Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_359_R_0032_01

2004/828/: 2004/828/EY:
Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä marraskuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta
Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välinen Sopimus säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä
Yhteisymmärryspöytäkirja

OJ L 359, 4.12.2004, p. 32–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 359/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä marraskuuta 2004,

säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä ja sen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta

(2004/828/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 94 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 16 päivänä lokakuuta 2001 komission neuvottelemaan Andorran ruhtinaskunnan kanssa sopimuksen, jolla voidaan varmistaa, että Andorran ruhtinaskunta ottaa käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin millä Euroopan yhteisössä varmistetaan säästöistä korkoina saatujen tulojen tosiasiallinen verotus.

(2)

Neuvottelujen tuloksena syntynyt sopimusteksti on neuvoston vahvistamien neuvotteluohjeiden mukainen. Tekstiin on liitetty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andorran ruhtinaskunnan yhteisymmärryspöytäkirja.

(3)

Edellyttäen, että myöhemmin tehdään päätös sopimuksen lopullisesta tekemisestä, on suotavaa allekirjoittaa molemmat 1 päivänä heinäkuuta 2004 parafoidut asiakirjat ja saada neuvostolta vahvistus yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksynnästä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Edellyttäen, että myöhemmin tehdään päätös säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY (1) säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan sopimuksen lopullisesta tekemisestä Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä, neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus ja siihen liittyvä yhteisymmärryspöytäkirja sekä Euroopan yhteisön kirjeet, jotka on vaihdettava sopimuksen 19 artiklan 2 kohdan ja yhteisymmärryspöytäkirjan viimeisen alakohdan mukaisesti Euroopan yhteisön suostumuksen ilmaisemiseksi.

Neuvosto hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan yhteisymmärryspöytäkirjan tekstin.

Sopimuksen ja yhteisymmärryspöytäkirjan tekstit ovat tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 2 päivänä marraskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38.


Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välinen

SOPIMUS

säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

ANDORRAN RUHTINASKUNTA

jäljempänä ’sopimuspuoli’ tai ’sopimuspuolet’, jotka

säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY, jäljempänä ’direktiivi’, säädettyjä toimenpiteitä vastaaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi sellaisen yhteistyön puitteissa, jossa otetaan huomioon kummankin sopimuspuolen oikeutettu etu, ja olosuhteissa, joissa muut kolmannet maat, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa kuin Andorran ruhtinaskunta, soveltavat myös direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla

Kohde

1.   Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välisen yhteistyön puitteissa säästöjen tuottamista korkotuloista, jotka Andorran ruhtinaskunnan alueelle sijoittautunut maksuasiamies maksaa tosiasialliselle edunsaajalle, joka on luonnollinen henkilö ja jonka on todettu asuvan jossakin Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa 3 artiklassa selvitetyn menettelyn mukaisesti, pidätetään lähdevero ottaen kuitenkin huomioon 7 artiklan määräykset.

Mainittu lähdevero on pidätettävä lukuun ottamatta 9 artiklassa mainittujen sääntöjen mukaisia vapaaehtoisia poikkeusmenettelyjä. Sopimuksen 7 ja 9 artiklaa soveltaen pidätettyä lähdeveron määrää vastaava tulo jaetaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Andorran ruhtinaskunnan kesken 8 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Jotta tämä sopimus vastaisi direktiivin säännöksiä, toimenpiteitä täydennetään ottamalla käyttöön pyynnöstä suoritettavaa tietojenvaihtoa koskevat säännöt, jotka täsmennetään 12 artiklassa, ja neuvottelua ja uudelleentarkastelua koskevat säännöt, jotka selvitetään 13 artiklassa.

2.   Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän sopimuksen soveltamisen varmistamiseksi. Andorran ruhtinaskunnan on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että sen alueelle sijoittautuneet maksuasiamiehet suorittavat tämän sopimuksen täytäntöön panemisen edellyttämät tehtävät, sekä annettava menettelyjä ja rangaistusseuraamuksia koskevat säännökset riippumatta koron perustana olevan velkasitoumuksen antajan sijoittautumispaikasta.

2 artikla

Tosiasiallisen edunsaajan määritelmä

1.   Tässä sopimuksessa ’tosiasiallisella edunsaajalla’ tarkoitetaan jokaista luonnollista henkilöä, jolle tai jonka hyväksi maksetaan korkoja paitsi jos henkilö voi osoittaa, ettei korkoa ole maksettu hänelle tai hänen omaksi hyväkseen eli että hän:

a)

toimii 4 artiklassa tarkoitettuna maksuasiamiehenä; tai

b)

toimii oikeushenkilön, elinkeinoverotuksen yleisten säännösten mukaisesti tuloveronalaisen yhteisön tai Euroopan yhteisön jäsenvaltioon tai Andorran ruhtinaskuntaan sijoittautuneen yhteissijoitusyrityksen lukuun; tai

c)

toimii toisen luonnollisen henkilön eli tosiasiallisen edunsaajan lukuun ja ilmoittaa tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyyden maksuasiamiehelle 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Jos maksuasiamiehellä on hallussaan tietoja, joiden perusteella on syytä olettaa, että luonnollinen henkilö, jolle tai jonka hyväksi korkoja maksetaan, ei voi olla tosiasiallinen edunsaaja, sen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyyden selvittämiseksi 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Mikäli maksuasiamies ei pysty määrittämään tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyyttä, sen on pidettävä kyseistä luonnollista henkilöä tosiasiallisena edunsaajana.

3 artikla

Tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyys ja asuinpaikka

1.   Maksuasiamiehen on määritettävä tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyys, johon sisältyy tämän sukunimi, etunimi ja osoite, niiden tietojen perusteella, jotka sillä on hallussaan Andorran ruhtinaskunnassa voimassa olevien rahanpesun torjuntaa koskevien säännösten nojalla.

2.   Maksuasiamiehen on määritettävä tosiasiallisen edunsaajan asuinpaikka noudattaen vähimmäisvaatimuksia, jotka vaihtelevat sen mukaan milloin maksuasiamiehen ja korkojen saajan välinen sopimussuhde on syntynyt. Asuinpaikan katsotaan olevan siinä maassa, jossa tosiasiallisella edunsaajalla on vakituinen osoitteensa, tämän rajoittamatta seuraavaa:

a)

ennen tammikuun 1 päivää 2004 syntyneissä sopimussuhteissa maksuasiamiehen on määritettävä tosiasiallisen edunsaajan asuinpaikka Andorran ruhtinaskunnassa voimassaolevien rahanpesun torjuntaa koskevien säännösten mukaisesti;

b)

tammikuun 1 päivänä 2004 tai sen jälkeen syntyneissä sopimussuhteissa tai toteutuneissa liiketoimissa, jos sopimussuhdetta ei ole, maksuasiamiehen on määritettävä tosiasiallisen edunsaajan asuinpaikka tämän esittämässä virallisessa henkilöllisyysasiakirjassa mainitun osoitteen perusteella tai tarvittaessa tosiasiallisen edunsaajan esittämän muun todistusvoimaisen asiakirjan perusteella seuraavan menettelyn mukaisesti: Jos jäsenvaltion myöntämän virallisen henkilöllisyysasiakirjan esittävä luonnollinen henkilö ilmoittaa asuvansa kolmannessa maassa, hänen asuinpaikkansa määritetään sen kolmannen maan, jonka luonnollinen henkilö ilmoittaa asuinpaikakseen, toimivaltaisen viranomaisen antamalla asuinpaikkatodistuksella tai oleskeluoikeuden todentavalla asiakirjalla. Jos asuinpaikkatodistusta tai oleskeluoikeuden todentavaa asiakirjaa ei esitetä, asuinpaikan katsotaan sijaitsevan siinä Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt virallisen henkilöllisyysasiakirjan.

4 artikla

Maksuasiamiehen määritelmä

Tässä sopimuksessa ’maksuasiamiehellä’ tarkoitetaan kaikkia Andorran ruhtinaskuntaan sijoittautuneita taloudellisia toimijoita, jotka maksavat korkoa tosiasialliselle edunsaajalle tai huolehtivat korkojen maksamisesta tämän välittömäksi hyväksi, olipa toimija koron perustana olevan velkasitoumuksen antaja tai toimija, jonka tehtäväksi tämä velallinen tai tosiasiallinen edunsaaja on antanut koron maksun tai sen maksamisesta huolehtimisen.

5 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen määritelmä

1.   Tässä sopimuksessa sopimuspuolien ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan liitteessä I lueteltuja viranomaisia.

2.   Kolmansien maiden osalta toimivaltainen viranomainen on kahden- tai monenvälisten verosopimusten nojalla toimivaltainen viranomainen tai, tällaisten puuttuessa, jokainen muu viranomainen, joka on toimivaltainen antamaan todistuksen verotuksellisesta asuinpaikasta.

6 artikla

Koronmaksun määritelmä

1.   Tässä sopimuksessa ’koronmaksulla’ tarkoitetaan:

a)

kaikenlaisiin velkasitoumuksiin liittyviä maksettuja tai tilille kirjattuja korkoja, riippumatta siitä, onko niiden vakuutena kiinnitys ja liittyykö niihin oikeus osuuteen velallisen voitosta, ja erityisesti valtion liikkeeseen laskemien arvopapereiden ja joukkovelkakirjojen tuottoa mukaan luettuina niihin liittyvät emissiovoitot ja palkkiot; maksun viivästymisestä maksettavia sakkomaksuja ei pidetä korkoina;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen velkasitoumusten myynnin, takaisinoston tai lunastuksen yhteydessä kertyneitä tai pääomitettuja korkoja;

c)

koronmaksuista kertyviä tuloja, joita jakavat joko suoraan tai direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön välityksellä:

i)

yhteissijoitusyritykset, joiden kotipaikka on jossakin Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa tai Andorran ruhtinaskunnassa,

ii)

direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa mainitun vaihtoehdon piirissä olevat yhteisöt, sekä

iii)

17 artiklassa tarkoitetun alueen ulkopuolelle sijoittautuneet yhteissijoitusyritykset;

d)

seuraavassa mainittujen yritysten tai yhteisöjen osakkeiden tai osuuksien myynnin, takaisinoston tai lunastuksen yhteydessä realisoituneita tuloja, jos kyseiset yritykset tai yhteisöt sijoittavat suoraan tai muiden seuraavassa mainittujen yhteissijoitusyritysten tai yhteisöjen välityksellä yli 40 prosenttia varoistaan a alakohdassa tarkoitettuihin velkasitoumuksiin:

i)

yhteissijoitusyritykset, joiden kotipaikka on jossakin Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa tai Andorran ruhtinaskunnassa,

ii)

direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa mainitun vaihtoehdon piirissä olevat yhteisöt, sekä

iii)

17 artiklassa tarkoitetun alueen ulkopuolelle sijoittautuneet yhteissijoitusyritykset.

Andorran ruhtinaskunta voi kuitenkin ottaa d alakohdassa mainitut tulot koronmaksun määritelmään ainoastaan siinä määrin kuin kyseiset tulot vastaavat tuloja, jotka on joko suoraan tai välillisesti saatu a ja b alakohdan mukaisesta koronmaksusta.

2.   Kun maksuasiamiehellä ei 1 kohdan c ja d alakohdan osalta ole tietoa siitä, mikä osa tuloista kertyy koronmaksuista, tulot katsotaan kokonaisuudessaan koroiksi.

3.   Kun maksuasiamiehellä ei 1 kohdan d alakohdan osalta ole tietoa, kuinka suuri prosenttiosuus varoista on sijoitettu velkasitoumuksiin tai kyseisessä alakohdassa määriteltyihin osakkeisiin tai osuuksiin, prosenttiosuuden katsotaan olevan yli 40 prosenttia. Kun maksuasiamies ei pysty määrittämään tosiasiallisen edunsaajan saaman tulon määrää, tulon katsotaan vastaavan osakkeiden tai osuuksien myynnistä, takaisinostosta tai lunastuksesta kertynyttä tuottoa.

4.   Edellä 1 kohdan b ja d alakohdan osalta Andorran ruhtinaskunnalla on mahdollisuus vaatia sen alueelle sijoittautuneita maksuasiamiehiä vuotuistamaan korot tietylle ajanjaksolle, joka ei saa olla pitempi kuin yksi vuosi, ja kohdella tällaisia vuotuistettuja korkoja direktiivissä tarkoitettuna koronmaksuna, vaikka kyseisenä ajanjaksona ei olisikaan toteutettu myynti-, takaisinosto- tai lunastustapahtumia.

5.   Varoistaan enintään 15 prosenttia 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin velkasitoumuksiin sijoittaneilta yrityksiltä tai yhteisöiltä saatuja tuloja ei katsota 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisiksi korkotuloiksi.

6.   Edellä 1 kohdan d alakohdassa ja 3 kohdassa mainittu prosenttiosuus on 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen 25 prosenttia.

7.   Edellä 1 kohdan d alakohdassa ja 5 kohdassa mainitut prosenttirajat määritetään asianomaisen yrityksen tai yhteisön säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä vahvistetun sijoitusohjelman perusteella tai kyseisten sääntöjen puuttuessa asianomaisen yrityksen tai yhteisön varojen todellisen koostumuksen perusteella.

7 artikla

Lähdevero

1.   Kun korkojen tosiasiallinen edunsaaja asuu jossakin Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa, Andorran ruhtinaskunta pidättää kolmen ensimmäisen vuoden aikana tämän sopimuksen soveltamispäivästä 15 prosentin lähdeveron, kolmena seuraavana vuonna 20 prosentin lähdeveron ja tämän jälkeen 35 prosentin lähdeveron.

2.   Maksuasiamiehen on kannettava lähdeveroa seuraavia menettelyjä noudattaen:

a)

mikäli koronmaksu on tapahtunut 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti: maksetun tai tilille kirjatun koron määrästä;

b)

mikäli koron maksu on tapahtunut 6 artiklan 1 kohdan b tai d alakohdan mukaisesti: joko mainituissa alakohdissa tarkoitettujen korkojen tai tulojen määrästä tai perimällä tulojen saajan maksettava vaikutuksiltaan vastaava vero myynnin, takaisinoston tai lunastuksen koko tuotosta;

c)

mikäli koron maksu on tapahtunut 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti: kyseisessä kohdassa tarkoitettujen tulojen määrästä;

d)

kun Andorran ruhtinaskunta käyttää 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta: vuotuistetun koron määrästä.

3.   Edellä 2 kohdan a ja b alakohdan tapauksessa lähdeveroa peritään määräsuhteessa siihen aikaan, minkä velkasitoumus on ollut tosiasiallisen edunsaajan hallussa. Jos maksuasiamies ei pysty hallussaan olevien tietojen perusteella määrittelemään hallussapitoaikaa, maksuasiamiehen on katsottava tosiasiallisen edunsaajan olleen velkasitoumuksen haltija koko sen voimassaolon ajan, ellei tämä esitä näyttöä hankinta-ajankohdasta.

4.   Maksetuista koroista tässä sopimuksessa tarkoitetun lähdeveron lisäksi pidätetyt lähdeverot ja muut verot on vähennettävä 1–3 kohdan mukaisesti kyseisen koronmaksun perusteella lasketusta lähdeverosta.

5.   Andorran ruhtinaskuntaan sijoittautuneen maksuasiamiehen perimä lähdevero ei estä sitä Euroopan yhteisön jäsenvaltiota, jossa tosiasiallisen edunsaajan verotuksellinen asuinpaikka on, verottamasta tuloa kansallisen lainsäädäntönsä nojalla, jollei 10 artiklan määräysten noudattamisesta muuta johdu.

Jos verovelvollinen antaa Andorran ruhtinaskuntaan sijoittautuneen maksuasiamiehen maksamista korkotuloista veroilmoituksen sen Euroopan yhteisön jäsenvaltion veroviranomaisille, jossa hän asuu, näihin korkotuloihin sovelletaan samoja veroprosentteja kuin kyseisestä jäsenvaltiosta saatuihin korkotuloihin.

8 artikla

Verotulojen jako

1.   Andorran ruhtinaskunta pitää 7 artiklassa mainituista lähdeverotuloista 25 prosenttia itsellään ja siirtää niistä 75 prosenttia sille Euroopan yhteisön jäsenvaltiolle, jossa tosiasiallisella edunsaajalla on asuinpaikka.

2.   Siirrot suoritetaan kunkin vuoden osalta kullekin jäsenvaltiolle yhtenä eränä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana lähdeverot on pidätetty.

Andorran ruhtinaskunnan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet verotulojen jakojärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

9 artikla

Tietojen ilmoittaminen vapaaehtoisesti

1.   Andorran ruhtinaskunnan on noudatettava menettelyä, joka antaa tosiasialliselle edunsaajalle mahdollisuuden välttää 7 artiklassa mainittu lähdevero esittämällä maksuasiamiehelle asuinpaikan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen edunsaajan nimelle tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti laatima todistus.

2.   Tosiasiallisen edunsaajan pyynnöstä hänen asuinpaikkansa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa todistuksen, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

a)

tosiasiallisen edunsaajan sukunimi, etunimi, osoite ja verotunnistenumero tai sellaisen puuttuessa syntymäaika ja -paikka;

b)

maksuasiamiehen nimi ja osoite;

c)

tosiasiallisen edunsaajan tilinumero tai sellaisen puuttuessa velkasitoumuksen tunnistetiedot.

Todistus on voimassa enintään kolme vuotta. Todistus on annettava jokaiselle sitä pyytävälle tosiasialliselle edunsaajalle kahden kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

10 artikla

Kaksinkertaisen verotuksen estäminen

1.   Sen Euroopan yhteisön jäsenvaltion, jossa tosiasiallisen edunsaajan verotuksellinen asuinpaikka on, on huolehdittava 7 artiklassa tarkoitetun lähdeveron perimisestä mahdollisesti aiheutuvan kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tämän artiklan 2 ja 3 kohdan määräysten mukaisesti.

2.   Jos tosiasiallisen edunsaajan saamista koroista on kannettu 7 artiklassa tarkoitettu lähdevero Andorran ruhtinaskunnassa, edunsaajalle myönnetään maksetun lähdeveron suuruinen veronhyvitys siinä Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa, jossa hänen verotuksellinen asuinpaikkansa on sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Silloin kun perityn lähdeveron määrä on suurempi kuin verotuksellisen asuinpaikan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti maksettavan veron määrä, tämä jäsenvaltio palauttaa erotuksen tosiasialliselle edunsaajalle.

3.   Jos tosiasialliselle edunsaajalle maksetuista koroista on 7 artiklassa tarkoitetun lähdeveron lisäksi peritty muuntyyppisiä lähdeveroja ja se Euroopan yhteisön jäsenvaltio, jossa edunsaajan verotuksellinen asuinpaikka on, myöntää tällaisista lähdeveroista veronhyvitystä kansallisen lainsäädäntönsä tai kaksinkertaista verotusta koskevien verosopimusten perusteella, tällainen muu lähdevero on hyvitettävä ennen 2 kohdan määräysten mukaan noudatettavan menettelyn aloittamista.

4.   Se Euroopan yhteisön jäsenvaltio, jossa tosiasiallisen edunsaajan verotuksellinen asuinpaikka on, voi käyttää 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun veronhyvitysjärjestelmän asemesta 7 artiklassa tarkoitetun lähdeveron palauttamismenettelyä.

11 artikla

Siirtokelpoiset velkakirjalainat

1.   Tämän sopimuksen voimaantulopäivästä ja niin kauan kuin Andorran ruhtinaskunta pidättää 7 artiklassa tarkoitetun lähdeveron ja yksikin jäsenvaltio soveltaa samanlaisia määräyksiä ja enintään 31 päivään joulukuuta 2010 saakka kotimaisia ja kansainvälisiä obligaatioita ja muita siirtokelpoisia velkakirjalainoja, jotka on ensimmäistä kertaa laskettu liikkeeseen ennen 1 päivää maaliskuuta 2001 tai joiden alkuperäisen tarjousesitteen neuvoston direktiivissä 80/390/ETY tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset tai Andorran toimivaltaiset viranomaiset tai kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ennen kyseistä päivämäärää, ei katsota 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuiksi velkasitoumuksiksi edellyttäen, että kyseisten siirtokelpoisten velkakirjalainojen uusia liikkeellelaskuja ei toteuteta 1 päivänä maaliskuuta 2002 tai sen jälkeen.

2.   Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan siirtokelpoisiin velkakirjalainoihin kuitenkin myös 31 päivän joulukuuta 2010 jälkeen niin kauan kuin yksikin Euroopan yhteisön jäsenvaltio soveltaa samanlaisia määräyksiä, jos:

niissä on gross-up- ja etuaikaista lunastusta koskevat lausekkeet, ja

4 artiklassa määritelty maksuasiamies on sijoittautunut Andorran ruhtinaskunnan alueelle, ja

kyseinen maksuasiamies maksaa koron suoraan Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa asuvalle tosiasialliselle edunsaajalle tai hänen hyväkseen.

Jos ja kun kaikki jäsenvaltiot lakkaavat soveltamasta samanlaisia määräyksiä, tämän artiklan määräyksiä sovelletaan siirrettäviin velkakirjalainoihin enää vain, jos:

niissä on gross-up- ja etuaikaista lunastusta koskevat lausekkeet, ja

liikkeeseen laskijan maksuasiamies on sijoittautunut Andorran ruhtinaskunnan alueelle, ja

kyseinen maksuasiamies maksaa koron suoraan Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa asuvalle tosiasialliselle edunsaajalle tai hänen hyväkseen.

Jos edellä mainittuja valtion tai julkisena viranomaisena toimivan tai kansainvälisessä sopimuksessa tunnustetun yhteisön liikkeeseen laskemia siirtokelpoisia velkakirjalainoja lasketaan uudelleen liikkeeseen 1 päivänä maaliskuuta 2002 tai sen jälkeen, koko liikkeeseenlasku, sekä alkuperäinen että mahdollinen myöhempi, katsotaan 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi velkasitoumuksen liikkeeseenlaskuksi.

Jos muu kuin edellisessä alakohdassa tarkoitettu liikkeeseenlaskija laskee uudelleen liikkeeseen edellä mainittuja siirtokelpoisia velkakirjalainoja 1 päivänä maaliskuuta 2002 tai sen jälkeen, tällainen uusi liikkeeseenlasku katsotaan 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi velkasitoumuksen liikkeeseenlaskuksi.

3.   Tämän artiklan määräykset eivät estä Euroopan yhteisön jäsenvaltioita tai Andorran ruhtinaskuntaa verottamasta 1 kohdassa tarkoitetuista siirtokelpoisista velkakirjalainoista saatavia tuloja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

12 artikla

Tietojenvaihto pyydettäessä

1.   Andorran ruhtinaskunnan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat keskenään tietoja tässä sopimuksessa tarkoitettuihin tuloihin kohdistuvasta toiminnasta, joka muodostaa veropetoksen tai sitä vastaavan lainvastaisen toiminnan tietopyynnön vastaanottaneen valtion lakien mukaan. ’Vastaavalla lainvastaisella toiminnalla’ tarkoitetaan vain rikkomuksia, jotka ovat yhtä vakavia kuin pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä veropetoksen muodostava toiminta.

Niin kauan kuin Andorran ruhtinaskunta ei ole sisällyttänyt kansalliseen lainsäädäntöönsä veropetoksen käsitettä, se sitoutuu pyynnön vastaanottavana jäsenvaltiona rinnastamaan ensimmäisessä alakohdassa mainitussa tarkoituksessa veropetokseen toiminnan, jossa erehdyttämistä hyväksikäyttäen aiheutetaan vahinkoa pyynnön esittäneen valtion kansallisen verottajan eduille ja joka Andorran ruhtinaskunnan lakien nojalla muodostaa petosrikoksen.

Vastaukseksi asianmukaisesti perusteltuun pyyntöön sen vastaanottanut valtio toimittaa tiedot edellä tässä artiklassa mainituista seikoista, joita pyynnön esittänyt valtio tutkii tai saattaa tutkia ei-rikolliselta tai rikolliselta kannalta.

2.   Määrittäessään, voidaanko esitetyn pyynnön johdosta toimittaa tietoja, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio noudattaa sen esittäneen valtion vanhentumislainsäädäntöä eikä omaa lainsäädäntöään.

3.   Pyynnön vastaanottaneen valtion on toimitettava tiedot, jos pyynnön esittänyt valtio voi perustellusti epäillä toimintaa veropetokseksi tai sitä vastaavaksi toiminnaksi. Jos Andorran ruhtinaskunta on pyynnön vastaanottanut valtio, Andorran ruhtinaskunnan oikeusviranomaisen on tehtävä päätös pyyntöön suostumisesta kahden kuukauden määräajassa tutkimalla, ovatko pyynnössä esitetyt syyt mainitussa artiklassa asetettujen ehtojen suhteen aiheellisia.

4.   Pyynnön esittävä valtio voi perustaa rangaistavaa tekoa koskevan epäilynsä seuraaviin seikkoihin:

a)

oikeaksi todistetut tai todistamattomat asiakirjat, joihin sisältyvät yrityksen liikeasiakirjat tai kirjanpitotositteet ja pankkitiliotteet;

b)

verovelvolliselta saadut tiedot;

c)

tiedonantajalta tai muulta kolmannelta henkilöltä saadut tiedot, joiden oikeudellisuus on todettu riippumattomalla tavalla tai jotka vaikuttavat muutoin luotettavilta; tai

d)

tarkat aihetodisteet.

5.   Kaikki tällä tavalla vaihdettu tieto on katsottava luottamukselliseksi, ja tietoa saa luovuttaa ainoastaan sen sopimuspuolen toimivaltaisille henkilöille tai viranomaisille, joiden on oltava perillä 1 artiklassa tarkoitettujen koronmaksujen verotuksesta joko 7 artiklassa tarkoitetun lähdeveron ja siihen liittyvien 8 artiklassa tarkoitettujen tulojen määrittämiseksi tai 9 artiklassa tarkoitetun vapaaehtoisen ilmoituksen käsittelemiseksi. Mainitut henkilöt tai viranomaiset voivat antaa selvityksen näin saamistaan tiedoista julkisessa kuulemisessa tai tuomiossa, jossa käsitellään tätä veroasiaa.

Tietoja ei saa antaa muille henkilöille tai viranomaisille, ellei tiedot toimittaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ole antanut siihen ensin kirjallista lupaa.

6.   Andorran ruhtinaskunta aloittaa kahdenväliset neuvottelut kunkin jäsenvaltion kanssa määrittääkseen ”vastaavaksi lainvastaiseksi toiminnaksi” katsottavat tekotavat kussakin valtiossa sovellettavien veromenettelyjen mukaisesti.

13 artikla

Neuvottelumenettely ja uudelleentarkastelu

1.   Sopimuspuolet käyvät keskinäisiä neuvotteluja vähintään kolmen vuoden välein tai jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä tutkiakseen ja – jos sopimuspuolet katsovat tarpeelliseksi – parantaakseen sopimuksen teknistä toimivuutta ja arvioidakseen kansainvälistä kehitystä. Neuvottelut on järjestettävä kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä tai kiireellisissä tapauksissa mahdollisimman pian.

Arvioinnin pohjalta sopimuspuolet voivat neuvotella keskenään selvittääkseen kansainvälisen kehityksen huomioon ottaen, olisiko sopimus muutettava.

2.   Niin pian kuin sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan täysimääräisestä täytäntöönpanosta on saatu riittävästi kokemusta, sopimuspuolet neuvottelevat keskenään selvittääkseen kansainvälisen kehityksen huomioon ottaen, olisiko sopimus muutettava.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle mahdollisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa sopimuksen asianmukaiseen toimivuuteen. Tämä koskee myös asiaan liittyviä jommankumman sopimuspuolen ja jonkin kolmannen maan välisiä sopimuksia.

4.   Jos tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy erimielisyyttä Andorran ruhtinaskunnan toimivaltaisten viranomaisten ja yhden tai useamman muun tämän sopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen välillä, ne pyrkivät ratkaisemaan ongelman yhteisymmärryksessä. Niiden on ilmoitettava neuvottelujen tuloksesta viipymättä Euroopan yhteisöjen komissiolle sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Tulkintaan liittyvissä kysymyksissä komissio voi osallistua neuvotteluihin jonkin toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

14 artikla

Soveltaminen

1.   Tämän sopimuksen soveltaminen edellyttää, että Santa Maria da Feirassa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2000 kokoontuneen neuvoston (talous- ja raha-asiat) päätelmissä mainitut jäsenvaltioista riippuvaiset tai niihin assosioituneet alueet sekä Amerikan yhdysvallat, Liechtenstein, Monaco, San Marino ja Sveitsi hyväksyvät direktiivissä tai tässä sopimuksessa esitettyjen toimenpiteiden mukaiset tai niitä vastaavat toimenpiteet ja panevat ne täytäntöön samaan aikaan.

2.   Sopimuspuolet päättävät yksimielisesti vähintään kuusi kuukautta ennen 6 kohdassa tarkoitettua päivää, täyttyykö 1 kohdassa asetettu edellytys, joka liittyy asiaankuuluvien toimenpiteiden voimaantuloon kyseisissä kolmansissa maissa ja kyseisillä jäsenvaltioista riippuvaisilla tai niihin assosioituneilla alueilla. Jos sopimuspuolet katsovat, että tämä edellytys ei täyty, niiden on yhteisellä sopimuksella vahvistettava uusi päivämäärä 6 kohdan määräysten soveltamista varten.

3.   Andorran ruhtinaskunta panee tämän sopimuksen täytäntöön 6 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen ja ilmoittaa tästä Euroopan yhteisölle institutionaalisista järjestelyistään riippumatta.

4.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osien soveltamisen välittömästi ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle, jos direktiivin tai sen osan soveltaminen keskeytetään joko tilapäisesti tai pysyvästi Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisesti tai jos jokin Euroopan yhteisön jäsenvaltio keskeyttää oman täytäntöönpanolainsäädäntönsä soveltamisen.

5.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi myös keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle, jos jokin viidestä edellä mainitusta kolmannesta maasta (Amerikan yhdysvallat, Liechtenstein, Monaco, San Marino ja Sveitsi) tai jokin edellä 1 kohdassa tarkoitetuista Euroopan yhteisön jäsenvaltioista riippuvaisista tai niihin assosioituneista alueista lopettaa tämän seurauksena direktiivissä säädettyjen tai vastaavien toimenpiteiden soveltamisen. Soveltamisen keskeytys tulee voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Sopimuksen soveltamista on jatkettava heti, kun toimenpiteet on otettu uudelleen käyttöön.

6.   Sopimuspuolten on hyväksyttävä tämän sopimuksen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivään heinäkuuta 2005 mennessä.

15 artikla

Sopimuksen allekirjoitus, voimaantulo ja irtisanominen

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen menettelyjen päätökseen saattamisesta. Tämä sopimus tulee voimaan viimeistä ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2.   Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen toiselle sopimuspuolelle osoitetulla ilmoituksella. Tällöin sopimuksen voimassaolo päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua mainitun ilmoituksen antamisesta.

16 artikla

Vaateet ja lopputilitys

1.   Jos tämä sopimus irtisanotaan tai sen soveltaminen keskeytetään kokonaan tai osittain, sillä ei ole vaikutusta luonnollisten henkilöiden esittämiin vaateisiin.

2.   Tällaisessa tapauksessa Andorran ruhtinaskunta vahvistaa lopputilityksen määrän sopimuksen soveltamisen päättymiseen mennessä ja suorittaa loppumaksun Euroopan yhteisön jäsenvaltioille.

17 artikla

Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan sillä alueella, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä mainituissa olosuhteissa, sekä toisaalta Andorran ruhtinaskunnan alueella.

18 artikla

Liitteet

1.   Kaksi liitettä ovat olennainen osa tätä sopimusta.

2.   Liitteessä I olevaa luetteloa toimivaltaisista viranomaisista voidaan muuttaa siten, että Andorran ruhtinaskunta ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle liitteessä olevassa a kohdassa tarkoitetuista viranomaisista ja Euroopan yhteisö muista viranomaisista.

Liitteessä II olevaa luetteloa toimivaltaisiin viranomaisiin rinnastettavista yhteisöistä voidaan muuttaa yhteisellä sopimuksella.

19 artikla

Kielet

1.   Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja katalonian kielellä, ja kaikki kieliversiot ovat yhtä todistusvoimaisia.

2.   Sopimuspuolet vahvistavat maltankielisen toisinnon todistusvoimaisuuden kirjeenvaihtona. Myös sen on oltava yhtä todistusvoimainen kuin 1 kohdassa tarkoitetut kielitoisinnot.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli w dniu piętnastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

Image

Pel Principat d’Andorra

Image

LIITE I

LUETTELO SOPIMUSPUOLTEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA

Tässä sopimuksessa toimivaltaisilla viranomaisilla tarkoitetaan seuraavia viranomaisia:

a)

Andorran ruhtinaskunta: El Ministre eu carregat de les Finances tai valtuutettu edustaja; kuitenkin sovellettaessa 3 artiklaa toimivaltainen viranomainen on el Ministre eu carregat de l'Interior tai valtuutettu edustaja;

b)

Belgian kuningaskunta: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances tai valtuutettu edustaja;

c)

Tšekin tasavalta: Ministr financí tai valtuutettu edustaja;

d)

Tanskan kuningaskunta: Skatteministeren tai valtuutettu edustaja;

e)

Saksan liittotasavalta: Der Bundesminister der Finanzen tai valtuutettu edustaja;

f)

Viron tasavalta: Rahandusminister tai valtuutettu edustaja;

g)

Helleenien tasavalta: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών tai valtuutettu edustaja;

h)

Espanjan kuningaskunta: El Ministro de Economía y Hacienda tai valtuutettu edustaja;

i)

Ranskan tasavalta: Le Ministre chargé du budget tai valtuutettu edustaja;

j)

Irlanti: The Revenue Commissioners tai näiden valtuutettu edustaja;

k)

Italian tasavalta: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali tai valtuutettu edustaja;

l)

Kyproksen tasavalta: Υπουργός Οικονομικών tai valtuutettu edustaja;

m)

Latvian tasavalta: Finanšu ministrs tai valtuutettu edustaja;

n)

Liettuan tasavalta: Finansų ministras tai valtuutettu edustaja;

o)

Luxemburgin suurherttuakunta: Le Ministre des Finances tai valtuutettu edustaja; kuitenkin sovellettaessa 12 artiklaa toimivaltainen viranomainen on le Procureur Général d'Etat luxembourgeois;

p)

Unkarin tasavalta: A pénzügyminiszter tai valtuutettu edustaja;

q)

Maltan tasavalta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi tai valtuutettu edustaja;

r)

Alankomaiden kuningaskunta: De Minister van Financiën tai valtuutettu edustaja;

s)

Itävallan tasavalta: Der Bundesminister für Finanzen tai valtuutettu edustaja;

t)

Puolan tasavalta: Minister Finansów tai valtuutettu edustaja;

u)

Portugalin tasavalta: O Ministro das Finanças tai valtuutettu edustaja;

v)

Slovenian tasavalta: Minister za financií tai valtuutettu edustaja;

w)

Slovakian tasavalta: Minister financií tai valtuutettu edustaja;

x)

Suomen tasavalta: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet tai valtuutettu edustaja;

y)

Ruotsin kuningaskunta: Chefen för Finansdepartementet tai valtuutettu edustaja;

z)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta sekä Euroopan alueet, joiden ulkosuhteista Yhdistynyt kuningaskunta vastaa: The Commissioners of Inland Revenue tai näiden valtuutettu edustaja sekä Gibraltarin toimivaltainen viranomainen. Viranomaisen nimittää Yhdistynyt kuningaskunta noudattaen Gibraltarin viranomaisten osalta sovittuja järjestelyjä, jotka koskevat Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön välineitä ja niihin liittyviä Euroopan unionin jäsenvaltioille ja toimielimille 19 päivänä huhtikuuta 2000 tiedoksi annettuja sopimuksia, joista Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri toimittaa jäljennöksen Andorran ruhtinaskunnalle, ja hän vastaa tämän sopimuksen soveltamisesta.

LIITE II

LUETTELO TOIMIVALTAISIIN VIRANOMAISIIN RINNASTETTAVISTA YHTEISÖISTÄ

Tämän sopimuksen 11 artiklaa sovellettaessa seuraavia yhteisöjä pidetään ”julkisena viranomaisena toimivina tai kansainvälisessä sopimuksessa tunnustettuina yhteisöinä”:

EUROOPAN UNIONISSA SIJAITSEVAT YHTEISÖT:

 

Belgia

Région flamande (Vlaams Gewest) (Flanderi)

Région wallonne (Vallonia)

Région bruxelloise (Brussels Gewest) (Bryssel)

Communauté française (ranskankielinen kieliyhteisö)

Vlaamse Gemeenschap (hollanninkielinen kieliyhteisö)

Deutschsprachige Gemeinschaft (saksankielinen kieliyhteisö)

 

Espanja

Xunta de Galicia (Galician aluehallitus)

Junta de Andalucía (Andalusian aluehallitus)

Junta de Extremadura (Extremaduran aluehallitus)

Junta de Castilla- La Mancha (Kastilia-La Manchan aluehallitus)

Junta de Castilla- León (Kastilian ja Leónin aluehallitus)

Gobierno Foral de Navarra (Navarran aluehallitus)

Govern de les Illes Balears (Baleaarien aluehallitus)

Generalitat de Catalunya (Katalonian aluehallitus)

Generalitat de Valencia (Valencian aluehallitus)

Diputación General de Aragón (Aragonian aluehallitus)

Gobierno de las Islas Canarias (Kanariansaarten aluehallitus)

Gobierno de Murcia (Murcian aluehallitus)

Gobierno de Madrid (Madridin aluehallitus)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Baskimaan aluehallitus)

Diputación Foral de Guipúzcoa (Guipúzcoan alueneuvosto)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Vizcayan alueneuvosto)

Diputación Foral de Alava (Alavan alueneuvosto)

Ayuntamiento de Madrid (Madridin kaupunki)

Ayuntamiento de Barcelona (Barcelonan kaupunki)

Cabildo Insular de Gran Canaria (Gran Canarian paikallisneuvosto)

Cabildo Insular de Tenerife (Teneriffan paikallisneuvosto)

Instituto de Crédito Oficial (virallinen luottolaitos)

Instituto Catalán de Finanzas (Katalonian rahoituslaitos)

Instituto Valenciano de Finanzas (Valencian rahoituslaitos)

 

Kreikka

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Kreikan televiestintälaitos)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Kreikan rautatielaitos)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Julkinen sähkölaitos)

 

Ranska

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Sosiaaliturvamaksujen lyhennyskassa)

L'Agence française de développement (AFD) (Ranskan kehitysvirasto)

Réseau ferré de France (RFF) (Ranskan rautatiet)

Caisse nationale des autoroutes (CNA) (Moottoriteiden valtionkassa)

Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP) (Pariisin sairaaloiden julkinen tuki)

Charbonnages de France (CDF) (Ranskan kivihiilikaivokset)

Entreprise minière et chimique (EMC) (Kaivostoiminnan ja kemian alan yritys)

 

Italia

Regions (alueet)

Provinces (läänit)

Communes (kunnat)

Cassa Depositi e Prestiti (Talletus- ja lainakassa)

 

Latvia

Pašvaldības (paikallishallinto)

 

Puola

gminy (kunnat)

powiaty (hallintopiirit)

województwa (maakunnat)

związki gmin (kuntaliitot)

związki powiatów (hallintopiirien liitot)

związki województw (maakuntaliitot)

miasto stołeczne Warszawa (pääkaupunki Varsova)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Maatalouden jälleenrakennus- ja nykyaikaistamisvirasto)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Maatalousomaisuuden virasto)

 

Portugali

Região Autónoma da Madeira (Madeiran autonominen alue)

Região Autónoma dos Açores (Azorien autonominen alue)

Kunnat

 

Slovakia

mestá a obce (kunnat)

Železnice Slovenskej republiky (Slovakian rautatieyhtiö)

Štátny fond cestného hospodárstva (Valtion tiehallintorahasto)

Slovenské elektrárne (Slovakian voimalaitokset)

Vodohospodárska výstavba (Vesitalousyhtiö)

KANSAINVÄLISET YHTEISÖT:

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Euroopan investointipankki

Asian Development Bank (Aasian kehityspankki)

African Development Bank (Afrikan kehityspankki)

Maailmanpankki / Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (IBRD) / Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)

International Finance Corporation (Kansainvälinen rahoitusyhtiö)

Inter-American Development Bank (Latinalaisen Amerikan kehityspankki)

Euroopan neuvoston sosiaalisen kehityksen rahasto

EURATOM

Euroopan yhteisö

Corporación Andina de Fomento (Andien kehitysyhtiö)

Eurofima (Rautateiden liikkuvan kaluston eurooppalainen rahoitusyhtiö)

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö

Pohjoismaiden investointipankki

Caribbean Development Bank (Karibian alueen kehityspankki)

11 artiklan määräykset eivät rajoita kansainvälisiä velvoitteita, joihin sopimuspuolet ovat edellä mainittujen kansainvälisten yhteisöjen osalta kenties sitoutuneet.

KOLMANSISSA MAISSA SIJAITSEVAT YHTEISÖT:

Seuraavat vaatimukset täyttävät yhteisöt:

1.

Yhteisön katsotaan selvästi olevan julkisyhteisö kansallisten perusteiden mukaisesti.

2.

Tällainen julkisyhteisö on voittoa tuottamaton yhteisö, joka maan hallituksen tosiasiallisessa valvonnassa hallinnoi ja rahoittaa erilaisia toimintoja tuottaen pääasiassa yhteisön hyväksi tarkoitettuja ei-kaupallisia tavaroita ja palveluja.

3.

Tällainen julkisyhteisö laskee liikkeeseen säännöllisesti huomattavia velkakirjalainoja.

4.

Asianomainen valtio kykenee takaamaan, että kyseinen julkisyhteisö ei lunasta lainaa etuaikaisesti gross-up-lausekkeen yhteydessä.


YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön, Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja Andorran ruhtinaskunnan välillä

EUROOPAN YHTEISÖ,

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

ja

ANDORRAN RUHTINASKUNTA

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

Euroopan yhteisö, sen jäsenvaltiot ja Andorran ruhtinaskunta ovat tekemässä lopullista sopimusta, jossa määrätään säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY, jäljempänä ’direktiivi’, säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä, ja ovat samalla allekirjoittaneet tämän kyseistä sopimusta täydentävän yhteisymmärryspöytäkirjan.

1.

Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittajat pitävät Andorran ruhtinaskunnan ja Euroopan yhteisön välistä edellä mainittua sopimusta ja tätä yhteisymmärryspöytäkirjaa hyväksyttävänä ja tasapainoisena järjestelynä, jonka voidaan katsoa turvaavan sopimuspuolten edut. Tämän vuoksi ne toteuttavat sovitut toimenpiteet vilpittömällä mielellä eivätkä ilman pätevää syytä toimi yksipuolisesti järjestelyn toimintaa vaikeuttaakseen. Jos direktiivin, sellaisena kuin se on annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ja sopimuksen, erityisesti sen 4 ja 6 artiklan osalta, soveltamisalassa todetaan merkittäviä eroja, sopimuspuolet aloittavat viipymättä neuvottelut sopimuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varmistaakseen, että vastaavuus sopimuksessa määrättyjen toimenpiteiden kanssa säilyy.

2.

Euroopan yhteisö aloittaa direktiivissä säädetyn siirtymäkauden aikana keskustelut muiden tärkeiden rahoitusalan keskusten kanssa, jotta kyseisillä oikeudenkäyttöalueilla otettaisiin käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin Euroopan yhteisössä.

3.

Edellä mainitun sopimuksen 12 artiklan soveltamista silmällä pitäen Andorran ruhtinaskunta sitoutuu sisällyttämään lainsäädäntöönsä sopimuksen ensimmäisen soveltamisvuoden kuluessa veropetosrikoksen käsitteen, joka pitää sisällään vähintään väärän, väärennetyn tai sisällöltään virheelliseksi todetun asiakirjan käyttämisen veroviranomaisen erehdyttämiseksi säästöjen tuottamien tulojen verotuksessa. Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittajat panevat merkille, että mainittu veropetoksen määritelmä koskee ainoastaan säästöjen verotustarpeita sopimuksen puitteissa eikä se millään lailla estä kehittämästä veropetoskäsitettä ja/tai tekemästä sitä koskevia päätöksiä muissa olosuhteissa tai yhteyksissä.

4.

Andorran ruhtinaskunta ja kukin Euroopan yhteisön jäsenvaltio niin halutessaan ryhtyvät kahdenvälisiin neuvotteluihin täsmentääkseen tietojenvaihdossa noudatettavat hallinnolliset menettelyt.

5.

Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittajat julistavat juhlallisesti, että säästöjen verotusta koskevan sopimuksen ja valuuttasopimuksen allekirjoittaminen ovat merkittäviä askeleita ruhtinaskunnan ja Euroopan unionin yhteistyön syventämisessä.

Tässä yhteydessä Andorran ruhtinaskunta ja kukin Euroopan yhteisön jäsenvaltio voivat 4 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten neuvottelujen lisäksi ryhtyä kahdenvälisiin neuvotteluihin määritelläkseen laajemman soveltamiskentän taloudelliselle ja verotukselliselle yhteistyölle. Neuvottelut käydään yhteistyön hengessä, joka ottaa huomioon Andorran ruhtinaskunnan toteuttamat pyrkimykset verotuksen lähentämiseksi, jotka konkretisoituvat tämän sopimuksen allekirjoittamisella. Neuvotteluja voidaan käydä esimerkiksi seuraavien toimien toteuttamiseksi:

taloudellisen yhteistyön kahdenväliset ohjelmat, joilla edistetään Andorran talouden integroimista Euroopan talouteen,

verotusalan kahdenvälinen yhteistyö, jonka tarkoituksena on tutkia olosuhteita, joissa palvelusuoritteista ja rahoitustuotteista jäsenvaltioissa saatavien tulojen lähdevero voidaan poistaa tai sitä voidaan vähentää.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2004 kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja katalonian kielellä, ja kaikki kieliversiot ovat yhtä todistusvoimaisia.

Allekirjoittajat vahvistavat maltankielisen toisinnon todistusvoimaisuuden kirjeenvaihtona. Myös sen on oltava yhtä todistusvoimainen kuin edellisessä alakohdassa tarkoitetut kielitoisinnot.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Pel Principat d’Andorra

Image


Top