Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D1554

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1554/2005/EY, tehty 7 päivänä syyskuuta 2005, naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/51/EY ja yhteisön toimintaohjelman perustamisesta miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi tehdyn päätöksen N:o 848/2004/EY muuttamisesta

OJ L 255, 30.9.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1554/oj

30.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/9


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1554/2005/EY,

tehty 7 päivänä syyskuuta 2005,

naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/51/EY ja yhteisön toimintaohjelman perustamisesta miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi tehdyn päätöksen N:o 848/2004/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2001/51/EY (2) perustettiin naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskeva toimintaohjelma, jonka avulla parannetaan naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvien näkökohtien ymmärtämistä, edistetään ja levitetään naisten ja miesten tasa-arvon perusteena olevia arvoja ja käytäntöjä sekä kehitetään toimijoiden valmiuksia edistää tehokkaasti naisten ja miesten tasa-arvoa.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 848/2004/EY (3) perustettiin yhteisön toimintaohjelma miesten ja naisten tasa-arvon alalla toimivien eurooppalaisten järjestöjen toiminnan edistämiseksi, jonka avulla tuetaan sellaisten järjestöjen toimintaa, jotka pysyvän työohjelmansa mukaisesti tai joissakin yksittäisissä toimissaan pyrkivät edistämään yleistä eurooppalaista etua miesten ja naisten tasa-arvon alalla tai pyrkivät tavoitteeseen, joka kuuluu Euroopan unionin tasa-arvopolitiikan piiriin.

(3)

Molemmat ohjelmat päättyvät 31 päivänä joulukuuta 2005. On olennaisen tärkeää varmistaa, että naisten ja miesten tasa-arvoa edistävä yhteisön politiikka jatkuu perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(4)

On tarpeen jatkaa ohjelmia yhden vuoden siirtymäajaksi, kunnes on perustettu uusi monivuotinen puiteohjelma työllisyys- ja sosiaalialan toimien rahoittamisesta kaudella 2007—2013 siihen sisältyvine naisten ja miesten tasa-arvo-osioineen.

(5)

Päätös 2001/51/EY pohjautui perustamissopimuksen 13 artiklaan. Nizzan sopimuksella tehtyjen muutosten seurauksena 13 artiklan 2 kohta muodostaa kuitenkin erityisen oikeusperustan niiden yhteisön kannustintoimenpiteiden hyväksymiselle, joiden avulla torjutaan syrjintää. Sen vuoksi on asianmukaista perustaa päätöksen 2001/51/EY muuttaminen 13 artiklan 2 kohtaan,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2001/51/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklassa päivämäärä ”31 päivän joulukuuta 2005” päivämäärällä ”31 päivän joulukuuta 2006”.

2)

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   ”Ohjeellinen määräraha tämän ohjelman toteuttamiselle kaudella 2001—2006 on 61,5 miljoonaa euroa.”

2 artikla

Muutetaan päätös N:o 848/2004/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2005” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2006”.

2)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.   ”Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi vuosina 2004—2006 ovat 3,3 miljoonaa euroa.”

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 7. päivänä syyskuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. toukokuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 12. heinäkuuta 2005.

(2)  EYVL L 17, 19.1.2001, s. 22.

(3)  EUVL L 157, 30.4.2004, s. 18, päätös sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 195, 2.6.2004, s. 7.


Top