Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0195

2007/195/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007 , toimintatavasta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämiseksi tuottajille ja maahantuojille vuosien 2003 ja 2009 väliseksi ajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 819_2)

OJ L 88, 29.3.2007, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/195/oj

29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007,

toimintatavasta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämiseksi tuottajille ja maahantuojille vuosien 2003 ja 2009 väliseksi ajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 819_2)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, puolan-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, sloveenin-, suomen-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2007/195/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön toimenpiteillä, joista säädetään erityisesti otsonikerrosta heikentävistä aineista 15 päivänä joulukuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3093/94 (2), joka on korvattu asetuksella (EY) N:o 2037/2000, on useiden vuosien kuluessa voitu vähentää osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen (HCFC) kokonaiskulutusta.

(2)

Kulutuksen vähentämiseksi yksittäisille tuottajille ja maahantuojille määrättiin kiintiöt, jotka perustuivat aikaisempiin markkinaosuuksiin ja laskettiin ottaen huomioon kyseisten aineiden otsonia tuhoava ominaisvaikutus.

(3)

Vuodesta 1997 alkaen kyseisten aineiden markkinat ovat olleet vakaat aineiden eri käyttötarkoitusten osalta. Lähes kaksi kolmasosaa HCFC-yhdisteistä käytettiin solumuovien valmistukseen, kunnes tämä HCFC-yhdisteiden käyttö kiellettiin 1 päivänä tammikuuta 2003.

(4)

Jotta ne HCFC-yhdisteiden käyttäjät, jotka eivät valmista solumuovituotteita, eivät joutuisi epäedulliseen asemaan 1 päivästä tammikuuta 2003 – kuten tapahtuisi, jos kiintiöiden myöntäminen perustuisi HCFC-yhdisteiden solumuovikäytön aiempiin markkinaosuuksiin – on tarkoituksenmukaista säätää uudesta toimintavasta HCFC-kiintiöiden myöntämiseksi muiden kuin solumuovituotteiden valmistukseen kyseisen päivämäärän jälkeen. Vuosien 2004 ja 2009 väliseksi ajaksi asianmukaisimmaksi katsotaan myöntämisjärjestelmä, joka perustuu yksinomaan muissa kuin solumuovituotteissa käytettävien HCFC-yhdisteiden keskimääräisiin aikaisempiin markkinaosuuksiin.

(5)

Vaikka on asianmukaista rajoittaa maahantuojien kiintiöt niiden prosentuaaliseen markkinaosuuteen vuonna 1999 ja 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden maahantuojien kiintiöt niiden prosentuaaliseen markkinaosuuteen vuosina 2002 ja 2003, olisi säädettävä myös tuontikiintiöiden, joita ei ole haettu eikä myönnetty tiettynä vuonna, uudelleenjakamisesta rekisteröidyille HCFC-tuojille.

(6)

Komission päätöstä (EY) N:o 2005/103/EY (3), jossa määritetään toimintatapaa osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämiseksi tuottajille ja maahantuojille vuosien 2003 ja 2009 väliseksi ajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti, olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden tuottajien ja tuojien osalta tarkistettu vertailuvuosi ja osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen suurennettu kiintiö (VIII ryhmä) asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteessä III, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2005 liittymisasiakirjalla, sekä 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneiden jäsenvaltioiden yritysten aiemmat markkinaosuudet.

(7)

Päätös 2005/103/EY olisi sen vuoksi korvattava oikeudellisen selkeyden ja avoimuuden vuoksi.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2037/2000 18 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

”jäähdytyslaitteiden markkinaosuudella” tarkoitetaan tietyn tuottajan keskimääräistä markkinaosuutta jäähdytyslaitteissa käytettävien osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen myynnistä vuosina 1997, 1998 ja 1999 prosenttiosuutena jäähdytyslaitteiden kokonaismarkkinoista;

b)

”solumuovien markkinaosuudella” tarkoitetaan tietyn tuottajan keskimääräistä markkinaosuutta solumuoveissa käytettävien osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen myynnistä vuosina 1997, 1998 ja 1999 prosenttiosuutena solumuovien tuotannon kokonaismarkkinoista; ja

c)

”liuottimien markkinaosuudella” tarkoitetaan tietyn tuottajan keskimääräistä markkinaosuutta liuotinkäyttöön tarkoitettujen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen myynnistä vuosina 1997, 1998 ja 1999 prosenttiosuutena liuotinkäytön kokonaismarkkinoista.

2 artikla

Perusteet kiintiöiden laskemiselle

Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen alustavat määrät, jotka asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan e ja f alakohdassa esitetyistä laskennallisista määristä myönnetyistä tuottajien osuuksista voidaan käyttää jäähdytyslaitteisiin, solumuovin valmistukseen ja liuottimiin, esitetään tämän päätöksen liitteessä I.

Kunkin tuottajan markkinaosuudet vastaavilla markkinoilla esitetään liitteessä II (4).

3 artikla

Tuottajien kiintiöt

1.   Kunkin tuottajan vuotta 2007 koskeva kiintiö asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan e alakohdassa esitetystä laskennallisesta määrästä osittain halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille, jotka tuottaja saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa, ei saa ylittää määrää, joka saadaan, kun lasketaan yhteen

a)

jäähdytyslaitteita koskeva tuottajan markkinaosuus jäähdytyslaitteita varten vuonna 2004 myönnetystä alustavasta kokonaismäärästä;

b)

liuottimia koskeva tuottajien markkinaosuus liuottimia varten vuonna 2004 myönnetystä alustavasta kokonaismäärästä.

2.   Kunkin tuottajan vuosia 2008 ja 2009 koskeva kiintiö asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan f alakohdassa esitetystä laskennallisesta määrästä osittain halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille, jotka tuottaja saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa, ei saa ylittää suhteessa määrää, joka saadaan, kun lasketaan yhteen

a)

jäähdytyslaitteita koskeva tuottajan markkinaosuus jäähdytyslaitteita varten vuonna 2004 myönnetystä alustavasta kokonaismäärästä;

b)

liuottimia koskeva tuottajien markkinaosuus liuottimia varten vuonna 2004 myönnetystä alustavasta kokonaismäärästä.

4 artikla

Maahantuojien kiintiöt

Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen laskennallinen määrä, jonka kukin maahantuoja voi saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa, ei saa ylittää prosenttiosuutena asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan d, e ja f alakohdassa esitetystä laskennallisesta määrästä maahantuojalle vuonna 1999 myönnettyä prosenttiosuutta.

Poikkeuksellisesti osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen laskennallinen määrä, jonka kukin maahantuoja voi Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa, ei prosenttiosuutena asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan d, e ja f alakohdassa esitetystä laskennallisesta määrästä saa ylittää maahantuojan prosentuaaliseen markkinaosuuden keskiarvoa vuosina 2002 ja 2003.

Kuitenkin kaikki määrät, joita ei voida saattaa markkinoille, koska maahantuojat, joilla olisi oikeus tuontikiintiöön, eivät ole sitä hakeneet, jaetaan uudestaan niiden maahantuojien kesken, joille on myönnetty tuontikiintiö.

Myöntämättä jäänyt määrä jaetaan kaikkien maahantuojien kesken ja osuudet lasketaan suhteellisesti kyseisille maahantuojille jo myönnettyjen kiintiöiden perusteella.

5 artikla

Kumotaan päätös 2005/103/EY.

Viittaukset kumottuun päätökseen katsotaan viittauksiksi tähän päätökseen.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos 12, planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) bv

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe bv

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant

P.O. Box 10183

GR-541 10 Thessaloniki

 

Rhodia UK Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Électrolyse France

12, cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Ibérica SL

C/ Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

P.O. Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical SA

C/ Balmes 69, pral. 3o

E-08007 Barcelona

 

Alcobre SA

C/ Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

AGC Chemicals Europe

World Trade Center

Zuidplein 80

H-Tower, Level 9

1077 XV Amsterdam

Nederland

 

Avantec

26, avenue du Petit-Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

Crta. Vilaseca

La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co. Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

Malta

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

02-757 Warzawa

Polska

 

Boucquillon nv

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie Fluor

503, rue Hélène-Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Sainte-Thérèse

4,5 km, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cedex

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fibran S.A.

6th km Thessaloniki

Oreokastro

P.O. Box 40306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade SL

C/ Molina 16, pta. 5

E-46006 Valencia

 

Freolitus JSC

Centrinė g. 1D

LT-54464 Ramučiai, Kauno raj.

Lietuva

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex S.A.

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

UAB ”Genys”

Lazdijų 20

LT-46393 Kaunas

Lietuva

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd.

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/ Sant Martí s/n

E-08107 Martorell (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków

Polska

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

CY-3508 Limassol

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi SA

Ctra. Montblanc s/n

E-43420 Sta. Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-System sp. z o.o.

ul. Artemidy 24

01-497 Warszawa

Polska

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

11-200 Bartoszyce

Polska

 

Quimidroga SA

C/ Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd.

Banyard road

Portbury West

Bristol BS 20 7XH

United Kingdom

 

Resina Chemie bv

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau-Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products bv

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

C/ Mexico 9, P.I. Centrovía

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Synthesia Española SA

C/ Conde Borrell 62

E-08015 Barcelona

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Polska

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

 

Vrec-Co Export-Import Kft.

Kossuth u. 12

H-6763 Szatymaz

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FI-55100 Imatra

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

Polska

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 333, 22.12.1994, s. 1.

(3)  EUVL L 33, 5.2.2005, s. 65.

(4)  Liitettä II ei julkaista eikä anneta tiedoksi kaikille päätöksen kohteena oleville osapuolille, koska se sisältää luottamuksellisia tietoja.


LIITE I

Vuosille 2006, 2007 ja 2008 myönnetyt alustavat määrät tonneina/otsonia tuhoava ominaisvaikutus.

Markkinat

2006

2007

2008

Jäähdytyslaitteet

2 054,47

2 094,63

1 744,59

Solumuovin tuotanto

0,00

0,00

0,00

Liuottimet

66,17

67,01

55,81

Yhteensä

2 120,64

2 161,64

1 800,40


Top