EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0341

2008/341/EY: Komission päätös tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008 , tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1588) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 206 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/341/oj

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/44


KOMISSION PÄÄTÖS

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008,

tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavista yhteisön vaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1588)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/341/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt yhteisön osallistumisesta eläintautien ja zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen. Päätöksen perusteella otetaan käyttöön yhteisön rahoitustoimi niiden kustannusten korvaamiseksi, joita jäsenvaltioille aiheutuu päätöksen liitteessä olevassa luettelossa mainittujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien rahoittamisesta.

(2)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään, että jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä seuraavan vuoden aikana alkavat yksi- tai monivuotiset ohjelmat, joita varten jäsenvaltiot toivovat saavansa yhteisön rahoitusta.

(3)

Päätöksen 24 artiklan 2 kohdassa luetellaan tiettyjä seikkoja, joiden on sisällyttävä jäsenvaltioiden toimittamiin ohjelmiin, esimerkiksi taudin epidemiologisen tilanteen kuvaus, alue jolla ohjelmaa sovelletaan, ohjelman tavoite ja suunniteltu kestoaika, toteutettavat toimet sekä ohjelman kustannukset ja siitä saatava hyöty.

(4)

Tiettyjen eläintautien hävittämis- ja seurantatoimiin sovellettavista yhteisön perusteista 27 päivänä marraskuuta 1990 tehdyssä neuvoston päätöksessä 90/638/ETY (2) vahvistettiin vaatimukset, jotka eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien on täytettävä, jotta ne voidaan hyväksyä päätöksen 90/424/ETY mukaisesti. Päätös 90/638/ETY kumottiin päätöksellä 2006/965/EY sen voimaantulosta alkaen.

(5)

Olisi vahvistettava päätöksen 90/424/ETY liitteessä lueteltujen eläintautien ja zoonoosien kansallisiin hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmiin sovellettavat uudet vaatimukset, jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan ja tieteen edistys sekä päätökseen 90/638/ETY perustuvien ohjelmien täytäntöönpanosta saadut kokemukset. Uusien yhteisön vaatimusten avulla olisi varmistettava, että ohjelmissa tarkoitetut toimenpiteet ovat tehokkaita ja että niillä taataan kyseisten tautien nopeammat hävittämis-, torjunta- ja seurantatoimet.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jotta ohjelmille voitaisiin myöntää päätöksen 90/424/ETY 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteisön rahoitustukea, jäsenvaltioiden komissiolle esittämien päätöksen liitteessä lueteltujen eläintautien ja zoonoosien kansallisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien on täytettävä vähintään päätöksen liitteessä vahvistetut vaatimukset.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/965/EY (EUVL L 397, 30.12.2006, s. 22).

(2)  EYVL L 347, 12.12.1990, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/65/ETY (EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54).


LIITE

Eläintautien ja zoonoosien kansallisia hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmia koskevat vaatimukset

1)   Ohjelman tavoite

a)

Seurantaohjelman tavoitteena on tutkia eläinkantaa tai alaryhmää ympäristöineen (mukaan luettuina luonnonvaraiset isäntäeläimet ja tartunnanlevittäjät) niiden muutosten havaitsemiseksi, jotka liittyvät päätöksen 90/424/ETY liitteessä lueteltujen eläintautien tai zoonoosien (jäljempämä ’eläintauti tai zoonoosi’) ilmenemiseen ja tartuntamalleihin.

b)

Torjuntaohjelman tavoitteena on estää päätöksen 90/424/ETY liitteessä lueteltujen eläintautien tai zoonoosien esiintymistä ylittämästä terveydellisesti sallittavaa tasoa.

c)

Hävittämisohjelman tavoitteena on hävittää biologisesti päätöksen 90/424/ETY liitteessä luetellut eläintaudit tai zoonoosit. Hävittämisohjelman lopullisena tavoitteena on, että jokin alue, jolla tauti on mahdollinen, saavuttaa taudista vapaan tai virallisesti vapaan aseman yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

d)

Eläintaudin tai zoonoosin torjunta-, seuranta- tai hävittämisohjelmassa on noudatettava yhteisön menettelytapoja.

2)   Ohjelman maantieteellinen rajaaminen

Ohjelmaa sovelletaan yhden tai useamman jäsenvaltion koko alueella, tai mikäli se on epidemiologisten kriteerien mukaan asianmukaisesti perusteltua, yhden tai useamman jäsenvaltion tai, mikäli luonnonvaraiset eläimet ovat uhattuina, kolmansissa maissa tarkkaan määritellyllä alueella.

3)   Ohjelman kesto

Ohjelman kesto on vahvistettava niin moneksi vuodeksi kuin ohjelman tavoitteen saavuttaminen vähintään edellyttää. Keston on rajoituttava aikaan, jona kyseinen tavoite on kohtuullisesti saavutettavissa.

4)   Ohjelman tavoitteet

a)

Ohjelman tavoitteet on asetettava siten, että ne voidaan saavuttaa ohjelman päättymiseen mennessä. Yli vuoden kestäville ohjelmille on asetettava vähintään vuosittaiset välitavoitteet.

b)

Tavoitteille on valittava sopivimmat indikaattorit, kuten sairastuvuus, esiintyvyys (mikäli mahdollista), kohde-eläinten hygienialuokitus ja epidemiologiset yksiköt (esim. parvi, karja, tilat, alueet). Tarvittaessa on esitettävä määritelmä.

5)   Ohjelman toimenpiteet

a)

Eläintaudin tai zoonoosin epäilystä tai varmistumisesta on ilmoitettava.

b)

Ohjelman toimenpiteiden on kohdistuttava eläintaudin tai zoonoosin isäntäeläinkantaan ja/tai asianomaisiin isäntäeläinlajeihin ja tartunnanlevittäjiin.

c)

Kaikki ohjelman kohde-eläimet, lukuun ottamatta siipikarjaa, vesieläimiä, jäniseläimiä ja luonnonvaraisia eläimiä, on merkittävä ja kaikki epidemiologiset yksiköt (esimerkiksi parvet, karjat, tilat) on rekisteröitävä. Kyseisten eläinten siirtoja on valvottava ja ne on kirjattava.

d)

Ohjelman toimenpiteiden on perustuttava saatavilla olevaan asiaankuuluvaan tieteelliseen tietoon ja oltava yhteisön lainsäädännön mukaisia. Jos kyseessä ovat ohjelmat, jotka koskevat vesiviljeltyjen eläinten tauteja ja joita rahoitetaan Euroopan kalatalousrahastosta (1), hallintoviranomaisen on varmistettava, että kaikki asianomaisten ohjelmien menoja ja tarkastuksia koskevat tositteet ovat komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla asetuksen (EY) N:o 1198/2006 87 artiklan mukaisesti.

e)

Ohjelman toimenpiteiksi on valittava tehokkaimmat tavoitteen saavuttamiseksi ohjelmakauden aikana, ja niihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

tiettyyn tautiin todennäköisesti sairastuneiden tai sen tartunnan saaneiden eläinten ja tuotteiden siirtoja koskevat säännöt,

ohjelman säännösten mukaisesti tehdyn tarkastuksen yhteydessä todetun positiivisen tuloksen johdosta toteutettavat toimenpiteet; näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä kaikki eläintaudin tai zoonoosin nopeaan torjuntaan tai hävittämiseen tarvittavat keinot ottaen huomioon epidemiologiset tiedot ja kyseisen taudin ennaltaehkäisyyn erityisesti sopivat menetelmät,

tarvittaessa säännöt karjojen tai parvien kelpuuttamisesta.

f)

Ohjelmassa on käytettävä asianomaisia eläintauteja ja zoonooseja koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisia laboratoriotestejä. Jos yhteisön lainsäädännössä ei säädetä testeistä, käytettävät testit on standardoitava ja validoitava yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisesti. Yhteisön rahoittamiin seuranta- ja hävittämisohjelmiin osallistuvien testauslaboratorioiden on pystyttävä tuottamaan tuloksia, joiden laadun asianmukainen yhteisön vertailulaboratorio hyväksyy. Laboratoriot, jotka eivät ole läpäisseet vertailulaboratorioiden yhteistutkimuksia (ring test) tai tarvittaessa kansallisia yhteistutkimuksia, voivat osallistua yhteisön rahoittamiin hävittämisohjelmiin ainoastaan erityistarkastusten osoitettua, että ne pystyvät tuottamaan laatuvaatimusten mukaisia tuloksia.

g)

Ohjelmassa käytettyjen rokotteiden on täytettävä eurooppalaiset vaatimukset, jotka koskevat turvallisuutta, tartunnan siirtymättömyyttä, vaimennettujen ominaisuuksien pysyvyyttä ja immunogeenisiä ominaisuuksia. Rokotteilla on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (2) mukainen markkinoille saattamista koskeva lupa, ellei sovelleta kyseisen direktiivin 8 artiklassa säädettyjä ehtoja.

6)   Ohjelman hallinnointi

a)

Ohjelman on oltava eläinlääkinnän keskusviranomaisen valvonnassa. Kunkin eläinlääkintäyksikön ja sidosryhmän toimivaltuudet ja tehtävät sekä vastuunjako ohjelman toimenpiteitä toteutettaessa on määritettävä selvästi.

b)

Riittävät resurssit (rahoitus, henkilöstö, laitteisto) on taattava koko ohjelmakaudeksi.

c)

Ohjelman edistyessä on säännöllisesti

i)

seurattava ja arvioitava toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta,

ii)

esitettävä komissiolle raportit.

7)   Ohjelman kustannukset ja ohjelmasta saatava hyöty

a)

Ohjelmasta on oltava hyötyä yhteisölle ja asianomaisille osapuolille jäsenvaltioissa.

b)

Valittuja keinoja ja toimenpiteitä on hyödynnettävä kustannustehokkaimmin tavoin.

c)

Ohjelmassa tarvittavat hyödykkeet ja palvelut on hankittava julkisia hankintoja koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti.

d)

Ohjelman kustannukset ovat ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta jäsenvaltiolle aiheutuneita kustannuksia, joiden on oltava tarkastettavissa.

e)

Omistajille on tarvittaessa maksettava riittävä korvaus ohjelman perusteella teurastetuista eläimistä ja hävitetyistä tuotteista.

f)

Varainhoidon valvontaa varten edunsaajan on kirjattava komissiolle ilmoitetut kustannukset kustannuslaskentajärjestelmäänsä ja säilytettävä alkuperäiset maksutositteet seitsemän vuoden ajan tukihakemuksen jättöpäivästä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (3) 9, 36 ja 37 artiklan mukaisesti.


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.


Top