Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0249

Komission asetus (EY) N:o 249/2006, annettu 13 päivänä helmikuuta 2006 , asetusten (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 937/2001, (EY) N:o 1852/2003 ja (EY) N:o 1463/2004 muuttamisesta tietyille kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluville rehun lisäaineille annettavan hyväksymisen ehtojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 42, 14.2.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 175–176 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 221 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 221 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 142 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/249/oj

14.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 42/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 249/2006,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2006,

asetusten (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 937/2001, (EY) N:o 1852/2003 ja (EY) N:o 1463/2004 muuttamisesta tietyille kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluville rehun lisäaineille annettavan hyväksymisen ehtojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta muuttaa lisäaineen hyväksymisen ehtoja hyväksynnän haltijan hakemuksesta.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2430/1999 (2) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen halofuginonihydrobromidi 6 g/kg (”Stenorol”) käyttö kananuorikkojen rehuissa. Hyväksymisen edellytyksenä oli lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa oleva henkilö.

(3)

Komission asetuksella (EY) N:o 937/2001 (3) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen salinomysiininatriumin 120 g/kg (”Sacox 120”) käyttö broilerkaniinien rehuissa. Hyväksymisen edellytyksenä oli lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa oleva henkilö.

(4)

Komission asetuksella (EY) N:o 1852/2003 (4) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen salinomysiininatriumin 120 g/kg (”Sacox 120 microGranulate”) käyttö kananuorikkojen rehuissa. Hyväksymisen edellytyksenä oli lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa oleva henkilö.

(5)

Komission asetuksella (EY) N:o 1463/2004 (5) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen salinomysiininatriumin 120 g/kg (”Sacox 120 microGranulate”) käyttö broilerien rehuissa. Hyväksyminen edellytti lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevaa henkilöä, ja se korvasi kyseiselle lisäaineelle aikaisemmin annetun hyväksynnän, joka ei edellyttänyt tällaista henkilöä.

(6)

Hyväksyntien haltijat Hoechst Roussel Vet GmbH ja Intervet International bv ovat tehneet asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaiset hakemukset ja ehdottaneet edellä johdanto-osan 2–5 kappaleessa tarkoitettujen lisäaineiden liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimen muuttamista. Hakemuksissa toimitettujen tietojen mukaan kyseisten aineiden markkinoille saattamista koskevat oikeudet on siirretty Huvepharma nv:lle 1 päivästä elokuuta 2005 alkaen.

(7)

Liikkeeseen laskevaa henkilöä edellyttävän lisäaineen hyväksymisen ehtona olevan henkilön uudelleen nimeäminen on puhtaasti hallinnollinen menettely eikä vaadi lisäaineen uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu hakemuksesta.

(8)

Jotta Huvepharma nv voi hyödyntää omistusoikeuksiaan, on tarpeen muuttaa lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimi.

(9)

Sen vuoksi asetukset (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 937/2001, (EY) N:o 1852/2003 ja (EY) N:o 1463/2004 olisi muutettava vastaavasti.

(10)

On aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana nykyiset varastot voidaan käyttää loppuun.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2430/1999 liitteessä I olevan E 764 kohdan sarakkeessa 2 olevat sanat ”Hoechst Roussel Vet GmbH” sanoilla ”Huvepharma nv”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 937/2001 liitteessä IV olevan E 766 kohdan sarakkeessa 2 olevat sanat ”Intervet International bv” sanoilla ”Huvepharma nv”.

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1852/2003 liitteessä olevan E 766 kohdan sarakkeessa 2 olevat sanat ”Intervet International bv” sanoilla ”Huvepharma nv”.

4 artikla

Muutetaan seuraavasti: Korvataan asetuksen (EY) N:o 1463/2004 liitteessä olevan E 766 kohdan sarakkeessa 2 olevat sanat ”Intervet International bv” sanoilla ”Huvepharma nv”.

5 artikla

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettujen säädösten mukaisia nykyisiä varastoja voidaan saattaa markkinoille ja käyttää 31 päivään heinäkuuta 2006 asti.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 296, 17.11.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1756/2002 (EYVL L 265, 3.10.2002, s. 1).

(3)  EYVL L 130, 12.5.2001, s. 25.

(4)  EUVL L 271, 22.10.2003, s. 13.

(5)  EUVL L 270, 18.8.2004, s. 5.


Top