Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0505

Komission asetus (EY) N:o 505/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008 , uuden käyttötavan hyväksymisestä 3-fytaasille (Natuphos) rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 165 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/505/oj

7.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 149/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 505/2008,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008,

uuden käyttötavan hyväksymisestä 3-fytaasille (Natuphos) rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee uuden käyttötavan hyväksymistä Aspergillus nigerin (CBS 101.672) tuottamalle 3-fytaasi-entsyymivalmisteelle (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G ja Natuphos 10000 L) emakkojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseisen valmisteen käyttö hyväksyttiin vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja broilereiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 243/2007 (2), munivien kanojen ja lihakalkkunoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1142/2007 (3) ja ankkojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 165/2008 (4).

(5)

On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi emakkojen rehussa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 15 päivänä kesäkuuta 2006 antamassaan lausunnossa (5), että Aspergillus nigerin (CBS 101.672) tuottamalla Natuphos-entsyymivalmisteella (3-fytaasi) ei ole haitallisia vaikutuksia kuluttajiin, käyttäjiin eikä ympäristöön ja että sen käyttö parantaa rehujen sulavuutta. Joulukuun 12 päivänä 2007 antamassaan lausunnossa (6) viranomainen totesi, että kyseisen valmisteen käyttö emakkojen ruokinnassa on turvallista. Viranomaisen mukaan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Viranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 73, 13.3.2007, s. 4.

(3)  EUVL L 256, 2.10.2007, s. 20.

(4)  EUVL L 50, 23.2.2008, s. 8.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed and of the Scientific Panel on genetically Modified Organisms on the safety and efficacy of the enzyme preparation Natuphos (3-phytase) produced by Aspergillus niger, The EFSA Journal (2006) 369, s. 1–19.

(6)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on ”Safety of the enzymatic preparation of Natuphos (3-phytase) for sows”, The EFSA Journal (2007) 614, s. 1–5.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet.

4a1600

BASF SE

3-fytaasi

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Lisäaineen koostumus:

3-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus niger (CBS 101.672) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

kiinteänä: 5 000 FTU (1)/g

 

nestemäisenä: 5 000 FTU/ml

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

3-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Analyysimenetelmä (2):

Kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan entsyymin fytaattisubstraatista vapauttaman epäorgaanisen fosfaatin määrää.

Emakot

500 FTU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 500 FTU.

3.

Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,36 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

27 päivänä kesäkuuta 2018


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5; 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top