Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0569

Komission asetus (EY) N:o 569/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjottujen viljojen varastoinnin rahoittamista koskevasta siirtymätoimenpiteestä markkinointivuonna 2004/2005

OJ L 97, 15.4.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/569/oj

15.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 97/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 569/2005,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005,

interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjottujen viljojen varastoinnin rahoittamista koskevasta siirtymätoimenpiteestä markkinointivuonna 2004/2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden jäsenvaltioiden pyynnöstä komission asetuksella (EY) N:o 495/2005 (2) jatketaan markkinointivuoden 2004/2005 osalta kolmella kuukaudella mutta enintään 31 päivään heinäkuuta 2005 asti määräaikaa, jonka kuluessa Euroopan yhteisöön 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa interventioon tarjotut viljat on toimitettava interventioon.

(2)

Tämä toimenpide voi aiheuttaa ylimääräisiä varastointikustannuksia viljoista, jotka toimitetaan uuden määräajan kuluessa mutta sen määräpäivän jälkeen, joka vahvistetaan alun perin interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi 19 päivänä huhtikuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 824/2000 (3) 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa.

(3)

Interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä 2 päivänä elokuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 (4) 6 artiklan mukaisesti EMOTR:n tukiosasto huolehtii menoista, jotka aiheutuvat varastointiin liittyvistä materiaalisista toimista. Jäsenvaltioille edellä mainittujen ylimääräisten varastointikustannusten mahdollisesta korvaamisesta aiheutuvat menot olisi rinnastettava varastointikuluista aiheutuviin menoihin, joista interventioelimet tavallisesti vastaavat, sekä säädettävä EMOTR:n tukiosaston kiinteämääräisestä rahoituksesta ottaen huomioon interventiohintaan lisätty kuukausikorotus, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 4 artiklan 3 kohdassa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EMOTR-komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kun interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjotut viljat on tosiasiallisesti otettu interventioelimen haltuun asetuksen (EY) N:o 824/2000 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetyn toimitusajan päätyttyä, jäsenvaltioiden varastointikustannuksiin liittyvät menot, jotka ovat aiheutuneet kyseisen toimitusajan päättymisen ja asetuksessa (EY) N:o 495/2005 säädettynä määräaikana toteutettavan, toimitussuunnitelmassa nimettyyn varastoon toimittamisen välisenä aikana, rinnastetaan asetuksen (ETY) N:o 1883/78 6 artiklassa tarkoitettuihin menoihin.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1883/78 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kiinteä määrä lasketaan markkinointivuoden 2004/2005 aikana interventioon ostettujen viljojen varastoinnin osalta yhteisön jäsenvaltioille korvaaman, 8 päivänä lokakuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä (5) vahvistetun kiinteän määrän perusteella, joka on 1,26 euroa/tonni/kuukausi, josta vähennetään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 4 artiklan 3 kohdassa säädetyn kuukausikorotuksen määrä eli 0,46 euroa/tonni/kuukausi, joka lisätään interventiohintaan kultakin kuukaudelta, joka ylittää asetuksen (EY) N:o 824/2000 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetyn määräajan.

Nämä menot otetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3492/90 (6) 1 artiklassa tarkoitetussa tilinpäätöksessä huomioon menoina, jotka aiheutuvat interventioelinten suorittamaan tuotteen ostamiseen liittyvistä materiaalisista toimista.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuonna 2004/2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUVL L 82, 31.3.2005, s. 5.

(3)  EUVL L 100, 20.3.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).

(4)  EYVL L 216, 5.8.1978, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1259/96 (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 10).

(5)  C (2004) 3706. Päätöstä ei ole julkaistu.

(6)  EYVL L 337, 4.12.1990, s. 3.


Top