Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0106

Neuvoston direktiivi 2004/106/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2004, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta

OJ L 359, 4.12.2004, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 266–271 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 154 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 154 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 96 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Implisiittinen kumoaja 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/106/oj

4.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 359/30


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/106/EY,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2004,

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valmisteveropetosten tehokas torjunta edellyttää yhteisön alueen veroviranomaisten keskinäisen sekä niiden ja komission välisen yhteistyön lujittamista yhteisiä periaatteita noudattaen.

(2)

Tätä varten hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla 16 päivänä marraskuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 2073/2004 (3) koottiin kaikki säännökset, joilla pyritään helpottamaan hallinnollista yhteistyötä valmisteverotuksen alalla ja jotka sisältyivät direktiiviin 77/799/ETY (4) sekä direktiiviin 92/12/ETY (5), lukuun ottamatta kuitenkaan keskinäistä apua, josta säädetään keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 15 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/308/ETY (6).

(3)

Huhtikuun 21 päivänä 2004 annetussa neuvoston direktiivissä 2004/56/EY direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta (7) velvoitetaan jäsenvaltiot saattamaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 2005 mennessä. Näitä säädöksiä sovelletaan välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla. Koska direktiiviä 77/799/ETY ei tämän direktiivin nojalla sovelleta valmisteveroihin 1 päivästä heinäkuuta 2005 lähtien, jäsenvaltioita ei voida velvoittaa antamaan säädöksiä, joiden soveltaminen päättyy lyhyen ajan kuluttua. Näin ollen jäsenvaltioille on annettava lupa olla antamatta direktiivin 2004/56/EY noudattamisen edellyttämiä säädöksiä valmisteverojen alalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta velvoitetta hyväksyä säädöksiä muiden verojen alalla, joihin direktiiviä 77/799/ETY sovelletaan.

(4)

Direktiivit 77/799/ETY ja 92/12/ETY olisi tästä syystä muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 77/799/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

2)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tämän direktiivin mukaisesti vaihdettava kaikki tiedot, joiden avulla tulo- ja omaisuusvero voidaan määrätä oikein, sekä kaikki keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 15 päivänä maaliskuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY (8) 3 artiklan kuudennessa luetelmakohdassa tarkoitettujen vakuutusmaksuista perittävien verojen määräämiseen tarvittavat tiedot.”

2 artikla

Muutetaan direktiiviä 92/12/ETY seuraavasti:

1)

Poistetaan 15 a artikla.

2)

Poistetaan 15 b artikla.

3)

Poistetaan 19 artiklan 6 kohta.

3 artikla

Valmisteverotusta koskevia viittauksia direktiiviin 77/799/ETY pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 2073/2004.

Valmisteverotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevia viittauksia direktiiviin 92/12/ETY pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 2073/2004.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen 30 päivää kesäkuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säädöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2005.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3.   Direktiivin 2004/56/EY 2 artiklasta poiketen jäsenvaltiot eivät ole velvollisia antamaan ja soveltamaan direktiivin 2004/56/EY noudattamisen edellyttämiä säädöksiä valmisteverojen alalla.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. ZALM


(1)  Lausunto annettu 1. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 31. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(4)  EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/56/EY (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 70).

(5)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6)  EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(7)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 70.

(8)  EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


Top