Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006H0088

Komission suositus, annettu 6 päivänä helmikuuta 2006 , dioksiinien, furaanien ja PCB:iden vähentämisestä rehuissa ja elintarvikkeissa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 235) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 42, 14.2.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 154–156 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Kumoaja 32011H0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/88/oj

14.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 42/26


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2006,

dioksiinien, furaanien ja PCB:iden vähentämisestä rehuissa ja elintarvikkeissa

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 235)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/88/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Dioksiinien, furaanien ja PCB:iden vähentämisestä rehuissa ja elintarvikkeissa 4 päivänä maaliskuuta 2002 annettu komission suositus 2002/201/EY (1) on osa kokonaisstrategiaa, jonka tarkoitus on vähentää dioksiinien, furaanien ja PCB:iden esiintymistä ympäristössä, rehuissa ja elintarvikkeissa. Siinä suositetaan toimintarajojen ja myöhemmin tavoitetasojen asettamista rehuille ja elintarvikkeille.

(2)

Vaikka toksikologiselta kannalta raja-arvoja olisi sovellettava sekä dioksiineihin että dioksiinin kaltaisiin PCB:isiin, elintarvikkeita koskevat enimmäismäärät asetettiin vuonna 2001 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2001 annetulla asetuksella (EY) N:o 466/2001 (2) ainoastaan dioksiineille eikä dioksiinin kaltaisille PCB:ille, koska jälkimmäisten esiintymisestä oli tuolloin saatavilla vain hyvin vähän tietoa. Samoin rehuja koskevat enimmäismäärät asetettiin vuonna 2001 haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/32/EY (3) vain dioksiineille eikä dioksiinin kaltaisille PCB:ille.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 466/2001 mukaan komission olisi tarkistettava elintarvikkeissa esiintyviä dioksiineja koskevia säännöksiä dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden esiintymisestä saatujen uusien tietojen perusteella ensi kerran vuoden 2004 loppuun mennessä pyrkien erityisesti siihen, että asetettavat raja-arvot kattaisivat myös dioksiinin kaltaiset PCB:t. Direktiivi 2002/32/EY sisältää samankaltaisen rehuissa esiintyviä dioksiineja koskevan tarkistuslausekkeen.

(4)

Tämän jälkeen on saatu lisätietoja dioksiinin kaltaisten PCB:iden esiintymisestä rehuissa ja elintarvikkeissa. Tämän vuoksi on asetettu enimmäismäärät dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden summalle Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (WHO-TEF), koska tämä on toksikologiselta kannalta kaikkein asianmukaisin toimintamalli. Jotta uuteen järjestelyyn siirtyminen sujuisi helposti, olemassa olevia dioksiinin enimmäismääriä olisi siirtymäkauden ajan sovellettava rinnakkain dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden summalle asetettujen uusien enimmäismäärien kanssa.

(5)

Suosituksessa 2002/201/EY vahvistetaan dioksiineihin sovellettavat toimintarajat, jotta voidaan edistää aktiivista toimintamallia dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden vähentämiseksi rehuissa ja elintarvikkeissa. Toimintarajojen avulla toimivaltaiset viranomaiset ja alan toimijat voivat kartoittaa tapaukset, joissa on tärkeää tunnistaa saastumislähde ja toteuttaa toimia saastumisen vähentämiseksi tai poistamiseksi. Koska dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden lähteet ovat erilaiset, dioksiineille ja dioksiinin kaltaisille PCB:ille on asianmukaista määritellä eri toimintarajat. Siksi on syytä korvata komission suositus 2002/201/EY.

(6)

Lisäksi toimintarajoja olisi säännöllisesti tarkistettava, jotta ne vastaavat dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden esiintymisen laskusuuntausta ja sitä aktiivista toimintamallia, jolla näiden aineiden esiintymistä rehuissa ja elintarvikkeissa pyritään asteittain vähentämään.

(7)

Direktiivi 2002/32/EY mahdollistaa toimintarajojen asettamisen. Siksi on asianmukaista siirtää rehuissa esiintyviin dioksiineihin ja dioksiinin kaltaisiin PCB:ihin sovellettavat toimintarajat direktiiviin 2002/32/EY.

(8)

Tavoitetasot osoittavat ne saastumistasot, joihin rehuissa ja elintarvikkeissa on päästävä, jotta suurimmalle osalle yhteisön väestöä aiheutuva altistus saadaan laskemaan elintarvikealan tiedekomitean dioksiineille ja dioksiinien kaltaisille PCB:ille asettamaan siedettävään viikkosaantiin. Tavoitetasoja asetettaessa olisi otettava huomioon tarkemmat tiedot siitä, mitä vaikutuksia ympäristötoimenpiteillä ja saastumislähteisiin kohdistuvilla rehuja ja elintarvikkeita koskevilla toimilla on dioksiinien ja niiden kaltaisten PCB:iden vähentämiseen erilaisista rehuaineista, rehuista ja elintarvikkeista. Koska tavoitetasojen asettamisessa on otettava huomioon useita erilaisia tekijöitä, tavoitetasojen asettaminen olisi lykättävä vuoden 2008 loppuun,

SUOSITTAA:

(1)

Jäsenvaltioiden olisi suhteessa tuottamiensa, käyttämiensä ja kuluttamiensa rehuaineiden, rehujen ja elintarvikkeiden määriin seurattava satunnaisesti dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden sekä – mikäli mahdollista – muiden kuin dioksiinin kaltaisten PCB:iden esiintymistä rehuaineissa, rehuissa ja elintarvikkeissa. Tämä seuranta olisi toteutettava rehuissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden aiheuttaman taustakuormituksen seurannasta 11 päivänä lokakuuta 2004 annetun komission suosituksen 2004/704/EY (4) ja elintarvikkeissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden aiheuttaman taustakuormituksen valvonnasta 11 päivänä lokakuuta 2004 annetun komission suosituksen 2004/705/EY (5) mukaisesti.

(2)

Tapauksissa, joissa direktiivin 2002/32/EY tai asetuksen (EY) N:o 466/2001 säännökset eivät toteudu, ja joissa (3 kohdan mukaisesti) dioksiinien ja/tai dioksiinin kaltaisten PCB:iden tasot ylittävät elintarvikkeiden osalta tämän suosituksen liitteessä I ja rehujen osalta direktiivin 2002/32/EY liitteessä II asetetut toimintarajat, jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

a)

aloitettava tutkimukset saastumislähteen selvittämiseksi;

b)

toteutettava toimenpiteitä saastumislähteen vähentämiseksi tai poistamiseksi;

c)

tehtävä tarkastuksia muiden kuin dioksiinin kaltaisten PCB:iden esiintymisen varalta.

(3)

Jäsenvaltioiden, joissa dioksiinin ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden taustakuormitus on erityisen suuri, olisi asetettava kansalliset toimintarajat kotimaiselle rehuaineiden, rehujen ja elintarvikkeiden tuotannolleen. Toimintarajat olisi asetettava siten, että noin 5 prosentissa 1 kohdassa tarkoitetussa seurannassa saaduista löydöksistä tehdään tutkimus saastumislähteen tunnistamiseksi.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille löydöksistään, tutkimustensa tuloksista sekä saastumislähteiden vähentämiseksi tai poistamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava 4 kohdassa tarkoitetut tiedot elintarvikkeiden osalta kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä ja rehujen osalta osana neuvoston direktiivin 95/53/EY (6) 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua komissiolle toimitettavaa vuosikertomusta, paitsi jos muut jäsenvaltiot tarvitsevat tietoja välittömästi, jolloin ne olisi toimitettava välittömästi. Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (7) 41 ja 42 artiklassa tarkoitettujen monivuotisten kansallisten valvontasuunnitelmien täytäntöönpanon jälkeen kyseiset tiedot voidaan toimittaa osana komissiolle asetuksen (EY) N:o 882/2004 44 artiklan mukaisesti esitettävää vuosiraporttia.

Kumotaan komission suositus 2002/201/EY 14 päivästä marraskuuta 2006 alkaen.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 67, 9.3.2002, s. 69.

(2)  EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1822/2005 (EUVL L 293, 9.11.2005, s. 11).

(3)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/87/EY (EUVL L 318, 6.12.2005, s. 19).

(4)  EUVL L 321, 22.10.2004, s. 38.

(5)  EUVL L 321, 22.10.2004, s. 45.

(6)  EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, 2.9.2001, s. 55).

(7)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.


LIITE

Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien – PCDD:t – ja polykloorattujen dibentsofuraanien – PCDF:t – summa Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia – TEF, 1997) ja dioksiinin kaltaiset PCB:t (polykloorattujen bifeenyylien summa Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia – TEF, 1997).

Elintarvikkeet

Toimintaraja: dioksiinit + furaanit (WHO-TEQ) (1)

Toimintaraja: dioksiinin kaltaiset PCB:t (WHO-TEQ) (1)

Tavoitetaso (dioksiinien, furaanien ja dioksiinin kaltaisten PCB:iden summa, (WHO-TEQ)) (1)

Liha ja lihatuotteet (2)

märehtijöistä (nautaeläimistä, lampaista)

1,5 pg/g rasvaa (3)

1,0 pg/g rasvaa (3)

 (4)

siipikarjasta tai tarhatusta riistasta

1,5 pg/g rasvaa (3)

1,5 pg/g rasvaa (3)

 (4)

sioista

0,6 pg/g rasvaa (3)

0,5 pg/g rasvaa (3)

 (4)

Maaeläinten maksa ja maksatuotteet

4,0 pg/g rasvaa (3)

4,0 pg/g rasvaa (3)

 (4)

Kalanliha ja kalastustuotteet sekä niistä saatavat tuotteet, lukuun ottamatta ankeriasta (5)  (6)  (7)

3,0 pg/tuorepainogramma

3,0 pg/tuorepainogramma

 (4)

Ankeriaan (Anguilla anguilla) liha ja siitä saatavat tuotteet (5)  (6)  (7)

3,0 pg/tuorepainogramma

6,0 pg/tuorepainogramma

 (4)

Maito (8) ja maitotuotteet, myös voirasva

2,0 pg/g rasvaa (3)

2,0 pg/g rasvaa (3)

 (4)

Kananmunat ja munatuotteet (9)

2,0 pg/g rasvaa (3)

2,0 pg/g rasvaa (3)

 (4)

Öljyt ja rasvat

–   

Eläinrasvat

– –

märehtijöistä

1,5 pg/g rasvaa

1,0 pg/g rasvaa

 (4)

– –

siipikarjasta ja tarhatusta riistasta

1,5 pg/g rasvaa

1,5 pg/g rasvaa

 (4)

– –

sioista

0,6 pg/g rasvaa

0,5 pg/g rasvaa

 (4)

– –

eläimistä saatava sekarasva

1,5 pg/g rasvaa

0,75 pg/g rasvaa

 (4)

Kasvirasvat

0,5 pg/g rasvaa

0,5 pg/g rasvaa

 (4)

Meren eliöistä saatava öljy (kalaöljy, kalanmaksaöljy ja muista meren eliöistä saatava öljy, joka on tarkoitettu ihmisravinnoksi)

1,5 pg/g rasvaa

6,0 pg/g rasvaa

 (4)

Hedelmät, vihannekset ja viljat

0,4 ng/kg tuotetta

0,2 ng/kg tuotetta

 (4)


(1)  Suurimmat pitoisuudet: suurimmat pitoisuudet lasketaan antamalla kaikille määritysrajan alapuolelle jääville yhdisteille määritysrajaa vastaava arvo.

(2)  Nautaeläinten, lampaiden, sikojen, siipikarjan ja tarhatun riistan liha, sellaisena kuin se on määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I (EUVL L 139, 30.4.2004, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22), joka ei kuitenkaan kata syötäväksi soveltuvia muita eläimen osia, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä kyseisessä liitteessä.

(3)  Toimintarajoja ei sovelleta elintarviketuotteisiin, jotka sisältävät alle 1 prosenttia rasvaa.

(4)  Tavoitetasot asetetaan vuoden 2008 loppuun mennessä.

(5)  Kalanliha ja kalataloustuotteet sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 1 artiklan luettelon a, b, c, e ja f alakohdassa (EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla). Toimintarajaa sovelletaan äyriäisiin, lukuun ottamatta taskuravun ruskeaa lihaa sekä hummerin ja vastaavien isojen äyriäisten (Nephropidae ja Palinuridae) pään ja rintakehän lihaa.

(6)  Kokonaisina syötäviksi tarkoitettujen kalojen osalta toimintarajaa sovelletaan koko kalaan.

(7)  Kun toimintaraja ylittyy, aina ei ole tarpeen tutkia saastumislähdettä, koska taustataso on joillakin alueilla joidenkin kalalajien osalta lähellä toimintarajaa tai ylittää sen. Tällöin on kuitenkin asianmukaista kirjata ylös kaikki tiedot, esimerkiksi näytteenottokausi, maantieteellinen alkuperä, kalalaji, jotta jatkossa voidaan toteuttaa toimia kaloissa ja kalatuotteissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten yhdisteiden esiintyvyyden osalta.

(8)  Maito (raakamaito, maitopohjaisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettu maito ja lämpökäsitelty maito, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I).

(9)  Kananmunat ja munatuotteet, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I.


Top