Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1837

Komission asetus (EY) N:o 1837/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006 , Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen aloittamisesta uudelleen ICES-alueilla IVc ja VIId

OJ L 354, 14.12.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1837/oj

14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1837/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen aloittamisesta uudelleen ICES-alueilla IVc ja VIId

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2006 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 51/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2006.

(2)

Ranska ilmoitti komissiolle 28 päivänä helmikuuta 2006 asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti lopettavansa lippunsa alla purjehtivien alusten sillin kalastamisen ICES-alueilla IVc ja VIId 1 päivästä maaliskuuta 2006.

(3)

Komissio antoi 26 päivänä huhtikuuta 2006 asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 3 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 2371/2002 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 636/2006, jolla kielletään Ranskan (4) lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta sillin kalastus ICES-alueilla IVc ja VIId samasta päivästä alkaen.

(4)

Komission Ranskan viranomaisilta saamien tietojen mukaan tietty määrä silliä on edelleen käytettävissä Ranskan kiintiössä ICES-alueilla IVc ja VIId. Sen vuoksi olisi sallittava Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten sillin kalastus kyseisillä vesillä.

(5)

Jotta kyseinen määrä silliä voitaisiin pyytää ennen kuluvan vuoden loppua, luvan olisi tultava voimaan 19 päivänä lokakuuta 2006.

(6)

Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 636/2006 olisi kumottava 19 päivästä lokakuuta 2006,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 636/2006.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 19 päivästä lokakuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Jörgen HOLMQUIST

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 16, 20.1.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1642/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 5).

(4)  EUVL L 112, 26.4.2006, s. 10.


LIITE

N:o

59

Jäsenvaltio

Ranska

Kanta

HER/4CXB7D – kalastuksen aloittaminen uudelleen

Laji

Silli (Clupea harengus)

Alue

IVc ja VIId

Päivämäärä

19 päivänä lokakuuta 2006


Top