Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0090

2006/90/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä helmikuuta 2006 , erittäin patogeenisen lintuinfluenssan epäiltyihin tautitapauksiin Italian luonnonvaraisissa linnuissa liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 491)

OJ L 42, 14.2.2006, p. 46–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 174–179 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2006; Kumoaja 32006D0115

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/90(1)/oj

14.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 42/46


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä helmikuuta 2006,

erittäin patogeenisen lintuinfluenssan epäiltyihin tautitapauksiin Italian luonnonvaraisissa linnuissa liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 491)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/90/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 (3) ja erityisesti sen 18 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on siipikarjan ja lintujen tarttuva virustauti, joka aiheuttaa kuolleisuutta ja häiriöitä, jotka voivat nopeasti saavuttaa epitsoottiset mittasuhteet ja aiheuttaa siten vakavan uhan eläinten terveydelle ja kansanterveydelle sekä vähentää jyrkästi siipikarjankasvatuksen kannattavuutta. On olemassa vaara, että taudinaiheuttaja leviää luonnonvaraisista linnuista kotieläiminä pidettäviin lintuihin, erityisesti siipikarjaan, ja yhdestä jäsenvaltiosta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin elävien lintujen tai niistä saatavien tuotteiden kansainvälisen kaupan välityksellä.

(2)

Italia on ilmoittanut komissiolle luonnonvaraisten lintujen kliinisestä tapauksesta kerätyn H5-lintuinfluenssaviruksen eristämisestä. Odotettaessa neuraminidaasin (N) tyypin ja patogeenisyysindeksin määrittelyä on kliinisen kuvan ja epidemiologisten seikkojen perusteella syytä epäillä influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin aiheuttamaa erittäin patogeenistä lintuinfluenssaa.

(3)

Italia on viipymättä toteuttanut tietyt yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi 19 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/40/ETY (4) puitteissa vahvistetut toimenpiteet.

(4)

Tautiriski huomioon ottaen väliaikaisia suojatoimenpiteitä olisi otettava käyttöön eri alueilla olemassa olevien erityisten riskien torjumiseksi.

(5)

Johdonmukaisuuden vuoksi tässä päätöksessä on aiheellista soveltaa tiettyjä määritelmiä, jotka on vahvistettu yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetussa neuvoston direktiivissä 2005/94/EY (5), eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/539/ETY (6), eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (7) sekä lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 (8).

(6)

Suoja- ja valvontavyöhykkeet olisi muodostettava sen paikan ympärille, jossa tautitapaus havaittiin luonnonvaraisissa linnuissa. Kyseiset vyöhykkeet olisi rajoitettava laajuuteen, joka on tarpeen, jotta estetään viruksen leviäminen kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin siipikarjaparviin.

(7)

On syytä valvoa ja rajoittaa erityisesti elävien lintujen ja siitosmunien kuljetuksia sallien kuitenkin tietyin ehdoin tällaisten lintujen ja linnuista peräisin olevien tuotteiden valvotut lähetykset kyseisiltä alueilta.

(8)

Bioturvallisuustoimenpiteistä influenssavirus A:n alatyypin H5N1 aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan tarttumisvaaran vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä varhaisen havaitsemisen järjestelmästä erityisen vaaralle alttiilla alueilla 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/734/EY (9) vahvistetut toimenpiteet olisi pantava täytäntöön suoja- ja valvontavyöhykkeillä riippumatta siitä, mikä riskistatus on määritelty kyseiselle alueelle, jossa erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymistä luonnonvaraisissa linnuissa epäillään tai jossa on luonnonvaraisissa linnuissa vahvistettuja tautitapauksia.

(9)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (10) sallitaan eläinten terveyttä koskevien rajoitusten kohteena olevilta yhteisön alueilta peräisin olevien eläinten erilaisten sivutuotteiden, kuten teknisiin tarkoituksiin käytettävän gelatiinin sekä muun muassa farmaseuttiseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden markkinoille saattaminen, koska näiden tuotteiden katsotaan olevan turvallisia tuotantoa, käsittelyä ja käyttöä koskevien erityisedellytysten vuoksi, joilla inaktivoidaan taudinaiheuttajat tehokkaasti tai ehkäistään kosketukset taudille alttiisiin eläimiin. Siksi on aiheellista sallia käsittelemättömän, käytetyn pehkun tai lannan kuljettaminen suojavyöhykkeiltä käsittelyä varten mainitun asetuksen mukaisesti sekä samassa asetuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljettaminen.

(10)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/65/ETY (11) säädetään virallisesti hyväksytyistä yhteisöistä, laitoksista ja keskuksista sekä mallitodistuksesta, jonka on oltava eläinten tai niiden sukusolujen mukana, kun niitä siirretään eri jäsenvaltioissa olevien hyväksyttyjen yhteisöjen, laitosten tai keskusten välillä. Kuljetusrajoituksia koskevasta poikkeuksesta olisi säädettävä niiden lintujen osalta, joita kuljetetaan mainitun direktiivin mukaisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tai niistä pois.

(11)

Siitosmunien kuljettaminen suojavyöhykkeiltä olisi sallittava tietyin edellytyksin. Siitosmunien lähettäminen muihin maihin voidaan sallia erityisesti direktiivissä 2005/95/EY tarkoitettujen ehtojen mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa direktiivin 90/539/ETY mukaisesti annetuissa eläinten terveystodistuksissa olisi viitattava tähän päätökseen.

(12)

Lihan, jauhetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettäminen suojavyöhykkeiltä olisi sallittava tietyin edellytyksin erityisesti siltä osin kuin kyse on niiden tiettyjen vaatimusten noudattamisesta, jotka on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 853/2004 sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (12).

(13)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston direktiivissä 2002/99/EY (13) vahvistetaan niiden käsittelyjen luettelo, joilla rajoitusten piiriin kuuluvilta alueilta tuleva liha tehdään turvalliseksi, ja säädetään mahdollisuudesta ottaa käyttöön erityinen terveysmerkki sekä säädetään terveysmerkistä, joka vaaditaan lihalle, jota ei ole lupa saattaa markkinoille eläinten terveydestä johtuvista syistä. On aiheellista sallia kyseisessä direktiivissä vahvistetulla terveysmerkillä merkityn lihan lähettäminen suojavyöhykkeiltä sekä sellaisten lihavalmisteiden lähettäminen suojavyöhykkeiltä, joille on tehty samassa direktiivissä tarkoitettu käsittely.

(14)

Komission olisi elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean seuraavaa kokousta odotettaessa toteutettava yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa erittäin patogeenista lintuinfluenssaa luonnonvaraisissa linnuissa koskevia väliaikaisia suojatoimenpiteitä.

(15)

Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä olisi tarkasteltava uudelleen elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean seuraavassa kokouksessa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1.   Tällä päätöksellä säädetään tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät sellaisen influenssa A -viruksen H5-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen Italian luonnonvaraisissa linnuissa, jonka epäillään olevan neuraminidaasin tyyppiä N1, jotta estetään lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan tai muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä niistä saatavien tuotteiden saastuminen.

2.   Ellei toisin säädetä, on sovellettava direktiivissä 2005/94/EY vahvistettuja määritelmiä. Lisäksi on sovellettava seuraavia määritelmiä:

a)

’siitosmunilla’ tarkoitetaan munia sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 90/539/ETY 2 artiklan 2 kohdassa;

b)

’luonnonvaraisilla riistalinnuilla’ tarkoitetaan riistaa sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevan 1.5 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja 1.7 kohdassa;

c)

’muilla vankeudessa pidettävillä linnuilla’ tarkoitetaan lintuja sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2005/94/ETY 2 artiklan 6 kohdassa, mukaan luettuina:

i)

lintulajeihin kuuluvat lemmikkieläimet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 998/2003 3 artiklan a alakohdassa, sekä

ii)

eläintarhoissa, sirkuksissa, huvipuistoissa ja tutkimuslaboratorioissa pidettävät linnut.

2 artikla

Suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen

1.   Italian on muodostettava sen alueen ympärille, jolla influenssa A -viruksen H5-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintyminen on varmistunut luonnonvaraisissa linnuissa ja neuraminidaasin tyyppiä N1 joko epäillään tai sen esiintyminen on varmistunut:

a)

suojavyöhyke, jonka säde on vähintään kolme kilometriä, ja

b)

valvontavyöhyke, jonka säde on vähintään kymmenen kilometriä, suojavyöhyke mukaan luettuna.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisessa on otettava huomioon lintuinfluenssaan liittyvät maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epitsootologiset tekijät sekä valvontamahdollisuudet.

3.   Jos suoja- tai valvontavyöhykkeet kattavat toisen jäsenvaltion alueita, Italian on tehtävä yhteistyötä kyseisen jäsenvaltion viranomaisten kanssa kyseisten vyöhykkeiden muodostamiseksi.

4.   Italian on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tämän artiklan nojalla muodostettuja suoja- ja valvontavyöhykkeitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

3 artikla

Suojavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet

1.   Italian on varmistettava, että suojavyöhykkeellä toteutetaan ainakin seuraavat toimenpiteet:

a)

kaikkien vyöhykkeellä sijaitsevien tilojen tunnistaminen;

b)

määräaikaiset dokumentoidut tarkastuskäynnit kaikilla kaupallisilla tiloilla, siipikarjojen kliininen tarkastus, joka käsittää tarvittaessa näytteenoton laboratoriotutkimuksia varten;

c)

asianmukaisten tilalla toteutettavien bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano, mukaan luettuna tilan sisään- ja uloskäyntien desinfiointi, siipikarjarakennukset tai siipikarjan pitäminen paikoissa, joissa voidaan estää suora ja epäsuora kosketus muuhun siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin;

d)

päätöksessä 2005/734/EY vahvistettujen bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano;

e)

siipikarjasta saatavien tuotteiden kuljetusten valvonta 9 artiklan mukaisesti;

f)

aktiivinen taudin seuranta luonnonvaraisessa lintukannassa ja erityisesti vesilinnuissa, tarvittaessa yhteistyössä sellaisten metsästäjien ja lintuharrastajien kanssa, joita on nimenomaisesti opastettu toimenpiteistä, joiden avulla he voivat suojautua virustartunnalta ja estää viruksen leviämisen sille alttiisiin eläimiin;

g)

tiedotuskampanjat, joilla lisätään tautia koskevaa tietoisuutta omistajien, metsästäjien ja lintuharrastajien keskuudessa.

2.   Italian on varmistettava, että suojavyöhykkeellä kielletään seuraavat toimenpiteet:

a)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen tilalta, jossa niitä pidetään;

b)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kokoaminen näyttelyihin, markkinoille ja muihin tapahtumiin;

c)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen vyöhykkeen läpi, lukuun ottamatta kauttakulkua pääväyliä pitkin tai rautateitse sekä kuljetusta teurastamoon välittömästi teurastettaviksi;

d)

siitosmunien lähettäminen alueelta;

e)

siipikarjasta ja muista vankeudessa pidettävistä linnuista sekä luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettäminen vyöhykkeeltä;

f)

käsittelemättömän, käytetyn pehkun tai lannan kuljettaminen tai levittäminen vyöhykkeen ulkopuolelle lukuun ottamatta kuljetusta käsittelyä varten asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti;

g)

luonnonvaraisten lintujen metsästys.

4 artikla

Valvontavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet

1.   Italian on varmistettava, että valvontavyöhykkeellä toteutetaan ainakin seuraavat toimenpiteet:

a)

kaikkien vyöhykkeellä sijaitsevien tilojen tunnistaminen;

b)

asianmukaisten tilalla toteutettavien bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano, mukaan luettuna tilan sisään- ja uloskäyntien desinfiointi asianmukaisin menetelmin;

c)

päätöksessä 2005/734/EY vahvistettujen bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpano;

d)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen sekä siitosmunien kuljetusten valvonta alueella.

2.   Italian on varmistettava, että valvontavyöhykkeellä kielletään seuraavat toimenpiteet:

a)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen alueelta vyöhykkeen muodostamista seuraavien ensimmäisten 15 päivän aikana;

b)

siipikarjan ja muiden lintujen kokoaminen näyttelyihin, markkinoille ja muihin tapahtumiin;

c)

luonnonvaraisten lintujen metsästys.

5 artikla

Toimenpiteiden voimassaoloaika

Jos neuraminidaasin tyyppi vahvistetaan muuksi kuin N1, 3 ja 4 artiklassa vahvistetut toimenpiteet on kumottava.

Jos influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa vahvistetaan, 3 ja 4 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan niin pitkään kuin on tarpeellista ottaen huomioon lintuinfluenssaan liittyvät maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epitsootologiset tekijät, ja suojavyöhykkeen osalta vähintään 21 päivän ja valvontavyöhykkeen osalta vähintään 30 päivän ajan sen päivän jälkeen, kun H5-lintuinfluenssavirus on eristetty luonnonvaraisen lintulajin kliinisestä tapauksesta kerätystä näytteestä.

6 artikla

Eläviä lintuja ja untuvikkoja koskevat poikkeukset

1.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poiketen Italia voi sallia kananuorikoiden ja lihakalkkunoiden kuljettamisen tiloille, jotka ovat virallisen valvonnan piirissä ja sijaitsevat joko suoja- tai valvontavyöhykkeellä.

2.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdasta ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poiketen Italia voi sallia seuraavat kuljetustoimenpiteet:

a)

välittömästi teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan, myös munintansa lopettaneiden kanojen, kuljettaminen suoja- tai valvontavyöhykkeellä sijaitsevaan teurastamoon tai, jos tämä ei ole mahdollista, toimivaltaisen viranomaisen nimeämään vyöhykkeiden ulkopuolella sijaitsevaan teurastamoon;

b)

untuvikkojen kuljettaminen suojavyöhykkeeltä tiloille, jotka ovat virallisen valvonnan piirissä Italian alueella ja joilla ei ole muuta siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja, lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja lemmikkilintuja, jotka pidetään erillään siipikarjasta;

c)

untuvikkojen kuljettaminen valvontavyöhykkeeltä tiloille, jotka ovat virallisen valvonnan piirissä Italian alueella;

d)

kananuorikoiden ja lihakalkkunoiden kuljettaminen valvontavyöhykkeeltä tiloille, jotka ovat virallisen valvonnan piirissä ja sijaitsevat Italian alueella;

e)

edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen lemmikkilintujen kuljettaminen Italian alueella sijaitseviin tiloihin, joissa ei pidetä siipikarjaa, jos erä sisältää enintään viisi häkissä olevaa lintua, sen estämättä, mitä direktiivin 92/65/ETY 1 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetuissa kansallisissa määräyksissä määrätään;

f)

edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen lintujen kuljettaminen yhteisöistä, laitoksista tai keskuksista yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin, jotka on hyväksytty direktiivin 92/65/ETY 13 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Siitosmunia koskevat poikkeukset

1.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan d alakohdasta poiketen Italia voi sallia seuraavat toimenpiteet:

a)

siitosmunien kuljettaminen suojavyöhykkeeltä nimettyyn hautomoon, joka sijaitsee Italian alueella;

b)

siitosmunien lähettäminen suojavyöhykkeeltä hautomoihin, jotka sijaitsevat Italian alueen ulkopuolella edellyttäen, että

i)

siitosmunat on kerätty parvista,

joissa ei epäillä lintuinfluenssatartuntaa, ja

jotka ovat saaneet negatiivisen tuloksen sellaisesta lintuinfluenssan serologisesta tutkimuksesta, jolla voidaan osoittaa viiden prosentin esiintyvyys vähintään 95 prosentin luotettavuustasolla, ja

ii)

direktiivin 2005/94/EY 26 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2.   Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen, muihin jäsenvaltioihin lähetettävien siitosmunalähetysten mukana olevissa, neuvoston direktiivin 90/539/ETY liitteessä IV olevan mallin 1 mukaisissa eläinlääkärintodistuksissa on oltava seuraava maininta:

”Lähetys täyttää komission päätöksen 2006/90/EY mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset”.

8 artikla

Lihaa, jauhettua lihaa, raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita koskevat poikkeukset

1.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan e alakohdasta poiketen Italia voi sallia suojavyöhykkeeltä seuraavat kuljetustoimenpiteet:

a)

sellaisen siipikarjan tuoreen lihan lähetykset, sileälastaisten lintujen liha mukaan luettuna, joka on peräisin kyseiseltä vyöhykkeeltä tai sen ulkopuolelta, on tuotettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II sekä liitteessä III olevan II ja III jakson mukaisesti ja joka on tarkastettu asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I, II ja III jakson sekä IV jakson V ja VII luvun mukaisesti;

b)

sellaisen jauhetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähetykset, jotka sisältävät edellä a alakohdassa tarkoitettua lihaa ja jotka on tuotettu asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan V ja VI jakson mukaisesti;

c)

kyseiseltä vyöhykkeeltä peräisin olevan, luonnonvaraisista riistalinnuista saadun tuoreen lihan lähetykset, jos tällainen liha on merkitty direktiivin 2002/99/EY liitteessä II säädetyllä terveysmerkillä ja se on tarkoitettu kuljetettavaksi laitokseen, jossa sille tehdään lintuinfluenssan takia vaadittu käsittely kyseisen direktiivin liitteen III mukaisesti;

d)

sellaisten lihavalmisteiden lähetykset, jotka on valmistettu luonnonvaraisista riistalinnuista saadusta lihasta, jolle on tehty lintuinfluenssan takia vaadittu käsittely direktiivin 2002/99/EY liitteen III mukaisesti;

e)

sellaisen luonnonvaraisesta riistasta saadun tuoreen lihan lähetykset, joka on peräisin suojavyöhykkeen ulkopuolelta, on tuotettu suojavyöhykkeellä sijaitsevissa laitoksissa asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IV jakson mukaisesti ja joka on tarkastettu asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan IV jakson VIII luvun mukaisesti;

f)

sellaisen jauhetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden lähettäminen, jotka sisältävät edellä e alakohdassa tarkoitettua lihaa ja jotka on tuotettu suojavyöhykkeellä sijaitsevissa laitoksissa asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan V ja VI jakson mukaisesti.

2.   Italian on varmistettava, että 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden mukana on kaupallinen asiakirja, jossa todetaan seuraavaa:

”Lähetys täyttää komission päätöksen 2006/90/EY mukaiset eläinlääkinnälliset edellytykset”.

9 artikla

Eläimistä saatavia sivutuotteita koskevat ehdot

1.   Italia voi sallia 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti seuraavien tuotteiden lähettämisen:

a)

eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka täyttävät edellytykset, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevan II luvun A kohdassa, III luvun B kohdassa, IV luvun A kohdassa, VI luvun A ja B kohdassa, VII luvun A kohdassa, VIII luvun A kohdassa, IX luvun A kohdassa ja X luvun A kohdassa sekä liitteessä VIII olevan II luvun B kohdassa ja III luvun II kohdan A alakohdassa;

b)

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VIII luvun A kohdan 1 alakohdan a alakohdan mukaiset käsittelemättömät sulat tai höyhenet tai niiden osat, jotka on tuotettu suojavyöhykkeen ulkopuolelta tulevasta siipikarjasta;

c)

käsitellyt siipikarjan sulat ja höyhenet ja niiden osat, jotka on käsitelty vesihöyryllä tai muulla tavalla, jolla varmistetaan, että taudinaiheuttajia ei ole jäljellä;

d)

sellaisesta siipikarjasta ja muista vankeudessa pidettävistä linnuista saatavat tuotteet, joita yhteisön lainsäädännön mukaisesti eivät koske eläinten terveyttä koskevat vaatimukset tai eläinten terveyteen liittyvät kiellot tai rajoitukset, mukaan luettuna asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VII luvun A kohdan 1 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tuotteet.

2.   Italian on varmistettava, että 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden mukana on asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II olevan X luvun mukainen kaupallinen asiakirja, jonka 6.1 kohdassa todetaan, että kyseiset tuotteet on käsitelty vesihöyryllä tai muulla tavalla, jolla varmistetaan, että taudinaiheuttajia ei ole jäljellä.

Kyseistä kaupallista asiakirjaa ei kuitenkaan vaadita, kun kyse on käsitellyistä koristesulista ja koristehöyhenistä, matkustajien mukanaan tuomista, yksityiskäyttöön tarkoitetuista käsitellyistä sulista ja höyhenistä taikka käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältävistä tavaraeristä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

10 artikla

Siirtoja koskevat ehdot

1.   Jos tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten tai niistä saatavien tuotteiden siirrot ovat sallittuja 6–9 artiklan nojalla, on toteutettava kaikki tarvittavat bioturvallisuustoimenpiteet lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähettäminen, siirto ja kuljetus ovat sallittuja 7, 8 ja 9 artiklan nojalla, niiden on oltava saatu, esikäsitelty, käsitelty, varastoitu ja kuljetettu erillään muista tuotteista, jotka täyttävät kaikki kauppaan, markkinoille saattamiseen ja kolmansiin maihin vientiin liittyvät eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

11 artikla

Noudattaminen

Italian on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Sen on ilmoitettava niistä komissiolle viipymättä.

12 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 18/2006 (EUVL L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(5)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(7)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(8)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 18/2006 (EUVL L 4, 7.1.2006, s. 3).

(9)  EUVL L 274, 20.10.2005, s. 105. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/855/EY (EUVL L 316, 2.12.2005, s. 21).

(10)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/68/EY (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321).

(12)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2076/2005 (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(13)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.


Top