Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0950

Komission asetus (EY) N:o 950/2006, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006 , eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009

OJ L 178, 1.7.2006, p. 1–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 205–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 93 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 93 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; Kumoaja 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/950/oj

1.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 950/2006,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006,

eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan ja 1 kohdan f alakohdan ja 44 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen (2), jäljempänä ’AKT–EY-kumppanuussopimus’, liitteessä V olevassa AKT-sokeria koskevassa pöytäkirjassa 3, jäljempänä ’AKT-pöytäkirja’, olevan 1 artiklan 1 kohdan ja Euroopan talousyhteisön ja Intian tasavallan välisen ruokosokeria koskevan sopimuksen (3), jäljempänä ’Intia-sopimus’, 1 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisö sitoutuu ostamaan ja tuomaan taatuilla hinnoilla määritetyt määrät AKT-maista ja Intiasta peräisin olevaa ruokosokeria ja kyseiset valtiot sitoutuvat toimittamaan ne yhteisölle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tuontitullien soveltaminen liitteessä VI tarkoitetuista maista peräisin olevaan puhdistettavaksi tarkoitettuun, CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvaan ruokosokeriin keskeytetään sellaisen täydentävän määrän osalta, joka tarvitaan markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 yhteisön puhdistamojen riittävien hankintojen varmistamiseksi.

(3)

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (4) 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, että Albaniasta ja Bosnia ja Hertsegovinasta sekä Montenegron, Serbian ja Kosovon (5) tullialueilta peräisin olevien CN-koodeihin 1701 ja 1702 kuuluvien sokerialan tuotteiden tuonnissa sovelletaan vuotuisia tullittomia tariffikiintiöitä. Mainittujen kiintiöiden avaamista ja hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevien sokerialan tuotteiden tariffikiintiöiden avaamista ja hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 mukaisesti 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1004/2005 (6). Asetus (EY) N:o 1004/2005 olisi järkiperäisyyden vuoksi kumottava ja koottava yhteen tekstiin kaikki sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

(4)

Tammikuun 1 päivänä 2006 voimaan tulleen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (7) 27 artiklan 2 kohdassa määrätään, että yhteisö soveltaa tullittomuutta yhteisöön suuntautuvaan tuontiin entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvien tuotteiden osalta 7 000 tonnin (nettopaino) vuotuisen tariffikiintiön rajoissa. Mainittu kiintiö on avattu 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien sokerialan tuotteiden Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisessä vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa määrätyn tariffikiintiön avaamista ja hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2151/2005 (8). Mainitun kiintiön avaamista ja hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi järkiperäisyyden vuoksi vahvistettava tällä asetuksella 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2151/2005 olisi kumottava kyseisestä päivämäärästä alkaen.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklassa säädetty puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin perinteisen hankintatarpeen hallinnointi edellyttää erityisiä yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltaminen olisi syytä rajoittaa kyseisiin markkinointivuosiin.

(6)

Tämän asetuksen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (9) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 951/2006 (10) (uusi asetus kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan hallinnoimiseksi) vahvistettuja sokerialalla sovellettavia erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä. Tämän asetuksen mukaisen tuonnin hallinnoinnin helpottamiseksi ja vuosirajojen noudattamisen varmistamiseksi olisi lisäksi otettava käyttöön yksityiskohtaiset säännöt valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistun ruokosokerin tuontitodistuksia varten.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 30 artiklan 2 kohdassa säädetään, että takuuhintaista sokeria koskevissa tuontitodistushakemuksissa on oltava mukana vientimaan viranomaisten myöntämä vientitodistus, jossa todistetaan sokerin olevan asianomaisissa sopimuksissa vahvistettujen määräysten mukaista. Serbian, Montenegron ja Kosovon osalta olisi myös asetettava mainituissa kiintiöissä tapahtuvan sokerin tuonnin edellytykseksi vientitodistuksen esittäminen näiden alueiden sokerialan kestävän talouskehityksen varmistamiseksi ja ottaen huomioon, että tariffikiintiö on varsin suuri. On syytä säätää kyseisen todistuksen mallista ja käytöstä.

(8)

Koska asetuksen (EY) N:o 318/2006 28 artiklassa tarkoitettujen yleisten tariffikiintiöiden osalta ei ole säädetty mahdollisuudesta ylittää nämä määrät, kaikista valkoisen sokerin ekvivalentiksi muunnetuista määristä, joita on tuotu yli tuontitodistuksessa mainitun määrän, on kannettava yhteisen tullitariffin mukainen täysimääräinen tulli.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetaan jäsenvaltioittain perinteinen hankintatarve puhdistusta varten. Jotta kyseisten jäsenvaltioiden päätoimisille puhdistajille olisi saatavilla puhdistettavan sokerin tuontitodistuksia mainituissa kohdissa vahvistetuille määrille ja jotta vältettäisiin todistuskeinotteluun liittyvät väärinkäytökset, on suotavaa säätää, että ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion päätoimiset puhdistajat voivat hakea puhdistettavan sokerin tuontitodistuksia etuuskohteluun oikeutetun sokerin mukaan vahvistettuun päivämäärän asti.

(10)

Kun kyseessä on AKT-pöytäkirjassa ja Intia-sopimuksessa tarkoitettu etuuskohteluun oikeutettu sokeri, sokerierän lastauksen ja toimituksen välillä voi olla odottamattomia viivästyksiä, joiden huomioon ottamiseksi olisi sallittava tietyt poikkeamat toimitusjaksojen soveltamisessa. Koska kyseistä sokeria koskevat asianomaisten sopimusehtojen mukaan toimitusvelvoitteet eivätkä tariffikiintiöt, on syytä tavanomaisten kaupallisten käytäntöjen mukaisesti säätää lisäksi sallitusta poikkeamasta, jota sovelletaan toimitusjakson aikana toimitettuihin kokonaismääriin sekä toimitusjakson alkamispäivään.

(11)

AKT-pöytäkirjan 7 artiklassa ja Intia-sopimuksen 7 artiklassa annetaan määräyksiä, joita sovelletaan silloin, kun tietty valtio ei täytä toimitussitoumustaan toimitusjaksolla. Näiden säännösten täytäntöönpanemiseksi on tarpeen määrittää menettelytavat etuuskohteluun oikeutetun sokerierän toimituspäivän toteamiseksi.

(12)

Tämän asetuksen mukaisesti tuotaviin tuotteisiin olisi sovellettava tapauksen mukaan AKT—EY-kumppanuussopimuksen liitteessä V olevassa pöytäkirjassa 1 olevassa 14 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 2007/2000 2 artiklan 1 kohdassa tai tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (11) 47 artiklassa olevia alkuperän todistamista koskevia määräyksiä ja säännöksiä.

(13)

Itävallan, Suomen ja Ruotsin sekä sittemmin Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen seurauksena sekä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen yhteydessä yhteisö on sitoutunut tuomaan kolmansista maista tietyn määrän puhdistettavaksi tarkoitettua raakaa ruokosokeria, josta kannettava tulli on 98 euroa tonnilta.

(14)

Luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (12) 1 artiklassa tarkoitetussa Euroopan yhteisöjen CXL-luettelossa oleviin myönnytyksiin kuuluvan tariffikiintiön määrien perinteisen tuonnin huomioon ottamiseksi 96 801 tonnin kiintiö olisi jaettava alkuperämaiden välillä 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen aiempaa jakoperustetta käyttäen.

(15)

Koska markkinointivuosi 2006/2007 kestää 15 kuukautta, vuotuisia tariffikiintiöitä olisi mukautettava sen osalta.

(16)

Jotta etuuskohteluun tämän asetuksen mukaisesti oikeutetun tuonnin hallinnointi olisi tehokasta, on tarpeen säätää toimenpiteistä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat pitää kirjaa tuontiin liittyvistä tiedoista, sekä tietojen toimittamisesta komissiolle. Valvonnan parantamiseksi on syytä säätää, että vuotuisessa tariffikiintiössä tai etuuskohtelusopimuksen mukaisesti tapahtuvaa tuotteiden tuontia seurataan asetuksen (ETY) N:o 2454/934 308 d artiklan mukaisesti.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 yksityiskohtaiset soveltamissäännöt sellaisten sokerialan tuotteiden tuonnille, joita tarkoitetaan:

a)

AKT-pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdassa;

b)

Intia-pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdassa;

c)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 26 artiklan 2 ja 3 kohdassa;

d)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdassa;

e)

asetuksen (EY) N:o 1095/96 1 artiklassa tarkoitetussa Euroopan yhteisöjen CXL-luettelossa;

f)

asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 4 kohdassa;

g)

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 2 kohdassa.

2.   Edellä 1 kohdan c–g alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti tuoduista määristä, jäljempänä ’tariffikiintiöt’, ja kyseisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti tuoduista määristä, jäljempänä ’toimitusvelvoitteet’, on käytettävä markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 liitteessä I esitettyjä järjestysnumeroita.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’AKT-maista/Intiasta peräisin olevalla sokerilla’ CN-koodiin 1701 kuuluvaa sokeria, joka on peräisin asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VI tarkoitetuista maista ja joka tuodaan yhteisöön AKT-pöytäkirjan tai Intia-sopimuksen mukaisesti;

b)

’täydentävällä sokerilla’ asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua täydentävää määrää, jonka osalta keskeytetään tuontitullien soveltaminen mainitun asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista maista peräisin olevaan puhdistettavaksi tarkoitettuun, CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvaan ruokosokeriin;

c)

’CXL-myönnytyksiin oikeutetulla sokerilla’ asetuksen (EY) N:o 1095/96 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua Euroopan yhteisöjen CXL-luetteloon sisältyvää raakaa ruokosokeria;

d)

’Balkanin maista peräisin olevalla sokerilla’ Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Serbiasta, Montenegrosta, Kosovosta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia CN-koodeihin 1701 ja 1702 kuuluvia sokerialan tuotteita, jotka tuodaan yhteisöön asetuksen (EY) N:o 2007/2000 ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen nojalla;

e)

’poikkeustuonnin alaisella sokerilla’ asetuksen (EY) N:o 318/2006 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tuotteita;

f)

’teollisuuden tarpeisiin tuodulla sokerilla’ asetuksen (EY) N:o 318/2006 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita;

g)

’AKT-pöytäkirjalla’ Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’AKT–EY-kumppanuussopimus’, liitteessä V olevaa AKT-sokeria koskevaa pöytäkirjaa 3;

h)

’Intia-sopimuksella’ Euroopan talousyhteisön ja Intian välistä ruokosokeria koskevaa sopimusta;

i)

’toimitusjaksolla’ AKT-pöytäkirjan 4 artiklassa ja Intia-sopimuksen 4 artiklassa määriteltyä jaksoa;

j)

’erällä’ tietyllä aluksella olevaa sokerin määrää, joka puretaan tosiasiallisesti johonkin yhteisön Euroopassa olevaan satamaan;

k)

’tel quel -painolla’ sokerin painoa sellaisenaan;

l)

’ilmoitetulla polarisaatiolla’ tuodun raakasokerin todellista polarisaatiota, jonka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset tarkastavat tarpeen mukaan polarimetristä menetelmää noudattaen ja jonka astemäärä on ilmaistu kuuden desimaalin tarkkuudella;

m)

’työpäivällä’ neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (13) 2 artiklan mukaista komission työpäivää;

n)

’puhdistuksella’ raakasokerin puhdistusta valkoiseksi sokeriksi, sellaisina kuin nämä sokerit on määritelty asetuksen (EY) N:o 318/2006 2 artiklassa, sekä kaikkia vastaavia irtotavarana olevaan valkoiseen sokeriin kohdistuvia teknisiä toimintoja;

o)

’päätoimisella puhdistamolla’ asetuksen (EY) N:o 318/2006 2 artiklan 13 kohdassa tarkoitettuja puhdistamoja.

II LUKU

TUONTITODISTUKSET

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti tapahtuvan tuonnin edellytyksenä on asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 951/2006 mukaisesti myönnetyn tuontitodistuksen esittäminen, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

4 artikla

1.   Asianomaisten on jätettävä tuontitodistushakemukset jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Tuontitodistushakemuksia voi jättää joka viikko maanantaista perjantaihin tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä alkaen 5 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun todistusten myöntämisen keskeyttämiseen asti.

Hakijan on jätettävä todistushakemuksensa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hakija on merkitty arvonlisäverorekisteriin.

Hakija voi jättää viikossa vain yhden, yhtä järjestysnumeroa koskevan todistushakemuksen. Jos hakija jättää jollakin viikolla useamman jotakin järjestysnumeroa koskevan hakemuksen, kaikki kyseisen viikon aikana jätetyt samaa järjestysnumeroa koskevat hakemukset hylätään ja hakemusten jättämisen yhteydessä asetetut vakuudet pidätetään asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

3.   Tuontitodistushakemuksen ja todistuksen 20 kohtaan on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä: ”puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri” tai ”sokeri, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi”. Merkintä ei liity CN-koodiin, josta hakemus on tehty tai jolla sokeri tullaan tuomaan.

4.   Tuontitodistushakemukseen on liitettävä:

a)

todiste siitä, että hakija on asettanut vakuuden, jonka suuruus on 20 euroa tonnilta todistuksen 17 kohdassa ilmoitetun sokerimäärän osalta;

b)

puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin osalta asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklan mukaisesti hyväksytyn sokerintuottajan sitoumus puhdistaa asianomaiset sokerimäärät ennen asianomaisen tuontitodistuksen voimassaolon päättymistä seuraavan kolmannen kuukauden loppua.

5.   Tariffikiintiöiden osalta tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättöaika alkaa kyseessä olevan kiintiön avaamispäivänä.

AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin osalta tuontitodistushakemusten ensimmäinen jättöaika alkaa edellisen toimitusjakson 10 päivää kesäkuuta edeltävänä maanantaina. Jos jossakin vientimaassa jonkin toimitusjakson toimitusvelvoitteen raja saavutetaan, kyseisen maan seuraavaa toimitusjaksoa koskevien todistushakemusten ensimmäinen jättöaika alkaa 6 päivää toukokuuta edeltävänä maanantaina.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin viikon ensimmäisenä työpäivänä valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistut valkoisen sokerin tai raakasokerin määrät, joista on jätetty edellisen viikon aikana tuontitodistushakemuksia, sen jälkeen kun niihin on tapauksen mukaan sovellettu 10 artiklan 2 kohdassa säädettyä hyväksymiskerrointa.

Haetut määrät on eriteltävä kahdeksannumeroisen CN-koodin mukaan, ja niihin on merkittävä kyseessä oleva markkinointivuosi tai toimitusjakso, määrät alkuperämaittain sekä maininta siitä, että kyseessä on todistushakemus puhdistettavaksi tarkoitetulle sokerille tai sokerille, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myös, jos tuontitodistushakemuksia ei ole jätetty.

2.   Komissio kirjaa viikoittain määrät, joille tuontitodistuksia on haettu.

3.   Jos todistushakemukset ovat samansuuruiset tai suuremmat kuin 12 artiklan mukaisesti maakohtaisesti vahvistettu AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin toimitusvelvoitteen alainen määrä tai muun sokerin osalta samansuuruiset tai suuremmat kuin tariffikiintiö, komissio vahvistaa myöntämiskertoimen, joka on suhteessa käytettävissä olevaan määrään ja jota jäsenvaltioiden on sovellettava jokaiseen hakemukseen.

Komissio myös ilmoittaa jäsenvaltioille, että koska asianomainen enimmäismäärä on saavutettu, todistushakemuksia ei voida enää ottaa käsiteltäviksi kyseessä olevan toimitusvelvoitteen tai tariffikiintiön osalta.

Jos AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin toimitusvelvoitteen ylitys on jonkin maan osalta kuitenkin enintään 5 prosenttia sen toimitusvelvoitteesta ja enintään 5 000 tonnia, kyseisen maan myöntämiskerroin on 100 prosenttia.

4.   Jos komissio on ilmoittanut jäsenvaltioille, että todistushakemusten vastaanottoraja on saavutettu ja 2 kohdassa tarkoitetun kirjaamisen yhteydessä käy ilmi, että sokerin määriä on vielä käytettävissä AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin toimitusvelvoitteisiin tai muiden sokerien tariffikiintiöihin, komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että rajaa ei olekaan vielä saavutettu.

6 artikla

1.   Todistukset myönnetään 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavana kolmantena työpäivänä. Jäsenvaltioiden on toimitettavien määrien osalta otettava huomioon myöntämiskerroin, jonka komissio on tarvittaessa vahvistanut mainitussa määräajassa kyseisen artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Tariffikiintiöiden osalta todistukset ovat voimassa sen markkinointivuoden loppuun, johon ne liittyvät.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle joka viikon ensimmäisenä työpäivänä erikseen kunkin tariffikiintiön, toimitusvelvoitteen ja alkuperämaan osalta sokerin määrät, joille on myönnetty tuontitodistuksia edellisviikolla, ja eriteltävä puhdistettavaksi tarkoitettu sokeri ja sokeri, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi.

4.   Jos tuontitodistus siirretään asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan mukaisesti, siirronsaajan on välittömästi ilmoitettava siitä todistuksen myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tuontia ja puhdistusta koskevat velvoitteet eivät ole siirrettävissä.

5.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 35 artiklan 2 kohdassa säädetään, sokerin, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi, tuontitodistusten osalta sovelletaan seuraavaa:

a)

jos todistus palautetaan sen myöntäneelle viranomaiselle todistuksen voimassaoloajan ensimmäisten 60 päivän kuluessa, pidätettävää vakuutta alennetaan 80 prosenttia;

b)

jos todistus palautetaan sen myöntäneelle viranomaiselle ajanjaksolla, joka alkaa todistuksen kuudentenakymmenentenäensimmäisenä voimassaolopäivänä ja päättyy voimassaoloajan päättymispäivänä, pidätettävää vakuutta alennetaan 50 prosenttia.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään kunkin viikon ensimmäisenä työpäivänä komissiolle määrät, joita koskevat todistukset on palautettu tämän artiklan 5 kohdan nojalla edellisen viikon aikana. Tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti palautetuissa todistuksissa esitetyt määrät lisätään asianomaisen toimitusvelvoitteen tai tariffikiintiön määriin 12 artiklan nojalla vahvistettujen toimitusvelvoitteiden määrien ja 19, 24 ja 28 artiklassa tarkoitettujen tariffikiintiöihin liittyvien määrien rajoissa.

7 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on kirjattava 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuontitodistusten mukaisesti tosiasiallisesti tuodut valkoisen sokerin ja raakasokerin määrät sekä muunnettava raakasokerin määrät tarvittaessa valkoisen sokerin ekvivalentiksi ilmoitetun polarisaation perusteella asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa III.3 kohdassa määriteltyä menettelyä noudattaen.

2.   Jos vapaaseen liikkeeseen luovutus ei tapahdu tuontitodistuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa, tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaneen jäsenvaltion on otettava talteen 22 ja 23 artiklan mukaisesti täytetty alkuperäinen tuontitodistus ja tarvittaessa lisäasiakirja ja toimitettava jäljennökset tuontitodistuksen myöntäneelle jäsenvaltiolle.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikkiin valkoisen sokerin tel quel -painona ilmaistuihin määriin, valkoisen sokerin ekvivalentiksi muunnettuihin raakasokerin määriin ja CXL-myönnytyksiin oikeutettuun sokeriin kuuluvan raakasokerin tel quel -painona ilmaistuihin määriin, joita on tuotu yli asianomaisessa tuontitodistuksessa mainitun määrän, sovelletaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä voimassa olevaa yhteisen tullitariffin mukaista täysimääräistä tullia, tämän asetuksen 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle erikseen kunkin tariffikiintiön, toimitusvelvoitteen ja alkuperämaan osalta:

a)

ennen kunkin kuukauden loppua tel quel -painona ja valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistut sokerin määrät, jotka on tosiasiallisesti tuotu kolmanneksi edellisen kuukauden aikana;

b)

ennen 1 päivää maaliskuuta edellisen markkinointivuoden tai edellisen toimitusjakson osalta:

i)

tosiasiallisesti tuotu kokonaismäärä:

puhdistettavaksi tarkoitettuna sokerina, tel quel -painona ja valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna,

sokerina, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi, tel quel -painona ja valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistuna;

ii)

tel quel -painona ja valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistu tosiasiallisesti puhdistettu sokerin määrä.

9 artikla

1.   Edellä 5 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklan 3 ja 6 kohdassa sekä 8 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä sähköisessä muodossa komission jäsenvaltion käyttöön asettamilla lomakkeilla.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sen pyynnöstä tiedot tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 d artiklan mukaisesti määritettävien kuukausien aikana vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tuotteiden määristä.

III LUKU

PERINTEINEN HANKINTATARVE

10 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, niissä jäsenvaltiokohtaisissa rajoissa, jotka koskevat määriä, joille voidaan myöntää puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun perinteisen hankintatarpeen puitteissa, puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistushakemuksia voivat jättää asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vain:

a)

päätoimiset puhdistamot, jotka ovat sijoittautuneita kyseiseen jäsenvaltioon markkinointivuoden 30 päivään kesäkuuta saakka;

b)

kaikki yhteisön päätoimiset puhdistamot 30 päivästä kesäkuuta markkinointivuoden loppuun saakka.

2.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on kirjattava puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistushakemukset viikoittain lukuun ottamatta hakemuksia, joiden osalta täysimääräistä tuontitullia ei alenneta.

Jos jonakin markkinointivuonna puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistushakemukset lukuun ottamatta hakemuksia, joiden osalta täysimääräistä tuontitullia ei alenneta, ovat jossakin jäsenvaltiossa samansuuruiset tai suuremmat kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu enimmäismäärä, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, että sen perinteisen hankintatarpeen tuontiraja on saavutettu, ja tapauksen mukaan vahvistettava hyväksymiskerroin suhteessa puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin kunkin todistushakemuksen osalta käytettävissä olevaan määrään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan soveltamista.

3.   Jos jonakin markkinointivuonna puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistushakemukset, lukuun ottamatta hakemuksia, joiden osalta täysimääräistä tuontitullia ei alenneta, ovat samansuuruiset kuin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kokonaismäärät, komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että perinteisen hankintatarpeen tuontiraja on saavutettu yhteisön tasolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekopäivästä asianomaisen markkinointivuoden loppuun mikä tahansa asiasta kiinnostunut taho voi hakea puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin todistusta, asianomaisen markkinointivuoden aikana alkavan toimitusjakson AKT-maista/Intiasta peräisin olevaa sokeria lukuun ottamatta. Tällöin puhdistettavaksi tarkoitetun AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin tuontitodistushakemukset on esitettävä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja ne luetaan seuraavan markkinointivuoden perinteiseen hankintatarpeeseen.

11 artikla

1.   Jokaisen puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistuksen haltijan on toimitettava todistuksen myöntäneelle jäsenvaltiolle kuuden kuukauden kuluessa asianomaisen tuontitodistuksen voimassaolon päättymisestä jäsenvaltiota tyydyttävä todistus kyseisestä puhdistamisesta. Jos sokeria ei puhdisteta 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa vahvistetussa määräajassa, hakijan on maksettava 500 euroa tonnilta puhdistamatta jäänyttä sokeria ennen asianomaista markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää kesäkuuta, jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai poikkeukselliset tekniset syyt.

2.   Jokaisen asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklan mukaisesti hyväksytyn sokerintuottajan on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ennen asianomaista markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää maaliskuuta asianomaisena markkinointivuonna puhdistamansa sokerin määrät ja täsmennettävä:

a)

puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin tuontitodistuksia vastaavat sokerin määrät ja ilmoitettava asianomaisten todistusten viitetiedot;

b)

yhteisössä tuotetut sokerin määrät ja ilmoitettava kyseisen sokerin tuottaneen hyväksytyn yrityksen tunnistetiedot;

c)

muut sokerin määrät ja ilmoitettava niiden lähtöisyys.

3.   Hyväksytyn sokerintuottajan on maksettava ennen asianomaista markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää kesäkuuta 500 euroa tonnilta sokeria, jonka osalta:

a)

ei ole noudatettu 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua määräaikaa;

b)

kyseinen sokerintuottaja ei pysty toimittamaan toimivaltaista viranomaista tyydyttävää todistetta siitä, että tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sokeri ei ole tuontisokeria, jota ei ole tarkoitettu puhdistusta varten, tai että puhdistettavaksi tarkoitettua sokeria ei ole puhdistettu ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten teknisten syiden vuoksi.

IV LUKU

AKT-MAISTA/INTIASTA PERÄISIN OLEVA SOKERI

12 artikla

1.   Kullekin vientimaalle määritetään toimitusvelvollisuuden alaiset määrät AKT-pöytäkirjan 3 ja 7 artiklan, Intia-sopimuksen 3 ja 7 artiklan sekä tämän asetuksen 14 ja 15 artiklan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Toimitusjakson toimitusvelvoitteisiin kuuluvien määrien määrittämiseen sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

a)

määrät vahvistetaan väliaikaisesti ennen asianomaista jaksoa edeltävää 1 päivää toukokuuta;

b)

määrät vahvistetaan lopullisesti ennen asianomaisen jakson 1 päivää helmikuuta;

c)

määriä mukautetaan ajoittain asianomaisen jakson aikana uusien tietojen perusteella ja erityisesti asianmukaisesti perusteltujen erityistapausten ratkaisemiseksi.

Edellä olevassa 5 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntämiseksi huomioon otetut toimitusvelvoitteet vastaavat tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti määritettyjä määriä, joita mukautetaan tapauksen mukaan AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen 3 ja 7 artiklan nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

3.   Toimitusvelvollisuuden alaiset määrät määritellään ottaen huomioon:

a)

edellisten toimitusjaksojen aikana tosiasiallisesti todetut toimitukset;

b)

määrät, joiden osalta on ilmoitettu, ettei niitä ole voitu toimittaa, AKT-pöytäkirjan 7 artiklan ja Intia-sopimuksen 7 artiklan mukaisesti.

Jos määrät, joille on myönnetty tuontitodistuksia, ylittävät edellisten toimitusjaksojen aikana tosiasiallisesti todettujen toimitusten määrät, todistuksissa mainitut määrät, joiden tosiasiallista tuontia yhteisöön ei ole voitu todeta, lisätään ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuihin määriin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien tutkimusten tulosten soveltamista.

4.   Edellä olevan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut mukautukset voivat olla määrien siirtoja kahden peräkkäisen toimitusjakson välillä, jos tästä ei aiheudu häiriötä asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklassa tarkoitetulle hankintajärjestelmälle.

5.   Eri viejämaiden toimitusvelvollisuuden alainen määrä tuodaan jokaisen toimitusjakson osalta kokonaisuudessaan AKT-maista/Intiasta peräisin olevana sokerina tullivapaissa toimitusvelvoitteissa.

13 artikla

1.   AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerierän toimituksen toteamispäivä on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (14) 40 artiklassa tarkoitettu erän tullille esittämispäivä.

Toimituksen toteamispäivää koskeva ilmoitus tehdään esittämällä tapauksen mukaan tämän asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa tai 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lisäasiakirjan jäljennös.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos maahantuoja toimittaa kyseessä olevan aluksen päällikön laatiman, toimivaltaisen satamaviranomaisen oikeaksi todistaman ilmoituksen, josta käy ilmi, että erä on valmis purettavaksi kyseisessä satamassa, toteamispäivä on mainitussa ilmoituksessa oleva päivä, josta alkaen erä on valmis purettavaksi.

14 artikla

1.   Jos AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin määrä, joka muodostaa toimitusvelvoitteen alaisen määrän kokonaan tai osittain, toimitetaan kyseessä olevan toimitusjakson päättymisen jälkeen, toimitus kirjataan kuitenkin kyseiselle jaksolle, jos kyseisen määrän lastaus vientisatamassa on toteutettu ajoissa, ottaen huomioon kuljetuksen tavanomainen kestoaika.

Tavanomaisella kuljetusajalla tarkoitetaan päivien lukumäärää, joka saadaan jakamalla meripeninkulmina ilmaistu kyseisten satamien välisen tavanomaisen reitin pituus luvulla 480.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta määrään, jota koskee AKT-pöytäkirjan 7 artiklan 1 tai 2 kohdan tai Intia-sopimuksen 7 artiklan 1 tai 2 kohdan mukainen komission päätös.

15 artikla

1.   Jos tiettyyn toimitusjaksoon luettu AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin kokonaismäärä on jonkin vientimaan osalta pienempi kuin toimitusvelvoitteen alainen määrä, sovelletaan AKT-pöytäkirjan 7 artiklan tai Intia-sopimuksen 7 artiklan määräyksiä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos toimitusvelvoitteen alaisen määrän ja toimitusjaksoon luetun AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin kokonaismäärän erotus on enintään 5 prosenttia toimitusvelvoitteen alaisesta määrästä eikä ylitä 5 000 tonnin suuruista valkoisena sokerina ilmaistua sokerimäärää.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50 artiklan 1 kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn sallitun poikkeaman rajoissa tuodut määrät ovat oikeutettuja AKT-maista/Intiasta peräisin olevaa sokeria koskevaan järjestelmään, jos kyseisille tuontimäärille on myönnetty tapauksen mukaan tämän asetuksen 16 tai 17 artiklassa tarkoitettu alkuperätodistus.

4.   Jos 2 ja 3 kohtaa sovelletaan, tapauksen mukaan komissio lisää erotusten jäljelle jäävän määrän seuraavan toimitusjakson toimitusvelvoitteen alaisiin määriin tai vähentää sen kyseisistä määristä.

16 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksissa ja todistuksissa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa: alkuperämaa (AKT-pöytäkirjaan kuuluva maa tai Intia);

b)

17 ja 18 kohdassa: valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistu sokerin määrä, joka ei voi olla suurempi kuin 12 artiklan mukaisesti asianomaiselle maalle vahvistettu toimitusvelvoite;

c)

20 kohdassa: toimitusjakso, jota hakemus ja todistus koskee, ja vähintään yksi liitteessä III olevassa A osassa olevista maininnoista.

2.   Tuontitodistushakemukseen on liitettävä vientimaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä liitteessä II esitetyn mallin mukaisen vientitodistuksen alkuperäiskappale, joka koskee todistushakemuksessa esitettyä määrää vastaavaa määrää. Mainittu vientitodistus voidaan korvata vientimaan toimivaltaisten viranomaisten oikeaksi todistamalla jäljennöksellä alkuperätodistuksesta, josta säädetään AKT-pöytäkirjan alaisten maiden osalta 17 artiklassa ja Intian osalta 18 artiklassa.

3.   AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi, osalta todistukset ovat voimassa niiden tosiasiallista myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuun loppuun. Puhdistettavaksi tarkoitetun AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin osalta todistukset ovat voimassa sen toimitusjakson loppuun, johon ne liittyvät, ja 1 päivästä huhtikuuta alkaen myönnetyt todistukset ovat voimassa niiden tosiasiallista myöntämiskuukautta seuraavan kolmannen kuun loppuun.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 18 artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistusta, jonka 15 ja 16 kohdassa on kuvaus ja CN-koodi 1701 99 10, voidaan käyttää:

a)

CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvan sokerin tuontiin, jos kyseessä on puhdistettavaksi tarkoitetun sokerin todistus;

b)

CN-koodiin 1701 11 90 kuuluvan sokerin tuontiin, jos kyseessä on sokerin, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi, todistus.

17 artikla

1.   Tulliviranomaisille on esitettävä tuonnin yhteydessä AKT—EY-kumppanuussopimuksen liitteen V pöytäkirjassa 1 olevassa 14 artiklassa tarkoitetun alkuperätodistuksen kanssa lisäasiakirja, jossa on oltava:

a)

vähintään yksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa A osassa esitetyistä maininnoista;

b)

tavaroiden laivauspäivä ja kyseessä oleva toimitusjakso;

c)

kyseisen tuotteen yhteisen nimikkeistön alanimike.

Alkuperätodistus on voimassa b alakohdassa mainitusta toimitusjaksosta riippumatta.

2.   Alkuperätodistusta ja lisäasiakirjaa, joissa on CN-koodiin 1701 99 kuuluvan sokerin kuvaus, voidaan tarvittaessa käyttää myös CN-koodiin 1701 11 kuuluvan sokerin tuonnissa.

3.   Asianomaisen on toimitettava vapaaseen liikkeeseen luovuttavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle erityisesti toimitusjaksoa ja määriä koskevia tarkastuksia varten 1 kohdassa tarkoitetun lisäasiakirjan jäljennös, johon on merkitty seuraavat tiedot:

a)

hyväksytyn laivausasiakirjan perusteella todettu päivä, jona sokerin lastaus vientisatamassa on päättynyt;

b)

13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä;

c)

tuontitapahtumaa koskevat tiedot, erityisesti ilmoitettu polarisaatio, ja tosiasiallisesti tuodut tel quel -painona ilmaistut määrät.

18 artikla

1.   Tämän luvun soveltamiseksi sokeria, jonka alkuperä on määritetty yhteisössä voimassa olevien säännösten mukaisesti ja jonka alkuperä todistetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 47 artiklan mukaisesti myönnetyllä alkuperätodistuksella, pidetään Intiasta peräisin olevana sokerina.

2.   Tuonnin yhteydessä tulliviranomaisille on esitettävä lisäasiakirja, jossa on oltava:

a)

vähintään yksi liitteessä III olevassa A osassa esitetyistä maininnoista;

b)

tavaroiden laivauspäivä ja kyseessä oleva toimitusjakso, ilmoitetun toimitusjakson kuitenkaan vaikuttamatta alkuperätodistuksen voimassaoloon tuonnin aikana;

c)

kyseisen tuotteen yhteisen nimikkeistön alanimike.

3.   Alkuperätodistusta ja lisäasiakirjaa, joissa on CN-koodiin 1701 99 kuuluvan sokerin kuvaus, voidaan tarvittaessa käyttää myös CN-koodiin 1701 11 kuuluvan sokerin tuonnissa.

4.   Asianomaisen on toimitettava vapaaseen liikkeeseen luovuttavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle erityisesti toimitusjaksoa ja määriä koskevia tarkastuksia varten 2 kohdassa tarkoitetun lisäasiakirjan jäljennös, johon on merkitty seuraavat tiedot:

a)

hyväksytyn laivausasiakirjan perusteella todettu päivä, jona sokerin lastaus Intian vientisatamassa on päättynyt;

b)

13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä;

c)

tuontitapahtumaa koskevat tiedot, erityisesti ilmoitettu polarisaatio, ja tosiasiallisesti tuodut raakasokerin määrät.

V LUKU

TÄYDENTÄVÄ SOKERI

19 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut puuttuvat määrät markkinointivuodelle tai osalle sitä yhteisön raakasokerin arvioidun ja kattavan hankintataseen perusteella määritetään asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Määrät tuodaan täydentävänä sokerina.

Hankintataseissa huomioon otettavat Ranskan merentakaisten departementtien sokerin määrät ja suoraan kulutettavaksi tarkoitetun etuuskohteluun oikeutetun sokerin määrät arvioidaan mainittua määrittämistä varten vuosittain jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien viimeisimpiä markkinointivuosia koskevien tietojen perusteella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät määritetään ensimmäisen kerran ennen 31 päivää lokakuuta ja niitä tarkistetaan ennen 31 päivää toukokuuta. Niitä voidaan tarkistaa muulloinkin markkinointivuoden aikana uusien tietojen perusteella.

20 artikla

1.   Edellä 19 artiklassa tarkoitettujen määrien tuontiin sovelletaan vakiolaatua olevan raakasokerin vähimmäisostohintaa (cif-hinta vapaasti yhteisön Euroopassa olevassa satamassa), joka kuuluu puhdistajien maksettavaksi.

2.   Vähimmäisostohinta vastaa kunakin markkinointivuonna asetuksen (EY) N:o 318/2006 30 artiklassa tarkoitettua takuuhintaa.

21 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksissa ja todistuksissa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa: alkuperämaa(t) (asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VI tarkoitetut maat);

b)

17 ja 18 kohdassa: valkoisen sokerin ekvivalenttina ilmaistu raakasokerin määrä, joka ei voi olla suurempi kuin 19 artiklan mukaisesti määritetty alkuperäinen määrä;

c)

20 kohdassa: markkinointivuosi, jota hakemus ja todistus koskee, ja vähintään yksi liitteessä III olevassa B osassa olevista maininnoista.

2.   Tuontitodistushakemuksen mukana on oltava:

a)

vientimaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä liitteessä II esitetyn mallin mukaisen vientitodistuksen alkuperäiskappale, joka koskee todistushakemuksessa esitettyä määrää vastaavaa määrää. Mainittu todistus voidaan korvata vientimaan toimivaltaisten viranomaisten oikeaksi todistamalla jäljennöksellä alkuperätodistuksesta, josta säädetään AKT-pöytäkirjan alaisten maiden osalta 22 artiklassa ja Intian osalta 23 artiklassa;

b)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 17 artiklan mukaisesti hyväksytyn puhdistajan sitoumus varmistaa, että maksettu hinta on vähintään yhtä suuri kuin tämän asetuksen 20 artiklassa tarkoitettu vähimmäisostohinta.

22 artikla

1.   Tulliviranomaisille on esitettävä tuonnin yhteydessä AKT—EY-kumppanuussopimuksen liitteen V pöytäkirjassa 1 olevassa 14 artiklassa tarkoitetun alkuperätodistuksen kanssa lisäasiakirja, jossa on oltava:

a)

vähintään yksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa C osassa esitetyistä maininnoista;

b)

CN-koodi 1701 11 10.

2.   Asianomaisen on toimitettava tuontijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle erityisesti määriä koskevia tarkastuksia varten 1 kohdassa tarkoitetun lisäasiakirjan jäljennös, johon on merkitty tuontitapahtumaa koskevat tiedot, erityisesti ilmoitettu polarisaatio, ja tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen luovutetut tel quel -painona ilmaistut määrät.

23 artikla

1.   Tämän luvun soveltamiseksi täydentävää sokeria, jonka alkuperä on määritetty yhteisössä voimassa olevien säännösten mukaisesti ja jonka alkuperä todistetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 47 artiklan mukaisesti myönnetyllä alkuperätodistuksella, pidetään Intiasta peräisin olevana sokerina.

2.   Tulliviranomaisille on esitettävä tuonnin yhteydessä lisäasiakirja, jossa on vähintään yksi tämän asetuksen liitteessä III olevassa C osassa esitetyistä maininnoista.

3.   Asianomaisen on toimitettava tuontijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle erityisesti määriä koskevia tarkastuksia varten 2 kohdassa tarkoitetun lisäasiakirjan jäljennös, johon on merkitty tuontitapahtumaa koskevat tiedot, erityisesti ilmoitettu polarisaatio, ja tosiasiallisesti tuodut raakasokerin määrät.

VI LUKU

CXL-MYÖNNYTYKSIIN OIKEUTETTU SOKERI

24 artikla

1.   Kunakin markkinointivuonna avataan CXL-myönnytyksiin oikeutetun sokerin osalta tariffikiintiöt, joihin sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia, 96 801 tonnille puhdistettavaksi tarkoitettua CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvaa raakaa ruokosokeria.

Markkinointivuonna 2006/2007 määrä on kuitenkin 126 671 tonnia raakaa ruokosokeria.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät jaetaan alkuperämaittain seuraavasti:

Kuuba

58 969 tonnia

Brasilia

23 930 tonnia

Australia

9 925 tonnia

Muut kolmannet maat

3 977 tonnia.

Markkinointivuonna 2006/2007 määrät kuitenkin jakautuvat alkuperämaittain seuraavasti:

Kuuba

73 711 tonnia

Brasilia

29 913 tonnia

Australia

17 369 tonnia

Muut kolmannet maat

5 678 tonnia.

3.   Edellä mainittua 98 euron tullia tonnilta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa III kohdassa määriteltyyn vakiolaatua olevaan raakasokeriin.

Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

25 artikla

Tuontitodistushakemuksissa ja todistuksissa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa: alkuperämaa (jokin 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista maista);

b)

17 ja 18 kohdassa: tel quel -painona ilmaistu raakasokerin määrä, joka ei voi olla suurempi kuin 24 artiklan 2 kohdassa säädetty alkuperäinen määrä;

c)

20 kohdassa: markkinointivuosi, jota hakemus ja todistus koskee, ja vähintään yksi liitteessä III olevassa D osassa olevista maininnoista;

d)

24 kohdassa: vähintään yksi liitteessä III olevassa E osassa esitetyistä maininnoista.

26 artikla

1.   Tämän luvun soveltamiseksi sokeria, jonka alkuperä on määritetty yhteisössä voimassa olevien säännösten mukaisesti ja jonka alkuperä todistetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 47 artiklan mukaisesti myönnetyllä alkuperätodistuksella, pidetään Australiasta, Kuubasta tai Brasiliasta peräisin olevana CXL-myönnytyksiin oikeutettuna sokerina.

2.   Tulliviranomaisille on esitettävä tuonnin yhteydessä lisäasiakirja, jossa on vähintään yksi liitteessä III olevassa F osassa esitetyistä maininnoista.

3.   Asianomaisen on toimitettava tuontijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle erityisesti määriä koskevia tarkastuksia varten 2 kohdassa tarkoitetun lisäasiakirjan jäljennös, johon on merkitty tuontitapahtumaa koskevat tiedot, erityisesti ilmoitettu polarisaatio, ja tosiasiallisesti tuodut raakasokerin määrät.

27 artikla

Komissio voi päättää toimitusohjelmat huomioon ottaen 24 artiklan 2 kohdassa ilmoitettujen Kuubaa koskevien määrien ja 23 930 tonnin suuruisen Brasiliaa koskevan määrän osalta, joille ei ole myönnetty tuontitodistuksia ennen kuluvan markkinointivuoden 1 päivää heinäkuuta, että todistuksia voidaan myöntää kyseisissä rajoissa mainitussa artiklassa tarkoitetuille muille kolmansille maille.

VII LUKU

BALKANIN MAISTA PERÄISIN OLEVA SOKERI

28 artikla

1.   Kunakin markkinointivuonna avataan Balkanilta peräisin olevan sokerin osalta tullittomat tariffikiintiöt 200 000 tonnille CN-koodeihin 1701 ja 1702 kuuluvia sokerialan tuotteita.

Markkinointivuonna 2006/2007 määrä on kuitenkin 246 500 tonnia CN-koodeihin 1701 ja 1702 kuuluvia sokerialan tuotteita.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät jaetaan alkuperämaittain seuraavasti:

Albania

1 000 tonnia

Bosnia ja Hertsegovina

12 000 tonnia

Serbia ja Montenegro

180 000 tonnia

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

7 000 tonnia.

Markkinointivuonna 2006/2007 määrät kuitenkin jakautuvat alkuperämaittain seuraavasti:

Albania

1 250 tonnia

Bosnia ja Hertsegovina

15 000 tonnia

Serbia ja Montenegro

225 000 tonnia

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

5 250 tonnia.

Entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle markkinointivuodeksi 2006/2007 avattu kiintiö avataan vasta 1 päivästä tammikuuta 2007.

29 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksissa ja todistuksissa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa: alkuperämaa (jokin 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista maista);

b)

17 ja 18 kohdassa: tel quel -painona ilmaistu määrä, joka ei voi olla suurempi kuin 28 artiklan 2 kohdassa säädetty alkuperäinen määrä;

c)

20 kohdassa: markkinointivuosi, jota hakemus ja todistus koskee, ja vähintään yksi liitteessä III olevassa G osassa olevista maininnoista.

2.   Montenegron, Serbian ja Kosovon tullialueilta tulevan Balkanin maista peräisin olevan sokerin tuontitodistushakemukseen on liitettävä Montenegron, Serbian ja Kosovon tullialueiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämän, liitteessä II esitetyn mallin mukaisen vientitodistuksen alkuperäiskappale, joka koskee todistushakemuksessa esitettyä määrää vastaavaa määrää.

VIII LUKU

POIKKEUSTUONNIN ALAINEN SOKERI JA TEOLLISUUDEN TARPEISIIN TUOTAVA SOKERI

30 artikla

1.   Poikkeustuonnin alaisen sokerin ja/tai teollisuuden tarpeisiin tuotavan sokerin määrät, joiden osalta tuontitullien soveltaminen keskeytetään kokonaan tai osittain, määritetään asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen markkinointivuodelle tai osalle sitä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun teollisuuden tarpeisiin tuotavan sokerin määrän määrittämiseksi asetuksen (EY) N:o 318/2006 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseen tarvittavalle sokerille vahvistetaan yhteisön arvioitu ja kattava hankintatase. Hankintataseessa otetaan erityisesti huomioon yhteisön markkinoilla käytettävissä olevan kiintiön ulkopuolisen sokerin määrät ja hinta sekä mainitun asetuksen 19 artiklan 3 kohdassa säädetty mahdollisuus pitää markkinoilta poistettua sokeria ylijäämäsokerina, jota voidaan käyttää teollisuudelle tarkoitettuna sokerina.

31 artikla

Tuontitodistushakemuksissa ja todistuksissa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa: alkuperämaa(t);

b)

17 ja 18 kohdassa: tel quel -painona ilmaistu määrä, joka ei voi olla suurempi kuin 30 artiklan mukaisesti määritetty määrä;

c)

20 kohdassa:

i)

markkinointivuosi, johon ne liittyvät;

ii)

vähintään yksi maininnoista, jotka esitetään:

liitteessä III olevassa H osassa, kun kyseessä on poikkeustuonnin alainen sokeri,

liitteessä III olevassa I osassa, kun kyseessä on teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri.

IX LUKU

KUMOAVAT SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

32 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1004/2005 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Kumotaan asetus (EY) N:o 2151/2005 1 päivästä tammikuuta 2007.

33 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Asetuksen 1 artiklan g alakohdassa tarkoitettuun kiintiöön sitä sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  EYVL L 190, 23.7.1975, s. 36.

(4)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1946/2005 (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 1).

(5)  Sellaisena kuin se on määritelty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1244.

(6)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 18.

(7)  EUVL L 84, 20.3.2004, s. 13.

(8)  EUVL L 342, 24.12.2005, s. 26.

(9)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 800/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 7).

(10)  Katso tämän virallisen lehden sivu 24.

(11)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 402/2006 (EUVL L 70, 9.3.2006, s. 35).

(12)  EYVL L 146, 20.06.1996, s. 1.

(13)  EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.

(14)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE I

AKT-maista/Intiasta peräisin olevan sokerin järjestysnumerot

Kolmas maa

Järjestysnumero

Barbados

09.4331

Belize

09.4332

Norsunluurannikko

09.4333

Kongo

09.4334

Fidži

09.4335

Guyana

09.4336

Intia

09.4337

Jamaika

09.4338

Kenia

09.4339

Madagaskar

09.4340

Malawi

09.4341

Mauritius

09.4342

Mosambik

09.4343

Saint Kitts ja Nevis/Anguilla

09.4344

Suriname

09.4345

Swazimaa

09.4346

Tansania

09.4347

Trinidad ja Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Sambia

09.4350

Zimbabwe

09.4351

Täydentävän sokerin järjestysnumerot

Kolmas maa

Järjestysnumero

Intia

09.4315

AKT-pöytäkirjan allekirjoittajamaat

09.4316

CXL-myönnytyksiin oikeutetun sokerin järjestysnumerot

Kolmas maa

Järjestysnumero

Australia

09.4317

Brasilia

09.4318

Kuuba

09.4319

Muut kolmannet maat

09.4320

Balkanin maista peräisin olevan sokerin järjestysnumerot

Kolmas maa

Järjestysnumero

Albania

09.4324

Bosnia ja Hertsegovina

09.4325

Serbia, Montenegro ja Kosovo

09.4326

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

09.4327

Poikkeustuonnin alaisen sokerin ja teollisuuden tarpeisiin tuotavan sokerin järjestysnumerot

Sokeri, joka tuodaan

Järjestysnumero

Poikkeustuonnin alaisena

09.4380

Teollisuuden tarpeisiin

09.4390


LIITE II

Asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vientitodistuksen malli

Image


LIITE III

A.

Asetuksen 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 18 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   saksaksi: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   englanniksi: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   unkariksi: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugaliksi: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Asetuksen 21 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   saksaksi: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   englanniksi: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   unkariksi: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugaliksi: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   saksaksi: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   englanniksi: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   unkariksi: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugaliksi: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Asetuksen 25 artiklan c alakohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   saksaksi: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   englanniksi: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   unkariksi: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugaliksi: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Asetuksen 25 artiklan d alakohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   saksaksi: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   englanniksi: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   unkariksi: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugaliksi: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Asetuksen 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   saksaksi: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   englanniksi: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   unkariksi: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugaliksi: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Asetuksen 29 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   saksaksi: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   englanniksi: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   unkariksi: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugaliksi: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Asetuksen 31 artiklan c alakohdan ii alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   saksaksi: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   englanniksi: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   unkariksi: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugaliksi: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Asetuksen 31 artiklan c alakohdan ii alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut maininnat:

—   espanjaksi: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   tšekiksi: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   tanskaksi: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   saksaksi: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   viroksi: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   kreikaksi: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   englanniksi: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   ranskaksi: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italiaksi: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviaksi: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   liettuaksi: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   unkariksi: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltaksi: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollanniksi: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   puolaksi: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugaliksi: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakiksi: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   sloveeniksi: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   ruotsiksi: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


Top