Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1148

Komission asetus (EY) N:o 1148/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta penetamaatin osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 185, 16.7.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 407–409 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 90 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 90 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1148/oj

16.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 185/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1148/2005,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta penetamaatin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoileman Euroopan lääkeviraston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Penetamaatti on lisätty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I nautaeläinten ja sian lihaksen, rasvan, maksan ja munuaisten osalta sekä nautaeläinten maidon osalta. Merkintä olisi laajennettava kattamaan kaikki elintarvikkeita tuottavat nisäkäseläimet.

(3)

On tarpeen muuttaa asetus (ETY) N:o 2377/90 vastaavasti.

(4)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen soveltamista, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (2) mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä syyskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 869/2005 (EUVL L 145, 9.6.2005, s. 19).

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

Lisätään seuraava(t) aine(et) liitteeseen I (Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämien enimmäismäärät on määrätty).

1.   Anti-infektiiviset aineet

1.2   Antibiootit

1.2.1   Penisilliinit

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlaji

Jäämien enimmäismäärä

Kohdekudos

Penetamaatti

Bentsyylipenisilliini

Kaikki elintarvikkeita tuottavat nisäkäseläimet

50 μg/kg

Lihas

50 μg/kg

Rasva

50 μg/kg

Maksa

50 μg/kg

Munuaiset

4 μg/kg

Maito”


Top