EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0450

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/450/YUTP, hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2008 , Euroopan unionin osallistumisesta edelleen Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin

OJ L 157, 17.6.2008, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/450/oj

17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/110


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2008/450/YUTP,

hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2008,

Euroopan unionin osallistumisesta edelleen Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä kesäkuuta 2006 yhteisen toiminnan 2006/439/YUTP Euroopan unionin osallistumisesta edelleen Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin (1), ja tämän yhteisen kannan voimassaoloa jatkettiin yhteisellä toiminnalla 2007/484/YUTP (2)31 päivään joulukuuta 2007.

(2)

Yhteisen toiminnan 2006/439/YUTP nojalla annettu Euroopan unionin tuki on vahvistanut sen ja myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) osuutta Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisessa. Erityisesti Euroopan unionin osallistuminen Etyjin valtuuskunnan tehtävien toteuttamiseen Georgiassa on tuottanut tulosta ja varmistanut Georgian ja Etelä-Ossetian edustajien pysyvien sihteeristöjen toiminnan Etyjin suojeluksessa sekä auttanut konfliktin ratkaisemisprosessin pääfoorumin, yhteisen valvontakomission, puitteissa pidettävien kokousten järjestämisessä.

(3)

Etyj on pyytänyt Euroopan unionilta saatavan avun jatkamista, ja Euroopan unioni on suostunut antamaan lisää rahoitusapua konfliktin ratkaisemisprosessiin Tässä rahoitusavussa olisi keskityttävä yhteisen valvontakomission puheenjohtajien kokousten, taloudellista jälleenrakentamisohjelmaa ja siihen liittyvää tiedotuslehteä käsittelevien ohjauskomitean kokousten, luottamusta lisääviä toimia koskevan seminaarin sekä lainvalvontaelimien edustajien kokouksen tukemiseen.

(4)

Euroopan unionin tämän yhteisen toiminnan puitteissa antama apu täydentää yhteisellä toiminnalla 2008/132/YUTP (3) Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan työtä; erityisedustajan toimeksiantona on muun muassa osallistuminen konfliktien estämiseen, avustaminen konfliktien ratkaisemisessa ja Euroopan unionin ja alueen tärkeimpien asianomaisten toimijoiden välisen vuoropuhelun tehostaminen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

1.   Euroopan unioni osallistuu Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisuprosessin tehostamiseen.

2.   Tätä varten Euroopan unioni antaa osaltaan Etyjille tukea yhteisen valvontakomission kokousten ja muiden valvontakomission puitteissa toimivien mekanismien rahoittamiseen.

3.   Euroopan unioni antaa osaltaan Etyjille tukea taloudellista jälleenrakennusohjelmaa käsittelevien ohjauskomitean kokousten, taloudellisen jälleenrakennusohjelman tiedotuslehden, luottamusta lisääviä toimia koskevan seminaarin ja lainvalvontaelimien edustajien kokouksen rahoittamiseen.

4.   Osana tukea, jota se antaa Georgiassa toteutettaville luottamusta lisääville toimille, Euroopan unioni osallistuu Brysselissä tai puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion pääkaupungissa pidettävän valvontakomission epävirallisen kokouksen isännöimiseen.

2 artikla

Puheenjohtajavaltio vastaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajan toimivan neuvoston pääsihteerin avustamana tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta sen 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3 artikla

1.   Tämän yhteisen toiminnan nojalla myönnetyn rahoitustuen maksaminen edellyttää, että 12 kuukauden kuluessa komission ja Etyjin valtuuskunnan välillä tehtävän rahoitussopimuksen voimaantulosta pidetään yhteisen valvontakomission ja yhteisen valvontakomission puitteissa toimivien muiden mekanismien säännöllisiä kokouksia sekä taloudellista jälleenrakennusohjelmaa käsitteleviä ohjausryhmän kokouksia ja julkaistaan ohjelmaa koskeva tiedotuslehti, pidetään luottamusta lisääviä toimia koskeva seminaari sekä valvontakomission epävirallinen kokous Brysselissä tai neuvoston puheenjohtajana toimivan jäsenvaltion pääkaupungissa. Sekä Georgian että Etelä-Ossetian olisi selkeästi pyrittävä todelliseen poliittiseen edistymiseen kohti niiden välisten erimielisyyksien pysyvää ja rauhanomaista ratkaisua.

2.   Komissiolle annetaan tehtäväksi valvoa ja arvioida Euroopan unionin rahoitustuen toteutusta erityisesti edellä 1 kohdassa esitettyjen edellytysten osalta. Komissio tekee sitä varten Etyjin Georgian valtuuskunnan kanssa rahoitussopimuksen avustuksena annettavan Euroopan unionin rahoitusosuuden käyttämisestä. Komissio varmistaa myös, että avustus käytetään oikealla tavalla 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin.

3.   Etyjin Georgian valtuuskunta vastaa matkakulujen korvaamisesta, yhteisen valvontakomission suojeluksessa järjestettävien konferenssien organisoinnista ja tarvikkeiden asianmukaisesta hankkimisesta ja luovuttamisesta. Rahoitussopimuksessa on määrättävä, että Etyjin Georgian valtuuskunta huolehtii siitä, että Euroopan unionin osallistuminen hankkeeseen saa osakseen näkyvyyttä, ja että sen on toimitettava komissiolle neljännesvuosittain kertomukset sen täytäntöönpanosta.

4.   Komissio työskentelee tiiviisti Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan kanssa sekä läheisessä yhteistyössä Etyjin Georgian valtuuskunnan kanssa valvoakseen ja arvioidakseen Euroopan unionin rahoitustuen vaikutusta.

5.   Komissio antaa puheenjohtajavaltion vastuulla sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin avustamana neuvostolle kertomuksen tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta. Komission kertomus perustuu erityisesti Etyjin Georgian valtuuskunnan 3 kohdassa säädetyllä tavalla neljännesvuosittain antamiin kertomuksiin.

4 artikla

1.   Rahoitusohjeen kokonaismäärä 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua Euroopan unionin rahoitusosuutta varten on 223 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa mainitulla määrällä rahoitettavia menoja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien Euroopan yhteisön menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

1.   Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 16 päivään kesäkuuta 2009.

2.   Tätä yhteistä toimintaa tarkastellaan uudelleen 10 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. Tätä varten Etelä-Kaukasiaan nimitetty Euroopan unionin erityisedustaja arvioi yhdessä komission kanssa, tarvitaanko Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessia varten lisätukea, ja antaa tarvittaessa neuvostolle suosituksia.

6 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EUVL L 174, 28.6.2006, s. 9.

(2)  EUVL L 181, 11.7.2007, s. 14.

(3)  EUVL L 43, 19.2.2008, s. 30.


Top