Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0952

Komission asetus (EY) N:o 952/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta

OJ L 178, 1.7.2006, p. 39–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 328–348 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 131 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 131 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 134 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/952/oj

1.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 952/2006,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kiintiöjärjestelmän soveltamiseksi sokerialalla on tarpeen määritellä tarkasti, mitä yrityksen sokeri-, isoglukoosi- tai inuliinisiirappituotannolla tarkoitetaan. Mahdollisuudet yhden yrityksen tuotannon osan siirtämiseen toiselle yritykselle, joka on tuottanut sokerin tilaussopimuksen mukaisesti, olisi rajoitettava erityistapauksiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot myöntävät pyynnöstä hyväksynnän sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia tuottaville yrityksille tai näitä tuotteita joksikin mainitun asetuksen 13 artiklassa tarkoitetuksi tuotteeksi jalostaville yrityksille. Olisi täsmennettävä sokerin-, isoglukoosin tai inuliinisiirapin valmistajien taikka puhdistamojen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille esittämän hyväksyntää koskevan hakemuksen sisältö. On tarpeen määrittää ne sitoumukset, joihin yrityksen on hyväksyntää vastaan sitouduttava, ja erityisesti velvoite päivittää rekisteriä saapuneiden, jalostettujen ja lopputuotteena poistuneiden raaka-aineiden määristä.

(3)

Olisi vahvistettava jäsenvaltioiden velvoitteet hyväksyttyjen yritysten valvonnassa ja määritettävä riittävän varoittava seuraamusjärjestelmä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 4 artiklassa säädetään sokerimarkkinoilla esiintyviä hintoja koskevasta tietojärjestelmästä. Edellä mainitun asetuksen 17 artiklassa säädetään hyväksyttyjen yritysten velvoitteesta toimittaa tiedot myydyn valkoisen sokerin määristä sekä vastaavista hinnoista ja ehdoista. Olisi määritettävä, kuinka usein ja mitä tietoja sokerinvalmistajien ja puhdistajien on kerättävä veloitetuista hinnoista komissiolle toimitettavaksi. Lyhyen aikavälin näkymien selvittämiseksi on hyödyllistä, että yritykset keräävät ja toimittavat tiedot myös seuraavan kolmen kuukauden alustavista keskimääräisistä myyntihinnoista. Hyväksyttyjen yritysten, jotka käyttävät sokeria sen jalostamiseksi joksikin asetuksen (EY) N:o 318/2006 13 artiklan 2 kohdan tuotteista, on myös vahvistettava komissiolle toimitettavaksi ostetun sokerin hinta yhtä usein ja samassa muodossa kuin sokerintuottajien.

(5)

Sokerimarkkinoiden hintatasojen julkaisemiseksi asetuksen (EY) N:o 318/2006 4 artiklan mukaisesti siten, että tietojen luottamuksellisuus voidaan taata, olisi vahvistettava, että komissio antaa sokerin hallintokomitealle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa yhteisössä edellisenä puolivuotiskautena kaupan pidetyn valkoisen sokerin markkinahinnat eriyttäen kiintiösokerin ja kiintiöiden ulkopuolisen sokerin.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyn hintojen rekisteröinti- ja tiedotusjärjestelmän toiminnasta laaditaan kertomus, jotta voidaan tehdä ehdotukset tarpeellisiksi arvioiduista muutoksista sekä hintojen tietokoneistetusta toimitusjärjestelmästä. Vuosina 2006 ja 2007 yritysten vahvistamat hinnat on näitä parannuksia odotettaessa osoitettava väliaikaisesti suoraan komissiolle, jotta ne annetaan tiedoksi sokerin hallintokomiteassa.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 artiklaa tai 19 artiklaa sovellettaessa valmistaja siirtää osan tuotannostaan seuraavaan markkinointivuoteen siten, että se luetaan seuraavan markkinointivuoden tuotantoon. Tästä syystä sokerinvalmistaja voidaan velvoittaa tekemään sinä markkinointivuonna toimitussopimuksia juurikkaan vähimmäishintaan ainoastaan hänen peruskiintiöönsä kuuluvasta sokerimäärästä, jota hän ei ole vielä tuottanut.

(8)

Kiintiöjärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi olisi täsmennettävä asetuksen (EY) N:o 318/2006 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut käsitteet ”ennen kylvöä” ja ”vähimmäishinta”. Olisi otettava huomioon juurikkaan viljelyn erityiset maanviljelylliset ja ilmastolliset olosuhteet joillakin Italian alueilla vahvistamalla kylvöjen päättämiselle eri päivämäärä.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, että vähimmäishintaa mukautetaan nostamalla tai laskemalla hintaa, jos juurikkaat poikkeavat vakiolaadusta. Sokerijuurikkaiden laatu ja siten myös arvo määräytyy ennen muuta niiden sokeripitoisuuden perusteella. Aiheellisin keino laadultaan vakiolaadusta poikkeavien juurikkaiden arvon vahvistamiseksi on ottaa käyttöön prosentteina vähimmäishinnasta ilmaistavien korotusten ja alennusten asteikko.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 8 artiklassa säädetään sokerin lisäkiintiöiden myöntämisestä. Tällä pyritään helpottamaan siirtymistä edellisestä kiintiöjärjestelmästä nykyiseen järjestelmään, ja lisäkiintiön jako saa koskea vain yrityksiä, joilla oli kiintiö kaudella 2005/2006. Lisäksi olisi täsmennettävä edellytykset, joilla myöntäminen on mahdollista markkinointivuodesta 2006/2007.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 9 artiklan 2 kohdassa säädetään täydentävän isoglukoosikiintiön myöntämisestä. Asianomaisten jäsenvaltioiden on syrjimättä myönnettävä nämä kiintiöt yrityksille suhteessa niille myönnettyyn isoglukoosikiintiöön. On tarpeen asettaa määräaika mainitun asetuksen 9 artiklan 3 kohdassa säädetyn kertamaksun maksamiselle.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 2 artiklan 5 kohdassa määritetään kiintiösokerituotanto määräksi, joka tuotetaan tiettynä markkinointivuonna asianomaisen yrityksen kiintiön rajoissa, ja mainitun artiklan 9 kohdassa määritetään kiintiöjuurikas kiintiösokeriksi jalostettavaksi sokerijuurikkaaksi. Siksi on tarpeen vahvistaa sääntö sokerituotannon lukemisesta tietyn markkinointivuoden tuotantoon siten, että jäsenvaltioille jää kuitenkin liikkumavaraa erityistilanteissa, joita ovat sokerin tuotanto syysjuurikkaasta ja sokeriruo'ontuotanto.

(13)

Kiintiöjärjestelmän hyvän hallinnoinnin varmistamiseksi, sokerin kuukausikulutuksen määrittämiseksi ja hankintataseiden laatimiseksi olisi säädettävä tiedottamisesta toisaalta hyväksyttyjen yritysten ja jäsenvaltioiden ja toisaalta jäsenvaltioiden ja komission välillä. Tämän tiedottamisen on koskettava varastoja, tuotantotasoa ja kylvettyjä aloja.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 18 artiklan 2 kohdassa säädetään sokerin interventio-ostoa koskevista toimenpiteistä. Yhteisön interventiotoimenpiteiden täytäntöönpano edellyttää interventioelimiltä sokerin haltuunottoa tietyssä paikassa. Tämän vuoksi olisi säädettävä, että haltuun otetaan tarjoushetkellä hyväksytyssä varastointipaikassa oleva sokeri.

(15)

Interventioon pääsyn mahdollistamiseksi seuduilla, joilla se on erityisesti tarpeen niiden tuotannon merkittävyyden vuoksi, asetuksen (EY) N:o 318/2006 18 artiklan 2 kohdassa vahvistettu enimmäismäärä on aluksi jaettava kaikkien tuottajajäsenvaltioiden kesken niiden sokerintuotantokiintiöiden mukaan. Olisi säädettävä, että jakoa voidaan mukauttaa ennen kutakin uutta markkinointivuotta jäsenvaltioiden välisen kiintiöjaon muutosten huomioon ottamiseksi sekä kunkin markkinointivuoden aikana mahdollisten käyttämättömien määrien jakamiseksi uudelleen.

(16)

Varastointipaikkojen hyväksynnän ja sen peruuttamisen edellytysten määrittelemiseksi olisi otettava huomioon sokerin hyvää säilyvyyttä ja sokerin siirrettävyyttä sekä purkukapasiteettia koskevat vaatimukset.

(17)

Interventioon ei pitäisi hyväksyä sellaisia sokereita, joiden ominaisuudet todennäköisesti olisivat esteenä niiden myöhemmälle myynnille ja johtaisivat niiden pilaantumiseen varastoinnin aikana, ja niiden vaadittu vähimmäislaatu olisi täsmennettävä. Lisäksi olisi säädettävä, että myyjän ja interventioelimen välillä tehdään interventio-oston edellytyksenä oleva varastointisopimus.

(18)

Interventiotoiminnan tavanomaisen hallinnon helpottamiseksi sokeritarjous olisi tehtävä eränä ja määriteltävä tämä käsite erityisesti vahvistamalla erän määrä.

(19)

Interventioelimen on oltava tietoinen kaikista asiaan vaikuttavista seikoista kyetäkseen tutkimaan, täyttääkö tarjous vaaditut edellytykset. Tämän vuoksi tarjoajan on toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot.

(20)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 18 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ostohinta mukautetaan, jos sokerin laatu eroaa vakiolaadusta. Siksi on syytä vahvistaa korotus- ja alennustaulukot, joissa otetaan huomioon tarjotun sokerin laatu ja joita sovelletaan ostohintaan Taulukot ja niistä johtuvat alennukset voidaan määrittää yleisesti kaupankäynnissä käytettyjen puolueettomien tietojen perusteella.

(21)

Interventioelinten hallussaan pitämä sokeri on myytävä yhteisön ostajille ilman syrjintää ja mahdollisimman taloudellisin edellytyksin. Yleensä tarjouskilpailujärjestelmä mahdollistaa näiden tavoitteiden saavuttamisen. Tarjouskilpailulta olisi edellytettävä ennakkolupaa, jotta vältettäisiin sokerin myynti epäsuotuisassa markkinatilanteessa. Tietyissä erityistilanteissa olisi kuitenkin suotavaa käyttää muuta kuin tarjouskilpailumenettelyä.

(22)

Tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi kaikille asianomaisille yhteisössä interventioelinten täytäntöön panemien tarjouskilpailujen on oltava periaatteiltaan yhdenmukaisia. Tässä yhteydessä on tarpeen säätää edellytyksistä, joilla taataan sokerin käyttö aiottuihin tarkoituksiin.

(23)

Myydyn valkoisen sokerin luokkaa ja myydyn raakasokerin saantoa todettaessa olisi aiheellista käyttää täysin samanlaisia perusteita kuin ne, joista säädetään interventioelinten sokerin ostojen osalta. Asianomaisten tasavertainen kohtelu voidaan varmistaa vain ottamalla käyttöön yhdenmukaiset ja tarkat säännökset tapauksen mukaan myyntihinnan tai vientituen mukauttamisesta, samoin kuin vientitodistuksen oikaisemisesta siinä tapauksessa, että tavaran laadun todetaan olevan muu kuin tarjouskilpailuilmoituksessa määritetty.

(24)

Selkeyden vuoksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä juurikkaiden toimitussopimusten sekä juurikkaan hintaan sovellettavien korotusten ja alennusten osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettu komission asetus (EY) N:o 1261/2001 (2), neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annettu komission asetus (EY) N:o 1262/2001 (3) ja kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla 20 päivänä helmikuuta 2002 annettu komission asetus (EY) N:o 314/2002 (4) olisi kumottava, ja ne olisi korvattava uudella asetuksella.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti tuotannon määrittämisen, valmistajien ja puhdistamojen hyväksynnän, hinta- ja kiintiöjärjestelmän sekä interventio-oston ja myynnin edellytysten osalta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’raaka-aineella’ sokerijuurikasta, sokeriruokoa, juurisikuria, viljoja, puhdistettavaa sokeria tai mitä tahansa näiden tuotteiden välimuotoa, joka on tarkoitus jalostaa lopputuotteeksi;

b)

’lopputuotteella’ sokeria, inuliinisiirappia tai isoglukoosia;

c)

’valmistajalla’ lopputuotteita tuottavaa yritystä, muttei kuitenkaan puhdistamoja, sellaisina kuin ne määritetään asetuksen (EY) N:o 318/2006 2 artiklan 13 kohdassa;

d)

’varastointipaikalla’ siiloa tai varastoa.

II LUKU

TUOTANNON MÄÄRITTÄMINEN

3 artikla

Sokerituotanto

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 II luvun soveltamiseksi ’sokerituotannolla’ tarkoitetaan valkoisena sokerina ilmaistavien seuraavien sokereiden kokonaismäärää:

a)

valkoinen sokeri;

b)

raakasokeri;

c)

inverttisokeri;

d)

yhteen seuraavista luokista kuuluvat siirapit, jäljempänä ’siirapit’:

i)

sakkaroosi- tai inverttisokerisiirapit, joiden puhtausaste on vähintään 70 prosenttia ja jotka on tuotettu sokeriruo'osta,

ii)

sakkaroosi- tai inverttisokerisiirapit, joiden puhtausaste on vähintään 75 prosenttia ja jotka on tuotettu sokeriruo'osta.

2.   Sokerituotantoon ei lasketa

a)

valkoisen sokerin määriä, jotka on tuotettu raakasokerista tai siirapeista, joita ei ole tuotettu kyseistä valkoista sokeria valmistavassa yrityksessä;

b)

valkoisen sokerin määriä, jotka on tuotettu raakasokerista, siirapeista tai lakaisusokerista, joita ei ole tuotettu markkinointivuonna, jona kyseinen valkoinen sokeri on valmistettu;

c)

raakasokerin määriä, jotka on tuotettu siirapeista, joita ei ole tuotettu kyseistä raakasokeria valmistavassa yrityksessä;

d)

raakasokerin määriä, jotka on tuotettu siirapeista, joita ei ole tuotettu markkinointivuonna, jona raakasokeri on valmistettu;

e)

raakasokerin määriä, jotka jalostetaan valkoiseksi sokeriksi kyseisen markkinointivuoden aikana yrityksessä, joka on tuottanut raakasokerin;

f)

siirappien määriä, jotka jalostetaan sokeriksi tai inverttisokeriksi kyseisen markkinointivuoden aikana yrityksessä, joka on tuottanut siirapin;

g)

sokerin, inverttisokerin ja siirappien määriä, jotka on tuotettu jalostusmenettelyssä;

h)

inverttisokerin määriä, jotka on tuotettu siirapeista, joita ei ole tuotettu kyseistä inverttisokeria valmistavassa yrityksessä;

i)

inverttisokerin määriä, jotka on tuotettu siirapeista, joita ei ole tuotettu markkinointivuonna, jona inverttisokeri on valmistettu.

3.   Sokerituotanto ilmaistaan valkoisena sokerina seuraavasti:

a)

valkoisen sokerin tuotanto, ottamatta huomioon laatueroja;

b)

raakasokerin tuotanto, asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan mukaisesti määritetyn saannon perusteella;

c)

inverttisokerin tuotanto, kerrottuna kertoimella 1;

d)

välituotteiksi katsottavien siirappien tuotanto tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti määritetyn erotettavissa olevan sokerin pitoisuuden perusteella;

e)

sellaisten siirappien, joita ei pidetä välituotteina, tuotanto niiden sakkaroosina ilmaistun sokeripitoisuuden perusteella komission asetuksen (EY) N:o 2135/95 (5) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.   Aiemman markkinointivuoden lakaisusokeri ilmaistaan valkoisena sokerina sen sakkaroosipitoisuuden perusteella.

5.   Siirappien puhtausaste lasketaan jakamalla kokonaissokeripitoisuus kuiva-ainepitoisuudella.

Erotettavissa olevan sokerin pitoisuus lasketaan vähentämällä kyseisen siirapin polarimetrilukemasta kuiva-ainepitoisuuden ja tämän siirapin polarimetrilukeman välinen, kertoimella 1,70 kerrottu erotus. Kuiva-ainepitoisuus määritetään areometri- tai refraktometrimenetelmällä.

Erotettavissa olevan sokerin pitoisuus voidaan kuitenkin määrittää siirappien tosiasiallisen saannon perusteella koko markkinointivuoden osalta.

4 artikla

Isoglukoosituotanto

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 II luvun soveltamiseksi ’isoglukoosituotannolla’ tarkoitetaan tuotemäärää, joka on saatu glukoosista tai sen polymeereistä ja jonka fruktoosipitoisuus kuivapainosta on vähintään 10 prosenttia riippumatta siitä, mikä sen tämän raja-arvon ylittävä fruktoosipitoisuus on. Isoglukoosituotanto ilmaistaan kuiva-aineena ja todetaan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Isoglukoosituotanto on määritettävä välittömästi isomerisaation päättymisen jälkeen ja ennen glukoosi- ja fruktoosiaineosien erottamista tai ennen sekoittamista mittaamalla fyysisesti tuotteen tilavuus sellaisenaan ja määrittämällä kuiva-ainepitoisuus refraktometrimenetelmällä.

3.   Kaikkien yritysten on viipymättä ilmoitettava kaikki glukoosin tai sen polymeerien isomerointiin käyttämänsä laitokset.

Tämä ilmoitus on toimitettava jäsenvaltiolle, jonka alueella mainittu laitos sijaitsee. Kyseinen jäsenvaltio voi vaatia asianomaiselta valmistajalta asiaa koskevia mitä tahansa lisätietoja.

5 artikla

Inuliinisiirappituotanto

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 II luvun soveltamiseksi ’inuliinisiirappituotannolla’ tarkoitetaan tuotemäärää, joka on saatu inuliinin tai oligofruktoosien hydrolyysin tuloksena, jonka fruktoosipitoisuus kuivapainosta on vähintään 10 prosenttia vapaassa muodossa tai sakkaroosina olevaa fruktoosia riippumatta siitä, mikä sen tämän raja-arvon ylittävä fruktoosipitoisuus on, ja jonka puhtausaste on vähintään 70 prosenttia. Inuliinisiirappituotanto ilmaistaan sokeri/isoglukoosiekvivalentti-kuiva-aineena.

’Puhtausasteella’ tarkoitetaan mono- ja disakkaridien prosenttiosuutta kuiva-aineesta International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis -menetelmällä (Icumsa-menetelmä GS7/8/4-24), jäljempänä ’Icumsa’, määritettynä.

2.   Inuliinisiirappituotanto on määritettävä kaikkien seuraavien toimintojen osalta:

a)

tuotteen tilavuuden fyysinen mittaus sellaisenaan jokaisen hydrolyysin ja välittömästi ensimmäisestä haihduttimesta pois siirtämisen jälkeen ja ennen kuin sille suoritetaan toimenpiteitä glukoosi- ja fruktoosiainesosien erottamiseksi tai sekoitustoimenpiteitä;

b)

kuiva-ainepitoisuuden määrittäminen refraktometrimenetelmällä sekä fruktoosipitoisuuden mittaaminen kuivapainosta päivittäin otettujen edustavien näytteiden perusteella;

c)

fruktoosipitoisuuden muuntaminen 80 prosentiksi kuivapainosta kertomalla määritetty kuiva-ainemäärä kertoimella, joka edustaa mainitusta siirappimäärästä mitatun fruktoosipitoisuuden ja 80 prosentin suhdetta;

d)

ilmaiseminen sokeri/isoglukoosiekvivalenttina soveltamalla kerrointa 1,9.

3.   Kaikkien yritysten on viipymättä ilmoitettava kaikki inuliinin isomerointiin käyttämänsä laitokset sekä vuotuiset määrät ja sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden käyttö, joiden puhtausaste on vähemmän kuin 70 prosenttia.

Nämä tiedot on toimitettava jäsenvaltiolle, jonka alueella mainittu laitos sijaitsee. Kyseinen jäsenvaltio voi vaatia asianomaiselta mitä tahansa asiaa koskevia lisätietoja etenkin sen varmistamiseksi, ettei ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tuotteita käytetä ihmisille tarkoitettuna makeutusaineena yhteisön markkinoilla.

Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava edellisen vuoden tiedoista yksityiskohtainen kertomus komissiolle kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä. Ensimmäinen kertomus toimitetaan viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007.

6 artikla

Yrityksen tuotanto

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 II lukua sovellettaessa yrityksen ’sokeri-, isoglukoosi- tai inuliinisiirappituotannolla’ tarkoitetaan sitä sokeri-, isoglukoosi- tai inuliinisiirappituotantoa, sellaisina kuin ne on määritelty tämän asetuksen 3, 4 ja 5 artiklassa, jonka tämä yritys on tosiasiallisesti valmistanut.

2.   Yrityksen sokeri-, isoglukoosi- tai inuliinisiirappituotannon kokonaismäärä tiettynä markkinointivuonna on 1 kohdassa tarkoitettu määrä, johon lisätään

sokeri-, isoglukoosi tai inuliinisiirappimäärä, joka on siirretty kyseiselle markkinointivuodelle, ja josta vähennetään sokeri-, isoglukoosi tai inuliinisiirappimäärä, joka on siirretty seuraavalle markkinointivuodelle, asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 tai 19 artiklan mukaisesti,

jalostajien tilaussopimuksella 3 kohdan mukaisesti tuottama määrä, ja josta vähennetään yrityksen tilaussopimuksella 3 kohdan mukaisesti toimeksiantajien lukuun tuottama määrä.

3.   Yrityksen, jäljempänä ’jalostaja’, tilaussopimuksella toisen yrityksen, jäljempänä ’toimeksiantaja’, lukuun tuottamaa sokerimäärää pidetään toimeksiantajan tuotantona kirjallisesti esitetystä hakemuksesta, joka on molempien kyseisten yritysten asianmukaisesti allekirjoittama ja kyseiselle jäsenvaltiolle osoittama, jos toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

jalostajan sokerin kokonaistuotanto on sen kiintiötä alhaisempi;

b)

jalostajan ja toimeksiantajan sokerin kokonaistuotanto on suurempi kuin niiden kiintiöiden yhteismäärä.

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu yrityksen sokerin kokonaistuotanto on 1 kohdassa tarkoitettu tuotanto, johon lisätään siirrot edelliseltä markkinointivuodelta ja jalostajien kyseisen yrityksen lukuun tilaussopimuksella tuottama määrä, ja josta vähennetään yrityksen tilaussopimuksella toimeksiantajien lukuun tuottama määrä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, jos tulos on suurempi, ottaa toisessa alakohdassa tarkoitettujen tosiasiallisesti tuotettujen määrien sijaan huomioon yritysten tekemien toimitussopimusten perusteella arvioidut määrät.

4.   Jos toimeksiantajan ja jalostajan tehtaat sijaitsevat eri jäsenvaltioissa, 3 kohdassa tarkoitettu hakemus on osoitettava kummallekin kyseisistä jäsenvaltioista. Tällöin kyseisten jäsenvaltioiden on vastausta antaessaan toimittava yhteistyössä ja toteutettava mainitussa kohdassa säädettyjen edellytysten noudattamisen todentamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

5.   Jalostajan tuottamaa sokerimäärää voidaan pitää toimeksiantajan tuotantona, jos sokerijuurikas, sokeriruoko tai melassi on jalostettava muussa kuin toimeksiantajan yrityksessä sokeriksi sellaisen ylivoimaisen esteen vuoksi, jonka jäsenvaltio hyväksyy.

III LUKU

VALMISTAJIEN JA PUHDISTAMOJEN HYVÄKSYMINEN

7 artikla

Hyväksynnän hakeminen

1.   Hyväksynnän voivat saada yritykset, jotka hakevat sitä kirjallisesti ja toimivat

a)

sokerinvalmistajana;

b)

isoglukoosinvalmistajana;

c)

inuliinisiirapinvalmistajana;

d)

päätoimisena puhdistamona asetuksen (EY) N:o 318/2006 2 artiklan 13 kohdan merkityksessä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu hakemus on jätettävä sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen yritys harjoittaa toimintaansa.

Yritys voi pyytää hyväksyntää yhden tai useamman ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toiminnan osalta.

2.   Yrityksen on ilmoitettava hyväksyntää koskevassa hakemuksessaan yrityksen nimi, osoite, sokerin, isoglukoosin tai inuliinisiirapin tuotantokapasiteetti ja tarvittaessa jäsenvaltioon sijoittautuneiden tuotantolaitosten lukumäärä kunkin osoite ja tuotantokapasiteetti eriteltynä.

3.   Yrityksen, joka pyytää hyväksyntää 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan osalta, on toimitettava näyttö siitä, että se vastaa asetuksen (EY) N:o 318/2006 2 artiklan 13 kohdan määritelmää.

8 artikla

Sitoumukset

1.   Hyväksynnän saamiseksi yritys sitoutuu kirjallisesti

a)

ilmoittamaan viipymättä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tietojen muuttumisesta;

b)

pitämään jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saatavilla 9 artiklan mukaiset rekisterit ja 13 artiklan mukaisesti vahvistetut myyntihinnat;

c)

ilmoittamaan tiedot jäsenvaltiolle 21 artiklan mukaisesti;

d)

antamaan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kaikki tiedot tai tositteet hallinnointia ja valvontaa varten.

2.   Hyväksyntä annetaan toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä, johon liitetään 1 kohdassa tarkoitetut sitoumukset sisältävä asiakirja, jonka yritys allekirjoittaa.

3.   Hyväksyntä peruutetaan, jos havaitaan, että jokin 1 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä ei enää täyty. Hyväksyntä voidaan peruuttaa markkinointivuoden aikana. Hyväksynnän peruutuksella ei ole taannehtivaa vaikutusta.

9 artikla

Rekisterit

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen määrittää rekisterit, joita kaikkien 7 ja 8 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen yritysten on pidettävä kaikissa tuotantolaitoksissaan, sekä kirjausjaksot, jotka saavat olla enintään kuukauden mittaisia.

Rekistereissä, joita yrityksen on säilytettävä vähintään kuluvaa vuotta seuraavien kolmen vuoden ajan, on oltava ainakin seuraavat seikat:

1)

vastaanotetut raaka-ainemäärät sekä sokerijuurikkaan ja sokeriruo'on osalta yrityksessä toimitushetkellä määritetty sokeripitoisuus;

2)

tarvittaessa vastaanotetut lopputuotteet tai välituotteet;

3)

saatujen lopputuotteiden määrät sekä sivutuotteiden määrät;

4)

jalostuksesta johtuva hävikki;

5)

hävitetyt määrät ja perustelut hävittämiselle;

6)

lähetetyt lopputuotemäärät.

10 artikla

Tarkastukset

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tekee kunkin markkinointivuoden aikana tarkastuksia kunkin hyväksytyn valmistajan luona ja kussakin puhdistamossa.

2.   Tarkastusten tarkoituksena on varmistua 9 artiklassa tarkoitettujen rekisterien tietojen ja 21 artiklassa tarkoitettujen tiedonantojen oikeellisuudesta ja kattavuudesta tarkastelemalla erityisesti toimitettujen raaka-ainemäärien ja saatujen lopputuotemäärien välistä johdonmukaisuutta sekä vertaamalla tietoja kaupallisiin asiakirjoihin tai muihin aiheellisiin asiakirjoihin.

Tarkastuksiin kuuluu niiden punnituslaitteiden ja laboratoriokokeiden tarkkuuden varmistaminen, joita käytetään määritettäessä raaka-ainetoimituksia ja niiden tuotantoonottoa, saatuja lopputuotteita ja varastosiirtoja.

Tarkastuksissa tarkistetaan niiden tietojen oikeellisuus ja kattavuus, joita käytetään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yrityksen kuukausittaisten keskimyyntihintojen vahvistamiseen.

Sokerinvalmistajien osalta tarkastukset koskevat myös sokerijuurikkaan tuottajille maksettavan vähimmäishinnan noudattamista.

Varastoille tehdään fyysinen tarkastus vähintään kerran kahdessa vuodessa.

3.   Jos tietyt tarkastuksen osa-alueet voidaan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten mukaan tehdä otoksen perusteella, kyseisen otoksen on taattava valvonnan luotettava ja edustava taso.

4.   Jäsenvaltio voi vaatia, että hyväksyttyjen yritysten on käytettävä jäsenvaltiossa tunnustetussa asemassa olevaa tilintarkastajaa 13 artiklassa tarkoitettujen hintatietojen vahvistamiseksi.

5.   Jokaisesta tarkastuksesta on laadittava tarkastajan allekirjoittama tarkastuskertomus, jonka perusteella on mahdollista tutkia tehtyihin tarkastuksiin liittyviä tietoja. Tässä kertomuksessa on ilmoitettava erityisesti

a)

tarkastuksen tekopäivä ja läsnä olleet henkilöt;

b)

tarkastusjakso ja mukana olleet määrät;

c)

käytetyt tarkastustekniikat sekä tarvittaessa viittaus otantamenetelmiin;

d)

tarkastuksen tulokset ja mahdollisesti vaaditut korjaavat toimenpiteet;

e)

arvio mahdollisesti todettujen poikkeamien ja epäjohdonmukaisuuksien vakavuudesta, laajuudesta, pysyvyydestä ja kestosta sekä kaikista muista osatekijöistä, jotka on otettava huomioon seuraamuksen soveltamiseksi.

Kaikki tarkastuskertomukset arkistoidaan ja säilytetään vähintään tarkastusvuotta seuraavat kolme vuotta siten, että ne ovat helposti komission valvontayksiköiden käytettävissä.

11 artikla

Seuraamukset

1.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa poikkeaman fyysisten varastojen ja 9 artiklassa tarkoitettujen rekisteritietojen välillä tai epäjohdonmukaisuuden raaka-ainemäärien ja saatujen lopputuotteiden välillä taikka aiheellisten asiakirjojen ja tietojen tai ilmoitettujen tai rekisteröityjen määrien välillä, viranomainen määrittää tai tarvittaessa arvioi kuluvan markkinointivuoden ja mahdollisesti edellisten markkinointivuosien tosiasialliset tuotanto- ja varastomäärät.

Kaikista määristä, jotka on ilmoitettu virheellisesti niin, että tästä aiheutuu aiheeton taloudellinen hyöty, on maksettava 500 euroa tonnilta kyseisen määrän osalta.

2.   Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa, ettei yritys ole noudattanut 8 artiklassa säädettyjä sitoumuksiaan, eikä tositteita ole riittävästi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, toimivaltainen viranomainen määrää seuraamuksen, joka on 500 euroa tonnilta ja jota sovelletaan kiinteään lopputuotemäärään, jonka jäsenvaltio määrittää rikkomuksen vakavuuden mukaan.

3.   Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta silloin, kun todetut epäjohdonmukaisuudet ja poikkeamat koskevat alle viittä prosenttia ilmoitettujen tai kirjattujen ja tarkastettujen lopputuotteiden painosta tai ne johtuvat laiminlyönnistä tai pelkästä hallinnollisesta virheestä edellyttäen, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan tällaisten puutteiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä seuraamuksia ei sovelleta, jos kyseessä on ylivoimainen este.

12 artikla

Tiedonannot komissiolle

1.   Jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi

a)

hyväksyttyjen yritysten luettelo;

b)

kullekin hyväksytylle valmistajalle myönnetty kiintiö.

Tiedonanto on annettava kunkin markkinointivuoden 31 päivään tammikuuta mennessä. Markkinointivuonna 2006/2007 ensimmäinen tiedonanto annetaan viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2006.

Jos hyväksyntä peruutetaan, jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2.   Jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään kyseistä markkinointivuotta seuraavan vuoden 31 päivänä maaliskuuta vuosikertomus, jossa mainitaan 10 artiklan mukaisesti tehtyjen tarkastusten määrä ja kussakin tarkastuksessa todetut puutteet sekä jatkotoimet ja sovelletut seuraamukset.

IV LUKU

HINNAT

13 artikla

Keskihintojen vahvistaminen

1.   Tämän asetuksen 7 ja 8 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen yritysten ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen jalostajien on vahvistettava joka kuukausi sekä valkoisen kiintiösokerin että kiintiöiden ulkopuolisen valkoisen sokerin seuraavat keskihinnat:

a)

edellisen kuukauden keskimääräinen myyntihinta ja vastaavasti ostohinta sekä niitä vastaava myyty ja vastaavasti ostettu määrä;

b)

kuluvan kuukauden ja seuraavan kahden kuukauden alustava keskimääräinen myyntihinta ja vastaavasti ostohinta sekä sopimuksiin tai muihin liiketoimiin liittyvä vastaava määrä.

Hinta koskee pakkaamattoman, tehtaalta lähteneen ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritetyn vakiolaatuisen valkoisen sokerin hintaa.

2.   Edellä 10 artiklassa säädettyjen tarkastusten mahdollistamiseksi hyväksyttyjen yritysten on säilytettävä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hintojen ja määrien vahvistamiseen käytetyt tiedot vähintään niiden vahvistamisvuotta seuraavien kolmen vuoden ajan.

14 artikla

Hinnoista tiedottaminen

Kunkin vuoden kesäkuussa ja joulukuussa komissio ilmoittaa sokerin hallintokomitealle valkoisen sokerin keskihinnan vastaavasti kuluvan markkinointivuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja edellisen markkinointivuoden toisella vuosipuoliskolla. Tiedot annetaan kuitenkin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2007, jolloin ne koskevat 1 päivän heinäkuuta 2006 ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välistä ajanjaksoa.

Hinta eriytetään sen mukaan, onko kyseessä kiintiösokeri vai kiintiöiden ulkopuolinen sokeri.

Tiedot perustuvat yritysten 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistamien ja 15 artiklan mukaisesti ilmoittamien hintojen painotettuun keskiarvoon.

15 artikla

Hintatietojen toimittamista koskevat siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen 7 ja 8 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen yritysten ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen jalostajien on viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2006, 20 päivänä tammikuuta 2007, 20 päivänä huhtikuuta 2007 ja 20 päivänä heinäkuuta 2007 toimitettava komissiolle tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetut hinnat kolmelta edelliseltä kuukaudelta.

Komissio vastaanottaa, käsittelee ja varastoi tiedot niin, että niiden luottamuksellisuus voidaan taata.

Sokerialan muut toimijat, etenkin ostajat, voivat toimittaa komissiolle tiedon 13 artiklassa ilmoitettuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen vahvistetusta sokerin keskihinnasta. Toimijoiden on ilmoitettava nimensä, osoitteensa ja toiminimensä.

16 artikla

Toimitussopimus

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 6 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi toimitussopimuksena pidetään sokerin valmistajan ja juurikkaat tuottaneen juurikkaanmyyjän tekemää sopimusta.

2.   Valmistajan siirtäessä asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 tai 19 artiklan nojalla osan tuotannostaan seuraavaan markkinointivuoteen tämän valmistajan kiintiötä mainittuna markkinointivuonna pienennetään siirretyllä määrällä edellä mainitun asetuksen 6 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi.

3.   Ennen kylvöä tehtyinä sopimuksina pidetään ainoastaan ennen kylvön päätökseen saattamista tehtyjä sopimuksia ja sopimuksia, jotka on joka tapauksessa tehty

Italiassa ennen 1 päivää huhtikuuta,

muissa jäsenvaltioissa ennen 1 päivää toukokuuta.

17 artikla

Korotukset ja alennukset

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 5 artiklan 3 kohdassa säädettyjen korotusten ja alennusten soveltamiseksi mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vähimmäishintaa muutetaan 0,1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohti seuraavasti:

a)

korotetaan vähintään

i)

0,9 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat korkeampia kuin 16 prosenttia mutta enintään 18 prosenttia,

ii)

0,7 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat korkeampia kuin 18 prosenttia mutta enintään 19 prosenttia,

iii)

0,5 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat korkeampia kuin 19 prosenttia mutta enintään 20 prosenttia;

b)

alennetaan vähintään

i)

0,9 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat alhaisempia kuin 16 prosenttia mutta vähintään 15,5 prosenttia,

ii)

1 prosenttia pitoisuuksilta, jotka ovat alhaisempia kuin 15,5 prosenttia mutta vähintään 14,5 prosenttia.

Juurikkaisiin, joiden sakkaroosipitoisuus on korkeampi kuin 20 prosenttia, sovelletaan vähintään a kohdan iii alakohdan mukaisesti tarkistettua vähimmäishintaa.

2.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 6 artiklassa tarkoitetuissa toimitussopimuksissa ja toimialakohtaisissa sopimuksissa voidaan määrätä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen korotusten ja alennusten osalta

a)

lisäkorotuksista, kun sakkaroosipitoisuus on korkeampi kuin 20 prosenttia;

b)

lisäalennuksista, kun sakkaroosipitoisuus on alhaisempi kuin 14,5 prosenttia.

Näissä sopimuksissa voidaan sopia sellaisten juurikkaiden, joiden sakkaroosipitoisuus on alhaisempi kuin 14,5 prosenttia, määrittelemisestä sokerinjalostukseen kelpaaviksi, jos mainituissa sopimuksissa vahvistetaan lisäalennuksia sakkaroosipitoisuuksilta, jotka ovat alhaisempia kuin 14,5 prosenttia, mutta vähintään tässä määritelmässä vahvistetun vähimmäissakkaroosipitoisuuden suuruisia.

Ellei sopimuksissa sovita toisessa alakohdassa tarkoitetusta määritelmästä, asianomainen jäsenvaltio voi vahvistaa tämän määritelmän. Tässä tapauksessa sen on vahvistettava samanaikaisesti mainitussa alakohdassa tarkoitetut lisäalennukset.

V LUKU

KIINTIÖT

18 artikla

Sokerin lisäkiintiöt

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 8 artiklassa tarkoitettuja lisäkiintiöitä voidaan myöntää ainoastaan sokerinvalmistajille, joille on myönnetty kiintiö 2005/2006.

2.   Yrityksen on ilmoitettava sokerin lisäkiintiöhakemuksessaan, haluaako se saada lisäkiintiön markkinointivuodesta 2006/2007 vai markkinointivuodesta 2007/2008.

Myöntäessään yritykselle lisäkiintiön jäsenvaltion on ilmoitettava, mistä markkinointivuodesta myöntäminen tulee voimaan. Kuitenkin 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen tehdyt myöntämiset tulevat voimaan markkinointivuodesta 2007/2008.

19 artikla

Isoglukoosin täydentävät kiintiöt

1.   Italia, Liettua ja Ruotsi myöntävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut isoglukoosin täydentävät kiintiöt yhdeksi tai useammaksi markkinointivuodeksi markkinointivuosina 2006/2007–2009/2010 välttääkseen kaikenlaisen syrjinnän asianomaisten toimijoiden välillä.

2.   Kunkin asianomaisen yrityksen on maksettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kertamaksu jäsenvaltion asettamaan määräpäivään mennessä, eikä määräpäivä saa olla myöhäisempi kuin 31 päivä joulukuuta sinä markkinointivuonna, josta alkaen isoglukoosin täydentävä kiintiö on myönnetty.

Jos kertamaksua ei ole maksettu viimeistään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna määräpäivänä, katsotaan, ettei kyseiselle yritykselle ole myönnetty isoglukoosin täydentäviä kiintiöitä.

20 artikla

Korjatun juurikkaan lukeminen markkinointivuoteen kuuluvaksi

Tietyn markkinointivuoden aikana kylvetyistä juurikkaista uutetun sokerin luetaan kuuluvan seuraavaan markkinointivuoteen.

Espanja, Italia ja Portugali voivat kuitenkin päättää, jollei riittävän valvontajärjestelmän soveltamisesta muuta johdu, että tietyn markkinointivuoden syksyllä kylvetyistä juurikkaista uutettu sokeri luetaan kuuluvan kuluvaan markkinointivuoteen.

Espanjan, Italian ja Portugalin on ilmoitettava tähän artiklaan liittyvistä päätöksistään komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006.

21 artikla

Tiedonannot tuotannosta ja varastoista

1.   Kunkin hyväksytyn sokerinvalmistajan tai puhdistamon on ennen kunkin kuukauden 20 päivää tiedotettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, missä tuotanto tai puhdistaminen tapahtuu, 2 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen niiden sokerien ja siirappien kokonaismäärät valkoisena sokerina ilmaistuna,

jotka ovat sen omistuksessa tai joista on tehty siirtokelpoinen varastotodistus,

jotka on varastoitu edellisen kuukauden lopussa luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueella.

Nämä määrät eritellään kunkin varastointijäsenvaltion osalta

mainitun yrityksen tuottamaksi sokeriksi siten, että kiintiömäärät ja kiintiöiden ulkopuoliset määrät, jotka on siirretty asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 tai 19 artiklan mukaisesti, mainitaan erikseen,

muiksi sokereiksi.

2.   Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi kyseistä kuukautta seuraavan toisen kuukauden loppuun mennessä 1 kohdassa tarkoitettujen yritysten kunkin kuukauden lopussa varastoimat sokerimäärät mainitun kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen sokerityyppien mukaan eriteltyinä.

Jos varastointi tapahtuu muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, joka toimittaa tiedot komissiolle, tämän jäsenvaltion on annettava seuraavan kuukauden loppuun mennessä kyseisille jäsenvaltioille tieto niiden alueelle varastoiduista määristä ja varastointipaikoista.

3.   Kunkin hyväksytyn isoglukoosin- tai inuliinisiirapinvalmistajan on annettava tiedoksi 30 päivään marraskuuta mennessä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella tuotanto tapahtuu, kuiva-aineena ilmaistut isoglukoosin tai vastaavasti valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistut inuliinisiirapin määrät, jotka olivat edellisen markkinointivuoden lopussa sen omistuksessa ja varastoituina luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueella, eriteltyinä

a)

mainitun yrityksen tuottamaksi isoglukoosiksi tai inuliinisiirapiksi siten, että kiintiömäärät tai kiintiöiden ulkopuoliset määrät, jotka on siirretty asetuksen (EY) N:o 318/2006 14 tai 19 artiklan mukaisesti, mainitaan erikseen;

b)

muiksi.

Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi 31 päivään joulukuuta mennessä edellisen markkinointivuoden lopussa varastoidut isoglukoosin ja inuliinisiirapin määrät ensimmäisen alakohdan mukaisesti eriteltyinä.

4.   Kunkin isoglukoosia tuottavan yrityksen on annettava tiedoksi jäsenvaltiolle, jonka alueella isoglukoosin tuotanto tapahtuu, kunkin kuukauden 15 päivään mennessä kuiva-aineena ilmaistuna isoglukoosimäärät, jotka edellisen kalenterikuukauden aikana on tosiasiallisesti tuotettu.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava ja annettava komissiolle tiedoksi kunkin kuukauden osalta toiseksi seuraavan kuukauden loppuun mennessä kunkin asianomaisen yrityksen isoglukoosituotanto.

Sisäisessä jalostusmenettelyssä tuotetut määrät on ilmoitettava erikseen.

22 artikla

Hankintataseet

1.   Kullekin markkinointivuodelle vahvistetaan sokeria, isoglukoosia ja inuliinisiirappia koskeva yhteisön hankintatase. Nämä taseet konsolidoidaan seuraavan markkinointivuoden lopussa.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava ja annettava komissiolle tiedoksi 1 päivään maaliskuuta mennessä jokaisen niiden alueella sijaitsevan yrityksen meneillään olevan markkinointivuoden alustava sokerin ja inuliinisiirapin tuotanto. Sokerituotanto on eriteltävä kuukausittain.

Ranskan merentakaisten departementtien Guadeloupen ja Martiniquen sekä Espanjan osalta ruo'osta valmistetun sokerin alustava tuotanto on vahvistettava ja ilmoitettava ennen 1 päivää heinäkuuta.

3.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi ennen 1 päivää kesäkuuta toisaalta sokerin, bioetanolin tai muiden tuotteiden tuotantoon tarkoitettujen juurikasten ja toisaalta inuliinisiirapin tuotantoon tarkoitettujen sikurien viljelyalat ja tuotanto kuluvana markkinointivuonna ja arvioiden perusteella tulevana markkinointivuonna.

4.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava ja annettava komissiolle tiedoksi ennen 30 päivää marraskuuta jokaisen niiden alueella sijaitsevan yrityksen edellisen markkinointivuoden lopullinen sokeri-, isoglukoosi- ja inuliinisiirappituotanto. Sokerin kokonaistuotanto on eriteltävä kuukausittain.

5.   Jos sokerin kokonaistuotantoa on tarpeen muuttaa 4 kohdassa tarkoitettujen toimitettujen tietojen perusteella, erotus otetaan huomioon vahvistettaessa sen markkinointivuoden lopullista tuotantoa, jona ero todettiin.

VI LUKU

JULKINEN INTERVENTIO

1 JAKSO

Interventiotarjous

23 artikla

Tarjous

1.   Interventiotarjous on tehtävä kirjallisena sen jäsenvaltion interventioelimelle, jonka alueella tarjottu sokeri on tarjoushetkellä.

2.   Interventiotarjous voidaan hyväksyä ainoastaan, jos sen esittää 7 ja 8 artiklan mukaisesti hyväksytty valmistaja kuluvana markkinointivuonna itse tuottamastaan kiintiösokerista, joka on tarjoushetkellä varastoituna erikseen 24 artiklan mukaisesti hyväksytyssä varastointipaikassa.

3.   Jäsenvaltiot voivat markkinointivuonna hyväksyä interventioon ainoastaan kullekin niistä liitteessä osoitetun enimmäismäärän. Jos interventiotarjoukset ylittävät enimmäismäärän, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen soveltaa tarjouksiin yhtenäistä vähennyskerrointa siten, että hyväksytty kokonaismäärä vastaa käytettävissä olevaa määrää.

4.   Komissio muuttaa ennen kunkin markkinointivuoden alkua tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja määriä asetuksen (EY) N:o 318/2006 10 artiklassa tarkoitettujen mukautusten mukaan ja mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa vahvistetun kokonaismäärän rajoissa.

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja määriä muutetaan tarvittaessa kunkin markkinointivuoden viimeisen neljänneksen aikana käyttämättömien määrien mukaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa vahvistetun kokonaismäärän rajoissa.

24 artikla

Varastointipaikan hyväksyntä

1.   Valmistajan interventioelimelle esittämästä pyynnöstä annetaan hyväksyntä seuraavat edellytykset täyttäville varastointipaikoille:

a)

sokerin säilyttämiseen soveltuva;

b)

sijaitsee paikassa, jossa on sokerin purkamiseen tarvittavat kuljetusmahdollisuudet;

c)

mahdollisuus interventioon menevien määrien erilliseen varastointiin.

Interventioelimet voivat asettaa lisävaatimuksia.

2.   Varastointipaikan hyväksyntä annetaan joko varastointiin pakkaamattomana tai varastointiin pakattuna. Siinä vahvistetaan varastoinnin enimmäismäärä, joka saa olla enintään 50 kertaa niin suuri kuin päivittäinen purkamiskapasiteetti, jonka hakija sitoutuu asettamaan interventioelimen käyttöön. Hyväksynnässä mainitaan kokonaismäärä, jolle se annetaan, ja päivittäinen purkamiskapasiteetti.

3.   Sokeri on varastoitava siten, että se on tunnistettavissa ja saatavissa. Pakattuna, muuten kuin suursäkeissä (”big bags”), sen on oltava kuormalavalle asetettuna.

4.   Interventioelin peruuttaa hyväksynnän, jos jokin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä ei enää täyty. Hyväksyntä voidaan peruuttaa kesken markkinointivuoden. Hyväksynnän peruutuksella ei ole taannehtivaa vaikutusta.

25 artikla

Sokerin vähimmäislaatu

1.   Interventioon tarjottavien sokerien on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden on oltava tuotettuja kiintiössä samana markkinointivuonna, jona tarjous tehdään;

b)

niiden on oltava kristallisokereita.

2.   Interventioon tarjotun valkoisen sokerin on oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista, kosteuspitoisuudeltaan enintään 0,06 prosenttia ja vapaasti juoksevaa.

3.   Interventioon tarjotun raakasokerin on oltava laadultaan virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista, ja sen asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan mukaisesti lasketun saannon on oltava vähintään 89 prosenttia.

Raa'an ruokosokerin osalta sokerin turvallisuuskerroin saa olla enintään 0,30.

Raa'an juurikassokerin osalta

sokerin pH-arvon on tarjouksen hyväksymisen ajankohtana oltava vähintään 7,9,

inverttisokeripitoisuus saa olla enintään 0,07 prosenttia,

lämpötila ei saa vaarantaa hyvää säilyvyyttä,

turvallisuuskerroin saa olla enintään 0,45, kun polarisaatioaste on vähintään 97, tai kosteuspitoisuus saa olla enintään 1,4 prosenttia, kun polarisaatioaste on pienempi kuin 97.

Turvallisuuskerroin saadaan jakamalla kyseisen sokerin kosteuspitoisuusprosentti polarisaatioasteen ja luvun 100 erotuksella.

26 artikla

Erät

Kaikki sokerin interventiotarjoukset on tehtävä erinä.

Tämän jakson soveltamiseksi ’erällä’ tarkoitetaan samanlaatuista, samalla tavalla pakattua ja samaan paikkaan varastoitua vähintään 2 000 tonnin suuruista sokerimäärää.

27 artikla

Tarjouksen sisältö

1.   Interventioelimelle osoitetussa tarjouksessa on oltava

a)

tarjoajan nimi ja osoite;

b)

varastointipaikka, jossa sokeri on tarjouksentekohetkellä;

c)

taattu purkamiskapasiteetti tarjotun sokerin siirtämiseksi;

d)

tarjotun sokerin nettomäärä;

e)

tarjotun sokerin ominaisluonne ja laatu sekä markkinointivuosi, jona sokeri on tuotettu;

f)

sokerin pakkaustapa.

2.   Interventioelin voi vaatia lisätietoja.

3.   Tarjoukseen on liitettävä tarjoajan ilmoitus siitä, ettei kyseistä sokeria ole aiemmin ostettu interventioon, että tarjoaja on sokerin omistaja ja että sokeri täyttää 25 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset.

28 artikla

Tarjousten tutkiminen

1.   Tarjous on voimassa kolme viikkoa tarjouksentekopäivästä. Se voidaan kuitenkin peruuttaa tänä aikana interventioelimen suostumuksella.

2.   Interventioelin tutkii tarjouksen. Sen on hyväksyttävä tarjous ennen kuin 1 kohdassa tarkoitettu määräaika päättyy. Sen on kuitenkin hylättävä tarjous, jos tarjousta tutkittaessa ilmenee, että jokin vaadituista edellytyksistä ei täyty.

2 JAKSO

Varastointi

29 artikla

Varastointisopimus

1.   Tarjoajan ja interventioelimen välinen varastointisopimus on tehtävä määrittämättömäksi ajanjaksoksi.

Varastointisopimus tulee voimaan viiden viikon kuluttua tarjouksen hyväksymisestä, ja sen voimassaolo lakkaa sen kymmenen päivän jakson loputtua, joiden aikana sokerimäärän siirtäminen päättyy.

Tässä artiklassa ’kymmenen päivän jaksolla’ tarkoitetaan ajanjaksoa kunkin kalenterikuukauden 1 päivästä 10 päivään, 11 päivästä 20 päivään ja 21 päivästä kuun loppuun.

2.   Varastointisopimukseen on sisällyttävä erityisesti

a)

lauseke, jonka mukaan sen voimassaolo päättyy tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin vähintään kymmenen päivän irtisanomisajalla;

b)

varastointimaksun määrä, joka interventioelimen on maksettava.

3.   Interventioelin vastaa varastointimaksuista 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen päättymiseen asti sen kymmenen päivän jakson alusta, jolloin mainittu sopimus tulee voimaan.

4.   Varastointimaksut saavat olla kymmenen päivän jaksoa kohti korkeintaan 0,48 euroa tonnilta.

5.   Varastointisopimuksen voimassaolo päättyy 50 artiklassa tarkoitetun siirtämisen loputtua.

30 artikla

Omistusoikeuden siirto

1.   Varastointisopimuksessa sovitun sokerin omistusoikeus siirtyy, kun kyseistä sokeria koskeva maksu suoritetaan.

2.   Myyjä on vastuussa 1 kohdassa tarkoitetun sokerin laadusta ja pakkauksesta, jossa se on hyväksytty interventioon, kunnes kyseinen sokeri siirretään.

31 artikla

Laadun tai pakkausten vaatimustenmukaisuus

1.   Myyjän on korvattava viipymättä se kyseisen sokerin määrä, jonka ei katsota täyttävän 25 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä, sitä vastaavalla ja kyseiset edellytykset täyttävällä määrällä, joka on joko samassa varastointipaikassa tai muussa 24 artiklan mukaisesti hyväksytyssä varastointipaikassa.

2.   Silloin kun varastoitu sokeri on pakattu ja todetaan, ettei pakkaus enää ole säädettyjen vaatimusten mukainen, interventioelin vaatii myyjää korvaamaan sen vaatimusten mukaisella pakkauksella.

3 JAKSO

Interventioon oston edelytykset

32 artikla

Valkoisen sokerin ostohinta ja laatu

1.   Valkoisen sokerin interventio-ostohinta on

505,52 euroa tonnilta markkinointivuonna 2006/2007;

433,20 euroa tonnilta markkinointivuonna 2007/2008;

323,52 euroa tonnilta markkinointivuosina 2008/2009 ja 2009/2010.

2.   Valkoinen sokeri jaetaan neljään luokkaan seuraavasti:

a)

luokka 1: vakiolaatuista sokeria hyvälaatuisempi sokeri;

b)

luokka 2: asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritettyä vakiolaatua olevat sokerit;

c)

luokat 3 ja 4: vakiolaatuista sokeria huonolaatuisempi sokeri.

3.   Laadultaan luokkaan 1 kuuluvilla sokereilla on seuraavat ominaisuudet:

a)

virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen laatu, kuiva, tasainen kiderakenne, vapaasti juokseva;

b)

kosteuspitoisuus enintään 0,06 prosenttia;

c)

inverttisokeripitoisuus enintään 0,04 prosenttia;

d)

pisteiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 tai

6 tuhkapitoisuuden osalta,

4 Brunswick Institute for Agricultural Technology and the Sugar Industry -menetelmän, jäljempänä ’Brunswick-menetelmä’, mukaisesti määritetyn värityypin osalta,

3 liuoksen väripitoisuuden osalta, määritettynä Icumsa-menetelmällä.

Yksi piste vastaa

a)

0,0018 prosentin tuhkapitoisuutta, määritettynä Icumsa-menetelmällä siten, että tiivistymisaste 28 Brix-asteessa;

b)

0,5 värityyppiyksikköä, määritettynä Brunswick-menetelmällä;

c)

7,5 liuoksen väripitoisuuden yksikköä, määritettynä Icumsa-menetelmällä.

4.   Laadultaan luokkaan 3 kuuluvilla sokereilla on seuraavat ominaisuudet:

a)

virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen laatu, kuiva, tasainen kiderakenne, vapaasti juokseva;

b)

polarisaatio vähintään 99,7 oS;

c)

kosteuspitoisuus enintään 0,06 prosenttia;

d)

inverttisokeripitoisuus enintään 0,04 prosenttia;

e)

värityyppi enintään nro 6 määritettynä Brunswick-menetelmällä.

5.   Laadultaan luokkaan 4 kuuluvat sokerit, jotka eivät kuulu luokkaan 1, 2 tai 3.

6.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua ostohintaa alennetaan:

a)

7,30 euroa tonnilta luokkaan 3 kuuluvan sokerin osalta;

b)

13,10 euroa tonnilta luokkaan 4 kuuluvan sokerin osalta.

33 artikla

Raakasokerin ostohinta

1.   Raakasokerin interventio-ostohinta on

397,44 euroa tonnilta markkinointivuonna 2006/2007,

359,04 euroa tonnilta markkinointivuonna 2007/2008,

268,16 euroa tonnilta markkinointivuosina 2008/2009 ja 2009/2010.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua ostohintaa

a)

korotetaan, kun kyseisen sokerin saanto on suurempi kuin 92 prosenttia;

b)

alennetaan, kun kyseisen sokerin saanto on pienempi kuin 92 prosenttia.

3.   Korotuksen tai alennuksen määrä euroina tonnilta vastaa raakasokerin interventiohinnan ja kertoimella kerrotun kyseisen hinnan välistä erotusta. Kerroin saadaan jakamalla kyseessä oleva raakasokerin saanto 92 prosentilla.

4.   Raakasokerin saanto lasketaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan mukaisesti.

34 artikla

Maksuaika

Interventioelimen on suoritettava maksu aikaisintaan 120:ntenä päivänä tarjouksen hyväksymispäivästä sillä edellytyksellä, että tarjottujen erien painontarkistukseen ja laatuominaisuuksiin liittyvät tarkastukset on tehty 4 jakson mukaisesti.

4 JAKSO

Valvonta

35 artikla

Laatuvalvonnan näytteet

Joko kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien asiantuntijoiden tai interventioelimen ja myyjän yhteisellä sopimuksella valitsemien asiantuntijoiden on otettava 34 artiklassa tarkoitetussa määräajassa neljä edustavaa näytettä määritystä varten. Kummallekin sopimuspuolelle annetaan yksi näyte. Asiantuntija tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä laboratorio säilyttää toiset kaksi näytettä.

Jokainen näyte analysoidaan kaksi kertaa, ja näiden kahden määrityksen keskiarvoa pidetään kyseisen näytteen analyysin tuloksena.

36 artikla

Laatupoikkeamat

1.   Kun myyjän ja ostajan 35 artiklan mukaisesti teettämien analyysien tulosten välillä todetaan poikkeama, näiden kahden tuloksen aritmeettinen keskiarvo määrittää kyseisen sokerin luokan, jos poikkeama on

luokan 1 sokerilla enintään 1 piste kunkin 32 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden osalta,

luokan 2 sokerilla enintään 2 pistettä tämän luokan määrittelemisessä käytettyjen ominaisuuksien osalta, jos niiden määrittämisessä on käytetty pisteitä.

Sopimuspuolen pyynnöstä 35 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu laboratorio voi kuitenkin tehdä välitysanalyysin. Tässä tapauksessa valitaan välitysanalyysin tuloksen ja lähimpänä välitysanalyysin tulosta olevan myyjän tai ostajan analyysin tuloksen aritmeettinen keskiarvo.

Tämä keskiarvo määrittää kyseisen sokerin luokan. Jos välitysanalyysin tulos osuu tasan myyjän ja ostajan analyysien tulosten väliin, välitysanalyysin tulos määrittää kyseisen sokerin luokan.

2.   Jos myyjän ja ostajan 35 artiklan mukaisesti teettämien analyysien tulosten välillä todettu poikkeama on suurempi kuin tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä tai tapauksen mukaan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu poikkeama, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymän laboratorion on tehtävä välitysanalyysi. Tällöin noudatetaan tämän artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä menettelyä.

3.   Niiden erimielisyyksien osalta, jotka koskevat luokan 3 sokerin värityypin enimmäisraja-arvoa, polarisaatiota, kosteuspitoisuutta tai inverttisokeripitoisuutta, noudatetaan 1 ja 2 kohdassa säädettyä menettelyä.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut poikkeamat korvataan kuitenkin seuraavasti:

1,0 värityyppiyksikköä luokan 3 sokerin osalta,

0,2 oS polarisaation osalta,

0,02 prosenttia kosteuspitoisuuden osalta,

0,01 prosenttia inverttisokeripitoisuuden osalta.

4.   Jos sopimuspuolten välillä on 35 kohdan soveltamisen jälkeen erimielisyyttä ostetun raakasokerin saannosta, mainitun artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu laboratorio tekee välitysanalyysin. Tässä tapauksessa valitaan välitysanalyysin tuloksen ja lähimpänä välitysanalyysin tulosta olevan myyjän tai ostajan analyysin tuloksen aritmeettinen keskiarvo.

Tämä keskiarvo määrittää kyseisen raakasokerin saannon. Jos välitysanalyysin tulos osuu myyjän ja ostajan analyysien tulosten väliin, kyseisen raakasokerin saannon määrittää välitysanalyysin tulos.

5.   Edellä 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun välitysanalyysiin liittyvistä kustannuksista vastaa pyynnön tehnyt sopimuspuoli.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun välitysanalyysiin liittyvät kustannukset jaetaan tasan interventioelimen ja myyjän kesken.

Edellä 3 kohdassa tarkoitettuun välitysanalyysiin liittyvistä kustannuksista vastaa se sopimuspuoli, joka on kiistänyt 35 artiklan mukaisesti tehtyjen määritysten tulokset.

37 artikla

Varastointipaikkojen tarkastus

Tarkastuksesta vastaava toimivaltainen elin tekee varastointipaikkojen ilmoittamatta tehtävän tarkastuksen komission asetuksen (EY) N:o 2148/96 (6) 4 artiklan mukaisesti.

38 artikla

Painontarkistus ja siihen liittyvät kustannukset

1.   Myydyn sokerin painontarkistuksen tekevät 35 artiklassa tarkoitetut asiantuntijat.

Myyjän on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asiantuntijat voivat tarkistaa painon ja ottaa näytteet.

2.   Myyjä vastaa painon tarkistamiseen liittyvistä kustannuksista.

3.   Interventioelin vastaa painon tarkistamisesta ja näytteidenotosta vastaaviin asiantuntijoihin liittyvistä kustannuksista.

4.   Määrä voidaan todeta varastokirjanpidon perusteella, jos se on laadittu ammatillisten ja interventioelimen asettamien vaatimusten mukaisesti ja jos lisäksi

a)

varastokirjanpidossa näkyvät punnituksessa todettu paino ja fyysiset laatuominaisuudet punnitushetkellä, eikä punnituksesta ole kulunut yli 10 kuukautta;

b)

varastoija ilmoittaa, että tarjottu erä vastaa kaikilta osiltaan varastokirjanpidon tietoja;

c)

punnitushetkellä todetut laatuominaisuudet ovat samat kuin edustavilla näytteillä.

5 JAKSO

Myynti interventioon

39 artikla

Myynti

1.   Interventioelimet voivat myydä sokerin vasta, kun myyntiin saattamisesta on päätetty asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Sokerin saattaminen myyntiin asetuksen (EY) N:o 318/2006 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin tehdään tarjouskilpailulla tai muulla myyntimenetelmällä.

3.   Tarjouskilpailun ehdot ja erityisesti myytävän sokerin määräpaikka määritetään tehtäessä päätös tarjouskilpailun avaamisesta.

Tässä jaksossa ’käyttötarkoituksella’ tarkoitetaan

a)

rehua;

b)

vientiä;

c)

muita tarvittaessa erikseen määriteltäviä tarkoituksia.

Tarjouskilpailu koskee tapauksen mukaan myyntihintaa, denaturointipalkkion määrää tai vientituen määrää.

4.   Tarjouskilpailun ehtojen on taattava kaikille asianomaisille riippumatta heidän sijoittautumispaikastaan yhteisössä samanarvoinen osallistumismahdollisuus ja samanarvoinen kohtelu.

40 artikla

Tarjouskilpailuilmoitus

1.   Kyseinen interventioelin järjestää tarjouskilpailun sille määrälle kyseistä sokeria, joka sillä on hallussaan.

2.   Kukin asianomainen interventioelin laatii tarjouskilpailuilmoituksen ja julkaisee sen vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämiselle vahvistetun ajanjakson alkamista.

Interventioelimen on toimitettava ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset komissiolle ennen julkaisua.

3.   Tarjouskilpailuilmoituksessa on oltava erityisesti

a)

tarjouskilpailun järjestävän interventioelimen nimi ja osoite;

b)

tarjouskilpailun ehdot;

c)

tarjousten tekemisen määräaika;

d)

tarjouskilpailutettavat sokerierät ja jokaiselta erältä

erän viite,

määrä,

kyseisen sokerin laatumääritys,

pakkaustapa,

sen paikan sijainti, johon kyseinen sokeri on varastoitu,

toimitusvaihe,

tarvittaessa mahdollisuus lastata tavara jokia pitkin, meritse tai rautateitse liikkuviin kulkuneuvoihin.

Tämän jakson soveltamiseksi ’erällä’ tarkoitetaan samanlaatuista, samalla tavalla pakattua ja samaan paikkaan varastoitua sokerimäärää. Kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa tehtävän tarjouksen on koskettava vähintään 250:tä tonnia.

4.   Interventioelin toteuttaa tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet antaakseen asianomaisille pyynnöstä mahdollisuuden tarkastaa myytäväksi saatettu sokeri.

41 artikla

Tarjouskilpailu

1.   Jokainen tarjouskilpailun ratkaiseminen edellyttää myyntisopimuksen tekemistä sen sokerimäärän osalta, jota ratkaisu koskee. Tarjouskilpailu ratkaistaan tapauksen mukaan seuraavien tarjouksessa esitettävien seikkojen perusteella:

a)

tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tuleva hinta;

b)

denaturointipalkkion määrä;

c)

vientituen määrä.

2.   Tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tuleva hinta on

a)

edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarjouksessa oleva hinta;

b)

edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarjouskilpailun ehdoissa oleva hinta.

42 artikla

Tarjouskilpailun ehdot

1.   Sokerin tarjouskilpailuttamiseksi on tarjouskilpailun avaamispäätöksessä vahvistettava seuraavat tarjouskilpailun ehdot:

a)

tarjouskilpailutettava kokonaismäärä tai määrät;

b)

käyttötarkoitus;

c)

tarjousten tekemisen määräaika;

d)

tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tuleva hinta silloin kun sokeri on tarkoitettu rehuksi tai vientiin.

2.   Tarjouskilpailun avaamispäätöksessä voidaan vahvistaa muita ehtoja, erityisesti euraavia:

a)

muuhun käyttötarkoitukseen kuin rehuksi tai vientiin myytäväksi saatetun sokerin vähimmäishinta;

b)

denaturointipalkkion tai vientituen enimmäismäärä;

c)

tarjoaja- tai eräkohtainen vähimmäismäärä;

d)

tarjoaja- tai eräkohtainen enimmäismäärä;

e)

denaturointipalkkiotodistuksen tai vientitodistuksen erityinen voimassaoloaika.

43 artikla

Pysyvä tarjouskilpailu

1.   Jos yhteisön sokerimarkkinoilla vallitsevan tilanteen kannalta on suotavaa, tavaran myyntiin saattamiseksi voidaan avata pysyvä tarjouskilpailu.

Pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

2.   Ilmoitus pysyvästä tarjouskilpailusta julkaistaan ainoastaan sen avaamisen yhteydessä. Ilmoitusta voidaan muuttaa tai se voidaan korvata toisella pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana. Sitä muutetaan tai se korvataan, jos tarjouskilpailun edellytykset muuttuvat tänä voimassaoloaikana.

44 artikla

Tarjousten jättäminen

1.   Tarjoukset on toimitettava interventioelimelle sähköisesti.

2.   Tarjouksessa on mainittava

a)

tarjouskilpailun viite;

b)

tarjouksen tekijän nimi ja osoite;

c)

erän viite;

d)

määrä, jota tarjous koskee;

e)

tonnia kohden euroina kahden desimaalin tarkkuudella ilmoitettuna tapauksen mukaan

ehdotettu hinta sisäisiä veroja lukuun ottamatta,

ehdotettu denaturointipalkkion määrä,

ehdotettu vientituen määrä.

Interventioelin voi vaatia lisätietoja.

3.   Useita eriä koskevaa tarjousta pidetään niin monta tarjousta sisältävänä kuin on eriä, joita tarjous koskee.

4.   Tarjous on voimassa ainoastaan, jos

a)

ennen tarjousten tekemisen määräajan päättymistä on todistettu, että tarjouskilpailuvakuus, joka on 200 euroa sokeritonnilta, on annettu;

b)

siinä on tarjouksen tekijän ilmoitus, jossa tämä sitoutuu siitä sokerimäärästä, josta hän mahdollisesti saa joko denaturointipalkkion tai vientituen,

hakemaan denaturointipalkkiotodistusta ja asettamaan sen edellyttämän vakuuden silloin, kun on kyse rehuksi tarkoitettua sokeria koskevasta tarjouskilpailusta,

hakemaan vientitodistusta ja antamaan sen edellyttämän vakuuden silloin, kun on kyse vientiin tarkoitettua sokeria koskevasta tarjouskilpailusta.

5.   Tarjouksessa voidaan ilmoittaa, että sitä pidetään tehtynä ainoastaan, jos tarjouskilpailun ratkaiseminen

a)

koskee tarjouksessa ilmoitettua kokonaismäärää tai tiettyä osaa siitä;

b)

tapahtuu viimeistään tiettyyn määräpäivään ja kellonaikaan mennessä.

6.   Tarjousta, jota ei tehdä 1–5 kohdan mukaisesti tai joka sisältää muita kuin tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja edellytyksiä, ei oteta huomioon.

7.   Tehtyä tarjousta ei voi peruuttaa.

45 artikla

Tarjousten käsittely

1.   Interventioelimen on käsiteltävä tarjoukset suljetusti. Käsittelyyn hyväksytyt henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

2.   Tarjouksista on viipymättä ilmoitettava komissiolle.

46 artikla

Määrien vahvistaminen

Kun tarjouskilpailun ehdoissa ei ole ilmoitettu joko vähimmäishintaa tai denaturointipalkkion tai vientituen enimmäismäärää, nämä vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sen jälkeen, kun tarjoukset on tutkittu erityisesti markkinoiden edellytykset ja myyntimahdollisuudet huomioon ottaen. Tarjouskilpailua voidaan kuitenkin päättää olla viemättä päätökseen.

47 artikla

Tarjouskilpailun ratkaiseminen

1.   Lukuun ottamatta tapausta, jossa päätetään olla viemättä tarjouskilpailua tai osittaista tarjouskilpailua päätökseen, tarjouskilpailu ratkaistaan kenen tahansa tarjoajan hyväksi, jonka tarjous ei alita vähimmäishintaa tai ylitä denaturointipalkkion tai vientituen enimmäismäärää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 3 kohdan säännösten soveltamista.

2.   Saman erän osalta tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjoajan hyväksi, jonka tarjouksessa ilmoitetaan tapauksen mukaan korkein hinta tai alhaisin denaturointipalkkion tai vientituen määrä.

Jos tämä tarjous ei koske koko erää, tarjouskilpailu ratkaistaan jäljelle jäävän määrän osalta joko ehdotetun hinnan perusteella korkeimmasta hinnasta lähtien tai ehdotetun denaturointipalkkion tai vientituen määrän perusteella alhaisimmasta määrästä lähtien.

3.   Kun useita tarjoajia tarjoaa samalta erältä tai erän osalta samaa hintaa tai samaa denaturointipalkkion tai vientituen määrää, interventioelimen on ratkaistava tarjouskilpailu kyseisen määrän osalta soveltaen yhtä seuraavista yksityiskohtaisista säännöistä:

a)

suhteessa kyseisissä tarjouksissa oleviin määriin;

b)

jakaen mainitun erän tarjoajien kesken näiden suostumuksella;

c)

arpomalla.

48 artikla

Ratkaisusta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet

1.   Kun sokeri on tarkoitettu rehuksi, tarjouskilpailun ratkaisusta seuraa

a)

oikeus saada siitä määrästä, josta denaturointipalkkio myönnetään, denaturointipalkkiotodistus, jossa mainitaan erityisesti tarjoukseen merkitty ilmoitettu palkkio;

b)

velvollisuus hakea tämän määrän osalta tällaista todistusta siltä interventioelimeltä, jolle tarjous on tehty.

2.   Kun sokeri on tarkoitettu vientiin, tarjouskilpailun ratkaisusta seuraa

a)

oikeus saada siitä määrästä, jolle vientituki on myönnetty, vientitodistus, jossa erityisesti mainitaan tarjouksessa ilmoitettu vientituki sekä valkoisen sokerin ollessa kyseessä tarjouskilpailuilmoituksessa tarkoitettu luokka;

b)

velvollisuus hakea tällaista todistusta tälle määrälle ja valkoisen sokerin ollessa kyseessä tälle luokalle siltä interventioelimeltä, jolle tarjous on tehty.

3.   Oikeutta on käytettävä ja velvollisuus on täytettävä kahdeksantoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona tarjousten tekemisen määräaika päättyy.

4.   Tarjouskilpailun ratkaisemisesta seuraavia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voida siirtää.

49 artikla

Ratkaisuilmoitus

1.   Interventioelimen on välittömästi annettava tarjouskilpailun voittajille tieto tarjouskilpailun ratkaisusta ja ilmoitettava kaikille tarjoajille tulokset heidän osallistumisestaan tarjouskilpailuun.

2.   Tarjouskilpailun ratkaisuilmoituksessa on ilmoitettava vähintään

a)

tarjouskilpailun viite;

b)

erän viite ja tarjouskilpailuratkaisun mukainen määrä;

c)

tapauksen mukaan myönnetylle määrälle hyväksytty hinta tai denaturointipalkkion tai vientituen määrä.

50 artikla

Ostetun sokerin siirtäminen

1.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta ostettu sokeri on siirrettävä neljän viikon kuluessa 49 artiklassa tarkoitetun ratkaisuilmoituksen vastaanottopäivästä. Tarjouskilpailun voittaja ja interventioelin voivat sopia siitä, että tarjouskilpailun voittajan ja kyseisen sokerin varastoijan välillä tänä määräaikana tehtävä varastointisopimus korvaa siirtämisen.

Interventioelin voi kuitenkin varata tiettyjen erien siirtämiseen tarpeen mukaan pitemmän määräajan silloin, kun varaston purkamisesta aiheutuu tälle teknisiä ongelmia.

2.   Ylivoimaisen esteen sattuessa interventioelin määrittää tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet niiden olosuhteiden perusteella, joihin tarjouskilpailun voittaja vetoaa.

51 artikla

Siirtolupa

1.   Tarjouskilpailun voittajan ostama sokeri voidaan siirtää tai 50 artiklan 1 kohdan mukainen varastointisopimus tehdä vasta sen jälkeen, kun ratkaisun mukaiselle määrälle on annettu siirtolupa.

Siirtolupia voidaan kuitenkin antaa mainitun määrän osille.

Siirtoluvat antaa kyseinen interventioelin asianomaisen hakemuksesta.

2.   Interventioelin ei anna siirtolupaa, ellei tarjouskilpailun voittaja ole todistetusti asettanut vakuutta taatakseen, että tarjouskilpailulla myydystä sokerista maksetaan sen hinta vaaditussa määräajassa tai ellei tämä ole jotain maksuvälinettä käyttäen jo suorittanut maksua.

Sekä vakuuden että maksuvälineen on arvoltaan vastattava tarjouskilpailun voittajan maksettavaksi tullutta hintaa siltä sokerimäärältä, jolle tämä on pyytänyt siirtolupaa.

52 artikla

Maksut

1.   Tarjouskilpailulla myyty sokeri on maksettava interventioelimen tilille kolmenkymmenen päivän kuluessa siirtoluvan antopäivästä.

2.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan ainoastaan sen määrän osalta, jolta tarjouskilpailun voittaja on tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa maksanut ostohinnan interventioelimen tilille. Vakuus vapautetaan välittömästi.

3.   Ylivoimaisen esteen sattuessa interventioelin määrittää tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet niiden olosuhteiden perusteella, joihin tarjouskilpailun voittaja vetoaa.

53 artikla

Omistusoikeuden siirto

1.   Omistusoikeus tarjouskilpailulla myytyyn sokeriin siirtyy sillä hetkellä, kun sokeri siirretään pois.

2.   Interventioelin ja tarjouskilpailun voittaja voivat kuitenkin sopia keskenään toisesta ajankohdasta. Jos interventioelimellä ja tarjouskilpailun voittajalla on 50 artiklan 1 kohdan mukainen sopimus, ne vahvistavat yhdessä omistusoikeuden siirtymisajankohdan.

3.   Omistusoikeuden siirtymisajankohtaa koskeva sopimus on voimassa ainoastaan, jos se on tehty kirjallisena.

54 artikla

Luokan tai saannon toteaminen

Kyseisen sokerin luokan tai saannon toteamiseen sokeria siirrettäessä sovelletaan 35 ja 36 artiklaa.

Sopimuspuolet voivat kuitenkin tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen sopia, että interventioelimen ostaman sokerin osalta voimassa olevat luokan tai saannon toteamisen tulokset pätevät myös tarjouskilpailulla myytyyn sokeriin.

55 artikla

Sokerin hinnan mukauttaminen

1.   Jos 35 ja 36 artiklan säännöksiä sovellettaessa todetaan valkoisen sokerin kuuluvan alempaan luokkaan kuin tarjouskilpailuilmoituksessa oli ilmoitettu, sokerin hinta on mukautettava 39 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitusten osalta 32 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

2.   Jos vientiin tarkoitetun valkoisen sokerin todetaan kuuluvan muuhun kuin tarjouskilpailuilmoituksessa mainittuun luokkaan, vientitodistuksessa oleva luokkaa koskeva maininta on oikaistava.

3.   Jos 35 ja 36 artiklaa sovellettaessa raakasokerin saannon todetaan olevan eri kuin tarjouskilpailuilmoituksessa mainittu,

a)

sokerin hinta mukautetaan 33 artiklan mukaisesti;

b)

denaturointipalkkion tai vientituen määrä mukautetaan kertomalla se kertoimella, joka on yhtä suuri kuin todettu saanto jaettuna ilmoituksessa ilmoitetulla saannolla.

56 artikla

Vakuuden vapauttaminen

1.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tarjouskilpailuun liittyvä vakuus vapautetaan vain siltä määrältä, jolta

a)

joko tarjouskilpailun voittaja

on vaaditut edellytykset täytettyään hakenut joko denaturointipalkkiotodistusta tai vientitodistusta,

on antanut 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vakuuden tai suorittanut 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maksun,

on määräajassa siirtänyt sokerin;

b)

tai päätetään olla viemättä tarjouskilpailua päätökseen.

2.   Vakuus vapautetaan välittömästi.

3.   Ylivoimaisen esteen sattuessa interventioelin määrittää tarpeellisina pitämänsä toimenpiteet niiden olosuhteiden perusteella, joihin tarjouskilpailun voittaja vetoaa.

57 artikla

Määristä tiedottaminen

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi heti tiedon saatuaan ne valkoisen sokerin ja raakasokerin määrät, jotka

on tarjottu, mutta joita interventioelin ei vielä ole hyväksynyt,

interventioelin on hyväksynyt,

interventioelin on myynyt.

VII LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

58 artikla

Tiedonannot

Tämän asetuksen 12, 21, 22 ja 57 artiklassa tarkoitetut tiedonannot komissiolle annetaan sähköisesti komission jäsenvaltioiden käyttöön toimittamien lomakemallien mukaan.

59 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 1261/2001, (EY) N:o 1262/2001 ja (EY) N:o 314/2002.

Asetusta (EY) N:o 1261/2001 ja asetusta (EY) N:o 314/2002 sovelletaan kuitenkin vielä markkinointivuoden 2005/2006 tuotantoon ja asetusta (EY) N:o 1262/2001 sovelletaan vielä sokeriin, joka on hyväksytty interventioon ennen 10 päivää helmikuuta 2006.

60 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Asetuksen 23—38 artiklaa sovelletaan ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2010 asti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 46.

(3)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 218/2006 (EUVL L 38, 9.2.2006, s. 19).

(4)  EYVL L 50, 21.1.2002, s. 40. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2006 (EUVL L 89, 28.3.2006, s. 11).

(5)  EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

(6)  EYVL L 288, 9.11.1996, s. 6.


LIITE

ASETUKSEN 23 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUT JÄSENVALTIOKOHTAISET MÄÄRÄT

Jäsenvaltio

Määrät

(tonnia)

Belgia

28 204

Tšekki

15 648

Tanska

14 475

Saksa

117 550

Kreikka

10 923

Espanja

34 298

Ranska (ilman merentakaisia alueita)

113 141

Ranska (merentakaiset departementit)

16 522

Irlanti

6 855

Italia

53 580

Latvia

2 288

Liettua

3 544

Unkari

13 819

Alankomaat

29 743

Itävalta

13 325

Puola

57 519

Portugali (manneralue)

2 398

Portugali (Azorit)

342

Slovenia

1 822

Slovakia

7 136

Suomi

5 026

Ruotsi

12 669

Yhdistynyt kuningaskunta

39 172


Top