EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0380

Neuvoston asetus (EY) N:o 380/2008, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008 , kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

OJ L 115, 29.4.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 268 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/380/oj

29.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 380/2008,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2008,

kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Amsterdamin sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, ja siinä annetaan komissiolle aloiteoikeus tarvittavien yhdenmukaistettua maahanmuuttopolitiikkaa koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

(2)

On välttämätöntä, että oleskeluluvan yhtenäinen kaava sisältää kaikki tarpeelliset tiedot ja täyttää erittäin korkeat tekniset vaatimukset ja että siinä on erityisesti jäljentämisen ja väärentämisen estämiseksi tarvittavat turvaominaisuudet. Tämä edistää osaltaan laittoman maahanmuuton ja laittoman oleskelun ehkäisemisen ja torjunnan tavoitteen saavuttamista. Sen on myös sovelluttava kaikkien jäsenvaltioiden käytettäväksi.

(3)

Biometristen tunnisteiden liittäminen oleskelulupaan on tärkeä askel sellaisten uusien tekijöiden käyttöönotossa, joilla osoitetaan luotettavampi yhteys oleskeluluvan haltijan ja oleskeluluvan välille, mikä on tärkeää sen varmistamiseksi, että oleskelulupa on suojattu petostarkoituksiin käyttämiseltä. Koneellisesti luettavia kokoluokan 1 ja 2 virallisia asiakirjoja koskevassa kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjan N:o 9303 osassa 3 olevat eritelmät olisi otettava huomioon.

(4)

Lisäksi jäsenvaltioiden laaja enemmistö soveltaa yksi asiakirja yhdelle henkilölle -periaatetta, mikä edelleen edistää turvallisuutta. Kyseisen periaatteen pakolliseksi tekemistä olisi harkittava.

(5)

Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti, että EU tarvitsee biometristen tunnisteiden tai biometristen tietojen käyttämiseen johdonmukaisen lähestymistavan, joka johtaisi yhdenmukaistettuihin ratkaisuihin kolmansien maiden kansalaisten asiakirjoja, EU:n kansalaisten passeja ja tietojärjestelmiä varten.

(6)

Uuden teknologian, kuten sähköisten viranomaispalveluiden ja sähköisen allekirjoituksen avulla tapahtuvan sähköisiin palveluihin kirjautumisen käyttöä olisi helpotettava antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää oleskeluluvissa tätä varten biometristen tunnisteiden liittämiseen käytettyä tallennusvälinettä tai lisätallennusvälinettä.

(7)

Tämän asetuksen yksinomaisena tarkoituksena on määrittää turvaominaisuudet ja biometriset tunnisteet, joita jäsenvaltiot käyttävät kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien oleskelulupien yhtenäisessä kaavassa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetään ainoastaan niistä eritelmistä, jotka eivät ole salaisia. Näitä eritelmiä on täydennettävä lisäeritelmillä, jotka voidaan pitää salassa jäljentämisen ja väärentämisen estämiseksi ja joihin ei saa sisältyä henkilötietoja tai viittauksia niihin. Tällaisten lisäeritelmien määrittelyä koskeva toimivalta olisi annettava komissiolle, jota yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 (2) 6 artiklalla perustetun komitean olisi avustettava.

(9)

Oleskeluluvan yhtenäisen kaavan mukaisiin lomakkeisiin sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3). On huolehdittava siitä, että oleskeluluvan yhtenäiseen kaavaan ei tallenneta muita lisätietoja kuin ne, joista säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 (4) tai sen liitteessä tai jotka mainitaan asianomaisessa matkustusasiakirjassa.

(10)

Perustavoitteen saavuttamiseksi eli yhteentoimivien biometristen tunnisteiden käyttöönottamiseksi on tarpeen ja tarkoituksenmukaista antaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti säännöt, jotka koskevat kaikkia Schengenin yleissopimusta soveltavia jäsenvaltioita. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(11)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(12)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen (5) yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan C kohdassa tarkoitetulla alalla.

(13)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on 29 päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että se haluaa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Irlanti on ilmoittanut 19 päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä kirjeellä, että se haluaa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(15)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tarkoitetun Schengenin säännöstön sellaisia määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan C kohdassa ja neuvoston päätöksen 2004/860/EY (7) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun alaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1030/2002 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Kolmansien maiden kansalaisille myönnettävät oleskeluluvat myönnetään erillisenä asiakirjana ID 1- tai ID 2-formaatin mukaan.”

b)

Muutetaan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

i)

Korvataan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

turvapaikka- tai oleskelulupahakemuksen tai oleskeluluvan voimassaoloajan jatkamista koskevan hakemuksen käsittelyn ajaksi myönnettyjä lupia;”;

ii)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”ii a)

poikkeuksellisesti myönnettyjä lupia, joiden tarkoituksena on pidentää sallittua oleskelua enintään yhdellä kuukaudella;”.

2)

Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

biometristen tunnisteiden tallennusvälineitä ja niiden suojaamista, myös asiattoman käsittelyn estämistä, koskevat tekniset eritelmät;

e)

kasvo- ja sormenjälkikuvia koskevat laatuvaatimukset ja yhteiset standardit;

f)

tyhjentävä luettelo kansallisista lisäturvaominaisuuksista, joita jäsenvaltiot voivat lisätä liitteessä olevan h kohdan mukaisesti.”

3)

Korvataan 3 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Jäljempänä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen voidaan päättää, että 2 artiklassa tarkoitetut eritelmät ovat salaisia eikä niitä saa julkaista. Tällöin ne saatetaan ainoastaan jäsenvaltioiden nimeämien painolaitosten käytettäviksi ja jäsenvaltion tai komission asianmukaisesti valtuuttamien henkilöiden saataville.”

4)

Korvataan 4 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Jäljempänä 4 a artiklassa tarkoitetussa oleskeluluvassa tai oleskeluluvan tallennusvälineessä ei saa olla mitään muita koneellisesti luettavia tietoja kuin ne, joista säädetään tässä asetuksessa tai sen liitteessä tai jotka asianomaisen matkustusasiakirjan myöntänyt jäsenvaltio mainitsee kyseisessä matkustusasiakirjassa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat myös tallentaa tietoja sähköisiä palveluita, kuten sähköisiä viranomaispalveluita ja sähköistä kaupankäyntiä, varten sekä oleskelulupaan liittyviä lisäsäännöksiä liitteessä olevassa 16 kohdassa tarkoitettuun kontaktisiruun. Kaikki kansalliset tiedot on kuitenkin pidettävä loogisesti erillään 4 a artiklassa tarkoitetuista biometrisistä tiedoista.

Tätä asetusta sovellettaessa oleskelulupien sisältämiä biometrisiä tunnisteita saa käyttää ainoastaan:

a)

asiakirjan aitouden todentamiseen;

b)

asiakirjan haltijan henkilöllisyyden todentamiseen vertaamalla biometrisiä tunnisteita suoraan saatavilla oleviin vertailukelpoisiin tunnisteisiin tilanteessa, jossa oleskelulupa on kansallisen lainsäädännön mukaan esitettävä.”

5)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”4 a artikla

Oleskeluluvan yhtenäisen kaavan on sisällettävä tallennusväline, joka sisältää kasvokuvan ja kaksi oleskeluluvan haltijan sormenjälkikuvaa toisiinsa yhteensopivassa muodossa. Tiedot on suojattava, ja tallennusvälineen on oltava kapasiteetiltaan riittävä ja sen on pystyttävä takaamaan tietojen eheys, aitous ja luottamuksellisuus.

4 b artikla

Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltioiden on kerättävä kolmansien maiden kansalaisilta biometriset tunnisteet, joihin sisältyvät kasvokuva ja kaksi sormenjälkikuvaa.

Menettely määräytyy asianomaisen jäsenvaltion kansallisen käytännön sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta tehdyssä Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa ja lapsen oikeuksista tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa määrättyjen turvalausekkeiden mukaisesti.

On kerättävä seuraavat biometriset tunnisteet:

valokuva, jonka hakija on toimittanut tai joka otetaan hakemusta esitettäessä ja

kaksi sormenjälkeä, jotka otetaan alas painetuista sormista ja rekisteröidään digitaalisesti.

Biometristen tunnisteiden keräämistä koskevat tekniset eritelmät laaditaan 7 artiklan 2 kohdassa kuvattua menettelyä ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaatimuksia noudattaen sekä jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista 13 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 (8) esitettyjen, jäsenvaltioiden kansalaisilleen myöntämiä passeja koskevien teknisten vaatimusten mukaisesti.

Sormenjälkien rekisteröinti on pakollista kuuden vuoden iästä alkaen.

Henkilöihin, joiden sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mahdotonta, ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta.

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Kun jäsenvaltiot käyttävät yhtenäistä kaavaa muissa kuin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa tarkoituksissa, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sekoittumisen vaaraa 1 artiklassa tarkoitettuun oleskelulupaan ei ole ja että tarkoitus on selkeästi mainittu kortissa.”

7)

Korvataan 9 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Kasvokuvan tallentaminen ensisijaisena biometrisenä tunnisteena on toteutettava viimeistään kahden vuoden kuluttua ja kahden sormenjälkikuvan tallentaminen viimeistään kolmen vuoden kuluttua 2 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa säädettyjen teknisten toimenpiteiden hyväksymisestä.

Tämän asetuksen soveltaminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa jo myönnettyjen oleskelulupien voimassaoloon, ellei asianomainen jäsenvaltio toisin päätä.

Oleskelulupa voidaan myöntää tarran muodossa siirtymäkauden ajan eli kaksi vuotta sen jälkeen, kun tämän artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetut tekniset eritelmät kasvokuvasta on hyväksytty.”

8)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä huhtikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. MATE


(1)  Lausunto annettu 20. kesäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/860/EY (EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78).

(8)  EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1.”


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1030/2002 liite seuraavasti:

1.

Muutetaan a alakohta seuraavasti:

1)

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Oleskelulupa, joka sisältää biometrisiä tunnisteita, valmistetaan erillisenä asiakirjana ID 1- tai ID 2 -formaatin mukaan. Se laaditaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) koneellisesti luettavia viisumeja koskevan asiakirjan 9303 osan 2 tai koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja (kortteja) koskevan asiakirjan 9303 osan 3 perusteella. Oleskelulupa voidaan myöntää tarran muodossa vain kahden vuoden ajan sen jälkeen, kun 9 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetut tekniset eritelmät on hyväksytty. Siinä on seuraavat maininnat:”.

2)

Poistetaan maininnassa 2 virkkeen loppuosa: ”ja jonka edellä on kirjaintunnus”.

3)

Korvataan maininnan 6.4 toinen virke seuraavasti:

”Sellaisen Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelulupaan, joka ei ole käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, on merkittävä maininta ’perheenjäsen’. Jos kyse on henkilöistä, joihin sovelletaan Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (1) 3 artiklan 2 kohtaa, jäsenvaltiot voivat lisätä maininnan ’henkilö, johon sovelletaan direktiivin 2004/38/EY 3 artiklan 2 kohtaa’.

4)

Lisätään maininnan 8 jälkeen maininta seuraavasti:

”8 a

1 kohdassa tarkoitettu asiakirjan nimi voidaan myös toistaa kortin alaosassa kahdella muulla kielellä. 2–8 kohdassa tarkoitetut maininnat olisi merkittävä oleskeluluvan myöntävän jäsenvaltion kielellä (kielillä). Luvan myöntävä jäsenvaltio voi lisätä maininnan muulla Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä, joko samalle riville tai allekkain, siten että kieliä on yhteensä enintään kaksi.”

5)

Liitteessä oleva maininta 11 kuuluu seuraavasti:

”11.

Koneellisesti luettavan alueen taustapainatuksessa on painoteksti, joka osoittaa luvan myöntävän jäsenvaltion. Tämä teksti ei saa vaikuttaa koneellisesti luettavan kentän teknisiin ominaisuuksiin.”

6)

Lisätään maininnat seuraavasti:

”16.

Tallennusvälineenä käytetään radiotaajuustunnistuksessa käytettävää sirua 4 a artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat tallentaa tietoja tähän siruun tai sisällyttää oleskelulupaan kansallista käyttöä varten duaalisirun (dual interface) tai erillisen kontaktisirun, joka on sijoitettava kortin kääntöpuolelle ISO-standardien mukaisesti ja joka ei saa aiheuttaa minkäänlaisia häiriöitä radiotaajuustunnistuksessa käytettävälle sirulle.

17.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) symboli, joka koskee sellaisia koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja, joissa on kontaktiton mikrosiru (e-MRTD).”

2.

Lisätään kohta seuraavasti:

h)   Jäsenvaltiot voivat lisätä myös muita kansallisia turvaominaisuuksia edellyttäen, että ne sisältyvät tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen luetteloon ja että ne ovat seuraavien yhdenmukaistettujen mallien mukaisia ja että yhtenäisten turvaominaisuuksien toimivuus ei kärsi.”

3.

Lisätään seuraavat mallit:

”ID 1 -formaatin mukainen kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupa, joka sisältää biometrisiä tunnisteita

Image

ID 2 -formaatin mukainen kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupa, joka sisältää biometrisiä tunnisteita

Image

Image


(1)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77. Oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 35.”


LIITE II

Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen julkaisemisen yhteydessä julkaistava lausuma:

”1 artiklan 1 kohdan b alakohta:

Neuvosto kehottaa komissiota tutkimaan, mikä olisi asianmukaisin ja oikeasuhteisin tapa ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja turvaominaisuuksia 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja ii a alakohdassa tarkoitetuissa oleskeluluvissa.”


Top