Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1356

Neuvoston asetus (EY) N:o 1356/2007, annettu 19 päivänä marraskuuta 2007 , lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnissa sekä menettelyn päättämisestä tiettyjen Malesiasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnin osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

OJ L 304, 22.11.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1356/oj

22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/5


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1356/2007,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2007,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnissa sekä menettelyn päättämisestä tiettyjen Malesiasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnin osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/1996 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 (2) 2 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1425/2006 käyttöön lopullisen polkumyyntitullin tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, ja Thaimaasta peräisin olevien, CN-koodeihin ex 3923 21 00 (taric-koodi 3923210020), ex 3923 29 10 (taric-koodi 3923291020) ja ex 3923 29 90 (taric-koodi 3923299020) kuuluvien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnissa yhteisöön. Koska tutkimuksessa yhteistyössä toimineita osapuolia oli paljon, kiinalaisista ja thaimaalaisista vientiä harjoittavista tuottajista valittiin otos, johon kuuluneille yrityksille määrättiin 4,8–14,3 prosentin suuruiset yksilölliset tullit, kun taas muille yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille määrättiin Kiinan osalta 8,4 prosentin ja Thaimaan osalta 7,9 prosentin suuruinen tulli. Yrityksille, jotka joko eivät ilmoittautuneet tai eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksessa, määrättiin Kiinan osalta 28,8 prosentin ja Thaimaan osalta 14,3 prosentin suuruinen tulli.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa säädetään, että jos uusi kiinalainen tai thaimaalainen vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävän näytön siitä,

i)

ettei se ole vienyt yhteisöön asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson eli 1 päivän huhtikuuta 2004 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana (ensimmäinen edellytys); ja

ii)

ettei se ole etuyhteydessä yhteenkään kiinalaiseen tai thaimaalaiseen viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä (toinen edellytys); ja

iii)

että se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevia tuotteita yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön (kolmas edellytys).

Kyseisen asetuksen 1 artiklaa voidaan muuttaa vahvistamalla asianomaiselle uudelle vientiä harjoittavalle tuottajalle sama tulli kuin se, jota sovelletaan tutkimuksessa yhteistyössä toimineisiin mutta otokseen kuulumattomiin yrityksiin, eli kiinalaisille yrityksille 8,4 prosentin ja thaimaalaisille yrityksille 7,9 prosentin suuruinen tulli.

B.   UUSIEN VIENTIÄ HARJOITTAVIEN TUOTTAJIEN PYYNNÖT

(3)

Yhdeksän yritystä (kuusi kiinalaista ja kolme thaimaalaista) on pyytänyt, että niille myönnetään sama kohtelu kuin alkuperäisessä tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille, jäljempänä ’uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelu’.

(4)

Tarkastelussa, joka on tehty sen selvittämiseksi, täyttävätkö hakijat asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa vahvistetut edellytykset, jotka koskevat uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelun myöntämistä, varmistetaan erityisesti, että

ne eivät ole vieneet yhteisöön asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson eli 1 päivän huhtikuuta 2004 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana,

ne eivät ole etuyhteydessä yhteenkään kiinalaiseen tai thaimaalaiseen viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä, ja

ne ovat tosiasiallisesti vieneet tarkasteltavana olevia tuotteita yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai niillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön.

(5)

Kaikille yhdeksälle hakijalle lähetettiin hakemuslomake, ja niitä pyydettiin toimittamaan näyttöä sen osoittamiseksi, että ne täyttävät edellä esitetyt kolme edellytystä.

(6)

Yrityksille, jotka täyttävät kyseiset kolme edellytystä, voidaan myöntää tulli, jota sovelletaan tutkimuksessa yhteistyössä toimineisiin mutta otokseen kuulumattomiin yrityksiin, eli kiinalaisille yrityksille 8,4 prosentin ja thaimaalaisille yrityksille 7,9 prosentin suuruinen tulli, muuttamalla asetuksen (EY) N:o 1425/2006 liitettä I ja II.

(7)

Neljä uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua hakenutta yritystä (kaksi kiinalaista ja kaksi thaimaalaista) ei palauttanut niille toimitettua hakemuslomaketta. Sen vuoksi oli mahdotonta tarkistaa, täyttivätkö ne asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa vahvistetut edellytykset, joten niiden pyyntö oli hylättävä.

(8)

Kaksi yritystä toimitti tiedot, jotka todettiin puutteellisiksi. Sen vuoksi oli mahdotonta tarkistaa, täyttivätkö ne asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa vahvistetut edellytykset, joten niiden pyyntö oli hylättävä.

(9)

Yhden kiinalaisen yrityksen todettiin olevan etuyhteydessä yritykseen, johon sovelletaan asetuksella (EY) N:o 1425/2006 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä, ja sen vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua koskeva hakemus hylättiin, koska se ei siten täyttänyt yhtä edellä esitetyistä edellytyksistä.

(10)

Yhden kiinalaisen yrityksen hakemus hylättiin, koska sillä ei ole omia tuotantotiloja, eikä sitä sen vuoksi voitu pitää vientiä harjoittavana tuottajana.

(11)

Jäljellä jäänyt vientiä harjoittava tuottaja (thaimaalainen yritys) esitti sellaisen riittäväksi katsotun näytön, jonka perusteella sille voidaan vahvistaa sama tulli kuin tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille (eli Thaimaan osalta 7,9 prosenttia) ja se voidaan lisätä asetuksen (EY) N:o 1425/2006 liitteessä II, jäljempänä ”liite”, olevaan vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon.

(12)

Yhteistyössä toimineille hakijoille ja yhteisön tuotannonalalle on ilmoitettu tutkimuksen tuloksista, ja niillä on ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa.

(13)

Kaikki asianomaisten osapuolten esittämät väitteet ja kannanotot tutkittiin ja otettiin asianmukaisesti huomioon aina, kun se oli perusteltua,

C.   SELVENNYS JA OIKAISU

(14)

Komissiolle on ilmoitettu, että ilmaisu ”kassin paksuus” saattaa aiheuttaa sekaannusta tulliselvitysmenettelyssä. Sen vuoksi tällä asetuksella on päätetty tarkentaa kyseistä kohtaa ja oikaista asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa oleva virheellinen viittaus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1425/2006 seuraavasti:

i)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopulliset polkumyyntitullit sellaisten CN-koodeihin ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90 (Taric-koodeihin 3923210020, 3923291020 ja 3923299020) kuuluvien Kiinasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, pussien ja kassien tuonnissa, jotka sisältävät polyeteeniä vähintään 20 prosenttia painostaan ja joiden kalvon paksuus on enintään 100 mikrometriä.”.

ii)

Korvataan 2 artiklan ilmaisu ”…voi…muuttaa 1 artiklan 3 kohtaa ”

seuraavasti: ”…voi…muuttaa 1 artiklan 2 kohtaa…”.

iii)

Lisätään seuraava yritys liitteessä II olevaan luetteloon thaimaalaisista tuottajista ”K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD”:n jälkeen:

Yritys

Paikkakunta

”POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD

Samutsakorn”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 270, 29.9.2006, s. 4.


Top