Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0829

2007/829/EY: Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007 , neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä sekä päätöksen 2003/479/EY kumoamisesta

OJ L 327, 13.12.2007, p. 10–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 003 P. 70 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2015; Kumoaja 32015D1027

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/829/oj

13.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä sekä päätöksen 2003/479/EY kumoamisesta

(2007/829/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston pääsihteeristön, jäljempänä ’pääsihteeristö’, olisi voitava hyödyntää pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden, jäljempänä ’kansalliset asiantuntijat’ , ja pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävien kansallisten sotilashenkilöiden, jäljempänä ’kansalliset sotilashenkilöt’, korkeatasoista ammattitaitoa ja kokemusta erityisesti aloilla, joilla tällaista asiantuntemusta ei ole välittömästi saatavilla.

(2)

Tämän päätöksen tarkoituksena on edistää eurooppalaisia politiikkoja koskevan ammatillisen kokemuksen sekä tietämyksen vaihtoa siirtämällä pääsihteeristön palvelukseen tilapäisesti jäsenvaltioiden julkishallintojen tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoita.

(3)

Kansallisten asiantuntijoiden olisi tultava jäsenvaltioiden julkishallinnoista tai kansainvälisistä järjestöistä.

(4)

Tässä päätöksessä vahvistettujen, kansallisia asiantuntijoita ja sotilashenkilöitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien pitäisi taata, että he toimivat tehtäviään suorittaessaan ainoastaan pääsihteeristön edun mukaisesti.

(5)

Koska kansallisten asiantuntijoiden ja sotilashenkilöiden tehtävä on määräaikainen ja heidän asemansa poikkeuksellinen, heidän ei pitäisi suorittaa tehtäviä, jotka kuuluvat pääsihteeristölle sen julkisoikeudellisen erityisaseman perusteella, lukuun ottamatta tässä päätöksessä tarkoitettuja poikkeuksia.

(6)

Tässä päätöksessä olisi vahvistettava kaikki kansallisia asiantuntijoita ja sotilashenkilöitä koskevat työsuhteen ehdot ja sitä olisi sovellettava riippumatta siitä, mistä kulujen kattamiseksi tarvittavat määrärahat ovat peräisin.

(7)

Pääsihteeristön palvelukseen Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamista varten siirrettävien sotilashenkilöiden osalta olisi vahvistettava erityissäännöksiä.

(8)

Koska näillä säännöillä korvataan ne, jotka on vahvistettu neuvoston päätöksellä 2003/479/EY (1), mainittu päätös olisi kumottava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen soveltamista edelleen kaikkiin niihin määräaikaisiin palvelussuhteisiin, jotka ovat meneillään tämän päätöksen tullessa voimaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1.   Näitä sääntöjä sovelletaan kansallisiin asiantuntijoihin, jotka jäsenvaltioiden julkishallinnot ovat määräaikaisesti siirtäneet pääsihteeristön yksiköiden palvelukseen. Niitä sovelletaan myös kansainvälisten järjestöjen määräaikaisesti siirtämiin asiantuntijoihin.

2.   Henkilöt, joihin näitä sääntöjä sovelletaan, pysyvät työnantajansa palveluksessa koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan, ja tämä työnantaja maksaa edelleen heidän palkkansa.

3.   Pääsihteeristö päättää tarpeen mukaan ja talousarvion asettamissa puitteissa kansallisten asiantuntijoiden palvelukseen ottamisesta. Varapääsihteeri vahvistaa tätä palvelukseen ottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

4.   Kansallisen asiantuntijan on oltava Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, jollei varapääsihteeri myönnä tästä poikkeusta. Tällaista poikkeusta ei voida myöntää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) eikä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) alalla. Kansallisten asiantuntijoiden palvelukseen ottaminen toteutetaan jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta maantieteellisesti mahdollisimman laajapohjaisesti. Jäsenvaltiot ja pääsihteeristö toimivat yhteistyössä varmistaakseen mahdollisuuksien mukaan miesten ja naisten välisen tasapainon ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen noudattamisen.

5.   Määräaikaisesta palvelukseen siirrosta sovitaan kirjeenvaihdolla, jonka osapuolina ovat toisaalta pääsihteeristön henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtaja ja toisaalta asianomaisen jäsenvaltion pysyvä edustusto tai kansainvälinen järjestö. Asemapaikan sijainti on mainittava kirjeenvaihdossa. Kirjeenvaihtoon liitetään pääsihteeristön palvelukseen siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavat säännöt.

2 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron kesto

1.   Määräaikaisen palvelukseen siirron on oltava kestoltaan vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta. Palvelukseen siirtoa voidaan jatkaa siten, että sen kokonaiskesto on enintään neljä vuotta.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen kansallisen asiantuntijan määräaikaisen palvelukseen siirron kesto voi olla alle kuusi kuukautta, jos kyseessä on osallistuminen sotilas- tai siviilioperaatioiden valmisteluun tai niiden alkututkimukseen.

3.   Määräaikaisen palvelukseen siirron aiottu kesto on vahvistettava sen alkaessa 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla kirjeenvaihdolla. Samaa menettelyä sovelletaan määräaikaisen palvelukseen siirron kestoa pidennettäessä.

4.   Jos kansallinen asiantuntija on jo ollut määräaikaisesti pääsihteeristön palveluksessa, hänet voidaan siirtää uudelleen määräaikaiseen palvelukseen tällaisten henkilöiden pääsihteeristön yksiköissä tapahtuvan työskentelyn enimmäisaikoja koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti, ja aina seuraavin ehdoin:

a)

kansallinen asiantuntija täyttää edelleen määräaikaista palvelukseen siirtoa koskevat ehdot;

b)

uusi määräaikainen palvelukseen siirto voi alkaa vasta, kun edellisen määräaikaisen palvelukseen siirron päättymisestä on kulunut vähintään kuusi vuotta; jos kansallisen asiantuntijan kanssa on ensimmäisen määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä tehty erillinen jatkosopimus, tämä kuuden vuoden jakso lasketaan alkavaksi viimeksi mainitun sopimuksen päättymisestä. Tämä säännös ei estä pääsihteeristöä hyväksymästä sellaisen kansallisen asiantuntijan määräaikaista palvelukseen siirtoa, jonka ensimmäinen määräaikainen palvelukseen siirto on kestänyt alle neljä vuotta, mutta tällöin uuden määräaikaisen palvelukseen siirron kesto ei voi ylittää aikaa, joka on neljän vuoden jaksosta jäänyt aiemmin käyttämättä;

c)

edellä b alakohdassa tarkoitettu jakso on vain kolme vuotta, jos ensimmäinen määräaikainen palvelukseen siirto on kestoltaan lyhyempi kuin kuusi kuukautta.

3 artikla

Asemapaikka

Kansallisten asiantuntijoiden asemapaikka on Brysselissä jossakin pääsihteeristön yhteystoimistossa tai missä tahansa muussa paikassa, jossa Euroopan unioni toimii neuvoston tekemän päätöksen nojalla. Asemapaikkaa voidaan muuttaa määräaikaisen palvelukseen siirron aikana uudella 1 artiklan 5 kohdan mukaisella kirjeenvaihdolla, jos alkuperäisessä kirjeenvaihdossa ei ollut sovittu mahdollisuudesta muuttaa asemapaikkaa. Hallinnolle, josta kansallinen asiantuntija siirretään määräaikaiseen palvelukseen, ilmoitetaan mahdollisista asemapaikan muutoksista.

4 artikla

Tehtävät

1.   Kansallinen asiantuntija avustaa pääsihteeristön virkamiehiä tai väliaikaisia toimihenkilöitä ja suorittaa hänelle osoitetut tehtävät.

Kansallisen asiantuntijan tehtävät määritellään pääsihteeristön ja sen hallinnon, josta hänet siirretään määräaikaiseen palvelukseen, välisellä sopimuksella pääsihteeristön edun mukaisesti ja hakijan ammattitaito huomioon ottaen.

2.   Kansallinen asiantuntija osallistuu virkamatkoihin ja kokouksiin vain, jos

a)

hän matkustaa yhdessä pääsihteeristön virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön kanssa; tai

b)

jos hän matkustaa yksin, hän toimii tarkkailijana tai ainoastaan tietojen hankkimiseksi.

Kansallinen asiantuntija ei voi tehdä pääsihteeristön puolesta sitoumusta kolmanteen osapuoleen nähden, ellei hänelle ole annettu asianomaisen yksikön pääjohtajan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin nimissä tähän antamaa erityisvaltuutusta.

3.   Pääsihteeristö on yksin vastuussa kansallisen asiantuntijan suorittamien tehtävien hyväksymisestä.

4.   Asianomaisten pääsihteeristön yksiköiden, kansallisen asiantuntijan työnantajan ja kansallisen asiantuntijan on tehtävä kaikkensa, jotta tehtäviin, joita kansallinen asiantuntija suorittaa määräaikaisen palvelukseen siirron aikana, ei liity eturistiriitoja ja ettei tällaisia eturistiriitoja synny. Tätä varten pääsihteeristö ilmoittaa hyvissä ajoin kansalliselle asiantuntijalle ja hänen työnantajalleen kansallisen asiantuntijan aiotuista tehtävistä ja pyytää kansallista asiantuntijaa ja työnantajaa vahvistamaan kirjallisesti, että heillä ei ole tiedossaan mitään syitä, joiden vuoksi kansallinen asiantuntija ei voisi ottaa näitä tehtäviä hoitaakseen. Kansallista asiantuntijaa on erityisesti kehotettava ilmoittamaan kaikista eturistiriidoista, joita voi syntyä hänen perhetilanteensa (erityisesti hänen lähiomaistensa ammattitoiminnan taikka hänen tai lähiomaisten merkittävien taloudellisten kytkösten) ja niiden tehtävien välillä, joita hänen on tarkoitus hoitaa määräaikaisen palvelukseen siirron aikana.

Työnantajan ja kansallisen asiantuntijan on sitouduttava ilmoittamaan pääsihteeristölle sellaisista määräaikaisen palvelukseen siirron aikana tapahtuvista muutoksista, jotka voivat aiheuttaa tai synnyttää eturistiriidan.

5.   Kansallisesta asiantuntijasta on pyydettävä luotettavuusselvitys ennen määräaikaiseen palvelukseen siirtoa, jos pääsihteeristö katsoo, että kansalliselle asiantuntijalle osoitettujen tehtävien luonne edellyttää erityisiä turvallisuuteen liittyviä varotoimia.

6.   Jos 2, 3, 4 ja 7 kohdan säännöksiä noudateta, pääsihteeristöllä on oikeus päättää kansallisen asiantuntijan määräaikainen palvelukseen siirto 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

7.   Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta ja 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen varapääsihteeri voi sen yksikön pääjohtajan ehdotuksesta, johon kansallinen asiantuntija on sijoitettu, osoittaa kansalliselle asiantuntijalle erityistehtäviä ja valtuuttaa hänet toteuttamaan yhden tai useamman erityistehtävän varmistettuaan, että mitään eturistiriitoja ei ole.

5 artikla

Oikeudet ja velvollisuudet

1.   Määräaikaisen palvelukseen siirron aikana kansallista asiantuntijaa koskee seuraava:

a)

kansallisen asiantuntijan on suoritettava tehtävänsä ja toimittava ainoastaan neuvoston edun mukaisesti;

b)

kansallisen asiantuntijan on pidätyttävä sellaisista teoista ja erityisesti sellaisista julkisista mielipiteenilmauksista, jotka voivat heikentää hänen asemaansa kohdistuvaa arvonantoa;

c)

jos kansallinen asiantuntija joutuu tehtäviään hoitaessaan ottamaan kantaa sellaiseen asiaan, jonka käsittelyssä tai ratkaisussa hänellä on hänen riippumattomuutensa mahdollisesti vaarantava henkilökohtainen etu, hänen on ilmoitettava tästä sen yksikön päällikölle, johon hänet on sijoitettu;

d)

kansallinen asiantuntija ei saa yksin eikä yhdessä muiden kanssa julkaista eikä antaa julkaistavaksi mitään Euroopan unionin toimintaan liittyvää tekstiä ilman pääsihteeristössä voimassa olevien vaatimusten ja sääntöjen mukaista lupaa. Tätä lupaa ei voida evätä kuin siinä tapauksessa, että aiottu julkaiseminen on omiaan vaarantamaan Euroopan unionin edut;

e)

kaikki oikeudet, jotka johtuvat kansallisen asiantuntijan toiminnasta hänen hoitaessaan tehtäviään, kuuluvat pääsihteeristölle;

f)

kansallisen asiantuntijan on asuttava asemapaikassaan tai sellaisen välimatkan päässä siitä, ettei hänen tehtäviensä hoitaminen häiriinny;

g)

kansallisen asiantuntijan on avustettava siinä yksikössä toimivia esimiehiään, jonka palvelukseen hänet on määräaikaisesti siirretty ja annettava heille neuvoja; hän on vastuussa näille esimiehille hänelle annettujen tehtävien suorittamisesta;

h)

kansallinen asiantuntija ei tehtäviään hoitaessaan saa ottaa vastaan ohjeita työnantajaltaan tai kansalliselta hallitukseltaan. Hän ei saa suorittaa mitään palvelusta työnantajalleen, hallituksille eikä kenellekään henkilölle tai millekään yritykselle tai julkisyhteisölle.

2.   Sekä määräaikaisen palvelukseen siirron aikana että sen päätyttyä kansallisen asiantuntijan on noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sellaisten seikkojen ja tietojen osalta, jotka hän saa tietoonsa tehtäviään hoitaessaan tai niiden yhteydessä. Hän ei saa missään muodossa antaa asiaankuulumattomille henkilöille mitään laillisesti julkistamattomia asiakirjoja tai tietoja eikä käyttää niitä omaksi hyödykseen.

3.   Kansallinen asiantuntija on määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä edelleen velvollinen toimimaan tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen siltä osin kuin on kyse hänelle uskottujen uusien tehtävien hoidosta tai tietyn toimen tai etujen vastaanottamisesta.

Tämän vuoksi kansallisen asiantuntijan on määräaikaista palvelukseen siirtoa seuraavien kolmen vuoden ajan ilmoitettava viipymättä pääsihteeristölle sellaisista toimista ja tehtävistä, jotka hänen on suoritettava työnantajalleen ja jotka voivat johtaa sellaiseen eturistiriitaan, joka liittyy hänen määräaikaisen palvelukseen siirron aikana suorittamiensa tehtävien hoitoon.

4.   Kansallisen asiantuntijan on noudatettava pääsihteeristössä voimassa olevia turvallisuussääntöjä.

5.   Jos kansallinen asiantuntija määräaikaisen palvelukseen siirron aikana jättää noudattamatta 1, 2 ja 4 kohdan säännöksiä, pääsihteeristö voi päättää määräaikaisen palvelukseen siirron 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla.

6 artikla

Taso, ammattikokemus ja kielitaito

1.   Pääsihteeristön määräaikaiseen palvelukseen voidaan siirtää kansallinen asiantuntija, jolla on vähintään kolmen vuoden kokoaikainen työkokemus hallinnollisista tehtävistä, tieteen tai tekniikan alan tehtävistä taikka neuvonta- tai valvontatehtävistä tasolla, joka vastaa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa määriteltyjä hallintovirkamiesten (AD) tai hallintoavustajien (AST) tehtäväryhmiä. Kansallisen asiantuntijan työnantajan on toimitettava pääsihteeristölle ennen määräaikaista palvelukseen siirtoa selvitys kansallisen asiantuntijan työtehtävistä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden ajalta.

2.   Kansallisella asiantuntijalla on oltava jossakin yhteisön kielessä perusteellinen kielitaito ja toisessa yhteisön kielessä hänelle uskottujen tehtävien hoitamiseen riittävä kielitaito.

7 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttäminen

1.   Pääsihteeristö voi sallia määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttämisen ja vahvistaa sitä koskevat edellytykset. Keskeytyksen aikana:

a)

ei 15 ja 16 artiklassa säädettyjä korvauksia suoriteta;

b)

18 ja 19 artiklassa säädetyt kulut korvataan vain, jos keskeyttäminen tapahtuu pääsihteeristön pyynnöstä.

2.   Pääsihteeristö ilmoittaa asiasta kansallisen asiantuntijan työnantajalle.

8 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron päättyminen

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu, määräaikainen palvelukseen siirto voidaan päättää pääsihteeristön tai kansallisen asiantuntijan työnantajan pyynnöstä kolme kuukautta edeltäkäsin annettavalla ilmoituksella. Se voidaan myös päättää kansallisen asiantuntijan pyynnöstä samalla kolmen kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, että pääsihteeristö hyväksyy pyynnön.

2.   Määräaikainen palvelukseen siirto voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää ilman irtisanomista:

a)

kansallisen asiantuntijan työnantajan toimesta, jos työnantajan olennaiset edut sitä vaativat;

b)

kansallisen asiantuntijan molemmille osapuolille esittämästä pyynnöstä tehtävällä pääsihteeristön ja työnantajan välisellä sopimuksella, jos kansallisen asiantuntijan olennaiset henkilökohtaiset tai ammatilliset edut sitä vaativat; sekä

c)

pääsihteeristön toimesta, jos kansallinen asiantuntija laiminlyö näiden sääntöjen mukaiset velvollisuutensa. Asianomaiselle on annettava ennalta mahdollisuus esittää vastineensa.

3.   Jos määräaikainen palvelukseen siirto päättyy 2 kohdan c alakohdan nojalla, pääsihteeristö ilmoittaa asiasta työnantajalle välittömästi.

II   LUKU

TYÖEHDOT

9 artikla

Sosiaaliturva

1.   Ennen määräaikaisen palvelukseen siirron alkamista on sen työnantajan, jonka palveluksessa määräaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija on, toimitettava pääsihteeristölle todistus siitä, että kyseiseen julkishallintoon tai kansainväliseen järjestöön sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan edelleen kyseiseen kansalliseen asiantuntijaan koko hänen määräaikaisen palvelukseen siirtonsa ajan ja että tämä julkishallinto tai kansainvälinen järjestö vastaa ulkomailla aiheutuvista kuluista.

2.   Kansallinen asiantuntija vakuutetaan tapaturmariskejä vastaan hänen palveluksensa alkamispäivästä lähtien. Pääsihteeristö toimittaa kansalliselle asiantuntijalle jäljennöksen tämän vakuutusturvan ehdoista päivänä, jona tämä käy henkilöstön ja hallinnon pääosaston toimivaltaisessa yksikössä määräaikaiseen palvelukseen siirtoon liittyvien muodollisuuksien hoitamista varten.

3.   Jos lisä- tai erityisvakuutus on tarpeen sellaisen virkamatkan yhteydessä, johon kansallinen asiantuntija osallistuu 4 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan nojalla, tai asemapaikan sijaintiin liittyvien erityisten riskien takia, pääsihteeristö vastaa siihen liittyvistä kuluista.

10 artikla

Työaika

1.   Pääsihteeristössä voimassa olevia työaikaa koskevia sääntöjä sovelletaan kansalliseen asiantuntijaan. Varapääsihteeri voi muuttaa näitä sääntöjä pääsihteeristön tarpeiden mukaisesti.

2.   Kansallisen asiantuntijan työ on kokopäiväistä koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan. Saatuaan pääosastolta asianmukaisesti perustellun pyynnön henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtaja voi, jos se on pääsihteeristön etujen mukaista, antaa kansalliselle asiantuntijalle luvan hoitaa tehtäviään osa-aikaisesti sen jälkeen, kun hänen työnantajansa on antanut tähän luvan.

3.   Jos osa-aikatyöhön on annettu lupa, kansallisen asiantuntijan on työskenneltävä vähintään puolet tavanomaisesta työajasta.

4.   Kansalliselle asiantuntijalle voidaan myöntää pääsihteeristössä sovellettavat korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta.

11 artikla

Sairaudesta ja tapaturmasta johtuva poissaolo

1.   Jos kansallinen asiantuntija on kykenemätön hoitamaan tehtäviään sairauden tai tapaturman vuoksi, hänen on mahdollisimman pian ilmoitettava siitä esimiehelleen ja kerrottava olinpaikkansa. Hänen on toimitettava lääkärintodistus, jos hän on poissa yli kolme päivää, ja häntä voidaan vaatia käymään pääsihteeristön järjestämässä lääkärintarkastuksessa.

2.   Jos kansallinen asiantuntija on kahdentoista kuukauden aikana poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi enintään kolmen vuorokauden pituisia jaksoja yhteensä yli kaksitoista päivää, hänen on esitettävä lääkärintodistus kaikista uusista sairauden aiheuttamista poissaoloista.

3.   Jos sairausloma kestää yli kuukauden tai on pidempi kuin kansallisen asiantuntijan kertynyt palvelusaika riippuen siitä, kumpi on pidempi, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen korvausten maksaminen keskeytetään ilman eri toimenpiteitä. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos kyse on raskauteen liittyvästä sairaudesta. Sairausloma voi jatkua enintään määräaikaisen palvelukseen siirron päättymiseen asti.

4.   Jos kansallinen asiantuntija kuitenkin saa määräaikaisen palvelukseen siirron kestäessä työhön liittyvän vamman, hänelle maksetaan 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut korvaukset täysimääräisesti koko työkyvyttömyyden ajan siihen asti, kun määräaikainen palvelukseen siirto päättyy.

12 artikla

Vuosiloma, erityislomat ja vapaapäivät

1.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus kahden ja puolen arkipäivän lomaan täyttä palveluskuukautta kohti (30 päivää kalenterivuotta kohti).

2.   Yksikön, johon kansallinen asiantuntija on sijoitettu, on hyväksyttävä lomat ennakolta.

3.   Kansalliselle asiantuntijalle voidaan perustellusta hakemuksesta myöntää erityislomia seuraavasti:

kansallisen asiantuntijan avioituminen: kaksi päivää;

puolison vakava sairaus: enintään kolme päivää vuodessa;

puolison kuolema: neljä päivää;

ylenevää polvea olevan sukulaisen vakava sairaus: enintään kaksi päivää vuodessa;

ylenevää polvea olevan sukulaisen kuolema: kaksi päivää;

lapsen syntymä: kymmenen päivää, jotka on pidettävä syntymää seuraavan kuukauden aikana;

lapsen vakava sairaus: enintään kaksi päivää vuodessa;

muutto tehtävien vastaanottamista varten: enintään kaksi päivää;

lapsen kuolema: neljä päivää.

Ylimääräistä erityislomaa voidaan myöntää kaksi päivää kutakin 12 kuukauden jaksoa kohti asianosaisen asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

4.   Pääsihteeristö voi kansallisen asiantuntijan työnantajan asianmukaisesti perustelemasta pyynnöstä myöntää kansalliselle asiantuntijalle erityislomaa enintään kaksi päivää kutakin 12 kuukauden jaksoa kohti. Asiaa koskevat pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

5.   Osa-aikatyön tapauksessa vuosiloman kestoa lyhennetään vastaavasti.

6.   Määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä käyttämättä olevista lomapäivistä ei makseta korvausta.

7.   Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta kansallisiin asiantuntijoihin, joiden määräaikaisen palvelukseen siirron kesto on alle kuusi kuukautta. Kuitenkin kansalliselle asiantuntijalle, jonka määräaikaisen palvelukseen siirron kesto on alle kuusi kuukautta, voidaan myöntää hänen esittämästään perustellusta hakemuksesta erityisloma sen yksikön pääjohtajan päätöksellä, johon hänet on sijoitettu. Tämä erityisloma voi olla enintään kolme päivää koko määräaikaisen palvelukseen siirron aikana. Ennen loman myöntämistä edellä mainitun vastuuhenkilön on kuultava henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtajaa.

13 artikla

Äitiysloma

1.   Kansalliselle asiantuntijalle myönnetään synnytyksen johdosta 20 viikon pituinen äitiysloma, jonka aikana hänelle maksetaan 15 artiklassa tarkoitetut korvaukset. Loma saa alkaa aikaisintaan kuusi viikkoa ennen lääkärintodistuksessa ilmoitettua synnytyksen arvioitua päivämäärää ja päättyy aikaisintaan 14 viikkoa synnytyksen jälkeen. Jos lapsia syntyy kaksi tai useampia tai jos kyseessä on ennenaikainen synnytys tai jos syntynyt lapsi on vammainen, loman pituus on 24 viikkoa. Tätä säännöstä sovellettaessa ennenaikaisella synnytyksellä tarkoitetaan synnytystä, joka tapahtuu ennen 34:nnen raskausviikon päättymistä.

2.   Jos kansallinen asiantuntija on työnantajansa kotimaan lainsäädännön perusteella oikeutettu pidempään äitiyslomaan, määräaikainen palvelukseen siirto keskeytetään pääsihteeristön myöntämän loman ylittävän jakson ajaksi. Tässä tapauksessa määräaikaisen palvelukseen siirron kestoa pidennetään keskeytystä vastaavalla ajalla, jos se on pääsihteeristön edun mukaista.

3.   Vaihtoehtoisesti kansallinen asiantuntija voi hakea määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttämistä koko äitiysloman ajaksi. Tässä tapauksessa määräaikaisen palvelukseen siirron kestoa pidennetään keskeytystä vastaavalla ajalla, jos se on pääsihteeristön edun mukaista.

14 artikla

Hallinto ja valvonta

Lomapäivien hallinnosta ja valvonnasta vastaa pääsihteeristön hallinto. Työaikojen ja poissaolojen valvonnasta vastaa se pääosasto tai yksikkö, johon kansallinen asiantuntija on sijoitettu.

III   LUKU

KORVAUKSET JA KULUT

15 artikla

Korvaukset

1.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan päivärahaa. Jos lähtöpaikkakunnan ja asemapaikan välimatka on enintään 150 kilometriä, päivärahan määrä on 29,44 euroa. Jos välimatka on yli 150 kilometriä, päivärahan määrä on 117,74 euroa.

2.   Jos pääsihteeristö tai työnantaja ei ole korvannut kansallisen asiantuntijan muuttokuluja, hänelle maksetaan kuukausittain lisäkorvaus alla olevan taulukon mukaisesti:

Lähtöpaikkakunnan ja asemapaikan välimatka (km)

Määrä euroina

0–150

0

> 150

75,68

> 300

134,54

> 500

218,65

> 800

353,20

> 1 300

555,03

> 2 000

664,37

Korvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Korvaus on maksettava 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarvittaessa sen kuukauden loppuun asti, jolloin kansallinen asiantuntija muuttaa.

3.   Nämä korvaukset maksetaan myös virkamatkojen sekä vuosiloman, äitiysloman, erityisloman ja pääsihteeristön myöntämien vapaapäivien ajalta.

4.   Kun kansallinen asiantuntija aloittaa tehtävänsä, hänelle maksetaan yhdessä erässä ennakkoon oleskelukorvaukset 75 päivän ajalta eikä tältä jaksolta enää myöhemmin makseta päivärahaa. Jos kansallisen asiantuntijan tehtävät päättyvät ennen tämän jakson päättymistä, kansallisen asiantuntijan on palautettava summa, joka lasketaan sen mukaan, paljonko jaksosta on jäljellä.

5.   Pääsihteeristölle ilmoitetaan 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kirjeenvaihdon yhteydessä kaikki kansallisen asiantuntijan saamat tämän artiklan 1, 2, 7 ja 8 kohdassa tarkoitettuihin etuihin rinnastettavat edut. Nämä vähennetään vastaavista pääsihteeristön maksamista korvauksista.

6.   Oleskelukorvaukset tarkistetaan kerran vuodessa Brysselissä ja Luxemburgissa työskentelevien yhteisön virkamiesten palkkauksen tarkistusta vastaavasti; tarkistuksella ei ole takautuvaa vaikutusta.

7.   Johonkin pääsihteeristön yhteystoimistoon tai mihin tahansa muuhun paikkaan, jossa unioni toimii neuvoston tekemän päätöksen nojalla, sijoitetun kansallisen asiantuntijan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut oleskelukorvaukset voidaan henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtajan perustellulla päätöksellä korvata vuokralisällä, jos tämä on perusteltua asemapaikkamaan asumiskustannuksiin liittyvien seikkojen vuoksi.

8.   Jos asemapaikka on EU:n ulkopuolella, voidaan elinkustannusten tai erityisen vaikeiden elinolojen huomioon ottamiseksi myöntää henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtajan perustellulla päätöksellä asemapaikan perusteella vahvistettava erityiskorvaus. Korvaus maksetaan kuukausittain, ja se on 10–15 prosenttia palkkaluokan AD 6 tai AST 4 ensimmäisellä tasolla maksettavasta peruspalkasta, sen tehtäväryhmän mukaan, johon kansallinen asiantuntija rinnastetaan.

16 artikla

Kiinteämääräinen lisäkorvaus

1.   Kansalliselle asiantuntijalle myönnetään kiinteämääräinen lisäkorvaus, joka on määrältään yhtä suuri kuin erotus hänen työnantajansa maksaman vuosittaisen bruttopalkan (perhelisiä lukuun ottamatta) ja pääsihteeristön 15 artiklan mukaisesti mahdollisesti maksamien korvausten yhteenlasketun määrän ja palkkaluokan A 6 tai AST 4 ensimmäisellä tasolla maksettavan peruspalkan välillä, sen tehtäväryhmän mukaan, johon hänet rinnastetaan. Tätä korvausta ei kuitenkaan myönnetä, jos määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen asiantuntijan lähtöpaikkakunta sijaitsee enintään 150 kilometrin päässä asemapaikasta.

2.   Tämän korvauksen määrä tarkistetaan kerran vuodessa yhteisöjen virkamiesten palkkauksen tarkistusta vastaavasti; tarkistuksella ei ole takautuvaa vaikutusta.

17 artikla

Palvelukseenotto-, asema-, lähtö- ja paluupaikkakunnat

1.   Näissä säännöissä tarkoitetaan

palvelukseenottopaikkakunnalla paikkakuntaa, jolla kansallinen asiantuntija työskenteli työnantajansa palveluksessa välittömästi ennen määräaikaista palvelukseen siirtoa,

asemapaikalla sen pääsihteeristön yksikön tai toimiston toimipaikkaa, johon kansallinen asiantuntija sijoitetaan, tai paikkaa, jossa kansallinen asiantuntija toimii neuvoston tekemän päätöksen nojalla,

lähtöpaikkakunnalla paikkakuntaa, jolla kansallisen asiantuntijan työnantajan toimipaikka sijaitsee,

paluupaikkakunnalla paikkakuntaa, jolla kansallinen asiantuntija harjoittaa pääasiallista ammattitoimintaansa määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä.

2.   Jos palvelukseenottopaikkakunta tai paluupaikkakunta sijaitsee Euroopan unionin alueen ulkopuolella tai muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa kansallisen asiantuntijan työnantajan toimipaikka sijaitsee, tai jos kansallinen asiantuntija ei harjoita ammattitoimintaa määräaikaisen palvelukseen siirron päätyttyä, lähtöpaikkakunta on tapauksen mukaan joko palvelukseenottopaikkakunta tai paluupaikkakunta.

Palvelukseenottopaikkakunta, asemapaikka tai asemapaikat sekä lähtöpaikkakunta vahvistetaan 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa. Paluupaikkakunta vahvistetaan kansallisen asiantuntijan työnantajan ilmoituksen perusteella.

3.   Tätä artiklaa sovellettaessa ei oteta huomioon olosuhteita, jotka aiheutuvat kansallisen asiantuntijan muulle kuin asemapaikkavaltiolle tai kansainväliselle järjestölle suorittamista tehtävistä.

18 artikla

Matkakulut

1.   Kansallisella asiantuntijalla, jonka palvelukseenottopaikkakunta sijaitsee yli 150 kilometrin päässä asemapaikasta, on oikeus saada korvaus määräaikaisen palvelukseen siirron alussa maksetuista matkakuluista, jotka aiheutuvat:

a)

hänelle itselleen;

b)

hänen puolisolleen ja huollettavanaan oleville lapsille edellyttäen, että he asuvat yhdessä kansallisen asiantuntijan kanssa ja että pääsihteeristö korvaa muuttokustannukset.

2.   Jollei matkaa tehdä lentäen, korvaus on kiinteämääräinen ja rajoittuu toisen luokan junalipun hintaan ilman lisämaksuja. Tämä koskee myös autolla tehtäviä matkoja. Jos junamatkan pituus on yli 500 kilometriä tai jos tavanomaiseen matkareittiin sisältyy merimatka, lentomatka voidaan korvata alennushintaan (PEX tai APEX) perustuvien todellisten kulujen mukaan lentolippujen ja tarkastuskorttien esittämistä vastaan.

3.   Kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada edellä mainittujen enimmäismäärien puitteissa itselleen ja tarvittaessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille henkilöille korvaus kuluista, jotka aiheutuvat matkasta paluupaikkakunnalle määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä. Tämä korvaus voi olla enintään samansuuruinen kuin se korvaus, johon hän on oikeutettu, jos hän palaa palvelukseenottopaikkakunnalle.

4.   Jos kansallinen asiantuntija on muuttanut palvelukseenottopaikkakunnalta asemapaikkaan, hän saa vuosittain kiinteämääräisen korvauksen kuluista, jotka aiheutuvat sekä hänen että hänen puolisonsa ja huollettavanaan olevien lastensa edestakaisesta matkasta asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, pääsihteeristössä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

19 artikla

Muuttokulut

1.   Kansallinen asiantuntija voi, saatuaan siihen etukäteen pääsihteeristön luvan, siirtää irtaimistonsa ja henkilökohtaiset tavaransa palvelukseenottopaikkakunnalta asemapaikkaan pääsihteeristön kustannuksella niiden pääsihteeristössä voimassa olevien määräysten mukaisesti, jotka koskevat muuttokulujen korvaamista, edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kansallisen asiantuntijan määräaikainen palvelukseen siirto kestää aluksi kaksi vuotta;

b)

kansallisen asiantuntijan palvelukseenottopaikkakunta sijaitsee vähintään 100 kilometrin päässä asemapaikasta;

c)

muutto tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa määräaikaisen palvelukseen siirron alkamisesta;

d)

lupa pyydetään vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua muuttopäivää;

e)

työnantaja ei korvaa muuttokuluja;

f)

kansallinen asiantuntija esittää pääsihteeristölle alkuperäiset kustannusarviot, kuitit ja laskut sekä todistuksen, jossa työnantaja vahvistaa, ettei se korvaa muuttokuluja.

2.   Jollei 3 kohdasta muuta johdu ja jos pääsihteeristö on korvannut asemapaikkaan muuttamisesta aiheutuneet kulut, kansallisella asiantuntijalla on, saatuaan siihen etukäteen luvan, oikeus saada määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä korvaus niistä kuluista, jotka aiheutuvat muuttamisesta asemapaikasta paluupaikkakunnalle, pääsihteeristössä sillä hetkellä voimassa olevien, muuttokulujen korvaamista koskevien määräysten mukaisesti edellyttäen, että 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitetut edellytykset ja seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

muutto ei saa tapahtua aikaisemmin kuin kuusi kuukautta ennen määräaikaisen palvelukseen siirron päättymistä; sekä

b)

muuton on tapahduttava kuuden kuukauden kuluessa määräaikaisen palvelukseen siirron päättymisestä;

c)

pääsihteeristön korvaamat muuttokulut, jotka aiheutuvat muutosta määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä, voivat olla enintään samansuuruiset kuin ne muuttokulut, joihin kansallinen asiantuntija on oikeutettu, jos hän palaa palvelukseenottopaikkakunnalle;

d)

kansallinen asiantuntija esittää pääsihteeristölle alkuperäiset kustannusarviot, kuitit ja laskut sekä todistuksen, jossa työnantaja vahvistaa, ettei se korvaa muuttokuluja, ei kokonaan eikä osittain.

3.   Kansallisella asiantuntijalla, jonka määräaikainen palvelukseen siirto päättyy hänen omasta tai työnantajan pyynnöstä ennen kuin kaksi vuotta on kulunut sen alkamisesta, ei ole oikeutta muuttokulujen korvaamiseen määräaikaisen palvelukseen siirron päättyessä.

20 artikla

Virkamatkat ja niistä aiheutuvat kulut

1.   Kansallinen asiantuntija voidaan määrätä virkamatkalle 4 artiklan mukaisesti.

2.   Virkamatkakulut korvataan pääsihteeristössä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

21 artikla

Koulutus

Kansallinen asiantuntija voi osallistua pääsihteeristön järjestämään koulutukseen, jos se on pääsihteeristön etujen mukaista. Päätettäessä, annetaanko kansalliselle asiantuntijalle lupa osallistua kursseille, on otettava huomioon kansallisen asiantuntijan kohtuullinen etu erityisesti hänen määräaikaiseen palvelukseen siirron jälkeisen ammattiuransa kannalta.

22 artikla

Hallinnolliset säännökset

1.   Kansallisen asiantuntijan on ilmoittauduttava määräaikaisen palvelukseen siirron ensimmäisenä päivänä henkilöstön ja hallinnon pääosaston toimivaltaisessa yksikössä tarvittavien hallinnollisten muodollisuuksien hoitamista varten. Hän voi aloittaa tehtävässään joko kuukauden ensimmäisenä tai kuudentenatoista päivänä.

2.   Johonkin pääsihteeristön yhteystoimistoon sijoitetun kansallisen asiantuntijan on ilmoittauduttava asemapaikassaan sijaitsevassa pääsihteeristön toimivaltaisessa yksikössä.

3.   Pääsihteeristön toimivaltainen yksikkö suorittaa maksut euroina Brysselissä sijaitsevaan pankkiin avatulle tilille. Kansalliselle asiantuntijalle, joka on sijoitettu muualle kuin Brysseliin, maksut voidaan suorittaa euroina joko Brysselissä tai kansallisen asiantuntijan lähtöpaikkakunnalla sijaitsevaan pankkiin avatulle tilille. Asumiskorvaus voidaan maksaa muuna valuuttana asemapaikassa sijaitsevaan pankkiin avatulle tilille.

IV   LUKU

KULUITTA LYHYTAIKAISESTI PALVELUKSEEN SIIRRETTÄVÄT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

23 artikla

Kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija

1.   Tässä päätöksessä kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävällä asiantuntijalla tarkoitetaan korkeatasoista kansallista erikoisasiantuntijaa, joka siirretään määräaikaisesti palvelukseen erityisten tehtävien suorittamista varten enintään kolmen kuukauden ajaksi. Hänen määräaikaisesta palvelukseen siirrostaan ei aiheudu neuvostolle minkäänlaisten korvausten tai kulujen maksamista, lukuun ottamatta tarvittaessa 28 artiklassa säädettyjä kuluja, ja sanotun rajoittamatta toisenlaisen sopimuksen tekemistä pääsihteeristön ja sen hallinnon välillä, josta kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija siirretään.

2.   Kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija voidaan siirtää palvelukseen määräaikaisesti vain poikkeustapauksissa, varapääsihteerin luvalla. Kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävän kansallisen asiantuntijan määräaikaisen palvelukseen siirron tarkoituksena voi olla vain sellaisten tehtävien hoitaminen, joiden loppuun saattaminen erittäin lyhyessä ajassa olisi pääsihteeristölle vaikeaa. Tämä koskee

tiedonkeruumatkoja,

tiettyjen kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelua ja arviointia,

tiettyihin kriisinhallintaharjoituksiin osallistumista.

3.   Jollei 23–28 artiklasta muuta johdu, 1–14 ja 20–22 artiklan sääntöjä sovelletaan myös kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin.

4.   Jollei 5 artiklasta muuta johdu, kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävän kansallisen asiantuntijan on toiminnassaan aina otettava huomioon se, että hänet on siirretty määräaikaisesti neuvoston palvelukseen ja että hänen toimintansa on aina oltava tämän aseman mukaista.

24 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron kesto

1.   Edellä 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kautta voidaan jatkaa kerran enintään kolmella kuukaudella.

2.   Jos kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija on jo ollut määräaikaisesti pääsihteeristön palveluksessa, hänet voidaan siirtää uudelleen määräaikaiseen palvelukseen tässä päätöksessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, ja aina seuraavin ehdoin:

uusi määräaikainen palvelukseen siirto voi alkaa vasta, kun edellisen määräaikaisen palvelukseen siirron päättymisestä on kulunut vähintään yksi vuosi, jos kansallinen asiantuntija siirretään määräaikaiseen palvelukseen tämän luvun sääntöjen nojalla,

uusi määräaikainen palvelukseen siirto voi alkaa vasta, kun edellisen määräaikaisen palvelukseen siirron päättymisestä on kulunut vähintään kolme vuotta, jos kansallinen asiantuntija siirretään määräaikaiseen palvelukseen tämän päätöksen 1 artiklan nojalla.

3.   Poikkeustapauksissa 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua jaksoa voidaan lyhentää varapääsihteerin päätöksellä.

25 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän päätöksen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa mainitaan henkilö, joka vastaa pääosastosta tai osastosta, yksiköstä, operaatiosta tai harjoituksesta, jota varten kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija siirretään määräaikaiseen palvelukseen, sekä annetaan yksityiskohtainen kuvaus tälle kuuluvista tehtävistä.

2.   Kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija ottaa vastaan hänelle kuuluvia konkreettisia tehtäviä koskevat ohjeet 1 kohdassa tarkoitetulta vastuuhenkilöltä.

26 artikla

Vakuutus

Jollei 28 artiklasta muuta johdu ja 9 artiklan 2 kohdasta poiketen, pääsihteeristö ei vakuuta kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävää kansallista asiantuntijaa tapaturmariskejä vastaan.

27 artikla

Työolot

1.   Tämän päätöksen 10 artiklan 1 kohdasta poiketen kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävän kansallisen asiantuntijan on noudatettava asemapaikassaan voimassa olevia työaikaa koskevia sääntöjä. Henkilö, joka vastaa hallintoyksiköstä, operaatiosta tai harjoituksesta, jota varten kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija siirretään määräaikaiseen palvelukseen, voi muuttaa näitä sääntöjä toiminnan tarpeiden mukaisesti.

2.   Tämän päätöksen 10 artiklan 2 kohdan toisesta virkkeestä poiketen kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävän kansallisen asiantuntijan työ on aina kokopäiväistä koko määräaikaisen palvelukseen siirron ajan.

3.   Tämän päätöksen 10 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävään kansalliseen asiantuntijaan.

4.   Kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävän kansallisen asiantuntijan läsnäolo- ja lomapäivien hallinnosta ja valvonnasta vastaa 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vastuuhenkilö.

5.   Tämän päätöksen 12 artiklan 3, 4 ja 7 kohtaa ei sovelleta kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin. Hänelle voidaan kuitenkin myöntää esittämästään perustellusta hakemuksesta erityisloma sen yksikön pääjohtajan päätöksellä, johon hänet on sijoitettu. Tämä erityisloma voi olla enintään kolme päivää koko määräaikaisen palvelukseen siirron aikana. Ennen loman myöntämistä edellä mainitun vastuuhenkilön on kuultava henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtajaa.

28 artikla

Virkamatkat

1.   Jos kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija osallistuu virkamatkoihin asemapaikkansa ulkopuolelle, kulut korvataan virkamiesten virkamatkakuluja koskevien voimassa olevien sääntöjen mukaan, paitsi jos pääsihteeristö ja se hallinto, josta kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävä kansallinen asiantuntija siirretään määräaikaiseen palvelukseen, ovat sopineet muista järjestelyistä.

2.   Jos pääsihteeristö myöntää jonkin virkamatkan yhteydessä virkamiehille erityisen vakuutuksen suurta riskiä vastaan, tämä etu laajennetaan koskemaan myös samaan virkamatkaan osallistuvaa kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävää kansallista asiantuntijaa.

3.   Kuluitta lyhytaikaisesti palvelukseen siirrettävän kansallisen asiantuntijan, joka osallistuu EU:n alueen ulkopuolelle suuntautuvaan virkamatkaan, on noudatettava pääsihteeristössä kyseisten virkamatkojen yhteydessä voimassa olevia turvallisuusjärjestelyjä.

V   LUKU

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN PALVELUKSEEN SIIRRETTYIHIN KANSALLISIIN SOTILASHENKILÖIHIN

29 artikla

Palvelukseen siirrettyihin sotilashenkilöihin sovellettavat säännöt

Jollei 30–42 artiklasta muuta johdu, edellä olevien lukujen sääntöjä sovelletaan myös pääsihteeristön palvelukseen Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamista varten palvelukseen siirrettäviin kansallisiin sotilashenkilöihin Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta 22 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/80/YUTP (2) mukaisesti.

30 artikla

Edellytykset

Kansallisten sotilashenkilöiden on siirtomääräyksensä keston ajan oltava palkallisessa palvelussuhteessa jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion asevoimiin. Heidän on oltava jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia.

31 artikla

Palvelukseen ottaminen

Poiketen 1 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen säännöksistä korkeana edustajana toimiva pääsihteeri vahvistaa kansallisten sotilashenkilöiden palvelukseen ottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

32 artikla

Kirjeenvaihto

Tämän päätöksen 1 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa kirjeenvaihdon osapuolina ovat korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ja asianomaisen jäsenvaltion pysyvä edustusto. Tässä kirjeenvaihdossa on lisäksi mainittava kaikki seikat, jotka voivat mahdollisesti rajoittaa kansallisen asiantuntijan osallistumista virkamatkoihin.

33 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron kesto

1.   Tämän päätöksen 2 artiklan 1 kohdasta poiketen määräaikaisen palvelukseen siirron keston on oltava vähintään kuusi kuukautta ja enintään kolme vuotta ja sitä voidaan pidentää perättäin enintään neljän vuoden kokonaisajaksi.

2.   Tämän päätöksen 2 artiklan 4 kohdan b alakohdasta poiketen uusi määräaikainen palvelukseen siirto voi, olosuhteiden salliessa ja korkeana edustajana toimivan pääsihteerin suostumuksella, alkaa uudelleen vasta, kun edellisen siirron päättymisestä on poikkeustapauksia lukuun ottamatta kulunut vähintään kolme vuotta.

34 artikla

Tehtävät

Tämän päätöksen 4 artiklan 1 kohdasta poiketen kansalliset sotilashenkilöt vastaavat korkeana edustajana toimivan pääsihteerin alaisuudessa heille päätöksen 2001/80/YUTP liitteen mukaisesti annetuista tehtävistä ja toiminnoista.

35 artikla

Sitoumukset ulkopuolisia kohtaan

Tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdan toisesta alakohdasta poiketen kansalliset sotilashenkilöt eivät voi tehdä pääsihteeristön puolesta ulkopuoliseen tahoon kohdistuvia sitoumuksia, ellei korkeana edustajana toimivan pääsihteerin erityisesti antamasta valtuutuksesta toisin johdu.

36 artikla

Luotettavuusselvitys

Tämän päätöksen 4 artiklan 5 kohdasta poiketen on 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa määrättävä kansallista sotilashenkilöä koskevan luotettavuusselvityksen asiaankuuluvasta tasosta, joka ei voi olla SECRET-turvaluokkaa alhaisempi.

37 artikla

Ammattikokemus

Tämän päätöksen 6 artiklan 1 kohdasta poiketen pääsihteeristön palvelukseen voidaan siirtää suunnittelu- tai tutkimustason sotilashenkilö, jolla on korkeatasoinen pätevyys suoritettavien tehtävien hoitamiseen.

38 artikla

Määräaikaisen palvelukseen siirron keskeyttäminen ja päättyminen

1.   Korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri antaa luvan soveltaa 7 artiklan 1 kohtaa kansalliseen sotilashenkilöön.

2.   Tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdasta poiketen määräaikainen palvelukseen siirto voidaan päättää ilman irtisanomista, jos se on pääsihteeristön tai kansallisen sotilashenkilön kansallisen hallinnon etujen mukaista, tai muusta perustellusta syystä.

39 artikla

Velvollisuuksien vakava rikkominen

1.   Määräaikainen palvelukseen siirto voidaan päättää ilman irtisanomista, jos kansallinen sotilashenkilö on tahallaan tai huolimattomuuttaan vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa. Tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdasta poiketen korkeana edustajana toimiva pääsihteeri päättää tästä sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu mahdollisuus esittää vastineensa. Ennen päätöksen tekemistä korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ilmoittaa siitä sen jäsenvaltion pysyvälle edustajalle, jonka kansalainen kansallinen sotilashenkilö on. Tämän päätöksen seurauksena ei 18 ja 19 artiklassa tarkoitettuja korvauksia myönnetä.

Ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä ja sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu mahdollisuus esittää vastineensa, kansallinen sotilashenkilö voidaan pidättää tehtäviensä hoidosta, jos korkeana edustajana toimiva pääsihteeri katsoo hänen syyllistyneen vakavaan laiminlyöntiin. Edellä 15 ja 16 artiklassa tarkoitettuja korvauksia ei makseta tämän tehtävien hoidosta pidättämisen aikana, jonka kesto voi olla enintään kolme kuukautta.

2.   Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ilmoittaa kansallisille viranomaisille tapauksista, joissa kansallinen sotilashenkilö rikkoo tässä päätöksessä vahvistettuja tai tarkoitettuja sääntöjä.

3.   Kansalliseen sotilashenkilöön sovelletaan edelleen hänen jäsenvaltionsa kansallisia kurinpitosäännöksiä.

40 artikla

Työaika

Tämän päätöksen 10 artiklan 2 kohdan toista virkettä ei sovelleta kansalliseen sotilashenkilöön.

41 artikla

Erityisloma

Tämän päätöksen 12 artiklan 4 kohdasta poiketen pääsihteeristö voi myöntää ylimääräistä palkatonta erityislomaa työnantajan antamaa koulutusta varten tämän asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

42 artikla

Korvaukset

Tämän päätöksen 15 artiklan 1 kohdasta ja 16 artiklasta poiketen voidaan 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa määrätä, ettei kyseisissä säännöksissä säädettyjä korvauksia makseta.

VI   LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

43 artikla

Kumoaminen

Kumotaan neuvoston päätös 2003/479/EY. Sitä voidaan kuitenkin soveltaa edelleen kaikkiin määräaikaisiin palvelussuhteisiin, jotka ovat meneillään tämän päätöksen voimaan tullessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 44 artiklan soveltamista.

44 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kaikkiin uusiin määräaikaisiin palvelukseen siirtoihin sekä määräaikaisen palvelukseen siirron pidennyksiin sen voimaantuloa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. VIEIRA DA SILVA


(1)  EUVL L 160, 28.6.2003, s. 72. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/456/EY (EUVL L 173, 3.7.2007, s. 27).

(2)  EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/395/YUTP (EUVL L 132, 26.5.2005, s. 17).


Top