Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0045

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/45/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 160–163 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 124 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 124 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 212 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2019; Kumoaja 32019L1159

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/45/oj

30.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/160


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/45/EY,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2005,

jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhteisön merenkulun julkisuuskuvan parantamisesta ja nuorten kiinnostuksen herättämisestä merenkulkualan ammatteihin 5 päivänä kesäkuuta 2003 antamissaan päätelmissä neuvosto tähdensi olevan tarpeen edistää merenkulkijoiden ammatillista liikkuvuutta Euroopan unionissa, pitäen erityisen tärkeänä merenkulkijoiden pätevyyskirjoja koskevia tunnustamismenettelyjä, ja samalla varmistaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen, ”STCW-yleissopimus”, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, vaatimusten täydellinen noudattaminen.

(2)

Meriliikenne on luonteeltaan hyvin kansainvälinen ala, joka kehittyy nopeasti ja voimakkaasti. Niinpä ottaen huomioon, että yhteisön merenkulkijoista on yhä suurempi pula, henkilöstön kysynnän ja tarjonnan tasapainoa voidaan ylläpitää tehokkaammin yhteisön tasolla kuin kansallisella tasolla. Sen vuoksi on olennaista, että yhteistä liikennepolitiikkaa meriliikenteen alalla laajennetaan merenkulkijoiden liikkuvuuden helpottamiseksi yhteisössä.

(3)

Merenkulkijoiden pätevyyden osalta yhteisö on vahvistanut merenkulkualan koulutusta, harjoittelua ja pätevyyskirjojen myöntämistä koskevat vähimmäisvaatimukset merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/25/EY (3). Tällä direktiivillä sisällytetään STCW-yleissopimuksessa vahvistetut koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevat kansainväliset vaatimukset yhteisön lainsäädäntöön.

(4)

Direktiivin 2001/25/EY mukaan merenkulkijoilla on oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kyseisen direktiivin mukaisesti myöntämä ja merkinnöin varustama pätevyyskirja, joka oikeuttaa sen laillisen haltijan palvelemaan aluksella siinä toimessa ja suorittamaan niitä tehtäviä, jotka kuuluvat pätevyyskirjassa määriteltyyn vastuualueeseen.

(5)

Direktiivin 2001/25/EY mukaan jäsenvaltioiden välinen merenkulkijoille myönnettävien pätevyyskirjojen keskinäinen tunnustaminen riippumatta siitä, ovatko he jonkin jäsenvaltion kansalaisia, perustuu direktiiviin 89/48/ETY (4) ja direktiiviin 92/51/ETY (5), joilla perustetaan ensimmäinen ja toinen ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskeva yleinen järjestelmä. Näissä direktiiveissä ei säädetä merenkulkijoiden muodollisen kelpoisuuden tunnustamisesta ilman eri toimenpidettä, koska merenkulkijoihin voidaan soveltaa korvaavia toimenpiteitä.

(6)

Kunkin jäsenvaltion olisi tunnustettava kaikki jonkin toisen jäsenvaltion direktiivin 2001/25/EY mukaisesti myöntämät pätevyyskirjat ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat todisteet. Sen vuoksi kunkin jäsenvaltion olisi sallittava merenkulkijan, joka on hankkinut kyseisen direktiivin vaatimusten mukaisen pätevyyskirjansa toisessa jäsenvaltiossa, ryhtyä harjoittamaan merenkulkualan ammattia, johon hänellä on pätevyys, tai jatkaa kyseisen ammatin harjoittamista, ilman muita ehtoja kuin kyseisen jäsenvaltion omille kansalaisille asetettuja.

(7)

Koska tämän direktiivin tarkoituksena on helpottaa pätevyyskirjojen keskinäistä tunnustamista, siinä ei säädetä työhön pääsyä koskevista ehdoista.

(8)

STCW-yleissopimuksessa määritellään merenkulkijoiden kielitaitovaatimukset. Nämä vaatimukset olisi sisällytettävä yhteisön lainsäädäntöön, jotta varmistettaisiin tehokas viestintä laivoilla ja helpotettaisiin merenkulkijoiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä.

(9)

Petoksella saatujen pätevyyskirjojen leviäminen on nykyään vakava uhka meriturvallisuudelle ja meriympäristön suojelulle. Vilpillisten pätevyyskirjojen haltijat eivät useimmissa tapauksissa täytä pätevyyskirjoja koskevia STCW-yleissopimuksen vähimmäisvaatimuksia. Tällaiset merenkulkijat voisivat helposti joutua merionnettomuuksiin.

(10)

Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava ja saatettava voimaan erityisiä toimenpiteitä, joilla ehkäistään pätevyyskirjoihin liittyvät petolliset menettelytavat ja rankaistaan niistä, sekä jatkettava pyrkimyksiään Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä saada aikaan tiukat ja täytäntöönpanokelpoiset sopimukset tällaisten menettelytapojen torjumiseksi koko maailmassa. Meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä COSS-komitea on tässä suhteessa asianmukainen foorumi tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdolle.

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1406/2002 (6) perustettiin Euroopan meriturvallisuusvirasto (jäljempänä ”virasto”) varmistamaan meriturvallisuuden ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn korkea, yhdenmukainen ja tehokas taso. Yksi virastolle annetuista tehtävistä on avustaa komissiota tälle alusten miehistön koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

(12)

Sen vuoksi viraston olisi avustettava komissiota sen valvoessa, että jäsenvaltiot noudattavat tässä direktiivissä ja direktiivissä 2001/25/EY vahvistettuja vaatimuksia.

(13)

Jäsenvaltioiden välisen sellaisten merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisen tunnustamisen riippumatta siitä, ovatko he jonkin jäsenvaltin kansalaisia, ei tulisi perustua enää direktiiveihin 89/48/ETY ja 92/51/ETY, vaan sitä olisi säänneltävä tällä direktiivillä.

(14)

Sen vuoksi olisi muutettava direktiiviä 2001/25/EY vastaavasti.

(15)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäinen tunnustaminen, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(16)

Jäsenvaltioita kannustetaan paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (7) 34 kohdan mukaisesti laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja jäsenvaltioiden sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan merenkulkijoihin, jotka ovat

a)

jäsenvaltion kansalaisia; tai

b)

jotka eivät ole jäsenvaltion kansalaisia mutta joilla on jäsenvaltion myöntämä pätevyyskirja.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

”merenkulkijalla” henkilöä, joka on koulutettu ja jolla on jäsenvaltion ainakin direktiivin 2001/25/EY liitteessä I esitettyjen vaatimusten mukaisesti myöntämä pätevyyskirja;

b)

”pätevyyskirjalla” direktiivin 2001/25/EY 4 artiklassa tarkoitettua voimassa olevaa asiakirjaa;

c)

”asianmukaisella pätevyyskirjalla” direktiivin 2001/25/EY 1 artiklan 27 alakohdassa määriteltyä pätevyyskirjaa;

d)

”kelpoisuustodistuksella” direktiivin 2001/25/EY 5 artiklan 2 ja 6 kohdan mukaista jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämää voimassa olevaa asiakirjaa;

e)

”tunnustamisella” sitä, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät toisen jäsenvaltion myöntämän pätevyyskirjan tai asianmukaisen pätevyyskirjan;

f)

”vastaanottavalla jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jossa merenkulkija hakee yhden tai useamman asianmukaisen pätevyyskirjansa tai yhden tai useamman muun pätevyyskirjansa tunnustamista;

g)

”STCW-yleissopimuksella” kansainvälistä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuoden 1978 yleissopimusta, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

h)

”STCW-säännöstöllä” merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa, STCW-yleissopimuksen sopimuspuolten vuonna 1995 pidetyn konferenssin päätöslauselmalla 2 hyväksyttyä säännöstöä, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

i)

”virastolla” asetuksella (EY) N:o 1406/2002 perustettua Euroopan meriturvallisuusvirastoa.

3 artikla

Pätevyyskirjojen tunnustaminen

1.   Jokaisen jäsenvaltion on tunnustettava asianmukaiset pätevyyskirjat tai muut pätevyyskirjat, jotka toinen jäsenvaltio on myöntänyt direktiivissä 2001/25/EY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Asianmukaisten pätevyyskirjojen tunnustaminen on rajoitettava koskemaan siinä toimessa, niissä tehtävissä ja niillä pätevyystasoilla toimimista, jotka on vahvistettu asianmukaisessa pätevyyskirjassa, ja tunnustamisen yhteydessä on annettava kelpoisuustodistus todisteena tällaisesta tunnustamisesta.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava oikeus muutoksenhakuun kansallisen lainsäädännön ja kansallisten menettelyjen mukaisesti, jos voimassa olevan pätevyyskirjan kelpoisuus evätään tai sitä koskevaan pyyntöön ei vastata.

4.   Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa toimia, tehtäviä ja pätevyystasoja koskevia lisärajoituksia direktiivin 2001/25/EY 7 artiklan mukaisen rannikkoliikenteen osalta tai direktiivin 2001/25/EY liitteessä I olevan säännön VII/1 mukaisesti myönnettyjen vaihtoehtoisten pätevyyskirjojen osalta.

5.   Vastaanottavan jäsenvaltion on varmistettava, että merenkulkijoilla, jotka esittävät pätevyyskirjan tunnustettavaksi johtotason tehtäviä varten, on asianmukaiset tiedot siitä kyseisen jäsenvaltion merenkulkulainsäädännöstä, jolla on merkitystä tehtävissä, joiden hoitamiseen heille annetaan lupa.

4 artikla

Direktiivin 2001/25/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2001/25/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Pätevyyskirja

Pätevyyskirja on, siitä käytetystä nimestä riippumatta, voimassa oleva asiakirja, jonka on antanut jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai joka on annettu jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella 5 artiklan ja liitteessä I vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Petosten ja muiden laittomien menettelyjen torjunta

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava ja saatettava voimaan asianmukaiset toimenpiteet ehkäistäkseen pätevyyskirjojen myöntämiseen tai toimivaltaisten viranomaistensa myöntämiin ja kelpoisuustodistuksella varustamiin pätevyyskirjoihin liittyvät petokset ja muut laittomat menettelyt ja säädettävä seuraamuksista, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on havaita ja torjua petokset ja muut laittomat menettelyt ja vaihtaa muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tietoja merenkulkijoiden pätevyyskirjoista.

Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava tarkat tiedot tällaisista toimivaltaisista kansallisista viranomaisista muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava tarkat tiedot tällaisista toimivaltaisista kansallisista viranomaisista myös niille kolmansille maille, joiden kanssa ne ovat tehneet sopimuksen STCW-yleissopimuksen säännön I/10 1.2 kohdan mukaisesti.

3.   Vastaanottavan jäsenvaltion pyynnöstä toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kirjallisesti vahvistettava taikka evättävä merenkulkijoiden pätevyyskirjojen, vastaavien kelpoisuustodistusten tai muiden kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa myönnettyjen koulutusta koskevien asiakirjatodisteiden aitous.”

3)

Kumotaan 18 artiklan 1 ja 2 kohta 20 päivästä lokakuuta 2007 alkaen.

4)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”21 a artikla

Vaatimusten noudattamisen säännöllinen valvonta

Komissio tarkastaa asetuksella (EY) N:o 1406/2002 (8) perustetun Euroopan meriturvallisuusviraston avustamana säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi, että jäsenvaltiot noudattavat tässä direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

21 b artikla

Vaatimustenmukaisuuskertomus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 21 a artiklan nojalla saatujen tietojen perusteella laaditun arviointikertomuksen viimeistään 20. lokakuuta 2010. Kertomuksessa komissio selvittää, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet tätä direktiiviä, ja tarvittaessa ehdottaa lisätoimenpiteitä.

5)

Lisätään liitteen I I lukuun seuraava kohta:

”1a.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että merenkulkijoilla on sellainen STCW-säännöstön A-II/1, A-III/1, A-IV/2 ja A-II/4 osastossa määritelty riittävä kielitaito, joka antaa heille mahdollisuuden suorittaa tehtävänsä vastaanottavan jäsenvaltion lipun alla kulkevassa aluksessa.”

5 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2007. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 7 päivänä syyskuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J.BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  EUVL C 157, 28.6.2005, s. 53.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. helmikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston päätös, vahvistettu 27. kesäkuuta 2005.

(3)  EYVL L 136, 18.5.2001, s. 17, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/23/EY (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 14).

(4)  Neuvoston direktiivi 89/48/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä (EYVL L 19, 24.1.1989, s. 16), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/19/EY (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 92/51/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä (EYVL L 209, 24.7.1992, s. 25), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2004/108/EY (EUVL L 32, 5.2.2004, s. 15).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 724/2004 (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 1).

(7)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 724/2004 (EUVL L 129, 29.4.2004, s. 1).”


Top