Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007O0006

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2007 , kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2006/28 muuttamisesta (EKP/2007/6)

OJ L 196, 28.7.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2008; Implisiittinen kumoaja 32008O0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/6/oj

28.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 196/46


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2007,

kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2006/28 muuttamisesta

(EKP/2007/6)

(2007/536/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 3.1 artiklan kolmannen luetelmakohdan ja 12.1 ja 30.6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit siirtävät perussäännön 30.1 artiklan nojalla Euroopan keskuspankille (EKP) valuuttavarantosaamisia, ja EKP:llä on täysi oikeus pitää hallussaan ja hoitaa sille siirrettyjä valuuttavarantoja.

(2)

Perussäännön 9.2 ja 12.1 artiklan nojalla EKP voi hoitaa joitakin tehtäviään kansallisten keskuspankkien kautta ja käyttää kansallisia keskuspankkeja joidenkin operaatioidensa suorittamiseen. EKP katsoo, että kansallisten keskuspankkien tulee tämän mukaisesti hoitaa EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantoja EKP:n edustajina.

(3)

Kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista 21 päivänä joulukuuta 2006 annettujen suuntaviivojen EKP/2006/28 (1) mukaan eurojärjestelmään osallistuvien kansallisten keskuspankkien edellytetään suorittavan operaatioita EKP:n valuuttavarannoilla EKP:n edustajina käyttäen suuntaviivoissa mainittuja oikeudellisia asiakirjoja.

(4)

Suuntaviivoissa EKP/2006/28 annettua ”eurooppalaisten lainkäyttöalueiden” määritelmää tulisi muuttaa siten, että se kattaa talous- ja rahaliittoon tulevaisuudessa liittyvät jäsenvaltiot.

(5)

Jotta hyväksyttävien instrumenttien listaan voitaisiin sisällyttää uusi, OTC-johdannaisoperaatioihin luettaviin koronvaihtosopimuksiin liittyvä instrumentti, jossa riski on katettu vakuudella tiettyjen kynnysarvojen ylityttyä, suuntaviivoja EKP/2006/28 olisi edelleen muutettava siten, että koronvaihtosopimuksista laaditaan samanlaiset asiakirjat kuin OTC-johdannaisoperaatioista,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2006/28 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

’eurooppalaisilla lainkäyttöalueilla’ kaikkien perustamissopimuksen mukaisesti euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden lainkäyttöalueita sekä Tanskaa, Ruotsia, Sveitsiä ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa (ainoastaan Englantia ja Walesia);

’eurojärjestelmään osallistuvalla kansallisella keskuspankilla’ euron käyttöön ottaneen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia.”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Kaikki EKP:n valuuttavarantosaamisilla suoritettavat operaatiot hoidetaan käyttäen tässä artiklassa tarkoitettuja vakiomuotoisia oikeudellisia asiakirjoja. Johtokunta voi kuitenkin tietyn jäsenvaltion osalta päättää liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohdassa tai 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun vakiosopimuksen käyttämisestä 1 kohdan a alakohdassa tai 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun sopimuksen sijasta euron käyttöönoton yhteydessä, jos käytettävissä ei ole muodoltaan ja sisällöltään EKP:n hyväksyttävissä olevaa oikeudellista arviointia, joka koskee mainitun vakiosopimuksen käyttöä kyseisessä jäsenvaltiossa. Johtokunta ilmoittaa viipymättä EKP:n neuvostolle tämän säännöksen nojalla tehdyistä päätöksistä.

2.   EKP:n valuuttavarantosaamisilla suoritettavista vakuudellisista operaatioista, mukaan lukien takaisinostosopimukset, takaisinmyyntisopimukset, buy/sell-back -sopimukset ja sell/buy-back -sopimukset sekä kaikki OTC-johdannaissopimukset, laaditaan liitteessä I lueteltujen vakiosopimusten mukaiset asiakirjat, joiden muodon ja joihin tehtävät muutokset EKP hyväksyy ajoittain.”

3)

Korvataan liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti:

”2.

Kaikista EKP:n valuuttavarantosaamisilla suoritettavista OTC-johdannaisoperaatioista (mukaan lukien koronvaihtosopimukset, joissa riski on katettu vakuudella) laaditaan asiakirjat käyttäen seuraavia vakiosopimuksia, joiden muodon ja joihin tehtävät muutokset EKP hyväksyy ajoittain:

a)

rahoitustransaktioita varten tehty FBE:n vakiosopimus (vuoden 2004 versio) sellaisten operaatioiden osalta, joissa vastapuoli on perustettu jonkin eurooppalaisen lainkäyttöalueen lain mukaan;

b)

sopimus ’1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement’ (Multicurrency – cross border, New Yorkin lain mukainen versio) sellaisten operaatioiden osalta, joissa vastapuoli on perustettu Yhdysvaltojen liittovaltion tai osavaltion lain mukaan; ja

c)

sopimus ’1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement’ (Multicurrency – cross border, Englannin lain mukainen versio) sellaisten operaatioiden osalta, joissa vastapuoli on perustettu muun kuin a ja b alakohdassa lueteltujen valtioiden lain mukaan.”

2 artikla

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

3 artikla

Nämä suuntaviivat on osoitettu euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 20 päivänä heinäkuuta 2007.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL C 17, 28.1.2007, s. 5.


Top