Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0334

Komission asetus (EY) N:o 334/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007 , yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 88, 29.3.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 214–214 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/334/oj

29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 334/2007,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007,

yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan 1 kohdan mukaan tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteessä 16 olevien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin ne on julkaistu maaliskuussa 2002 niteessä I ja marraskuussa 1999 niteessä II, lukuun ottamatta liitteen 16 lisäyksiä.

(2)

Chicagon yleissopimusta ja sen liitteitä on muutettu asetuksen (EY) N:o 1592/2002 antamisen jälkeen.

(3)

Tästä syystä asetus (EY) N:o 1592/2002 olisi muutettava sen 54 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 artiklalla perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 olevan I niteen tarkistukseen 8 ja II niteen tarkistukseen 5 sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 24 päivästä marraskuuta 2005, lukuun ottamatta liitteen 16 lisäyksiä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).


Top