Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0211

Komission asetus (EY) N:o 211/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1433/2003 poikkeamisesta

OJ L 36, 8.2.2006, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/211/oj

8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 211/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1433/2003 poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 48 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1433/2003 (2) 13 ja 14 artiklassa säädetään, että kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätökset ohjelmista, rahastoista ja näitä koskevista muutoksista viimeistään 15 päivänä joulukuuta sen jälkeen, kun tuottajaorganisaatiot ovat ne toimittaneet mainitun asetuksen 11 ja 14 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin perustelluista syistä siirtää määräaikaa 15 päivästä joulukuuta hakemuksen jättämistä seuraavan vuoden 20 päivään tammikuuta.

(2)

On käynyt ilmi, että tehtävän hallinnollisen monimutkaisuuden vuoksi eräät jäsenvaltiot, vaikka ovatkin hyödyntäneet mahdollisuutta siirtää määräaikaa 20 päivään tammikuuta, eivät ole kyenneet tekemään päätöksiä kuluvaa varainhoitovuotta koskevista hakemuksista kyseiseen päivämäärään mennessä. Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1433/2003 tiettyihin säännöksiin olisi varainhoitovuoden 2006 osalta tehtävä eräitä poikkeuksia.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1433/2003 13 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja rajoittuen pelkästään vuoden 2006 toimintaohjelmiin, jäsenvaltiot voivat perustelluista syistä tehdä päätökset toimintaohjelmista ja rahastoista viimeistään hakemusta seuraavan helmikuun 10 päivänä.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1433/200314 artiklan 3 kohdassa säädetään, ja rajoittuen pelkästään vuoden 2006 toimintaohjelmiin, jäsenvaltiot voivat perustelluista syistä tehdä päätökset toimintaohjelmien muuttamista koskevista hakemuksista viimeistään hakemusta seuraavan helmikuun 10 päivänä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1433/200316 artiklan 2 kohdassa säädetään, ja rajoittuen pelkästään vuoden 2006 toimintaohjelmiin, tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen poikkeusten mukaisesti hyväksyttyjen toimintaohjelmien toteuttaminen on aloitettava niiden hyväksyntää seuraavan helmikuun 15 päivänä.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1433/200317 artiklassa säädetään, ja rajoittuen pelkästään vuoden 2006 toimintaohjelmiin, jäsenvaltioiden on tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia soveltaessaan ilmoitettava hyväksytyn tuen määrä tuottajaorganisaatioille viimeistään 10 päivänä helmikuuta ja kaikkien toimintaohjelmien osalta hyväksytyn tuen kokonaismäärä komissiolle viimeistään 15 päivänä helmikuuta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003, (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUVL L 203, 12.8.2003, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2190/2004 (EUVL L 373, 21.12.2004, s. 21).


Top