Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0179

ETA:n sekakomitean päätös N:o 179/2004, tehty 9 päivänä joulukuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

OJ L 133, 26.5.2005, p. 37–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 270 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 270 - 274
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 306 - 310

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/179/oj

26.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/37


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 179/2004,

tehty 9 päivänä joulukuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XIII muutettiin 3 päivänä joulukuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 171/2004 (1).

(2)

Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (2) päätavoitteena on luoda ja säilyttää korkea ja yhdenmukainen siviililentoturvallisuuden taso yhteisössä.

(3)

Euroopan lentoturvallisuusviraston toimet voivat vaikuttaa siviililentoturvallisuuden tasoon Euroopan talousalueella.

(4)

Asetus (EY) N:o 1592/2002 olisi tämän vuoksi otettava osaksi sopimusta, jotta EFTA-valtiot voisivat osallistua täysipainoisesti Euroopan lentoturvallisuusviraston toimintaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 Artikla

Muutetaan sopimuksen liite XIII tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 Artikla

Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 Artikla

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 Artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 21.

(2)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.


LIITE

ETA:n sekakomitean päätökseen N:o 179/2004

Lisätään sopimuksen liitteessä XIII olevan 66m kohdan (komission asetus (EY) N:o 1138/2004) jälkeen seuraava:

”66n.

32002R1592: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).

Asetuksen säännöksiä muutetaan tässä sopimuksessa seuraavasti:

a)

Jollei jäljempänä toisin määrätä, käsitettä ’jäsenvaltio(t)’, joka esiintyy asetuksessa, sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien valtioiden lisäksi myös EFTA-valtioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen pöytäkirjan 1 määräysten soveltamista. Sovelletaan pöytäkirjassa 1 olevaa 11 kohtaa.

b)

EFTA-valtioiden osalta virasto avustaa tarvittaessa ja tapauskohtaisesti EFTA: n valvontaviranomaista tai pysyvää komiteaa niiden tehtävissä.

c)

Tämän asetuksen ei mitenkään katsota siirtävän Euroopan lentoturvallisuusvirastolle valtaa toimia kansainvälisten sopimusten perusteella EFTA-valtioiden puolesta muussa tarkoituksessa kuin niiden avustamiseksi tällaisiin sopimuksiin perustuvien velvoitteiden täyttämisessä.

d)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään ilmaisu ’tai EFTA-valtion’ ilmaisun ’yhteisön’ jälkeen.

ii)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

’Jos yhteisö neuvottelee kolmannen maan kanssa sellaisen sopimuksen tekemisestä, jonka mukaan jäsenvaltio tai virasto voi antaa todistuksia kyseisen kolmannen maan ilmailuviranomaisten myöntämien todistusten perusteella, se pyrkii saamaan EFTA-valtioille tarjouksen vastaavanlaisesta sopimuksesta kyseisen kolmannen maan kanssa. EFTA-valtiot puolestaan pyrkivät tekemään kolmansien maiden kanssa yhteisön tekemiä sopimuksia vastaavat sopimukset.’

e)

Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

’5.

Tätä asetusta sovellettaessa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 sovelletaan myös kaikkiin EFTA-valtioita koskeviin viraston asiakirjoihin.’

f)

Lisätään 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaan seuraava:

’Virasto avustaa myös EFTA:n valvontaviranomaista ja antaa sille saman tuen, kun toimenpiteet ja tehtävät kuuluvat sopimuksen mukaan valvontaviranomaisen toimivaltaan.’

g)

Korvataan 12 artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

’hoitaa toimivaltaansa kuuluvilla aloilla tehtäviä, jotka sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten ja erityisesti Chicagon yleissopimuksen nojalla kuuluvat sopimuspuolille. EFTA-valtioiden kansalliset ilmailuviranomaiset hoitavat näitä tehtäviä ainoastaan tässä asetuksessa säädetyn mukaisesti.’

h)

Korvataan 15 artiklan ensimmäinen virke seuraavasti:

’Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden, osien ja laitteiden osalta virasto hoitaa tarvittaessa ja kuten Chicagon yleissopimuksessa tai sen liitteissä on määritelty suunnittelu-, valmistus- ja rekisteröintivaltion tehtävät, jotka liittyvät suunnittelun hyväksyntään. EFTA-valtioiden kansalliset ilmailuviranomaiset hoitavat näitä tehtäviä ainoastaan tässä artiklassa kuvatun mukaisesti.’

i)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

Lisätään 1 kohtaan seuraava:

’Virasto raportoi EFTA:n valvontaviranomaiselle EFTA-valtioissa tehtävistä standardointitarkastuksista.’.

Lisätään 3 kohtaan seuraava:

’EFTA:n valvontaviranomainen kuulee virastoa EFTA-valtioiden osalta.’

j)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

’4.

Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, EFTA-valtioiden kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, voidaan ottaa palvelukseen viraston pääjohtajan tekemällä sopimuksella.’

k)

Lisätään 21 artiklaan seuraava:

’EFTA-valtiot soveltavat virastoon ja sen henkilökuntaan pöytäkirjaa Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista sekä sen nojalla annettuja sovellettavia sääntöjä.’

l)

Lisätään 23 artiklan 1 kohtaan ilmaisun ’yhteisön virallisilla kielillä’ jälkeen seuraavasti:

’, islanniksi ja norjaksi.’

m)

Lisätään 24 artiklan 2 kohdan c alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

’(ca)

Edellä b alakohdan mukainen yleiskertomus ja c alakohdan mukainen viraston toimintaohjelma toimitetaan EFTA: n valvontaviranomaiselle.’

n)

Lisätään 25 artiklaan kohta seuraavasti:

’3.

EFTA-valtiot osallistuvat hallintoneuvoston työskentelyyn täysimääräisesti, ja niillä on äänioikeutta lukuun ottamatta hallintoneuvostossa samat oikeudet ja velvoitteet kuin EU:n jäsenvaltioilla.’

o)

Lisätään 32 artiklaan kohta seuraavasti:

’6.

EFTA-valtioiden kansalaiset voivat toimia valituslautakuntien jäseninä, myös puheenjohtajina. Laatiessaan 3 kohdassa tarkoitettua ehdokasluetteloa komissio ottaa huomioon myös soveltuvat EFTA-valtioiden kansalaiset.’

p)

Lisätään 45 artiklan 1 kohdan loppuun seuraava:

’Virasto avustaa EFTA:n valvontaviranomaista EFTA-valtioiden osalta edellä mainittujen tehtävien hoitamisessa.’

q)

Lisätään 48 artiklaan kohta seuraavasti:

’8.

EFTA-valtiot osallistuvat 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuun yhteisön rahoitusosuuteen. Tätä tarkoitusta varten 82 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja sopimuksen pöytäkirjassa 32 vahvistettuja menettelyjä sovelletaan soveltuvin osin.’

r)

Lisätään 54 artiklaan kaksi kohtaa seuraavasti:

’6.

EFTA-valtiot osallistuvat 1 kohdan perusteella perustetun komitean työskentelyyn täysimääräisesti, ja niillä on äänioikeutta lukuun ottamatta hallintoneuvostossa samat oikeudet ja velvoitteet kuin EY:n jäsenvaltioilla.

7.

Jos komissio ja komitea eivät ole päässeet sopimukseen ja neuvosto voi tehdä asiassa päätöksen, EFTA-valtiot voivat ottaa asian esille ETA:n sekakomiteassa sopimuksen 5 artiklan mukaisesti.’”


Top