Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0193

2007/193/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2006 , yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1695)

OJ L 88, 29.3.2007, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/193/oj

29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä huhtikuuta 2006,

yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring)

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1695)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/193/EY)

Komissio teki 26 päivänä huhtikuuta 2006 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla asian todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSESTÄ

(1)

Tässä asiassa on kyse neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (”sulautuma-asetus”) 4 artiklan mukaisesta ehdotetusta liiketoimesta, jolla saksalaiseen Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”) kuuluva itävaltalainen yritys T-Mobile Austria GmbH (”T-Mobile”) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä määräysvallan itävaltalaisessa yrityksessä tele.ring Unternehmensgruppe (”tele.ring”).

(2)

T-Mobile ja tele.ring harjoittavat matkaviestinverkkotoimintaa Itävallassa ja toimivat myös siihen liittyvillä loppukäyttäjien markkinoilla ja tukkumarkkinoilla.

(3)

Ehdotetussa yrityskaupassa T-Mobile hankkii kaikki tele.ringin osakkeet.

(4)

Markkinatutkimuksessa ilmeni, että yrityskeskittymä aiheuttaisi loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoilla Itävallassa vakavan esteen tehokkaalle kilpailulle ensi sijassa yksipuolisten vaikutusten vuoksi. Osapuolten ehdottamat sitoumukset poistavat kuitenkin kilpailuongelmat.

1.   Merkitykselliset tuotemarkkinat

(5)

Merkityksellisten tuotemarkkinoiden määrittelemiseksi tehdyssä markkinatutkimuksessa vahvistui, että loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoilla on yhdet markkinat näiden palvelujen tarjoamisessa loppukäyttäjille eikä esimerkiksi asiakastyypin, puhelinliikenteen ja tietopalvelujen sekä 2G- ja 3G-verkkojen mukaan tehtyä lisäjaottelua tarvita.

(6)

Laskevan liikenteen palvelujen tukkukaupassa kunkin operaattorin verkko muodostaa omat markkinansa, kuten komissio on katsonut aikaisemmissa päätöksissään ja suosituksessaan 2003/311/EY (2) merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla.

(7)

Kansainvälisten verkkovierailujen tukkukaupan osalta molemmat yritykset tarjoavat asiakkailleen kansainvälisiä verkkovierailupalveluja ja ovat sen vuoksi tehneet kansainvälisiä verkkovierailusopimuksia ulkomaisten matkaviestintäoperaattorien kanssa. Itävallan eri matkaviestinverkot kilpailevat toistensa kanssa sekä lähtevän että tulevan liikenteen markkinoilla.

2.   Merkitykselliset maantieteelliset markkinat

(8)

Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määrittelemiseksi tehdyssä markkinatutkimuksessa vahvistui, että loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen samoin kuin laskevan liikenteen palvelujen tukkukaupan ja kansainvälisten verkkovierailujen tukkukaupan markkinat ovat kansalliset, ts. ne rajoittuvat Itävaltaan.

3.   Yrityskeskittymän vaikutusalaan kuuluvat markkinat ja kilpailuanalyysi

(9)

Ilmoitettu keskittymä vaikuttaa loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoihin, joilla neljällä yrityksellä on 2G/GSM- ja 3G/UMTS-tekniikkaan perustuvat matkaviestinverkot ja yhdellä yrityksellä (Hutchison, ”H3G”) vain 3G/UMTS-verkko. Nämä viisi verkko-operaattoria tarjoavat asiakkailleen monenlaisia palveluja. Sulautuman jälkeen uuden yrityksen T-Mobile/tele.ringin markkinaosuus kasvaisi tasolle (noin [30–40] (3) prosenttia liikevaihdosta tai asiakkaista riippuen), joka olisi samaa suuruusluokkaa kuin vakiintuneen toiminnanharjoittajan Mobilkomin (4) markkinaosuus. Kaksi muuta yritystä olisivat sijoilla kolme ja neljä (ONEn markkinaosuus olisi noin [10–20] * prosenttia ja H3G:n [0–10] * prosenttia). Riippumattomilla palveluntarjoajilla on vähäinen markkina-asema Itävallassa. ONEn halvemman tavaramerkin YESSS!:in markkinaosuus on erittäin pieni eikä sen voida katsoa kilpailevan samalla tasolla muiden operaattorien kanssa, koska sen tarjoama palveluvalikoima on rajoitettu.

(10)

Ehdotettu yrityskauppa johtaisi koordinoimattomiin vaikutuksiin, vaikka T-Mobile ei olisikaan suurin markkinatoimija sulautuman jälkeen. Markkinaosuusanalyysin perusteella voidaan päätellä, että kolmen viime vuoden aikana tele.ring on ollut ehdottomasti aktiivisin markkinatoimija ja toteuttanut onnistuneesti aggressiivista hintastrategiaa. Se on kasvattanut markkinaosuuttaan huomattavasti, kun taas muiden operaattorien markkinaosuudet ovat pysyneet suurelta osin samoina tai jopa supistuneet hieman. Herfindahl-Hirschmann-indeksin (HHI) laskennasta ilmeni, että keskittymisaste on jo nyt suuri ja kasvaisi merkittävästi yrityskeskittymän vuoksi. Vaikka T-Mobile esitti perusteluiksi kustannusetuja, osapuolet eivät pystyneet osoittamaan, että ne hyödyttäisivät kuluttajia.

(11)

Asiakassiirtymiä tutkittaessa havaittiin, että puolet kaikista operaattoria vaihtaneista asiakkaista oli vaihtanut tele.ringiin ja lisäksi huomattavasti yli puolet T-Mobilen ja Mobilkomin entisistä asiakkaista oli siirtynyt tele.ringin asiakkaiksi. Analyysin mukaan tele.ring on aiheuttanut merkittävää kilpailupainetta molemmille suurille operaattoreille.

(12)

Tele.ring on ollut markkinoiden aktiivisin toimija. Tämän osoittaa analyysi, jossa tutkittiin keskimääräistä minuuttihintaa eri verkko-operaattorien veloittamien tariffien perusteella. Hinnat pohjautuivat Itävallan sääntelyviranomaiselta ja AK Wien -kuluttajayhdistykseltä saatuihin tietoihin. Koska tele.ringin hinnat olivat alhaisimpia, se aiheutti kilpailupainetta T-Mobilelle ja Mobilkomille erityisesti […] *. H3G noudatti tarkasti tele.ringin hintoja, kun taas kolmas markkinatoimija ONE seurasi pikemminkin suurempien palveluntarjoajien T-Mobilen ja Mobilkomin hintoja.

(13)

Yleisesti voidaan todeta, että asiakaskannan koko vaikuttaa operaattorin halukkuuteen hankkia uusia asiakkaita olemassa olevaan verkkoonsa aggressiivisten hintatarjousten avulla. Päättäessään mahdollisesta aggressiivisesta hinnoittelusta operaattorin on verrattava halvemmilla tariffeilla saatujen uusien asiakkaiden tuomista lisätuloista saatavaa voittoa riskiin siitä, että nykyisten asiakkaiden kannattavuus alenee ainakin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, sillä niiltä ei voida evätä hinnanalennusta. Yleisesti ottaen riski kannattavuuden heikkenemisestä kasvaa sen mukaan, mitä suurempi operaattorin olemassa oleva asiakaskanta on. Tele.ring aloitti pienellä asiakaskannalla, jota sen oli lisättävä aggressiivisella hinnoittelulla saadakseen tarpeellisen määrän asiakkaita. Sen sijaan Mobilkom tai T-Mobile eivät ole tehneet erityisen aggressiivisia tarjouksia.

(14)

Toinen hintoihin vaikuttava tekijä on verkkorakenne ja -kapasiteetti. Mobilkomin, T-Mobilen, ONEn ja tele.ringin kansallisten verkkojen kattavuudessa ei ole suuria eroja. Sen sijaan H3G:n tilanne on erilainen, sillä sen verkko kattaa tällä hetkellä vain noin puolet Itävallan asukkaista. Loppuosuuden kattamiseksi H3G on tehnyt Mobilkomin kanssa kansallisen verkkovierailusopimuksen. Tämän vuoksi H3G ei voi saada mittakaavaetuja oman verkkonsa ulkopuolella, mikä vaikuttaa sen tämänhetkiseen hinnoitteluun.

(15)

Sulautuman jälkeen T-Mobile aikoo tehdä […] * tele.ringin paikoista ja […] *. Sen vuoksi yrityskauppa ei ainoastaan […] *, vaan vertailuanalyysi on osoittanut, että […] *. Tästä huolimatta käytettävissä olevan kapasiteetin […] * saattaisi olla kielteinen vaikutus kilpailuun.

(16)

Yksikään jäljelle jäävistä kilpailijoista ei näytä pystyvän ottamaan tele.ringin roolia sulautuman jälkeen. H3G:tä ei tähän saakka ole voitu pitää täysimittaisena verkko-operaattorina, koska sen verkon kattavuus on rajoittunut ja se tukeutuu Mobilkomin kanssa tekemäänsä kansalliseen verkkovierailusopimukseen. Lisäksi yrityksen toimintamahdollisuuksia kaventaa sen käytettävissä olevan 3G/UMTS-taajuuden rajallisuus. ONE ei ole tähän mennessä soveltanut aggressiivista hinnoittelua tärkeimpään tuotemerkkiinsä. Jokin aika sitten se otti käyttöön halvemman YESSS!-merkin, jonka puitteissa se tarjoaa alhaisempia tariffeja mutta vain rajoitetun valikoiman matkaviestintäpalveluja. Tämän vuoksi sen ei voida katsoa kilpailevan samalla tasolla muiden operaattorien kanssa.

(17)

Vaikka osapuolet väittävät, että tele.ringin aggressiivinen hinnoittelu päättyisi pian, tele.ringin sisäisistä asiakirjoista ilmenee, että […] *. Vastauksissaan väitetiedoksiantoon osapuolet väittävät lisäksi, että […] *. […] * ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta tele.ringin aggressiivisiin hintatarjouksiin.

(18)

Ehdotettu yrityskauppa ei aiheuttaisi kilpailuongelmia laskevan liikenteen tukkumarkkinoilla, ei horisontaalisella eikä vertikaalisella tasolla. Päällekkäisyyksiä ei ole, sillä kukin verkko muodostaa erilliset markkinat, eikä markkinoiden sulkemisesta ole vaaraa, varsinkin kun näiden palveluiden hinnoittelua sääntelee Itävallan sääntelyviranomainen. Sen määrittämä hinta on laskevalla uralla ja saavuttaa kaikkiin operaattoreihin sovellettavan pohjahinnan vuonna 2009.

(19)

Ehdotettu yrityskauppa ei aiheuttaisi kilpailuongelmia kansainvälisten verkkovierailujen tukkukaupassa, sillä sekä osapuolet että niiden kilpailijat ovat tehneet useita kansainvälisiä verkkovierailusopimuksia, joiden perusteella ne tarjoavat asiakkailleen sekä lähtevän että tulevan liikenteen palveluja. Vaikka näyttää siltä, että verkkovierailukumppaneja valitaan etukäteen, yhdelläkään itävaltalaisista verkko-operaattoreista ei ole merkittävää asemaa kansainvälisissä verkkovierailuissa Itävallassa.

Päätelmät

(20)

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että ehdotettu yrityskeskittymä on ilmoitetussa muodossa omiaan olennaisesti estämään tehokasta kilpailua loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoilla Itävallassa.

4.   Osapuolten ehdottamat sitoumukset

(21)

Edellä esiteltyjen kilpailuongelmien poistamiseksi loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoilla osapuolet ovat toimittaneet jäljempänä kuvaillut sitoumukset.

(22)

Yhteenvetona voidaan todeta, että sitoumusten mukaan T-Mobile myy kaksi 5 MHz:n 3G/UMTS-taajuuskokonaisuutta, joiden toimilupa on tällä hetkellä tele.ringillä, pienemmän markkinaosuuden omaaville kilpailijoille. Tämä edellyttää Itävallan sääntelyviranomaisen ja komission hyväksyntää. Ainakin yksi näistä taajuuskokonaisuuksista myydään H3G:lle (5). Lisäksi T-Mobile myy useita tele.ringin matkaviestintäpaikkoja niin, että vain noin [10–20] * prosenttia tele.ringin paikoista jää T-Mobilelle tele.ringin asiakkaiden integroimista varten. Tele.ringin paikoista noin […] * myydään H3G:lle ja […] * paikkaa myydään ONElle, jos se on kiinnostunut ne ostamaan. H3G saa T-Mobilelta lisäksi […] *.

(23)

T-Mobile ja H3G tekivät oikeudellisesti sitovan, ehtoja koskevan sopimuksen 28. helmikuuta 2006 ja sopivat taajuuskokonaisuuden ja matkaviestintäpaikkojen siirron keskeisistä ehdoista […] *.

5.   Toimitettujen sitoumusten arviointi

(24)

Kuten komission tekemän markkinatutkimuksen tulokset vahvistivat, nämä sitoumukset voidaan katsoa riittäviksi edellä mainittujen, loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoita koskevien kilpailuongelmien poistamiseksi.

(25)

Sen vuoksi voidaan päätellä, että osapuolten toimittamien sitoumusten perusteella ilmoitettu keskittymä ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua yhteismarkkinoilla eikä niiden merkittävällä osalla loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen osalta. Ehdotettu toimenpide julistetaan tämän johdosta sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ja ETA-sopimuksen 57 artiklan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaksi.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 114, 8.5.2003, s. 45.

(3)  Osia tästä tekstistä on toimituksellisesti muokattu siten, ettei luottamuksellisia tietoja paljasteta; kyseiset kohdat on kirjoitettu hakasulkuihin ja merkitty tähdellä.

(4)  Kuuluu Telekom Austriaan.

(5)  Ks. johdanto-osan 24 kappale.


Top