EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0944

2006/944/EY: Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006 , neuvoston päätöksen 2002/358/EY nojalla yhteisölle ja sen jäsenvaltioille Kioton pöytäkirjan mukaisesti sallittujen päästötasojen määrittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6468)

OJ L 358, 16.12.2006, p. 87–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 796–800 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 144 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 144 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 141 - 143

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/944/oj

16.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 358/87


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston päätöksen 2002/358/EY nojalla yhteisölle ja sen jäsenvaltioille Kioton pöytäkirjan mukaisesti sallittujen päästötasojen määrittämisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6468)

(2006/944/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti 25 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/358/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2002/358/EY liitteessä II asetetaan päästöjen määrälliset rajoitus- ja vähennysvelvoitteet Euroopan yhteisölle ja sen jäsenvaltioille Kioton pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti sallittujen päästötasojen määrittämiseksi. Kioton pöytäkirjan liitteessä B asetetaan päästöjen määrälliset rajoitus- ja vähennysvelvoitteet, jotta voidaan määrittää sallitut päästötasot Euroopan yhteisöön 25 päivänä huhtikuuta 2002 jälkeen liittyneille jäsenvaltioille, lukuun ottamatta Kyprosta ja Maltaa, joilla ei vielä ole Kioton pöytäkirjan mukaisia päästöjen määrällisiä rajoitus- tai vähennysvelvoitteita.

(2)

Yhteisölle ja sen jäsenvaltioille sallitut vastaavina hiilidioksiditonneina ilmaistut päästötasot määritetään tämän päätöksen liitteessä. Päästötasot on laskettu perusvuoden päästöjä koskevien tarkistettujen tietojen pohjalta, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY täytäntöönpanosäännöistä 10 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/166/EY (2) 23 artiklan mukaisesti, kerrottuina päätöksen 2002/358/EY liitteessä II ja Kioton pöytäkirjan liitteessä B mainituilla päästöjen määrällisillä rajoitus- ja vähennysvelvoitteilla ja kerrottuina viidellä, mikä vastaa Kioton pöytäkirjan mukaisen ensimmäisen velvoitekauden viittä vuotta.

(3)

Yhteisön ja kunkin jäsenvaltion sallitun päästömäärän on päätöksen 2002/358/EY 3 artiklan mukaisesti vastattava niille tämän päätöksen liitteessä määritettyä päästötasoa.

(4)

Jäsenvaltioiden päätöksen 2005/166/EY 23 artiklan mukaisesti toimittamien perusvuoden päästöjä koskevien tietojen tarkistamisen vuoksi on tehty uudelleenlaskenta, jonka mukaan päätöksen 2002/358/EY liitteessä II mainittujen jäsenvaltioiden sallittujen päästömäärien summan ja Euroopan yhteisön sallitun päästömäärän välillä on aritmeettinen ero, joka on 11 403 608 vastaavaa hiilidioksiditonnia. Yhteisön olisi myönnettävä tätä eroa vastaava määrä päästömääräyksiköitä.

(5)

Kioton pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesta päästötasojen tarkastelusta johtuvat yhteisön ja sen jäsenvaltioiden lopullisten päästötasojen mahdolliset muutokset olisi vahvistettava tähän päätökseen tehtävinä muutoksina.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetään vastaavina hiilidioksiditonneina päästötasot, jotka sallitaan Kioton pöytäkirjan mukaisesti yhteisölle ja jäsenvaltioille päästöjen määrällisten rajoitus- ja vähennysvelvoitteiden ensimmäisellä velvoitekaudella.

2 artikla

Yhteisö myöntää päästömääräyksiköitä, joiden määrä vastaa päätöksen 2002/358/EY liitteessä II mainittujen jäsenvaltioiden päästötasojen summan ja yhteisön päästötasojen välistä eroa, joka on 11 403 608 vastaavaa hiilidioksiditonnia.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 57.


LIITE

Yhteisölle ja jäsenvaltioille päästöjen määrällisten rajoitus- ja vähennysvelvoitteiden ensimmäisellä velvoitekaudella Kioton pöytäkirjan mukaisesti sallitut päästötasot vastaavina hiilidioksiditonneina

Euroopan yhteisö (1)

19 683 181 601

Belgia

679 368 682

Tanska

273 827 177

Saksa

4 868 520 955

Kreikka

694 087 947

Espanja

1 663 967 412

Ranska

2 819 626 640

Irlanti

315 158 338

Italia

2 429 132 197

Luxemburg

45 677 304

Alankomaat

1 008 565 720

Itävalta

343 405 392

Portugali

386 956 503

Suomi

355 480 975

Ruotsi

375 864 317

Yhdistynyt kuningaskunta

3 412 080 630


Kypros

Ei sovelleta

Tšekki

902 890 649

Viro

197 902 558

Latvia

119 113 402

Liettua

221 275 934

Unkari

578 260 222

Malta

Ei sovelleta

Puola

2 673 496 300

Slovenia

92 934 961

Slovakia

337 456 459


(1)  Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohtaan perustuvien velvoitteiden yhteistä täyttämistä varten sen 4 artiklan määräysten mukaisesti päätöksen 2002/358/EY nojalla; sovelletaan kyseisen päätöksen liitteessä II mainittuihin jäsenvaltioihin.


Top