Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1525

Neuvoston asetus (EY) N:o 1525/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007 , Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

OJ L 343, 27.12.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 297 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implisiittinen kumoaja 32012R0966

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1525/oj

27.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/9


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1525/2007,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 279 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2004/2003 (1) säädetään muun muassa Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksesta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 12 artiklassa säädetään, että Euroopan parlamentti julkaisee asetuksen soveltamisesta kertomuksen, jossa voidaan tarvittaessa tuoda esille rahoitusjärjestelmään tehtäviä muutoksia.

(3)

Euroopan tason poliittisista puolueista 23 päivänä maaliskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa (2) Euroopan parlamentti katsoi, että asetusta (EY) N:o 2004/2003 olisi parannettava eräiltä osin niiden kokemusten perusteella, jotka on saatu sen jälkeen, kun asetus tuli voimaan vuonna 2004.

(4)

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta koskevia sääntöjä olisi mukautettava siten, että niissä otettaisiin paremmin huomioon erityisolosuhteet, joissa poliittiset puolueet toimivat, mukaan lukien muuttuvat poliittiset haasteet ja suunnitelmat, joilla on sellaisia varainhoidollisia vaikutuksia, joita poliittiset puolueet eivät voi ennakoida laatiessaan vuotuisia työohjelmiaan ja talousarvioitaan. Tätä varten olisi otettava käyttöön rajoitettu mahdollisuus siirtää varoja joltakin vuodelta seuraavan vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

(5)

Jotta voitaisiin parantaa puolueiden pitkän aikavälin rahoitussuunnitteluvalmiuksia, ottaa huomioon vuosittain vaihtuvat rahoitustarpeet ja vahvistaa puolueiden kannustimia olla nojautumatta pelkästään julkiseen rahoitukseen, Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi voitava perustaa rajoitetusti vararahastoja, jotka perustuvat muista lähteistä kuin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saatuihin omiin varoihin. Tällaisen voiton tuottamisen kieltävästä säännöstä poikkeamisen olisi oltava poikkeuksellista eikä se saisi muodostaa ennakkotapausta.

(6)

Neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1605/2002 109 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Jos Euroopan tason poliittisen puolueen tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden lopussa, jolle se sai toiminta-avustuksen, enintään 25 %:a vuoden kokonaistuloista vastaava osa tällaisesta ylijäämästä voidaan 2 kohdassa säädetystä voiton tuottamisen kieltävästä säännöstä poiketen siirtää seuraavalle vuodelle sillä edellytyksellä, että se käytetään kyseisen seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa.

Voiton tuottamisen kieltävän säännön noudattamisen varmistamiseksi omia varoja, erityisesti lahjoituksia ja jäsenmaksuja, jotka Euroopan tason poliittinen puolue on koonnut vuotuisesta toiminnastaan ja jotka ylittävät 15 prosenttia avustuksen saajan vastuulla olevista avustuskelpoisista kustannuksista, ei oteta huomioon.

Edellä olevan alakohdan säännöksiä ei sovelleta, jos Euroopan tason poliittisen puolueen vararahastot ylittävät 100 prosenttia sen keskimääräisistä vuotuisista tuloista.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SILVA


(1)  EUVL L 297, 15.11.2003, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1524/2007 (katso tämän virallisen lehden sivu 5).

(2)  EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).


Top