EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0540

Komission asetus (EY) N:o 540/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008 , kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen II muuttamisesta asiakirjojen mallien osalta

OJ L 157, 17.6.2008, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 94 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/540/oj

17.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 540/2008,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen II muuttamisesta asiakirjojen mallien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta 15 päivänä helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) muutti kansainvälistä turvallisuusjohtamissäännöstöä, jäljempänä ’ISM-säännöstö’, 10 päivänä joulukuuta 2004 annetulla meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.179(79), jolla muutettiin vaatimustenmukaisuusasiakirjan ja turvallisuusjohtamistodistuksen malleja 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 336/2006 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti ISM-säännöstöllä tarkoitetaan mainitun asetuksen liitteenä I olevaa säännöstöä sen ajantasaistettuna toisintona.

(3)

Selkeyden ja luettavuuden vuoksi kyseiset mallit olisi saatettava ajan tasalle myös asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteessä II.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen II osan B jakso 5 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 1.


LIITE

”5.   Vaatimustenmukaisuusasiakirjojen ja turvallisuusjohtamistodistusten mallit

Jos alukset liikennöivät ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden on käytettävä joko ISM-säännöstön liitteenä olevia mallilomakkeita tai jäljempänä olevien mallien mukaisesti laadittuja vaatimustenmukaisuusasiakirjoja, turvallisuusjohtamistodistuksia, väliaikaisia vaatimustenmukaisuusasiakirjoja ja väliaikaisia turvallisuusjohtamistodistuksia.

Jos sovelletaan 7 artiklan 1 kohdassa ja soveltuvissa tapauksissa 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, myönnettävä todistus on erilainen kuin edellä tarkoitettu, ja siinä on selvästi ilmoitettava poikkeuksen myöntämisestä tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ja soveltuvissa tapauksissa 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Todistuksen on sisällettävä myös sovellettavat toiminnalliset rajoitukset.

VAATIMUSTENMUKAISUUSASIAKIRJA

(Virallinen leima)/(Valtio)

Todistuskirjan numero

Annettu [IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, sellaisena kuin se on muutettuna, määräysten ja] (1) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 säännösten nojalla

… hallituksen valtuuttamana

(valtion nimi)

(valtuutettu henkilö tai laitos)

Yhtiön nimi ja osoite:

(katso asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohta 1.1.2)

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ yhtiön turvallisuusjohtamisjärjestelmä on tarkastettu ja että se täyttää alusten turvallista toimintaa sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstön) vaatimukset seuraavien alustyyppien osalta (tarpeeton yliviivataan):

 

Matkustaja-alus

 

Suurnopeusmatkustaja-alus

 

Suurnopeuslastialus

 

Irtolastialus

 

Öljysäiliöalus

 

Kemikaalisäiliöalus

 

Kaasusäiliöalus

 

Rannikon ulkopuolella toimiva liikkuva porausyksikkö

 

Muu lastialus

 

Ro-ro-matkustaja-alus

Tämä vaatimustenmukaisuusasiakirja on voimassa … asti edellyttäen, että sen pätevyys tarkastetaan määräajoin.

Tämä asiakirja perustuu tarkastukseen, joka on saatettu päätökseen …

(pp/kk/vvvv)

Annettu …

(asiakirjan antamispaikka)

Antamispäivä: …

(asiakirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

Todistuskirjan numero

VUOSITARKASTUKSEN HYVÄKSYNTÄ

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ [yleissopimuksen IX luvun 6.1 säännön ja ISM-säännöstön 13.4 kohdan ja] (2) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 6 artiklan mukaisessa määräaikaistarkastuksessa turvallisuusjohtamisjärjestelmän on todettu täyttävän ISM-säännöstön vaatimukset.

ENSIMMÄINEN VUOSITARKASTUS

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

TOINEN VUOSITARKASTUS

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

KOLMAS VUOSITARKASTUS

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

NELJÄS VUOSITARKASTUS

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

TURVALLISUUSJOHTAMISTODISTUS

(Virallinen leima)/(Valtio)

Todistuskirjan numero

Annettu [IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, sellaisena kuin se on muutettuna, määräysten ja] (3) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 säännösten nojalla

… hallituksen valtuuttamana

(valtion nimi)

(valtuutettu henkilö tai laitos)

Aluksen nimi: …

Rekisterinumero tai tunnuskirjaimet: …

Rekisteröintisatama: …

Alustyyppi (4): …

Bruttovetoisuus: …

IMO-numero: …

Yhtiön nimi ja osoite: …

(katso asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohta 1.1.2)

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ aluksen turvallisuusjohtamisjärjestelmä on tarkastettu ja että se täyttää alusten turvallista toimintaa sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstön) vaatimukset. Lisäksi on tarkastettu, että yhtiön vaatimustenmukaisuusasiakirja pätee tähän alustyyppiin.

Tämä turvallisuusjohtamistodistus on voimassa … asti edellyttäen, että sen pätevyys tarkastetaan määräajoin ja vaatimustenmukaisuusasiakirja on edelleen voimassa.

Tämä asiakirja perustuu tarkastukseen, joka on saatettu päätökseen …

(pp/kk/vvvv)

Annettu …

(asiakirjan antamispaikka)

Antamispäivä: …

(asiakirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

Todistuskirjan numero

VÄLITARKASTUKSEN HYVÄKSYNTÄ JA (TARVITTAESSA) LISÄTARKASTUKSEN HYVÄKSYNTÄ

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ [yleissopimuksen IX luvun 6.1 säännön ja ISM-säännöstön 13.8 kohdan ja] (5) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 6 artiklan mukaisessa määräaikaistarkastuksessa turvallisuusjohtamisjärjestelmän on todettu täyttävän ISM-säännöstön vaatimukset.

VÄLITARKASTUS (tehtävä toisen ja kolmannen vuosipäivän välillä)

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

LISÄTARKASTUS (6)

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

LISÄTARKASTUS (6)

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

LISÄTARKASTUS (6)

Allekirjoitus: …

(valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

Paikka: …

Päiväys: …

VÄLIAIKAINEN VAATIMUSTENMUKAISUUSASIAKIRJA

(Virallinen leima)/(Valtio)

Todistuskirjan numero

Annettu [IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, sellaisena kuin se on muutettuna, määräysten ja] (7) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 säännösten nojalla

… hallituksen valtuuttamana

(valtion nimi)

(valtuutettu henkilö tai laitos)

Yhtiön nimi ja osoite:

(katso asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohta 1.1.2)

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ yhtiön turvallisuusjohtamisjärjestelmän on katsottu vastaavan asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohdan 1.2.3 tavoitteita seuraavien alustyyppien osalta (tarpeeton yliviivataan):

 

Matkustaja-alus

 

Suurnopeusmatkustaja-alus

 

Suurnopeuslastialus

 

Irtolastialus

 

Öljysäiliöalus

 

Kemikaalisäiliöalus

 

Kaasusäiliöalus

 

Rannikon ulkopuolella toimiva liikkuva porausyksikkö

 

Muu lastialus

 

Ro-ro-matkustaja-alus

Tämä väliaikainen vaatimustenmukaisuusasiakirja on voimassa … asti.

Annettu: …

(asiakirjan antamispaikka)

Antamispäivä: …

(asiakirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

VÄLIAIKAINEN TURVALLISUUSJOHTAMISTODISTUS

(Virallinen leima)/(Valtio)

Todistuskirjan numero

Annettu [IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, sellaisena kuin se on muutettuna, määräysten ja] (8) ISM-säännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 336/2006 säännösten nojalla

… hallituksen valtuuttamana

(valtion nimi)

(valtuutettu henkilö tai laitos)

Aluksen nimi: …

Rekisterinumero tai tunnuskirjaimet: …

Rekisteröintisatama: …

Alustyyppi (9): …

Bruttovetoisuus: …

IMO-numero: …

Yhtiön nimi ja osoite: …

(katso asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohta 1.1.2)

TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN, ETTÄ asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen I osan A kohdan 14.4 vaatimukset on täytetty ja että yhtiön vaatimustenmukaisuusasiakirja / väliaikainen vaatimustenmukaisuusasiakirja (10) koskee tätä alusta.

Tämä väliaikainen turvallisuusjohtamistodistus on voimassa … asti edellyttäen, että vaatimustenmukaisuusasiakirja / väliaikainen vaatimustenmukaisuusasiakirja (10) on edelleen voimassa.

Annettu: …

(asiakirjan antamispaikka)

Antamispäivä: …

(asiakirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)

Todistuskirjan numero

Tämän väliaikaisen turvallisuusjohtamistodistuksen voimassaoloaikaa jatketaan … asti.

Jatkamispäivä: …

(voimassaoloaikaa jatkavan asianmukaisesti valtuutetun viranomaisen allekirjoitus)

(asiakirjan antavan viranomaisen sinetti tai leima)


(1)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(2)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(3)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(4)  Alustyyppi valitaan seuraavista: matkustaja-alus; suurnopeusmatkustaja-alus; suurnopeuslastialus; irtolastialus; öljysäiliöalus; kemikaalisäiliöalus; kaasusäiliöalus; rannikon edustalla oleva liikkuva porausyksikkö; muu lastialus; ro-ro-matkustaja-alus.

(5)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(6)  Soveltuvissa tapauksissa. Viitataan ISM-säännöstön kohtaan 13.8 ja kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstön) täytäntöönpanoa varten hallinnoille annettujen ohjeiden kohtaan 3.4.1 (päätöslauselma A.913(22)).

(7)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(8)  Voidaan poistaa, jos kyse on ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa liikennöivistä aluksista.

(9)  Alustyyppi valitaan seuraavista: matkustaja-alus; suurnopeusmatkustaja-alus; suurnopeuslastialus; irtolastialus; öljysäiliöalus; kemikaalisäiliöalus; kaasusäiliöalus; rannikon edustalla oleva liikkuva porausyksikkö; muu lastialus; ro-ro-matkustaja-alus.

(10)  Tarpeeton yliviivataan.”


Top