kehittyi seuraavasti:

Taulukko 1

 

2003

2004

2005

2006

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Yhteisön kulutus

(indeksi 2003 = 100)

100

91,4

82,4

90

92,3

2.   Tuonti asianomaisesta maasta

a)   Määrä ja markkinaosuus

(40)

Kuten johdanto-osan 36 kappaleessa selitettiin, CN-koodia 2932 21 00 käytettiin tietolähteenä tutkittaessa tarkasteltavana olevan tuotteen tuontia yhteisöön.

(41)

Kiinalaisen tuonnin osalta on kiinnitettävä huomiota todettuihin kiertämiskäytäntöihin, joiden vuoksi toimenpiteet laajennettiin koskemaan kumariinin tuontia Intiasta, Thaimaasta, Indonesiasta ja Malesiasta. Hyväksyttyjen kiertämistä estävien toimenpiteiden seurauksena Kiinasta peräisin oleva tuonti sekä Kiinasta peräisin oleva mutta muista maista lähetetty tuonti ovat vähentyneet tarkastelujaksolla. Kiinasta peräisin oleva tuonti on edelleen määrältään merkittävä, mutta tuonnin väheneminen osoittaa, että kiertämisen estävät toimenpiteet ovat olleet tehokkaita.

(42)

Todettavissa oleva kulutus laski tarkastelujaksolla, kuten johdanto-osan 38 kappaleessa selitettiin. Kiinasta peräisin oleva tuonti väheni vieläkin enemmän suhteessa kulutukseen, minkä johdosta Kiinan markkinaosuus yhteisössä pieneni yhteisön tuotannonalan eduksi. Kolmansista maista yhteisöön tapahtuvan tuonnin määrä pysyi samalla tasolla tarkastelujakson aikana.

Taulukko 2

 

2003

2004

2005

2006

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin määrä

(indeksi 2003 = 100)

100

99,4

49,7

47

50,1

Kolmansista maista tulevan tuonnin määrä

100

78

74,7

65,5

66,6

Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin markkinaosuus

30–40 %

40–50 %

20–30 %

10–20 %

20–30 %

b)   Hinnat

(43)

Kiinasta tuodun kumariinin keskimääräiset CIF-hinnat olivat huomattavasti alle yhteisön tuotannonalan hintojen tarkastelujaksolla.

3.   Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne

a)   Tuotanto

(44)

Yhteisön tuotannonalan oli vähennettävä tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannon määrää 25 prosentilla vuoden 2003 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä. Tämä liittyy siihen, että vuodesta 2003 eteenpäin yhteisön tuotannonalan myyntimäärä pieneni kiertämiskäytäntöjen takia. Lisäksi yhteisön tuotannonalan vientimäärä kolmansiin maihin pieneni, koska kiinalainen halpavienti aiheutti hintapaineita myös kolmansien maiden markkinoilla.

b)   Kapasiteetti ja sen käyttöaste

(45)

Kuten johdanto-osan 36–39 kappaleessa todettiin, yhteisön tuotannonala myi tarkasteltavana olevaa tuotetta suhteellisen vakaasti tarkastelujaksolla. Samalla kaudella yhteisön tuotannonalan vientimäärä kolmansiin maihin kuitenkin laski voimakkaasti. Näissä olosuhteissa yhteisön tuotannonalan oli vähennettävä kapasiteettia voidakseen optimoida kapasiteetin käyttöasteen. Tästä huolimatta kapasiteetin käyttöaste oli suhteellisen alhainen.

Taulukko 3

 

2003

2004

2005

2006

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Tuotanto

100

63,4

66,3

70,3

75,4

Tuotantokapasiteetti

100

63,5

63,5

63,5

63,5

Kapasiteetin käyttöaste

100

99,8

104,4

110,8

118,8

c)   Myynti yhteisössä

(46)

Yhteisön tuotannonalan myynnin määrä yhteisössä kasvoi tarkastelujaksolla 36 prosenttia. Kehityksen mahdollistivat toimenpiteiden jatkaminen uudeksi viisivuotiskaudeksi ja kiertämiskäytäntöjen tehokas lakkauttaminen. Tämän seurauksena, kuten johdanto-osan 41 kappaleessa selitetään, kiinalainen tuonti väheni samalla ajanjaksolla. Intiasta, joka on ainoa toinen tiedossa oleva kumariinia tuottava kolmas maa, tapahtuva tuonti rajoittui sitoumuksen mukaiseen määrään.

d)   Varastot

(47)

Yhteisön tuotannonalan varastot pienenivät koko tarkastelujakson ajan.

e)   Markkinaosuudet

(48)

Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus kasvoi tarkastelujaksolla. Kuten johdanto-osan 41 ja 42 kappaleessa selitettiin, voimassa olevien toimenpiteiden tehokkuuden vuoksi yhteisön tuotannonala pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan. Sen kasvu 22 prosenttiyksiköllä tarkastelujaksolla liittyi selvästi kiertämiskäytäntöjen lakkauttamiseen.

f)   Hinnat

(49)

Kumariinin keskimääräinen nettomyyntihinta EY:n markkinoilla laski 10 prosenttia vuonna 2004 verrattuna vuoden 2003 hintoihin. Vuoden 2004 jälkeen hinnat kohosivat vähitellen mutteivät yltäneet tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla vuoden 2003 tasolle. Hinnat eivät siis palautuneet täysin entiselle tasolle, kuten odotettiin.

(50)

Hintatilanne osoittaa kiinalaisen tuonnin aiheuttaneen voimakkaan paineen. Kiinasta tuodun kumariinin keskimääräiset CIF-hinnat olivat huomattavasti alle yhteisön tuotannonalan hintojen tarkastelujaksolla. Kun toimenpiteet olivat voimassa, tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla Kiinasta peräisin olevaa kumariinia myytiin samalla hinnalla kuin yhteisön tuotannonalan kumariinia. Näin ollen kiinalaisen viennin hinnat toimivat kattona ja pakottivat yhteisön tuotannonalan muuttamaan hintansa vastaaviksi. Sen seurauksena yhteisön tuotannonalan hinnat alenivat voimakkaasti ja sen kannattavuus oli heikko.

(51)

Jotta voitiin määrittää Kiinasta peräisin olevan kumariinin hintojen alittavuuden jatkuminen, yhteisön tuotannonalan etuyhteydettömiltä asiakkailta veloittamia noudettuna lähettäjältä -hintoja verrattiin CIF yhteisön rajalla -hintoihin käyttäen CN-koodeista saatuja tietoja, kuten selitettiin johdanto-osan 23 kappaleessa. Vertailussa kävi ilmi, että vaikka hinta oli lähellä vahvistettua yhteisön tuotannonalan hintaa vahingollisten toimien puuttuessa, tuonnin hinnat eivät alittaneet yhteisön tuotannonalan hintoja.

Taulukko 4

 

2003

2004

2005

2006

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Varastot

100

50,3

31

20,9

3,7

Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus

100

98

136,5

149,3

148

Hinnat

100

90,4

93,7

96,6

97,3

g)   Kannattavuus

(52)

Tarkasteltavana olevan tuotteen myynti etuyhteydettömille asiakkaille yhteisössä oli niukasti kannattavaa tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Kannattavuus oli negatiivista vuodesta 2004 eteenpäin, ja tilanne parani hieman vuodesta 2006 lähtien. Alhainen kannattavuus johtuu osittain alhaisista myyntihinnoista (ks. johdanto-osan 49 ja 50 kappale), joihin liittyi etenkin raaka-aineiden hinnoista johtuva kustannusten kohoaminen. Tuottavuuden paranemisella voitiin vain osittain kompensoida näiden tekijöiden negatiivista vaikutusta kannattavuuteen. Voitto oli kaiken kaikkiaan huomattavasti alle normaalin voiton koko tarkastelujaksolla.

h)   Kassavirta ja pääoman saanti

(53)

Yhteisön tuotannonalan kassavirran kehitys suhteessa tarkasteltavana olevan tuotteen myyntiin EU:n markkinoilla heijastelee kannattavuuden kehitystä. On syytä huomata, että vaikka kassavirta oli alhainen, se säilyi positiivisena tarkastelujaksolla.

(54)

Tutkimuksessa vahvistui, että yhteisön tuotannonalalla ei ollut vaikeuksia hankkia pääomaa ja että pääomakustannukset olivat erittäin alhaiset koko tarkastelujakson ajan. Pääoman hankintakykyä ei kuitenkaan voida pitää merkittävänä indikaattorina tutkimuksessa, koska yhteisön tuotannonalan muodostaa suuri yritysryhmä, jonka kokonaistuotannosta kumariinin tuotanto edustaa vain pientä osaa. Pääoman saantimahdollisuudet liittyvät tiiviisti koko yritysryhmän taloudelliseen tulokseen eikä niinkään tarkasteltavana olevan tuotteen yksittäiseen tulokseen.

i)   Työllisyys, tuottavuus ja palkat

(55)

Yhteisön tuotannonalan työllisyys laski tarkastelukaudella erityisesti vuodesta 2004 lähtien. Lasku liittyy kumariinin tuotantoprosessiin uudelleenjärjestelyihin, joita yhteisön tuotannonala teki. Yhteisön tuotannonalan tuottavuus työntekijäkohtaisena tuotantomääränä mitattuna kasvoi merkittävästi tutkimusajanjaksolla.

(56)

Palkkakustannukset vähenivät kokonaisuudessaan johdanto-osan 55 kappaleessa mainitun uudelleenjärjestelyn suorana seurauksena. Työntekijäkohtainen keskipalkka säilyi samalla tasolla tarkastelujakson ajan.

Taulukko 5

 

2003

2004

2005

2006

Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

Työntekijät

100

86

61

57

57

Palkat

100

89,6

65,5

63,4

63,4

Tuottavuus

100

76,4

111,8

129,4

135,3

j)   Investoinnit ja sijoitetun pääoman tuotto

(57)

Tarkastelujaksolla investointien taso oli huipussaan vuonna 2004, jonka jälkeen se alkoi laskea. Nykyisissä markkinaolosuhteissa yhteisön tuotannonalalle on tärkeämpää säilyttää olemassa oleva tuotantolaitteisto kuin laajentaa tuotantokapasiteettia.

(58)

Tältä kannalta tarkasteltuna sijoitetun pääoman tuotto, joka ilmaistaan yhteisön tuotannonalan nettovoiton ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvon välisenä suhteena, heijastaa kannattavuuden suuntausta, jota selitettiin johdanto-osan 52 kappaleessa.

k)   Kasvu

(59)

Yhteisön tuotannonalan myyntimäärä EU:n markkinoilla on kasvanut huomattavasti, minkä ansiosta yhteisön tuotannonala on saanut takaisin merkittävän markkinaosuuden (ks. johdanto-osan 36 kappaleesta eteenpäin).

l)   Polkumyyntimarginaalin suuruus

(60)

Polkumyyntimarginaalin suuruuden arvioinnissa otetaan huomioon, että voimassa on toimenpiteitä, joilla pyritään estämään vahingollinen polkumyynti. Kun kuitenkin otetaan huomioon tuonnin määrä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla sekä havaitun polkumyynnin merkittävä taso (ks. johdanto-osan 28 kappale), näiden vaikutusta yhteisön tuotannonalan tilanteeseen ei voida pitää vähäisenä.

m)   Aiemman polkumyynnin vaikutuksista toipuminen

(61)

On myös otettava huomioon, että yhteisön tuotannonala ei olisi pystynyt toipumaan aiemman polkumyynnin vaikutuksista vuonna 2002 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden jälkeen kiertämiskäytäntöjen vuoksi, joiden vastaiset toimenpiteet otettiin käyttöön vasta vuosina 2004 ja 2006. Ennen kuin neuvosto otti käyttöön kiertämisen vastaiset toimenpiteet Intian, Thaimaan, Indonesian ja Malesian osalta ja komissio hyväksyi sitoumuksen vuonna 2005, tuonti edellä mainituista neljästä maasta oli merkittävää ja esti yhteisön tuotannonalan toipumisen polkumyynnin vaikutuksista.

4.   Yhteisön tuotannonalan tilannetta koskeva päätelmä

(62)

Kiinasta peräisin olevan kumariinin tuontia koskevien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotolla ja toimenpiteiden laajentamisella koskemaan maita, joissa havaittiin kiertämiskäytäntöjä, on vaikuttanut positiivisesti yhteisön tuotannonalaan niin, että se on osittain toipunut vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Yhteisön tuotannonalan toteuttamilla jatkuvilla toimilla, jotka kohdistuivat kustannusten leikkauksiin ja työntekijäkohtaisen tuottavuuden kasvattamiseen, pystyttiin vain vaivoin kompensoimaan raaka-aineiden hintojen nousun ja myyntihintojen laskun vaikutusta yhteisön markkinoilla.

(63)

Kiinalaisten tuottajien kiertämiskäytännöt (ks. johdanto-osan 33 kappale) tukevat päätelmää, jonka mukaan kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat ovat erittäin kiinnostuneita pääsemään yhteisön markkinoille.

(64)

Edellä esitetty analyysi huomioon ottaen yhteisön tuotannonalan tilanne on edelleen vaikea, vaikka toimenpiteillä onkin pystytty rajoittamaan polkumyynnin vahingollisia vaikutuksia. Jos polkumyyntihinnoin tapahtuva tuonti kasvaa, se erittäin todennäköisesti pahentaa tilannetta ja kumoaa kaikki yhteisön tuotannonalan ponnistukset, ja sen on mitä todennäköisimmin lopetettava kumariinin tuotanto.

F.   VAHINGON TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

1.   Vahingon toistumisen todennäköisyys

(65)

Voimassa olevien toimenpiteiden päättymisen todennäköistä vaikutusta yhteisön tuotannonalaan tarkasteltaessa otettiin huomioon johdanto-osan 28–34 kappaleessa esitettyihin seikkoihin perustuvat tekijät.

(66)

Yhteisön tuotannonala on kasvattanut myyntiään yhteisön markkinoilla voimassa olevien toimenpiteiden ansiosta. Tietojen perusteella on selvää, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuus on kasvanut merkittävästi markkinoilla, joilla kulutus laski 8 prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Yhteisön tuotannonala kärsi kuitenkin jatkuvasti hintojen alenemisesta.

(67)

Kuten johdanto-osan 38 kappaleessa todettiin, vaikka kulutus laski 8 prosenttia, kumariinin kulutuksen koko maailmassa ei odoteta muuttuvan merkittävästi, vaikkakin siihen jossakin määrin vaikuttavat muotivirtaukset. Toimenpiteiden puuttuessa on selviä merkkejä siitä, että Kiinasta peräisin oleva merkittävä tuonti jatkuu polkumyyntihinnoin. Lisäksi Kiinassa vapaana oleva laaja tuotantokapasiteetti vaikuttaa osoittavan, että tuontimäärä yhteisöön varsin todennäköisesti lisääntyy, jos toimenpiteet kumotaan.

(68)

Kiertämiskäytännöt estävän menettelyn seurauksena toteutettu toimenpiteiden laajentaminen oli tehokasta, ja sillä saatiin lakkautettua Kiinasta peräisin olevaan mutta Intiasta, Thaimaasta, Indonesiasta ja Malesiasta lähetettyyn tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyvät kiertämiskäytännöt. Kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien on todennäköisesti harjoitettava aggressiivista hinnoittelukäytäntöä yhteisössä saadakseen korvattua markkinaosuuden, joka menetettiin, kun kiertämiskäytännöt lakkautettiin.

(69)

Kuten johdanto-osan 29 kappaleessa todettiin, tutkimuksessa vahvistettiin, että kiinalaisilla viejillä on selvä kannustin suunnata suuria määriä yhteisöön, jos toimenpiteiden annetaan raueta. Tällä tavoin kiinalaiset viejät voisivat hyödyntää osan ylimääräistä kapasiteettiaan.

(70)

Tällaisen kehityksen todennäköisyyttä tukee vielä se, että hinnat yhteisössä ovat korkeammat kuin kiinalaisen viennin hinnat muihin kolmansiin maihin. Tämä todennäköisimmin kannustaisi kiinalaisia tuottajia lisäämään toimintaansa yhteisön markkinoilla.

(71)

Alhaisemmilla hinnoilla tapahtuvan tuonnin lisääntyminen, mikä olisi todennäköinen seuraus toimenpiteiden kumoamisesta, vaikuttaisi myös todennäköisesti erittäin haitallisesti yhteisön tuotannonalaan. Tällöin yhteisön tuotannonalan olisi joko myös laskettava hintoja voidakseen säilyttää markkinaosuutensa tai pidettävä myyntihinnat nykytasolla ja menetettävä asiakkaita ja myyntiä. Ensin mainitussa tapauksessa yhteisön tuotannonalan täytyisi toimia tappiollisesti ja jälkimmäisessä tapauksessa myynnin menetys johtaisi myöhemmin kustannusten nousuun ja tappioihin.

(72)

Jos siis tuonti lisääntyisi ennakoidulla tavalla toimenpiteiden lakkauttamisen vuoksi, tutkimuksessa kävi ilmi, että vahingon toistumisen todennäköisyys on erittäin selvä yhteisön tuotannonalalle, jonka tilanne jo nyt on heikko. Todellisuudessa tämä merkitsisi sitä, että yhteisön tuotannonala ei enää pystyisi jatkamaan kumariinin tuotantoa.

G.   YHTEISÖN ETU

1.   Johdanto

(73)

Komissio tarkasteli perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti, olisiko nykyisten polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon jatkaminen kokonaisuudessaan yhteisön edun vastaista. Yhteisön edun määrittäminen perustuu kaikista asiaan liittyvistä etunäkökohdista kuten kumariinia tuottavan yhteisön tuotannonalan sekä sen tuojien/kauppiaiden ja käyttäjien eduista tehtyyn arviointiin. Voidakseen arvioida toimenpiteiden voimassa pitämisen tai kumoamisen todennäköisiä vaikutuksia komissio pyysi tietoja kaikilta edellä mainituilta asianomaisilta osapuolilta.

(74)

Tällä perusteella tutkittiin, oliko polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä ja vahingon todennäköistä toistumista koskevista päätelmistä huolimatta olemassa pakottavia syitä, joiden johdosta olisi pääteltävä, että toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen ei ole tässä erityistapauksessa yhteisön edun mukaista.

2.   Yhteisön tuotannonalan etu

(75)

Olisi selvästikin yhteisön ainoan tuottajan edun mukaista pystyä jatkamaan kumariinin tuotantoa.

(76)

Jos polkumyynnin vastaiset toimenpiteet kumotaan, polkumyynti todennäköisesti jatkuu ja lisääntyy, mikä heikentää jatkuvasti yhteisön tuotannonalan tilannetta, kunnes se mitä todennäköisimmin lopulta häviää.

(77)

Yleisesti voidaan päätellä, että toimenpiteiden jatkaminen olisi selvästi yhteisön tuotannonalan edun mukaista.

3.   Tuojien ja käyttäjien etu

(78)

Yhteyttä otettiin 13 tuojaan ja 10 teolliseen käyttäjään, joille lähetettiin kyselylomakkeet. Komission yksiköt saivat neljä vastausta yrityksiltä, jotka suostuivat tekemään yhteistyötä.

(79)

Neljän vastauksen joukosta yksi tuoja ilmoitti vastustavansa toimenpiteitä, koska sitä kiinnosti ensisijaisesti hinta tarkasteltavana olevaa tuotetta hankittaessa. Yritys myös kuitenkin totesi, että kumariinin kustannusten vaikutus sen kokonaistuotantokustannuksiin on erittäin vähäinen.

(80)

Vaikka muutkin teollisuudenalat käyttävät tarkasteltavana olevaa tuotetta eikä sitä useinkaan voida korvata, sen merkitys lopputuotteen koostumuksessa on kuitenkin erittäin vähäinen sekä määrän että hinnan kannalta, useimmissa tapauksissa alle prosentti. Tullin vaikutus käyttäjiin ja loppukuluttajiin on näin ollen erittäin vähäinen.

(81)

Jotkin käyttäjät totesivat, että ne suosivat yhteisöstä peräisin olevaa kumariinia sen laadun vuoksi. Näihin käyttäjiin vaikuttaisi voimakkaasti, jos yhteisön tuotannonala lopettaisi tuotantonsa sen vuoksi, että toimenpiteet kumotaan.

(82)

Yhteisön edun analysoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tarpeeseen poistaa vahingollisen polkumyynnin vinouttavat vaikutukset ja palauttaa tehokas kilpailu. Tältä osin on huomattava, että kumariinin maailmanmarkkinat ovat erittäin keskittyneet ja tuottajia on vain muutama, joista tärkeimmät ovat Kiinassa ja yhteisössä. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna useiden hankintalähteiden (myös yhteisön tuotannonalan) turvaamista olisi pidettävä tärkeänä. On myös muistettava, että polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden tarkoituksena ei ole rajoittaa tarjontaa yhteisön ulkopuolisista lähteistä ja että Kiinasta peräisin olevaa kumariinia voidaan edelleen tuoda yhteisöön riittäviä määriä.

(83)

Kun otetaan huomioon edellä esitetyt seikat yhdessä alhaisen yhteistyössä toimimisen kanssa, voidaan vahvistaa, että tällä hetkellä voimassa olevat toimenpiteet eivät vaikuttaneet erityisen negatiivisesti tuojien ja käyttäjien taloudelliseen tilanteeseen. Tutkimuksessa ei myöskään käynyt ilmi, että mitkään tällaiset negatiiviset vaikutukset pahenisivat, jos toimenpiteitä jatketaan.

4.   Yhteisön etua koskevat päätelmät

(84)

Edellä esitetyt tekijät huomioon ottaen päätellään, ettei ole olemassa sellaisia pakottavia syitä, joiden vuoksi toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen olisi yhteisön edun vastaista.

H.   POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

(85)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä oleellisista seikoista ja huomioista, joiden perusteella voimassa olevien toimenpiteiden soveltamisen jatkamista aiotaan suositella. Lisäksi asetettiin määräaika, jonka kuluessa osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia ilmoitettujen tietojen johdosta.

(86)

Edellä esitetystä seuraa, että Kiinasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa käytössä olevien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa olisi jatkettava.

(87)

Kuten johdanto-osan 1 kappaleessa todettiin, tarkasteltavana olevan tuotteen Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavat polkumyyntitullit laajennettiin koskemaan Intiasta, Thaimaasta, Indonesiasta ja Malesiasta lähetetyn kumariinin tuontia riippumatta siitä, oliko kumariinin alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, Thaimaa, Indonesia tai Malesia. Tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin edelleen sovellettava polkumyyntitulli olisi laajennettava edelleen koskemaan Intiasta, Thaimaasta, Indonesiasta ja Malesiasta lähetetyn kumariinin tuontia riippumatta siitä, onko kumariinin alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, Thaimaa, Indonesia tai Malesia. Johdanto-osan 2 kappaleessa tarkoitettu intialainen vientiä harjoittava tuottaja, joka vapautettiin toimenpiteistä komission hyväksymän sitoumuksen perusteella, olisi edelleen vapautettava tällä asetuksella käyttöön otettavista toimenpiteistä samoin edellytyksin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan ja CN-koodiin ex 2932 21 00 (Taric-koodi 2932210019) kuuluvan kumariinin tuonnissa.

2.   Tulli on 3 479 euroa tonnilta.

3.   Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovellettava lopullinen polkumyyntitulli, jonka määrä on 3 479 euroa tonnilta, laajennetaan koskemaan 1 kohdassa mainitun saman tuotteen tuontia, joka on lähetetty Intiasta, Thaimaasta, Indonesiasta ja Malesiasta riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, Thaimaa, Indonesia tai Malesia (Taric-koodit 2932210011, 2932210015 ja 2932210016).

2 artikla

1.   Tuonti, joka on ilmoitettu vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi, vapautetaan 1 artiklalla käyttöön otetusta polkumyyntitullista edellyttäen, että tuotteiden valmistajat ovat yrityksiä, joiden tarjoamat sitoumukset komissio on hyväksynyt ja joiden nimet mainitaan asiaa koskevassa ajoittain muutettavassa komission päätöksessä ja että tuonti on tapahtunut kyseisen komission päätöksen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuonti vapautetaan polkumyyntitullista edellyttäen, että

a)

jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen yhteydessä kauppalasku, jossa on oltava ainakin liitteessä luetellut kohdat; ja

b)

tullille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat tarkoin kauppalaskussa esitettyä kuvausta.

3 artikla

Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

4 artikla

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (8) 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 123, 9.5.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1854/2003 (EUVL L 272, 23.10.2003, s. 1).

(3)  EUVL L 396, 31.12.2004, s. 18.

(4)  EUVL L 311, 10.11.2006, s. 1.

(5)  EUVL L 1, 4.1.2005, s. 15.

(6)  EUVL C 103, 8.5.2007, s. 15.

(7)  Koska yhteisön tuotannonala muodostuu ainoastaan yhdestä yhteisön tuottajasta, luottamuksellisuussyistä tässä asetuksessa esitetyt luvut on indeksoitu tai esitetty ainoastaan ohjeellisina.

(8)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


LIITE

Yrityksen myydessä sitoumuksen mukaisesti kumariinia yhteisöön kauppalaskussa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1.

Otsikko ”SITOUMUKSEN MUKAISTEN TAVAROIDEN KAUPPALASKU”

2.

Kauppalaskun antavan, 2 artiklan 1 kohdassa mainitun yrityksen nimi

3.

Kauppalaskun numero

4.

Kauppalaskun päivämäärä

5.

Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat tullataan yhteisön rajalla

6.

Tavaroiden tarkka kuvaus, jossa mainitaan

tuotteen valvontakoodi (PCN), jota käytetään tutkimuksessa ja sitoumuksessa

selkokielinen kuvaus asianomaista valvontakoodia vastaavista tavaroista (esim. ”PCN …”)

yrityksen käyttämä tuotekoodi (CPC) (jos käytössä)

CN-koodi

määrä (kilogrammoina).

7.

Sen yhteisössä tuojana toimivan yrityksen nimi, jolle viejäyritys on suoraan laatinut sitoumuksen mukaisten tavaroiden mukana seuraavan kauppalaskun.

8.

Kauppalaskun laatineen yrityksen virkailijan nimi sekä seuraava allekirjoitettu ilmoitus:

”Minä allekirjoittanut vahvistan, että tässä laskussa tarkoitettujen tavaroiden myynti Euroopan yhteisöön suuntautuvaa suoraa vientiä varten tapahtuu [yrityksen nimi] esittämän ja Euroopan komission päätöksellä [päätöksen numero] hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti. Vakuutan, että tässä laskussa esitetyt tiedot ovat täydelliset ja asianmukaiset.”


Top