Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1926

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1926/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006 , tekemiseksi kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 404, 30.12.2006, p. 39–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 260 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 260 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 50 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32014R0254

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1926/oj

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 404/39


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEN N:o 1926/2006/EY,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2006,

tekemiseksi kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhteisö voi osaltaan vaikuttaa kansalaistensa terveyden, turvallisuuden sekä taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojaamiseen toteuttamalla toimia kuluttajansuojan alalla.

(2)

Tämän vuoksi olisi perustettava kuluttajapolitiikan alalla toteutettava yhteisön toimintaohjelma, jolla korvataan kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004–2007 8 päivänä joulukuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY (4). Mainittu päätös olisi sen vuoksi kumottava.

(3)

Kuluttajien etujen sisällyttäminen kaikkeen yhteisön politiikkaan perustamissopimuksen 153 artiklan mukaisesti olisi asetettava etusijalle tässä ohjelmassa vahvistettujen kuluttajapolitiikkaa koskevien tavoitteiden ohella. Yhteensovittaminen muiden yhteisön politiikkojen ja ohjelmien kanssa on keskeinen tekijä varmistettaessa, että kuluttajien etu otetaan täysin huomioon muilla politiikan aloilla. Yhteisvaikutusten edistämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi muista yhteisön rahastoista ja ohjelmista olisi niiden koskettamilla aloilla annettava taloudellista tukea kuluttajien etujen huomioon ottamiselle.

(4)

Tässä säädöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 37 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. (5)

(5)

Euroopan yleisen edun mukaista on, että palveluiden ja muiden kuin tuotteiden kuin elintarvikkeiden terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevat näkökohdat sekä kansalaisten taloudelliset ja oikeudelliset edut samoin kuin kuluttajien edut tuote- ja palvelustandardien kehittämisessä ovat edustettuina yhteisön tasolla. Kun otetaan huomioon asianomaisten järjestöjen erityisluonne, ei yhteisön tuen asteittaisen alenemisen periaatetta olisi sovellettava näiden järjestöjen toimintaan annettavan yhteisön tuen uusimiseen.

(6)

On asianmukaista varmistaa siirtyminen tähän ohjelmaan ohjelmasta, jonka se korvaa, etenkin monivuotisten toimenpiteiden jatkuvuuden sekä edellisen ohjelman saavuttaman menestyksen ja enemmän huomiota edellyttävien alojen osalta. Teknisen ja hallinnollisen avun määrärahoilla olisi 1 päivästä tammikuuta 2014 lähtien tarpeen vaatiessa katettava ne menot, jotka liittyvät niiden toimien hallinnointiin, joita ei ole vielä saatu päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

(7)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(8)

Ohjelmaa toteutettaessa olisi otettava huomioon, etteivät sisämarkkinat voi toimia moitteettomasti, jos kuluttajia ei suojata joissain jäsenvaltioissa yhtä hyvin kuin muissa. Tämän vuoksi ohjelmassa olisi keskityttävä erityisesti kuluttajansuojaan ja kuluttajavalistukseen jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet 1 päivän toukokuuta 2004 jälkeen, jotta voidaan luoda tasapuoliset toimintamahdollisuudet kaikille jäsenvaltioille.

(9)

Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa, jäljempänä ”ETA-sopimus”, määrätään kuluttajansuojan alan yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueeseen osallistuvien Euroopan vapaakauppaliiton valtioiden, jäljempänä ”EFTA-/ETA-valtiot”, välillä. Olisi myös säädettävä siitä, että ohjelmaan voivat osallistua muut maat, etenkin Euroopan unionin naapurimaat, sekä Euroopan unionin jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat sekä siihen liittyvät maat.

(10)

Ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä olisi edistettävä yhteistyötä ohjelmaan osallistumattomien kolmansien maiden kanssa ottaen huomioon mahdolliset asiaan vaikuttavat sopimukset näiden maiden ja yhteisön välillä.

(11)

Ohjelman perusteella toteutettujen toimenpiteiden kantavuutta ja vaikutuksia olisi seurattava ja arvioitava säännöllisin väliajoin, myös riippumattomien ulkopuolisten arvioijien avulla. Kuluttajapolitiikan arvioimiseksi olisi määriteltävä mitattavia tavoitteita ja kehitettävä indikaattoreita.

(12)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitteita, koska siihen kuuluvat kysymykset ovat luonteeltaan rajatylittäviä, ja ne voidaan sen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, koska yhteisön toimilla voidaan tehokkaammin ja vaikuttavammin suojella kansalaisten terveyttä, turvallisuutta sekä taloudellisia ja oikeudellisia etuja, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

Perustetaan kuluttajapolitiikkaa koskeva yhteisön toimintaohjelma, jäljempänä ”ohjelma”, joka koskee kautta 31 päivään joulukuuta 200631 päivään joulukuuta 2013.

2 artikla

Päämäärä ja tavoitteet

1.   Ohjelman päämääränä on täydentää, tukea ja seurata jäsenvaltioiden politiikkaa, edistää osaltaan kuluttajien terveyden, turvallisuuden sekä taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojaamista sekä parantaa kuluttajien oikeuksia tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun päämäärään pyritään seuraavien tavoitteiden kautta:

a)

huolehtimalla korkeatasoisesta kuluttajansuojasta erityisesti paremmalla näytöllä ja kuulemisella sekä paremmalla kuluttajien etujen edustamisella;

b)

huolehtimalla kuluttajansuojasäännösten tehokkaasta soveltamisesta erityisesti täytäntöönpanoa koskevalla yhteistyöllä, tiedotuksella, koulutuksella ja oikeussuojaa antamalla.

Nämä tavoitteet saavutetaan liitteessä I olevasta luettelosta valittujen toimien ja välineiden yhdistelmän avulla painopisteiden mukaisesti, jotka vahvistetaan 7 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa vuotuisessa työsuunnitelmassa.

3 artikla

Rahoitus

1.   Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi 31 päivään joulukuuta 200631 päivään tammikuuta 2013 ulottuvana kautena ovat 156 800 000 euroa.

2.   Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa.

4 artikla

Rahoitusosuudet

1.   Yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään:

a)

50 prosenttia sellaisten toimien kustannuksista, jotka yhteisö ja yksi tai useampi jäsenvaltio taikka yhteisö ja toimintaan 8 artiklan nojalla osallistuvien kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset rahoittavat yhdessä, lukuun ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä toimia, joiden aiheuttamien menojen osalta yhteisön osuus saa olla enintään 70 prosenttia;

b)

85 prosenttia sellaisten toimien kustannuksista, joiden tarkoituksena on kehittää integroituun eurooppalaiseen ylempään korkeakoulututkintoon sisältyviä, kuluttaja-asioita käsitteleviä opintojaksoja;

c)

50 prosenttia eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen toimintamenoista;

d)

95 prosenttia kuluttajien etuja tuotteita ja palveluja koskevien yhteisön tason standardien kehittämisessä edustavien toimivien eurooppalaisten järjestöjen toimintakustannuksista.

2.   Yhteisön rahoitusosuudet voidaan antaa seuraavissa muodoissa:

a)

integroituun eurooppalaiseen ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvien, kuluttaja-asioita käsittelevien opintojaksojen opettajien ja opiskelijoiden yksilöllistä liikkuvuutta tukevat apurahat. Näiden apurahojen hallinnointi voidaan antaa elinikäisen oppimisen ohjelman kansallisten Erasmus-toimistojen tehtäväksi;

b)

matkakorvaukset ja päivärahat täytäntöönpanoon osallistuvan henkilöstön vaihtoa varten.

3.   Perusteet sen arvioimiseksi, onko toimista saatava hyöty 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla poikkeuksellista, vahvistetaan etukäteen vuotuisessa työsuunnitelmassa. Poikkeuksellisen hyödyllisten toimien on hyödytettävä erityisesti niiden jäsenvaltioiden kuluttajia, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen.

4.   Edellä 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen toimien rahoitusta uusittaessa ei sovelleta tuen asteittaisen alenemisen periaatetta.

5.   Edellä 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi yhteisön rahoitusosuus voidaan antaa myös kiinteämääräisenä tai kertasuorituksena myönnettävänä rahoituksena silloin, kun tämä muoto soveltuu kyseisten toimien luonteeseen sellaisena kuin ne on määritelty vuotuisessa työsuunnitelmassa. Kiinteämääräisenä tai kertasuorituksena myönnettävän rahoituksen osalta ei sovelleta 1 kohdassa vahvistettuja prosentuaalisia rajoja, vaikka edelleen edellytetään yhteisrahoitusta.

5 artikla

Tuensaajat

Edunsaajat, jotka voivat saada 4 artiklan mukaista rahoitustukea, on määritelty liitteessä II.

6 artikla

Hallinnollinen ja tekninen apu

1.   Ohjelmaa varten osoitettavilla määrärahoilla voidaan suorittaa myös sellaisia kuluja, jotka liittyvät ohjelman hallinnoinnin ja sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta välittömästi tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin, esimerkiksi tutkimuksiin, kokouksiin sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaan, kuluja, jotka liittyvät tietojenvaihtoon keskittyviin tietotekniikkaa käyttäviin verkkoihin ja muita mahdollisia kuluja, jotka liittyvät tekniseen ja hallinnolliseen apuun, ja joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnista.

2.   Ohjelmaa varten osoitettavilla määrärahoilla voidaan suorittaa myös kuluja, jotka aiheutuvat teknisestä ja hallinnollisesta avusta ja jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että päätöksen N:o 20/2004/EY nojalla hyväksytyistä toimenpiteistä siirrytään tämän ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Määrärahoja voidaan tarpeen vaatiessa ottaa talousarvioon vuoden 2013 jälkeen näiden kustannusten suorittamiseen jotta voidaan turvata niiden toimien hallinnointi, joita ei 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä ole saatu päätökseen.

7 artikla

Täytäntöönpano

1.   Komissio vastaa ohjelman täytäntöönpanosta.

Edellä 2 artiklassa asetettuihin päämäärään ja tavoitteisiin pyrittäessä on hyödynnettävä täysimääräisesti asianmukaisia käytettävissä olevia täytäntöönpanomenetelmiä, joihin kuuluvat erityisesti komission suoraan tai välillisesti toteuttama keskitetty täytäntöönpano.

2.   Jäljempänä 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan hyväksyttäessä:

a)

ohjelman täytäntöönpanoa koskeva vuotuinen työsuunnitelma, jossa vahvistetaan:

painopisteet ja toteutettavat toimet, myös rahoitusvarojen jako,

toimien valinta ja rahoituksen myöntämisperusteet sekä yhteisön rahoituksen prosenttiosuuden määräytymisperusteet,

kiinteämääräisen tai kertasuorituksena myönnettävän rahoituksen käyttö, ja

suunniteltu tarjouspyyntöjen, yhteisten toimien ja ehdotuspyyntöjen aikataulu.

b)

järjestelyt, valinta- ja myöntämisperusteet mukaan lukien, joiden mukaisesti 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimet pannaan täytäntöön.

3.   Komissio ilmoittaa 10 artiklassa tarkoitetulle komitealle ohjelman täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista.

8 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

a)

EFTA-/ETA-maat ETA-sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti;

b)

kolmannet maat, etenkin maat, joihin sovelletaan Euroopan Unionin naapuruuspolitiikkaa, Euroopan unionin jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat ja liittymässä olevat maat sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu niistä yleisperiaatteista, jotka koskevat näiden maidenosallistumista yhteisön ohjelmiin tehdyissä asianomaisissa kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa.

9 artikla

Seuranta, arviointi ja tulosten tunnetuksi tekeminen

1.   Komissio seuraa läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman mukaisten toimien toteuttamista sen tavoitteet huomioon ottaen. Se raportoi tästä 10 artiklassa tarkoitetulle komitealle ja antaa sitä koskevia tietoja Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komission pyynnöstä sille tietoja tämän ohjelman täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

3.   Komissio huolehtii siitä, että ohjelma arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen aloittamisesta ja sen päätyttyä. Komissio toimittaa näiden arviointien tulokset ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

Komissio saattaa tämän päätöksen nojalla toteutettujen toimien tulokset yleisön saataville.

10 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös N:o 20/2004/EY.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä, 18 päivänä joulukuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-E. ENESTAM


(1)  EUVL C 88, 11.4.2006, s. 1.

(2)  EUVL C 192, 16.8.2006, s. 8.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. maaliskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 14 päivänä marraskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. joulukuuta 2006.

(4)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 786/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 7).

(5)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).


LIITE I

TÄMÄN PÄÄTÖKSEN 2 ARTIKLASSA TARKOITETUT TOIMET JA VÄLINEET

Tavoite I

Huolehditaan korkeatasoisesta kuluttajansuojasta erityisesti paremmalla näytöllä ja kuulemisella sekä paremmalla kuluttajien etujen edustamisella.

Toimi 1

Kerätään, vaihdetaan ja tutkitaan tietoja, jotka voivat tarjota näyttöpohjan kuluttajapolitiikan kehittämiselle ja kuluttajien etujen huomioimiselle yhteisön muissa politiikoissa, muun ohessa seuraavasti:

1.1

Seurataan ja arvioidaan kuluttajien taloudellisiin ja muihin etuihin vaikuttavaa markkinoiden kehitystä muun ohessa seuraavin tavoin: tutkimukset, hintatutkimukset, selvitykset markkinarakenteiden muutoksista, kuluttaja- ja yritysselvitykset, kuluttajien valitusten kokoaminen ja selvittely, rajatylittävää kuluttajakauppaa ja markkinoita koskevan tiedon keruu ja tutkiminen.

1.2

Tietokantojen kehittäminen ja ylläpito.

1.3

Sellaisten tilastollisten ja muiden merkityksellisten näytön keruu ja tutkiminen, joiden tilastollista osuutta kehitetään hyödyntäen soveltuvin osin yhteisön tilasto-ohjelmaa.

Toimi 2

Kerätään, vaihdetaan ja tutkitaan tietoja sekä kehitetään arviointivälineitä näytön saamiseksi kulutustavaroiden ja -palveluiden turvallisuudesta, mihin kuuluvat kuluttajien altistuminen tuotteista vapautuville kemikaaleille, erityisiin kulutustavaroihin ja -palveluihin liittyvät riskit ja niistä aiheutuvat vahingot sekä kiireellisten ilmoitusten tekninen selvittely.

Toimi 3

Tuetaan tieteellistä neuvontaa ja riskinarviointia, niiden riippumattomien tiedekomiteoiden tehtävät mukaan luettuina, jotka on perustettu tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla annetun komission päätöksellä 2001/210/EY (1).

Toimi 4

Valmistellaan lainsäädäntöä koskevia sekä muita sääntelyä koskevia aloitteita sekä edistetään yhteissääntelyä ja itsesäätelyä koskevia aloitteita mukaan luettuina seuraavat:

4.1

Sääntelyä ja sen vaikutuksia koskeva oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus sekä tutkimus.

4.2

Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus sekä tutkimukset, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen turvallisuutta koskevaa politiikan kehityssuuntia sekä kuluttajien taloudellisia ja oikeudellisia etuja.

4.3

Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus sekä tutkimukset, jotka koskevat tuoteturvallisuusstandardien tarpeen arviointia sekä tuotteita ja palveluja koskevaan standardointiin liittyvien toimeksiantojen laatimista.

4.4

Asiantuntijoiden ja sidosryhmien seminaarit, konferenssit, työkokoukset ja kokoukset.

Toimi 5

Annetaan rahoitusta eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen toimintaan.

Toimi 6

Rahoitetaan kuluttajien etuja edustavien eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen toimintaa tuotteita ja palveluja koskevien yhteisön tason standardien kehittämisessä.

Toimi 7

Lisätään alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen toimintavalmiutta muun ohessa järjestämällä niiden ja erityisesti 1 päivän toukokuuta 2004 jälkeen Euroopan unioniin liittyneiden jäsenvaltioiden kuluttajajärjestöjen henkilöstölle koulutusta sekä parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa.

Tavoite II

Huolehditaan kuluttajansuojasäännösten tehokkaasta soveltamisesta erityisesti täytäntöönpanoa koskevalla yhteistyöllä, tiedotuksella, koulutuksella ja oikeussuojaa tarjoamalla.

Toimi 8

Toimet, joilla pyritään parantamaan yhteisön kuluttajansuojalainsäädännön ja erityisesti yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (2) ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (3) tehokasta soveltamista, mihin kuuluvat seuraavat toimet:

8.1

Toimet, joilla pyritään parantamaan seuranta- ja täytäntöönpanotoimien yhteensovittamista sekä toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä, tietotekniikan välineiden (esim. tietokantojen, tieto- ja viestintäjärjestelmien) kehittäminen ja ylläpito mukaan luettuina, sidosryhmien ja täytäntöönpanon asiantuntijoiden seminaarien, konferenssien, työkokousten järjestäminen, täytäntöönpanoon osallistuvan henkilöstön, myös oikeuslaitokseen kuuluvan, vaihto-ohjelmat sekä koulutus.

8.2

Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sekä palvelujen turvallisuuden seuranta ja arviointi, mihin kuuluvat RAPEX-järjestelmän (yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän) vahvistaminen sekä sen soveltamisalan ja toiminnan laajentaminen ottaen huomioon markkinavalvontaa koskevan tiedonvaihdon kehitys sekä direktiivissä 2001/95/EY tarkoitetun kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevän verkon edelleen kehittäminen.

8.3

Yhteiset seuranta- ja valvontatoimet sekä muut hallinnolliseen ja täytäntöönpanoa koskevaan yhteistyöhön liittyvät toimet.

8.4

Hallintoa ja täytäntöönpanoa koskevat yhteistyötoimet kolmansien maiden kanssa, jotka eivät osallistu ohjelmaan.

Toimi 9

Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus sekä tutkimukset, jotka koskevat kuluttajansuojalainsäädännön ja etenkin sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä 11 päivänä toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (4) ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 jäsenvaltioiden toimesta tapahtuvan osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen, sen soveltamisen ja täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia. Tämä sisältää myös sellaisten helppokäyttöisten julkisten tietokantojen kehittämisen ja ylläpitämisen, jotka koskevat yhteisön kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoa.

Toimi 10

Tiedotusta, neuvontaa ja oikeusturvaa koskevat toimet, seuraavat mukaan luettuina:

10.1

Seurataan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien toimintaa ja arvioidaan niiden vaikutuksia.

10.2

Annetaan rahoitustukea toimiin, joita toteutetaan yhdessä sellaisten julkisten tai voittoa tavoittelemattomien elinten kanssa, jotka muodostavat yhteisön tason verkostoja, mitkä tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta nämä voivat käyttää oikeuksiaan ja asianmukaisia riidanratkaisumenettelyjä (eurooppalainen kuluttajaneuvontakeskusten verkosto).

10.3

Toimet, joilla parannetaan kuluttaja-asioita koskevaa, Euroopan unionin kansalaisten kanssa suoritettavaa tiedonvaihtoa erityisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen, esimerkiksi kuluttajapolitiikan kysymysten kannalta merkittävillä julkaisuilla, tarjoamalla online-tietoa verkossa sekä tiedottamalla kuluttajansuojatoimenpiteistä ja kuluttajien oikeuksista.

Toimi 11

Kuluttajavalistustoimet, mukaan luettuina:

11.1

Erityistoimet, jotka suunnataan nuorille kuluttajille, ikääntyneille kuluttajille ja heikommassa asemassa oleville kuluttajaryhmille, jotka kykenevät puolustamaan etujaan selvästi muita huonommin, sekä interaktiivisten kuluttajavalistusvälineiden kehittäminen.

11.2

Rahoitetaan integroituun eurooppalaiseen ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvien, kuluttaja-asioita käsittelevien opintojaksojen kehittämistä; tämä sisältää apurahaohjelman, jonka avulla opiskelijat voivat viettää enintään kuuden kuukauden ajan toisessa maassa.


(1)  EUVL L 66, 4.3.2004, s. 45.

(2)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(3)  EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/29/EY (EUVL L 149, 11.6.2005, s.22).

(4)  EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.


LIITE II

EDUNSAAJAT, JOTKA VOIVAT SAADA 4 ARTIKLAN MUKAISTA RAHOITUSTUKEA

1.

Rahoitustukea 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimia varten voidaan myöntää julkiselle tai voittoa tavoittelemattomalle elimelle, jonka kyseinen jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen on nimennyt avoimella menettelyllä ja jonka komissio on hyväksynyt.

2.

Rahoitustukea voidaan myöntää 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia varten tämän päätöksen 8 artiklan mukaisesti osallistuville jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden korkea-asteen koulutuslaitoksille, ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla 5 päivänä joulukuuta 2003 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2317/2003/EY (Erasmus Mundus) (1) 2 artiklan mukaisesti.

3.

Rahoitustukea voidaan myöntää 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimia varten opiskelijoille ja opettajille, jotka osallistuvat sellaisiin integroituun eurooppalaiseen ylempään korkeakoulututkintoon sisältyviin, kuluttaja-asioita käsitteleviin opintojaksoihin, jotka saavat tämän päätöksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista yhteisrahoitusta.

4.

Rahoitustukea voidaan myöntää 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia varten kuluttajansuojan täytäntöönpanoon osallistuvalle henkilöstölle asetuksessa (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivissä 2001/95/EC tarkoitetulla tavalla.

5.

Rahoitustukea voidaan myöntää 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimia varten eurooppalaisille kuluttajajärjestöille, jotka:

a)

ovat valtioista, teollisuudesta, kaupallisista ja liiketoimintaan liittyvistä sekä muista eturistiriidoista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden pääasiallinen tarkoitus ja toiminta on kuluttajien terveyden, turvallisuuden sekä taloudellisten ja oikeudellisten etujen edistäminen ja suojeleminen yhteisössä;

b)

ovat saaneet valtuudet edustaa kuluttajien etuja yhteisön tasolla vähintään puolessa yhteisön jäsenvaltioista toimivilta kansallisilta kuluttajajärjestöiltä, jotka ovat kansallisten sääntöjen tai käytännön mukaisesti edustavia ja toimivat kansallisella tai alueellisella tasolla; ja

c)

ovat toimittaneet komissiolle tyydyttävät selvitykset jäsenkunnastaan, sisäisistä säännöistään ja rahoituslähteistään.

6.

Rahoitustukea voidaan myöntää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja toimia varten eurooppalaisille kuluttajajärjestöille, jotka:

a)

ovat valtioista, teollisuudesta, kaupallisista ja liiketoimintaan liittyvistä sekä muista eturistiriidoista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden pääasiallinen tarkoitus ja toiminta on kuluttajien etujen edustaminen yhteisön tason standardointimenettelyssä;

b)

ovat vähintään kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioista saaneet valtuudet edustaa kuluttajien etuja yhteisön tasolla:

elimiltä, jotka kansallisten sääntöjen tai kansallisen käytännön mukaisesti edustavat kansallisia kuluttajajärjestöjä jäsenvaltioissa, tai

jos ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja elimiä ei ole, jäsenvaltioiden kansallisilta kuluttajajärjestöiltä, jotka kansallisten sääntöjen tai kansallisen käytännön mukaisesti edustavat kuluttajia ja toimivat kansallisella tai alueellisella tasolla;

c)

ovat toimittaneet komissiolle tyydyttävät selvitykset jäsenkunnastaan, sisäisistä säännöistään ja rahoituslähteistään.


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 1.


Top