EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0340

2008/340/EY: Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008 , jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, tehdyn päätöksen 2006/133/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1580)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; Kumoaja 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/340/oj

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/41


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008,

jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, tehdyn päätöksen 2006/133/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1580)

(2008/340/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1), ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä, 13 päivänä helmikuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/133/EY (2) mukaisesti Portugali on toteuttanut toimenpiteitä mäntyankeroisen leviämisen estämiseksi.

(2)

Portugali on lähettänyt komissiolle kyseisten toimenpiteiden toteuttamista vuonna 2007 käsittelevän raportin, joka osoittaa, että mäntyankeroinen ei ole levinnyt rajattujen alueiden ulkopuolelle mutta että sitä esiintyy edelleen noilla alueilla.

(3)

Pysyvä kasvinsuojelukomitea arvioi 26 ja 27 päivänä marraskuuta 2007 pitämässään kokouksessa Portugalin toimenpiteiden täytäntöönpanoa vuonna 2007. Päätelmänä oli, ettei päätöksessä 2006/133/EY tavoitteena ollutta tartunta-asteen vähentymistä rajatuilla alueilla ollut täysin onnistuttu saavuttamaan.

(4)

Portugalin olisi tämän vuoksi edelleen toteutettava tällaisia toimenpiteitä hävittämissuunnitelman muodossa 31 päivään maaliskuuta 2012, jota pidetään mäntyankeroisen torjunnassa edistymisen kannalta realistisena ajanjaksona.

(5)

Kyseisten toimenpiteiden tehokkuuden lisäämiseksi siinä tapauksessa, että rajatun alueen puskurivyöhykkeellä esiintyy erillisiä tartuntatapauksia, olisi puskurivyöhykkeen sisälle perustettava ”seurantavyöhyke”, jolta tartunnalle alttiit kasvit poistetaan. Seurantavyöhykkeen ympärillä olisi oltava vyöhyke, jolla tartunnalle alttiit kasvit tarkastetaan säännöllisesti (”suojavyöhyke”).

(6)

Rajatulta alueelta tulevan, pakkausmateriaalin muodossa olevan tartunnalle alttiin puutavaran kuljettamista koskevat vaatimukset olisi saatettava vastaamaan FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevaa kansainvälistä standardia nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade).

(7)

Sen vuoksi päätöstä 2006/133/EY olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/133/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Portugalin on varmistettava 31 päivään maaliskuuta 2012 asti, että liitteessä esitettyjä vaatimuksia noudatetaan, kun tartunnalle altista puutavaraa ja kuorta sekä tartunnalle alttiita kasveja kuljetetaan 5 artiklan mukaisesti määriteltyjen Portugalin rajattujen alueiden välillä tai rajatuilta alueilta muille Portugalin alueille tai toisiin jäsenvaltioihin.

Portugalin on toteutettava 31 päivään maaliskuuta 2012 asti hävittämisohjelmaa, jolla pyritään torjumaan mäntyankeroisen leviämistä sen hävittämiseksi. Ohjelmaan on sisällyttävä tarkka selvitys niiden kasvilajien hoidosta rajatulla alueella, joiden tiedetään Portugalissa vallitsevissa olosuhteissa olevan erittäin alttiita mäntyankeroiselle. Ohjelmaa tarkastellaan vuosittain 31 päivään joulukuuta mennessä.”

2)

Korvataan 4 artiklan toisessa kohdassa sanat ”15 päivään joulukuuta 2006 ja 15 päivään joulukuuta 2007 mennessä” sanoilla ”vuosittain 15 päivään joulukuuta mennessä”.

3)

Muutetaan päätöksen 2006/133/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/41/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  EUVL L 52, 23.2.2006, s. 34.


LIITE

Muutetaan päätöksen 2006/133/EY liite seuraavasti:

1)

Korvataan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

tartunnalle altista puutavaraa pakkauslaatikkoina, -kehikkoina, -tynnyreinä ja näitä vastaavina pakkauksina, kuormalavoina, laatikkolavoina ja muina lastauslavoina tai lavojen vahvikkeina, vaikka niitä ei käytettäisikään tavaroiden kuljetukseen, se on käsiteltävä jollakin niistä hyväksytyistä toimenpiteistä, jotka täsmennetään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) liitteessä I. Siinä on oltava merkintä, josta käy ilmi, missä ja kenen toimesta käsittely on toteutettu, tai sen mukana on seurattava mainittu kasvipassi todisteena toteutetuista toimenpiteistä.”

2)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tartunnalle alttiita kasveja, niitä on käsiteltävä seuraavasti:

i)

tartunnalle alttiiden kasvien, joiden tuotantopaikoissa tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu oireita mäntyankeroisesta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen ja joissa ei virallisissa tarkastuksissa ole havaittu merkkejä tai oireita mäntyankeroisesta, mukana on niitä tuotantopaikalta siirrettäessä oltava mainittu kasvipassi;

ii)

tartunnalle alttiita kasveja, joiden tuotantopaikoissa tai niiden välittömässä läheisyydessä on havaittu oireita mäntyankeroisesta viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen tai jotka on havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi, ei saa siirtää tuotantopaikalta ja ne on tuhottava polttamalla;

iii)

tartunnalle alttiisiin kasveihin, jotka on kasvatettu paikoissa, esimerkiksi metsissä tai julkisissa tai yksityisissä puutarhoissa, jotka on joko havaittu mäntyankeroisen saastuttamiksi tai joissa on huonon terveyden oireita tai jotka sijaitsevat pelastushakkuualueilla, on sovellettava seuraavia vaatimuksia:

jos ne havaitaan 1 päivän marraskuuta ja 1 päivän huhtikuuta välisenä aikana, ne on hakattava kyseisellä ajanjaksolla, tai

jos ne havaitaan 2 päivän huhtikuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana, ne on hakattava viipymättä, ja

ne on testattava mäntyankeroisen esiintymisen varalta kaikissa tapauksissa, joissa tällaisia taudille alttiita kasveja sijaitsee 5 artiklan mukaisesti puskurivyöhykkeeksi nimetyssä rajattujen alueiden osassa. Jos puuntuhoojan esiintyminen varmistuu, on tuhottava tartunnan saaneet kasvit ja kaikki tartunnalle alttiit kasvit vyöhykkeellä, joka ympäröi vähintään 50 metrin säteellä tartunnan saaneita kasveja, ja joka tapauksessa säteellä, joka kattaa vähintään kymmenen taudille altista kasvia (seurantavyöhyke). Kaikki tartunnalle alttiit kasvit vyöhykkeellä, joka ympäröi vähintään 50 metrin säteellä seurantavyöhykettä, on virallisesti tarkastettava kahden kuukauden välein vähintään yhden vuoden ajan siitä, kun tartunnan saaneet kasvit on poistettu (suojavyöhyke). Jos kyseisen ajanjakson aikana varmistuu toinen mäntyankeroisen esiintyminen lähistöllä, rajattua aluetta on muutettava 5 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti;”.

3)

Korvataan 2 artiklan e alakohdan johdantolause seuraavasti:

”e)

tartunnalle altista hakkuujätteen muodossa olevaa puutavaraa, se on poltettava virallisessa valvonnassa asianmukaisessa paikassa tai haketettava alle 3 cm:n paksuisiksi ja levyisiksi palasiksi ja jätettävä sille paikalleen;”.

4)

Korvataan 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

tartunnalle altista puutavaraa pakkauslaatikkoina, -kehikkoina, -tynnyreinä ja näitä vastaavina pakkauksina, kuormalavoina, laatikkolavoina ja muina lastauslavoina, lavojen vahvikkeina, sälytyspuina, täytelevyinä ja palkkeina, mukaan luettuna puu, jossa ei ole sen luonnollista pyöreää ulkopintaa, se on käsiteltävä jollakin niistä hyväksytyistä toimenpiteistä, jotka täsmennetään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) liitteessä I.”


Top