EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1756

Neuvoston asetus (EY) N:o 1756/2006, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006 , Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta

OJ L 332, 30.11.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 527–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 050 P. 236 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 050 P. 236 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1756/oj

30.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/18


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1756/2006,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2006,

Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 181 a artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2667/2000 (2) perustettu Euroopan jälleenrakennusvirasto huolehtii Albanialle, Bosnia ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle annettavasta avusta ja asetuksen (EY) N:o 1628/96 kumoamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 3906/89 ja (ETY) N:o 1360/90 sekä päätösten 97/256/EY ja 1999/311/EY muuttamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 2666/2000 (3) (Cards-ohjelma) säädetyn yhteisön avun täytäntöönpanosta Serbia ja Montenegrossa, mukaan luettuna Kosovo sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244, ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

(2)

Asetusta (EY) N:o 2667/2000 sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2006.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2667/2000 säädetään, että komissio antaa neuvostolle kertomuksen Euroopan jälleenrakennusviraston toimeksiannon tulevaisuudesta.

(4)

Komissio antoi mainitun kertomuksen neuvostolle ja toimitti sen tiedoksi Euroopan parlamentille 23 päivänä joulukuuta 2005.

(5)

Kertomuksessa komissio ehdotti, että Euroopan jälleenrakennusvirasto lopetetaan, kuitenkin niin, että sen toimikautta jatketaan kahdella vuodella 31 päivään joulukuuta 2008, jona aikana sen toimeksianto ja asema pysyvät entisellään, jotta sen Cards-ohjelman puitteissa toteutettavat toimet voidaan saattaa loppuun.

(6)

Asetus (EY) N:o 2667/2000 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2667/2000 16 artiklassa oleva ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2006” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2008”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  Lausunto annettu 12. lokakuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 389/2006 (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 5).

(3)  EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2005 (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23).


Top