Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0898

Komission asetus (EY) N:o 898/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta ICES-alueiden II a ja IV (EY:n vedet) kilohailikannan saalisrajoitusten osalta

OJ L 196, 28.7.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/898/oj

28.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 196/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 898/2007,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta ICES-alueiden II a ja IV (EY:n vedet) kilohailikannan saalisrajoitusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) 41/2007 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

ICES-alueiden II a ja IV (EY:n vedet) kilohailikannan saalisrajoituksista säädetään väliaikaisesti asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteessä I A.

(2)

Mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdan mukaan komissio voi tarkistaa saalisrajoituksia vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kerättyjen tieteellisten tietojen perusteella.

(3)

Vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kerättyjen tieteellisten tietojen perusteella kilohailin saalisrajoituksia asianomaisilla alueilla olisi mukautettava.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitettä I A olisi muutettava.

(5)

Koska kilohaili on lyhytikäinen laji, saalisrajoitukset olisi pantava täytäntöön mahdollisimman pian, jotta voidaan välttää kannan mahdolliseen liikakalastukseen johtavat viiveet.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liite I A tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 754/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 26).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liite I A seuraavasti:

Korvataan kilohailikantaa alueella II a ja IV (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue

:

EY:n vedet alueilla II a ja IV

SPR/2AC4-C

Belgia

1 917

Varo-TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Tanska

151 705

Saksa

1 917

Ranska

1 917

Alankomaat

1 917

Ruotsi

1 330 (1)

Yhdistynyt kuningaskunta

6 325

EY

167 028

Norja

18 812 (2)

Färsaaret

9 160 (3)  (4)  (5)

TAC

195 000


(1)  Tuulenkala mukana luettuna.

(2)  Voidaan pyytää vain EY:n vesillä ICES-alueella IV.

(3)  Tämä määrä voidaan pyytää ICES-alueilla IV ja VI a linjan 56° 30′ N pohjoispuolella. Mustakitaturskan sivusaaliit lasketaan ICES-alueille VI a, VI b ja VII vahvistettuun mustakitaturskakiintiöön.

(4)  1 832 tonnia voidaan pyytää sillinä kalastettaessa verkoilla, joiden silmäkoko on alle 32 mm. Jos 1 832 tonnin sillikiintiö täyttyy, kielletään kaikenlainen kalastus verkoilla, joiden silmäkoko on alle 32 mm.

(5)  Seurantakalastuksessa pyydetyt saaliit, joiden osuus on 2 prosenttia pyyntiponnistuksesta ja enintään 2 500 tonnia, voidaan pyytää tuulenkalana.”


Top