EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0337

2008/337/EY: Komission päätös tehty 24 päivänä huhtikuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta tehdyn päätöksen 2006/968/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1571) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 229 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/337/oj

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/33


KOMISSION PÄÄTÖS

tehty 24 päivänä huhtikuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta tehdyn päätöksen 2006/968/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1571)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/337/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta 17 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädetään, että kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä kyseisen asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaan eläinten ensimmäinen tunnistin on korvamerkki. Eläinten toisena tunnistimena voidaan käyttää lammas- ja vuohieläinten elektronista tunnistinta.

(2)

Komission päätöksessä 2006/968/EY (2) esitetään ohjeet ja menettelyt asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaiseen lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien tunnistimien ja lukijoiden hyväksymistä varten. Päätöksessä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset kyseisten tunnistimien ja lukijoiden hyväksynnässä käytettäville tietyille standardienmukaisuutta ja suorituskykyä koskeville testeille. Kyseiset testit on tehtävä nimetyissä testauslaboratorioissa, jotka toimivat ja jotka arvioidaan ja akkreditoidaan tiettyjen eurooppalaisten standardien mukaisesti.

(3)

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (3) 12 artiklan 2 kohdassa viitataan näihin eurooppalaisiin standardeihin siinä yhteydessä, kun aiheena on toimivaltaisten viranomaisten vastuulla oleva virallisten laboratorioiden nimeäminen.

(4)

On aiheellista muuttaa päätöksessä 2006/968/EY olevaa viittausta näihin standardeihin, jotta otetaan huomioon kyseisessä päätöksessä tarkoitettujen testauslaboratorioiden erityisluonne.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2076/2005 (4) 18 artiklaan sisältyy poikkeus asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklan 2 kohdasta. Poikkeuksen mukaan toimivaltainen viranomainen voi nimetä siirtymäajaksi sellaisen testauslaboratorion, jota ei ole akkreditoitu. Selkeyden vuoksi päätöksessä 2006/968/EY olisi viitattava tähän poikkeukseen.

(6)

Päätöstä 2006/968/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2006/968/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1560/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 25).

(2)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 41.

(3)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaistu toisinto EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 301/2008 (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 85).

(4)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1246/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 21).


LIITE

Korvataan päätöksen 2006/968/EY liitteessä oleva IV luku seuraavasti:

”IV   LUKU

Testauslaboratoriot

1.

Toimivaltainen viranomainen nimeää testauslaboratoriot, jotka suorittavat tässä päätöksessä kuvattua testausta.

2.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin nimetä vain laboratoriot, jotka toimivat ja jotka arvioidaan ja akkreditoidaan asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 2076/2005 18 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.

3.

Jäsenvaltioiden on laadittava ja pidettävä yllä ajantasaisia luetteloita toimivaltaisten viranomaisten nimeämistä testauslaboratorioista ja saatettava nämä tiedot muiden jäsenvaltioiden ja kansalaisten saataville verkkosivun kautta.”


Top