Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2074

Neuvoston asetus (EY) N:o 2074/2004, annettu 29 päivänä marraskuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa

OJ L 359, 4.12.2004, p. 11–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 231–242 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 78 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 78 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 198 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2074/oj

4.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 359/11


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2074/2004,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2004,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien tuonnissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Tammikuussa 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 (2) otettiin käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tiettyjen muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskirjamekanismien, jäljempänä ’rengasmekanismit’, tuonnissa yhteisöön. Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen tulli oli yksilöllisen kohtelun saaneen yrityksen (World Wide Stationery Mfg, jäljempänä ’WWS’) osalta 32,5 prosenttia ja kaikkien muiden kiinalaisten yritysten osalta 39,4 prosenttia. Näitä tulleja sovellettiin muihin kuin 17- tai 23-renkaisiin mekanismeihin (Taric-koodit 8305100011, 8305100012 ja 8305100019); 17- ja 23-renkaisiin mekanismeihin (Taric-koodit 8305100021, 8305100022 ja 8305100029) puolestaan sovellettiin vähimmäistuontihinnan (325 euroa 1 000 kappaletta kohti) ja vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -hinnan erotusta vastaavaa tullia aina, kun jälkimmäinen hinta oli vähimmäistuontihintaa alempi.

(2)

Syyskuussa 2000 perusasetuksen 12 artiklan mukaisesti jätetyn pyynnön johdosta suoritetun, edellä mainittuja toimenpiteitä koskeneen absorptiotutkimuksen jälkeen muihin kuin 17- tai 23-renkaisiin mekanismeihin (Taric-koodit 8305100011, 8305100012 ja 8305100019) sovellettuja tulleja tarkistettiin syyskuussa 2000 ylöspäin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2100/2000 (3) siten, että tulliksi vahvistettiin WWS:n osalta 51,2 prosenttia ja kaikkien muiden kiinalaisten yritysten osalta 78,8 prosenttia.

(3)

Indonesiasta peräisin oleviin rengasmekanismeihin on sovellettu polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä kesäkuusta 2002 lähtien. Nämä toimenpiteet, jotka eivät kuulu tämän tarkastelun alaan, otettiin käyttöön 4 päivänä kesäkuuta 2002 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 976/2002 ja samana päivänä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 977/2002 (4).

(4)

Kun neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä väitettiin kierrettävän tuomalla rengasmekanismeja Vietnamista, komissio suoritti asiaa koskevan tutkimuksen, jonka perusteella toimenpiteet laajennettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1208/2004 (5) koskemaan myös tuontia Vietnamista.

(5)

Huhtikuussa 2004 pantiin vireille tutkimus (6), joka koskee neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tuomalla rengasmekanismeja Thaimaasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa.

(6)

Kahdessa edellisessä johdanto-osan kappaleessa mainitut kaksi tutkimusta eivät ole vaikuttaneet tämän tutkimuksen tuloksiin.

2.   Tarkastelua koskeva pyyntö

(7)

Tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon lähestyvää päättymistä koskevan ilmoituksen (7) julkaisemisen jälkeen komissio vastaanotti 23 päivänä lokakuuta 2001 perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen pyynnön tarkastella näitä toimenpiteitä.

(8)

Pyynnön esitti kaksi yhteisön tuottajaa, Koloman Handler AG ja Krause Ringbuchtechnik GmbH, jäljempänä ’pyynnön esittäjät’, joiden tuotanto muodostaa pääosan rengasmekanismien koko tuotannosta yhteisössä. Pyyntö perustui siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen lisäisi todennäköisesti Kiinan kansantasavallasta vahingollisella polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia.

(9)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että oli olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelun panemiseksi vireille, mistä syystä se pani vireille asiaa koskevan tutkimuksen (8).

3.   Tutkimus

a)   Menettely

(10)

Komissio ilmoitti toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta virallisesti niille vientiä harjoittaville tuottajille, tuojille ja käyttäjille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä viejämaan edustajille, pyynnön esittäneille yhteisön tuottajille ja yhdelle tiedossa olleelle muulle yhteisön tuottajalle. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(11)

Kaikille osapuolille, jotka olivat sitä edellä mainitun määräajan kuluessa pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä, annettiin tilaisuus tulla kuulluiksi.

(12)

Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille niille, joille oli virallisesti ilmoitettu tarkastelun vireillepanosta, ja niille, jotka pyysivät kyselylomaketta tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Lisäksi otettiin yhteyttä yhteen vertailumaan (Intia) tuottajaan, jolle lähetettiin myös kyselylomake.

(13)

Kyselyyn vastasivat pyynnön esittäneet kaksi yhteisön tuottajaa ja yksi tarkastelun kohteena olevassa maassa toimiva vientiä harjoittava tuottaja sekä yksi vertailumaan tuottaja ja kaksi etuyhteydetöntä yhteisön tuojaa.

(14)

Kaikille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä keskeisistä tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisten polkumyyntitullien käyttöönottoa. Samalla asetettiin määräaika, jonka kuluessa osapuolet voivat esittää huomautuksia ilmoitettujen tietojen johdosta. Osapuolten huomautuksia tarkasteltiin ja päätelmiä muutettiin tarpeen mukaan niiden perusteella.

b)   Asianomaiset osapuolet ja tarkastuskäynnit

(15)

Kaikki polkumyynnin ja vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden samoin kuin yhteisön edun määrittämisen kannalta tarpeellisina pidetyt tiedot hankittiin ja tarkistettiin. Tarkastuskäyntejä suoritettiin seuraavien yritysten toimitiloihin:

i)

Pyynnön esittäneet yhteisön tuottajat

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Saksa

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (rengasmekanismeja valmisti marraskuuhun 2001 asti Koloman Handler AG), Wien, Itävalta (ks. 50 kappale jäljempänä)

ii)

Viejämaan tuottaja

World Wide Stationery Mfg, Hongkong, Kiinan kansantasavalta

iii)

Vertailumaan tuottaja

Tocheunglee Stationery Manufacturing Co, Chennai, Intia

iv)

Yhteisössä toimiva etuyhteydetön tuoja

Bensons International Systems B.V., Utrecht, Alankomaat

c)   Tutkimusajanjakso

(16)

Polkumyynnin jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyttä koskeva tutkimus käsitti 1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisen ajan, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon jatkumisen tai toistumisen arvioinnin kannalta merkittävien kehityssuuntien tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 1998 ja tutkimusajanjakson lopun välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(17)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa eli tietyt rengaskirjamekanismit, jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita pitää yhdessä teräskuori. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengasmekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen aukaisumekanismin avulla. Renkaat voivat olla erimuotoisia; yleisimpiä ovat pyöreät ja D:n muotoiset. Rengasmekanismit luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305100011, 8305100012 ja 8305100019 muiden kuin 17- tai 23-renkaisten mekanismien osalta ja Taric-koodit 8305100021, 8305100022 ja 830510002917- ja 23-renkaisten mekanismien osalta). Suljin-/aukaisuvivulla varustetut mappimekanismit, jotka luokitellaan samaan CN-koodiin, on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

(18)

Rengasmekanismeja käytetään paperisten, pahvisten ja muovipäällysteisten toimistokansioiden, esittelykansioiden ja muiden vastaavien kansioiden valmistukseen.

(19)

Yhteisössä myytiin tutkimusajanjakson aikana useita erityyppisiä rengasmekanismeja. Näiden tyyppien väliset erot määritettiin seuraavien ominaisuuksien avulla: pohjalaatan leveys, mekanismityyppi, renkaiden lukumäärä, avausmenetelmä, nimellinen paperikapasiteetti, renkaiden läpimitta, renkaiden muoto, pituus ja renkaiden etäisyys toisistaan. Koska kaikilla tuotetyypeillä on samat fyysiset ja tekniset ominaisuudet ja ne voidaan tietyissä rajoissa korvata toisillaan, todettiin, että kaikki rengasmekanismit ovat tässä menettelyssä yksi ja sama tuote.

2.   Samankaltainen tuote

(20)

Vertailumaan (Intia) kotimarkkinoilla tuotettujen ja myytyjen rengasmekanismien ja Kiinan kansantasavallasta yhteisöön vietyjen rengasmekanismien todettiin olevan fyysisiltä ja teknisiltä perusominaisuuksiltaan ja käyttötarkoituksiltaan samanlaisia.

(21)

Lisäksi todettiin, että yhteisöön Kiinan kansantasavallasta tuotavien rengasmekanismien ja yhteisön markkinoilla myytävien yhteisön tuotannonalan tuottamien rengasmekanismien fyysisissä ja teknisissä perusominaisuuksissa ja käyttötarkoituksissa ei ollut eroja.

(22)

Tästä syystä pääteltiin, että vertailumaan kotimarkkinoilla tuotetut ja myydyt rengasmekanismit, Kiinan kansantasavallasta yhteisöön viedyt rengasmekanismit ja yhteisön tuotannonalan yhteisön markkinoilla tuottamat ja myymät rengasmekanismit ovat kaikki perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.

C.   POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

(23)

Perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tutkittiin, johtaisiko toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen tai toistumiseen.

1.   Alustavat huomiot

(24)

Valituksessa mainituista kolmesta kiinalaisesta vientiä harjoittavasta tuottajasta yhteistyössä toimi vain WWS, jolle oli myönnetty yksilöllinen kohtelu sekä alkuperäisessä tutkimuksessa että absorptiotutkimuksessa. Muut kaksi vientiyritystä ilmoittivat, etteivät ne olleet vieneet asianomaista tuotetta yhteisöön tutkimusajanjakson aikana. Toinen näistä yrityksistä näyttää kuitenkin olevan osallisena siinä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimassa tapauksessa, jossa toimenpiteitä kierrettiin Thaimaan kautta tapahtuneella viennillä (ks. 42 ja 43 kappale jäljempänä).

2.   Polkumyynnin jatkuminen

(25)

Eurostatin tietojen mukaan ainoan tutkimuksessa yhteistyössä toimineen yrityksen vientimyynti vastasi Kiinan kansantasavallasta tutkimusajanjakson aikana tapahtuneen tuonnin koko määrää. Kyseisen tuonnin osuus yhteisön kokonaiskulutuksesta tämän tutkimuksen tutkimusajanjaksona oli 1,9 prosenttia, kun se alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjaksona eli 1 päivän lokakuuta 1994 ja 30 päivän syyskuuta 1995 välisenä aikana oli 45 prosenttia.

a)   Menetelmät

(26)

Alkuperäiseen tutkimukseen verrattuna vain vertailumaa on vaihtunut, muutoin polkumyyntimarginaalin laskemismenetelmät ovat pysyneet samoina.

b)   Vertailumaa

(27)

Koska Kiinan kansantasavalta on siirtymätalous, sitä koskeva normaaliarvo määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti valitusta sopivasta markkinataloutta toteuttavasta kolmannesta maasta, jäljempänä ’vertailumaa’, saatujen tietojen perusteella.

(28)

Alkuperäisessä tutkimuksessa vertailumaana käytettiin Malesiaa. Koska asianomaisen tuotteen tuotanto Malesiassa on loppunut ja sitä on siirretty muun muassa Intiaan, oli valittava toinen edustava maa. Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevasta tarkastelusta tehdyssä pyynnössä ehdotettiin Intiaa normaaliarvon määrittämisessä käytettäväksi vertailumaaksi. Tätä valintaa ei kyseenalaistettu. Lisäksi todettiin, että Intian valintaa puoltavat syyt, kuten sen kotimarkkinoiden koko ja avoimuus ja sen raaka-aineiden saantimahdollisuudet, varmistavat, että maassa vallitsee tavanomainen kilpailutilanne. Intialainen tuottaja, johon otettiin yhteyttä, suostui toimimaan yhteistyössä, ja sen kotimarkkinamyynti oli edustavaa. Kyseinen yritys oli etuyhteydessä tutkimuksessa yhteistyössä toimineeseen kiinalaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan, mutta mikään ei viitannut siihen, että tämä voisi vaikuttaa normaaliarvon määrittämiseen. Näin ollen Intiaa pidettiin perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti sopivana vertailumaana normaaliarvon määrittämiseksi tässä tapauksessa.

c)   Normaaliarvo

(29)

Samankaltaisen tuotteen myynti vertailumaan kotimarkkinoilla oli tutkimuksen mukaan kannattavaa ja edustavaa tutkimusajanjakson aikana. Tämän vuoksi normaaliarvo määritettiin vertailumaassa eli Intiassa toimivien riippumattomien asiakkaiden tavanomaisessa kaupankäynnissä maksamien tai niiden maksettavaksi tulevien hintojen perusteella.

d)   Vientihinta

(30)

Koska asianomaista tuotetta vietiin yhteisöön riippumattomille asiakkaille, vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti eli tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan vientihinnan perusteella.

e)   Vertailu

(31)

Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti oikaisujen muodossa huomioon sisämaakuljetuskustannusten, alennusten ja myöhempien hyvitysten, käsittely-, lastaus-, kuljetus- ja luottokustannusten, palkkioiden ja vakuutuskustannusten eroavuudet, jotka vaikuttivat hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen.

(32)

Tältä osin olisi kuitenkin huomattava, että yhteisöön vietyjen rengasmekanismien ja erilaisten mekanismityyppien määrä väheni voimakkaasti polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen. Tämän vuoksi vain 10 prosenttia ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan suoraan Kiinan kansantasavallasta viemistä tuotetyypeistä oli vertailukelpoisia vertailumaan kotimarkkinoilla tutkimusajanjakson aikana myydyn samankaltaisen tuotteen eri tyyppien kanssa. Alkuperäisessä tutkimuksessa vertailu perustui 75 prosenttiin kokonaismyyntimäärästä. Suurin osa Kiinan kansantasavallan suorasta viennistä tämän tutkimuksen tutkimusajanjaksona kuului sellaisiin ”kapeisiin” tuotesegmentteihin kuin esimerkiksi 17- ja 23-renkaiset mekanismit, joihin sovelletaan vähimmäistuontihintaa.

f)   Polkumyyntimarginaali

(33)

Painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti vientihintojen painotettuun keskiarvoon samassa kaupan portaassa. Vertailu osoitti, että polkumyyntiä ei esiintynyt.

g)   Polkumyyntiä koskevat päätelmät

(34)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteistyössä toiminut kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja WWS ei harjoittanut polkumyyntiä. WWS:n suoran vientimyynnin määrä yhteisöön oli kuitenkin tämän tutkimuksen tutkimusajanjakson aikana huomattavasti pienempi kuin alkuperäisessä tutkimuksessa. Lisäksi WWS:n suora vienti Kiinan kansantasavallasta koostui ennen kaikkea hintahaarukan yläpäähän kuuluvista rengasmekanismeista, varsinkin 17- ja 23-renkaisista malleista, joihin sovelletaan vähimmäistuontihintaa (ks. 32 kappale edellä). Tämän vuoksi kyseisestä tuonnista ei juurikaan maksettu polkumyyntitulleja. Tätä tulosta ei voida verrata alkuperäisessä tutkimuksessa määritettyyn polkumyyntimarginaaliin, koska polkumyyntimarginaalia ei voitu määrittää polkumyyntitullin alaisille rengasmekanismimalleille, jotka olivat yhteisön markkinoiden eniten myytyjä malleja ja joita ei viety suoraan Kiinan kansantasavallasta yhteisöön tämän tutkimuksen tutkimusajanjaksona. Vertailun piiriin kuuluneista myyntimääristä voidaan lisäksi todeta, vertailu voitiin tehdä vain vertailumaan kotimarkkinoilla myydyn samankaltaisen tuotteen myynnin ja sellaisten mallien myynnin välillä, jotka muodostivat 10 prosenttia Kiinan kansantasavallasta yhteisöön suuntautuneesta myynnistä. Edellä esitetyn perusteella katsottiin, että polkumyynnin jatkumisesta ei voida tehdä selkeitä päätelmiä.

3.   Polkumyynnin toistuminen

(35)

Koska polkumyynnin jatkumista koskevia selkeitä päätelmiä ei pystytty tekemään, tutkittiin myös, olisiko polkumyynnin toistuminen todennäköistä.

(36)

Tässä yhteydessä tarkasteltiin seuraavia tekijöitä: a) kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien käyttämätön kapasiteetti ja investoinnit; b) yhteistyössä toimineen kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan käyttäytyminen kolmansien maiden markkinoilla; c) yhteistyöhön osallistumattomien yritysten harjoittama asianomaisen tuotteen vienti kolmansiin maihin vientimäärien ja -hintojen perusteella tarkasteltuna.

a)   Käyttämätön kapasiteetti ja investoinnit

(37)

Olisi huomattava, että koska vientiä harjoittavat tuottajat eivät WWS-yritystä lukuun ottamatta toimineet yhteistyössä tässä tutkimuksessa, Kiinan kansantasavallan tuotantoa, käyttämätöntä tuotantokapasiteettia ja kotimarkkinamyyntiä koskevia tietoja oli saatavilla vain yhteistyössä toimineen tuottajan tapauksessa.

(38)

Yhteistyössä toimineen yrityksen tuotantokapasiteetti pysyi vakaana vuoden 1999 ja tutkimusajanjakson välillä. Koska tarkasteltavana olevan tuotteen tuotanto kuitenkin väheni 28 prosenttia samana ajanjaksona, on todennäköistä, että yhteistyössä toimineella vientiä harjoittavalla tuottajalla on runsaasti käyttämätöntä tuotantokapasiteettia (kolmasosa sen kokonaiskapasiteetista). Näin ollen kyseinen tuottaja voisi nopeasti lisätä tuotantoaan ja ohjata sen mille tahansa vientimarkkinoille, myös yhteisön markkinoille, jos toimenpiteiden annetaan raueta. Olisi myös huomattava, että ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan käyttämätön tuotantokapasiteetti vastaa suurin piirtein puolta yhteisön kulutuksesta. Lisäksi voidaan kohtuudella olettaa, että muillakin kiinalaisilla tuottajilla on merkittävästi käyttämätöntä kapasiteettia, sillä vienti Kiinan kansantasavallasta on vähentynyt, eikä ole olemassa mitään näyttöä siitä, että maan tuotantokapasiteetti olisi pienentynyt.

(39)

Voidaan myös todeta, että yhteistyössä toimineen yrityksen kone- ja laiteinvestoinnit olivat vuoden 1999 ja tutkimusajanjakson välillä edelleen merkittäviä, vaikkakin niiden määrä väheni asteittain.

b)   Yhteistyössä toimineen kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan käyttäytyminen kolmansien maiden markkinoilla

(40)

Yhteistyössä toimineen yrityksen vientimyynnin määrä kolmansiin maihin (muualle kuin yhteisöön) väheni 8 prosenttia vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välillä. Sen keskimääräinen vientihinta kolmansiin maihin laski samana aikana 12 prosenttia.

c)   Yhteistyöhön osallistumattomien kiinalaisten yritysten käyttäytyminen (määrä ja hinnat)

(41)

Päätelmät oli yhteistyöhön osallistumattomien yritysten osalta tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Koska asianomaiset yritykset eivät toimineet tutkimuksessa lainkaan yhteistyössä, Kiinan kansantasavallasta muihin maihin tapahtuneen viennin määrät ja hinnat pyrittiin määrittämään Yhdysvaltojen ja Kiinan kansantasavallan tilastojen avulla. Vaikka Kiinan kansantasavallan viennin absoluuttinen määrä oli erilainen tietolähteestä riippuen, molemmat tilastot vahvistavat, että rengasmekanismien vienti Kiinan kansantasavallasta muualle maailmaan väheni merkittävästi vuoden 1999 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Kiinan kansantasavallan tilastojen mukaan rengasmekanismeja myytiin vuonna 1999 maailmanmarkkinoille noin 662 miljoonaa kappaletta; tutkimusajanjakson loppuun mennessä tämä määrä oli laskenut 523 miljoonaan kappaleeseen. Keskimääräinen vientihinta, joka tosin kattoi erilaisia, hinnaltaan suuresti vaihtelevia tuotetyyppejä, pysyi samaan aikaan suhteellisen vakaana. Kuten edellä 38 kappaleessa mainitaan, yhteistyöhön osallistumattomien kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien tuotantokapasiteetin oletetusta vähennyksestä ei ole käytettävissä tietoja, joten on todennäköistä, että niillä on edelleen merkittävästi käyttämätöntä kapasiteettia. Näin ollen on kohtuullista päätellä, että jos polkumyyntitoimenpiteiden annettaisiin raueta, yhteisön markkinoista tulisi erittäin houkutteleva kohde kyseisille kiinalaisille viejille, jotka aloittaisivat jälleen asianomaisen tuotteen viennin yhteisön markkinoille merkittävinä määrinä.

(42)

Tässä yhteydessä on lisäksi tärkeää huomata, että OLAF on tehnyt tutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään, olivatko Thaimaasta peräisin oleviksi ilmoitetut, yhteisöön tuodut rengasmekanismit todella peräisin kyseisestä maasta vai olivatko ne, kuten väitettiin, tosiasiassa peräisin Kiinan kansantasavallasta.

(43)

OLAFin ja asianomaisten jäsenvaltioiden tutkimukset osoittivat, että kyseiset rengasmekanismit eivät olleet peräisin Thaimaasta. Tutkimukset vahvistivat lisäksi, että merkittävä osa näistä tuotteista oli peräisin Kiinan kansantasavallasta, joten niiden alkuperä ei oikeuta etuuskohteluun ja niistä olisi kannettava polkumyyntitullit.

(44)

Tältä osin olisi huomattava, että Thaimaan kautta vietyihin tuotetyyppeihin kuuluivat nimenomaan yhteisön markkinoilla tutkimusajanjaksona eniten myydyt rengasmekanismimallit, eivätkä niinkään ne 17- ja 23-renkaiset mallit, joita myytiin yhteisöön suoraan Kiinan kansantasavallasta. Tämän ansiosta voitiin tehdä vertailu, jossa käytettiin yhteisön markkinoilla eniten myytyjä malleja. Vertailu tehtiin Thaimaasta yhteisöön vietyjen rengasmekanismien ja tiettyjen vertailumaan kotimarkkinoilla myytyjen vastaavien tuotetyyppien välillä. Tuloksen tulkinnassa olisi oltava varovainen, sillä Thaimaasta yhteisöön tuoduista rengasmekanismeista ei tehty kattavaa tutkimusta, minkä vuoksi laskelmien perustana voitiin käyttää vain FOB Bangkok -hintatarjousta, jonka yhteisön tuotannonala oli toimittanut Thaimaasta yhteisöön tutkimusajanjakson aikana ja sen jälkeen vietyjen tuotetyyppien osalta. Laskelma näytti kuitenkin osoittavan, että Thaimaasta vietyjen rengasmekanismien hinnat olivat alempia kuin Intian kotimarkkinahinnat, mistä syystä ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kyseisiä rengasmekanismeja myytiin yhteisöön polkumyyntihinnoin.

d)   Absorptiotutkimus

(45)

Olisi lisäksi muistettava, että asianomaista tuotetta koskenut absorptiotutkimus johti lokakuussa 2000 siihen, että tulleja korotettiin alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistetuista 32,5 prosentista (WWS) ja 39,4 prosentista (kaikki muut kiinalaiset yritykset) 51,2 prosenttiin WWS:n osalta ja 78,8 prosenttiin kaikkien muiden kiinalaisten yritysten osalta.

e)   Kolmansien maiden soveltamat kaupan suojakeinot

(46)

Mikään kolmas maa ei sovella kaupan suojakeinoja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontiin.

4.   Päätelmät

(47)

Tutkimuksen mukaan sekä yhteistyössä toimineella vientiä harjoittavalla tuottajalla että todennäköisesti myös molemmilla muilla kiinalaisilla vientiä harjoittavilla tuottajilla on huomattava määrä käyttämätöntä kapasiteettia sen johdosta, että niiden vienti on vähentynyt merkittävästi vuoden 1999 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan käyttämätön tuotantokapasiteetti vastaa lisäksi suurin piirtein puolta yhteisön kulutuksesta.

(48)

Yhteisön todettavissa oleva kulutus tutkimusajanjakson aikana oli noin 270 miljoonaa kappaletta, josta vain 5 miljoonan kappaleen alkuperämaaksi oli ilmoitettu Kiinan kansantasavalta. Alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjaksona (1 päivän lokakuuta 1994 ja 30 päivän syyskuuta 1995 välisenä aikana) kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat veivät yhteisöön 126 miljoonaa kappaletta rengasmekanismeja. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien käyttämätön kapasiteetti on todennäköistä, että tuonti Kiinan kansantasavallasta yhteisön markkinoille voisi alkaa uudelleen merkittävinä määrinä, jos polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon annettaisiin päättyä. Käyttämättömän kapasiteetin suuri määrä aiheuttaa kiinalaisille yrityksille vientipaineita, minkä lisäksi kyseinen vienti mitä todennäköisimmin tapahtuisi polkumyyntihintaan. Voidaankin todeta, että vaikka yhteistyössä toiminutta yritystä koskenut vertailu osoitti, että se ei harjoita polkumyyntiä, kyseinen vertailu perustui pieneen otokseen eikä ole verrattavissa alkuperäisen tutkimuksen polkumyyntilaskelmiin. Toisaalta yksi niistä kiinalaisista yrityksistä, jotka eivät toimineet yhteistyössä tässä tutkimuksessa, vei rengasmekanismeja yhteisön markkinoille Thaimaassa sijaitsevan etuyhteydessä olevan yrityksen kautta. Tehdyt laskelmat osoittivat, että tämä myynti tapahtui mahdollisesti polkumyyntihinnoin. Tämän vuoksi ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että polkumyyntikäytäntöjä on jatkettu vain vuosi absorptiotutkimuksen jälkeen.

(49)

Näiden päätelmien ja seikkojen perusteella voidaan todeta, että jos kiinalaiset viejät aloittaisivat uudelleen viennin yhteisöön, sovellettavat vientihinnat olisivat todennäköisesti normaaliarvoa alempia. Näin ollen on odotettavissa, että jos voimassa olevien tullien soveltaminen lakkaa, polkumyynnillä tapahtuva tuonti Kiinan kansantasavallasta alkaa uudelleen.

D.   YHTEISÖN TUOTANNONALAN MÄÄRITELMÄ

(50)

Tutkimusajanjakson aikana rengasmekanismeja valmistivat yhteisössä seuraavat tuottajat:

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Saksa

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (rengasmekanismeja valmisti marraskuuhun 2001 asti Koloman Handler AG), Wien, Itävalta

Industria Meccanica Lombarda Srl, Offanengo, Italia.

(51)

Ensimmäiset kaksi tuottajaa ovat pyynnön esittäjiä ja toimivat yhteistyössä tutkimuksessa. Yhteistyössä toimineiden yhteisön tuottajien osuus tutkimusajanjakson aikaisesta rengasmekanismien kokonaistuotannosta yhteisössä oli yli 90 prosenttia. Niiden katsottiin tämän vuoksi edustavan yhteisön tuotannonalaa perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Näihin yrityksiin viitataan jäljempänä ilmaisulla ’yhteisön tuotannonala’. Tutkimusajanjakson jälkeen näistä yrityksistä tuli osa samaa yritysryhmää, mutta niiden tuotanto yhteisössä jatkui. Tämä yritysryhmä ei ole etuyhteydessä kiinalaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin.

E.   YHTEISÖN MARKKINOIDEN TILANNE

1.   Kulutus yhteisön markkinoilla

(52)

Yhteisön tuotannonalan yhteisön markkinoilla myymien rengasmekanismien määrä määritettiin tutkimuksessa yhteistyössä toimineiden yhteisön tuottajien kyselyvastausten perusteella. Yhteisön tuotannonalan määritelmän ulkopuolelle jätetyn yhteisön tuottajan myynnin laskemiseen käytettiin myös muita saatavilla olevia tietoja.

(53)

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan ja Thaimaasta peräisin olevaksi ilmoitetun tuonnin määrä määritettiin Eurostatin lukujen perusteella lukuun ottamatta tutkimusajanjakson aikana Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaksi ilmoitettua tuontia, jonka osalta käytettiin tutkimuksessa yhteistyössä toimineen kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan toimittamia tietoja.

(54)

Muista kolmansista maista peräisin olevaa tuontia koskevat luvut on Intian ja Indonesian tapauksessa saatu näitä kahta maata koskevasta polkumyynnin vastaisesta menettelystä muutoin paitsi tutkimusajanjaksoon liittyvän tuonnin osalta. Jos tuonnin määrä ei selvinnyt kyselyvastauksista tai aiemmista menettelyistä, se laskettiin Eurostatin tietojen avulla. Unkarista peräisin olevan tuonnin määrän määrittämisessä käytettiin yhden yhteistyössä toimineen yhteisön tuottajan kyselyvastauksessaan antamia tietoja. Muiden kolmansien maiden kuin Unkarin ja tässä kappaleessa mainittujen maiden osalta käytettiin Eurostatin tietoja. Tässä yhteydessä olisi huomattava, että Eurostatin luvut oli muunnettava tonneista kappalemääriksi.

(55)

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että yhteisön todettavissa oleva kulutus laski tarkastelujaksolla 9 prosenttia eli 297 miljoonasta kappaleesta (luvut on pyöristetty lähimpään miljoonaan) 270 miljoonaan kappaleeseen vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välillä. Vastaavat luvut olivat 306 miljoonaa kappaletta vuonna 1999 ja 316 miljoonaa kappaletta vuonna 2000.

2.   Tuonti tarkasteltavana olevasta maasta

a)   Tuonnin määrä ja markkinaosuus

(56)

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaksi ilmoitettu tuonti väheni jyrkästi tarkastelujaksolla laskien ensin 44 miljoonasta kappaleesta vuonna 1998 24 miljoonaan kappaleeseen vuonna 1999 ja edelleen 10 miljoonaan kappaleeseen vuonna 2000 ja 5 miljoonaan kappaleeseen tutkimusajanjaksona. Kyseisen tuonnin markkinaosuus pieneni jokaisena tarkastelujakson vuonna, ensin 14,8 prosentista vuonna 1998 7,8 prosenttiin vuonna 1999 ja sitten 3 prosenttiin vuonna 2000 ja 1,9 prosenttiin tutkimusajanjakson aikana.

b)   Tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin hintakehitys

(57)

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaksi ilmoitetun tuonnin keskihinta nousi 96 prosenttia vuoden 1998 (141 euroa) ja tutkimusajanjakson (278 euroa) välillä. Tämä tuontihintojen noususuuntaus on pikemminkin seurausta vähimmäistuontihinnan soveltamisalaan kuuluvien kalliimpien tuotetyyppien (17- ja 23-renkaiset mekanismit) kasvavasta osuudesta kuin todellisesta hintojen korotuksesta.

3.   Tuonti, jonka ilmoitettiin olevan peräisin Thaimaasta

(58)

Kuten edellä mainittiin, OLAFin tutkimus osoitti, että huomattava osa Thaimaasta peräisin olevaksi ilmoitetusta tuonnista oli todellisuudessa peräisin Kiinan kansantasavallasta. Thaimaasta peräisin olevaksi ilmoitettu tuonti kasvoi miljoonasta kappaleesta vuonna 1998 16 miljoonaan kappaleeseen vuonna 1999 ja edelleen 17 miljoonaan kappaleeseen vuonna 2000 ja 20 miljoonaan kappaleeseen tutkimusajanjaksona. Kyseisen tuonnin markkinaosuus kasvoi jokaisena tarkastelujakson vuonna, ensin 0,3 prosentista vuonna 1998 5,2 prosenttiin vuonna 1999 ja sitten 5,3 prosenttiin vuonna 2000 ja 7,4 prosenttiin tutkimusajanjakson aikana. Tämän tuonnin keskihinta laski samana ajanjaksona 9 prosenttia eli 100 eurosta 91 euroon. Thaimaasta peräisin olevaksi ilmoitetun tuonnin hinnoista on saatavilla yksityiskohtaisempia tietoja, jotka koskevat Thaimaan kautta vietyjen rengasmekanismien eurooppalaisen jakelijan jälleenmyyntihintoja. Tutkimuksessa todettiin, että nämä jälleenmyyntihinnat olivat keskimäärin noin 12 prosenttia alempia kuin yhteisön tuotannonalan hinnat.

4.   Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne (9)

a)   Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

(59)

Yhteisön tuotannonalan tuotanto väheni 17 prosenttia tarkastelujaksolla eli indeksiluvusta 100 vuonna 1998 indeksilukuun 91 vuonna 1999 ja edelleen indeksilukuun 89 vuonna 2000 ja indeksilukuun 83 tutkimusajanjakson aikana. Koloman Handler AG:n päätös siirtää osa tuotannostaan Unkariin vuonna 2000 selittää tuotannon laskun kyseisenä vuonna. Kyseinen yritys jätti konkurssihakemuksen tutkimusajanjakson aikana ja sen tuotanto väheni merkittävästi vuoden 2001 jälkipuoliskolla.

(60)

Yhteisön tuotannonalan tuotantokapasiteetti väheni 7 prosenttia tarkastelujakson aikana. Kapasiteetti lisääntyi ensin vuonna 1999 indeksilukuun 107 ja väheni sitten vuonna 2000 indeksilukuun 93 sen seurauksena, että Koloman Handler AG päätti siirtää osan tuotannostaan Unkariin. Tuotantokapasiteetin määrä vakiintui tutkimusajanjakson aikana.

(61)

Kapasiteetin käyttöaste laski yli 80 prosentista vuonna 1998 70–75 prosenttiin vuonna 1999 ja nousi sitten 76–80 prosenttiin vuonna 2000, ennen kuin laski taas 70–75 prosenttiin tutkimusajanjakson aikana.

b)   Varastot

(62)

Yhteisön tuotannonalan loppuvarastot vähenivät tarkastelujakson jokaisena vuonna ja yhteensä 37 prosenttia. Tärkein syy tähän vähennykseen oli Koloman Handler AG:n tuotannon supistuminen konkurssihakemuksen jättämisen jälkeen. Tavaroiden varastointiaika ennen myyntiä väheni 10 päivää tarkastelujaksolla.

c)   Myynnin määrä, markkinaosuus ja kasvu

(63)

Yhteisön tuotannonalan myynti yhteisön markkinoilla väheni 8 prosenttia tarkastelujaksolla eli 119 miljoonasta kappaleesta vuonna 1998 109 miljoonaan kappaleeseen tutkimusajanjaksolla. Vuonna 1999 myynnin määrä oli 115 miljoonaa kappaletta ja se pysytteli lähes samalla tasolla myös vuonna 2000.

(64)

Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus kasvoi hieman tarkastelujaksolla: se oli 40,1 prosenttia vuonna 1998 ja 40,4 prosenttia tutkimusajanjakson aikana, vaikka olikin laskenut merkittävästi vuonna 1999 (37,6 prosenttiin) ja vuonna 2000 (36,2 prosenttiin).

(65)

Kun yhteisön kulutus väheni 9 prosenttia tarkastelujaksolla, yhteisön tuotannonalan myynnin määrä laski samaan aikaan 8 prosenttia. Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevaksi ilmoitetun tuonnin yhteenlaskettu määrä puolestaan väheni 44 prosenttia tarkastelujaksolla. Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus siis kasvoi hieman, kun taas Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaksi ilmoitetun tuonnin markkinaosuus pieneni ja Thaimaasta peräisin olevaksi ilmoitetun tuonnin markkinaosuus kasvoi.

d)   Myyntihinnat ja kustannukset

(66)

Yhteisön tuotannonalan etuyhteydettömille asiakkaille yhteisön markkinoilla myymien rengasmekanismien painotettu keskimääräinen myyntihinta laski tarkastelujaksolla yhteensä 16 prosenttia seuraavasti: se oli 206 euroa tuhatta kappaletta kohti vuonna 1998, 190 euroa vuonna 1999, 177 euroa vuonna 2000 ja 174 euroa tutkimusajanjakson aikana. Indonesiasta peräisin olevaa tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet otettiin käyttöön vasta kesäkuussa 2002, joten on mahdollista, että Indonesiasta polkumyynnillä tapahtunut rengasmekanismien tuonti on saattanut vaikuttaa tarkastelujakson hintakehitykseen.

(67)

Tärkeimpien raaka-aineiden (teräsnauhan ja -langan) myyntihinta ei laskenut vastaavasti. Sen sijaan yksikkötyökustannukset, joiden osuus kokonaisyksikkökustannuksista on kaksi viidesosaa, laskivat merkittävästi tarkastelujakson aikana.

e)   Kannattavuus

(68)

Koska tiettyjen liiketoiminnan tavanomaista tulosta heijastamattomien erien merkitys oli huomattava (erityisesti goodwill- eli liikearvoa koskeva poisto yrityskaupan jälkeen), liiketoiminnan voittomarginaalia ennen liikearvon poistoa pidettiin parempana osoittimena yhteisön tuotannonalan kannattavuutta arvioitaessa kuin voittomarginaalia ennen veroja. Yhteisön tuotannonalan liiketoiminnan voittomarginaali etuyhteydettömille yhteisön asiakkaille suuntautuneen myynnin osalta on ollut pitkään heikko. Kannattavuus parani 0–3 prosentista vuonna 1998 3,1–6 prosenttiin vuonna 1999 ja laski sitten äkillisesti 0 ja -3 prosentin välille vuonna 2000 ja oli tutkimusajanjaksona alhaisempi kuin -3 prosenttia. Tämä negatiivinen tulos vaikutti varmasti osaltaan siihen, että kyseessä olevat kaksi yritystä tekivät konkurssin: Koloman Handler AG heinäkuussa 2001 ja Krause Ringbuchtechnik GmbH huhtikuussa 2002 (eli pian tutkimusajanjakson jälkeen).

f)   Investoinnit ja pääoman saanti

(69)

Investointien tarkastelussa keskityttiin tehdas- ja koneinvestointeihin, joiden osuus investointien kokonaismäärästä tutkimusajanjakson aikana oli yli 90 prosenttia. Liikearvoon tehtyjä investointeja ei otettu huomioon, koska ne olivat tulosta kertaluonteisesta tapahtumasta eli yrityskaupasta, eivätkä näin ollen kuvasta yhteisön tuotannonalan tavanomaista tulosta useiden vuosien ajalta. Tehdas- ja koneinvestointien määrä väheni 65 prosenttia tarkastelujaksolla. Määrä laski indeksinumerosta 52 vuonna 1999 indeksinumeroon 48 vuonna 2000 ja edelleen indeksinumeroon 35 tutkimusajanjakson aikana.

(70)

Yhteisön tuotannonalan jatkuvasti heikko kannattavuus heikensi sen mahdollisuuksia saada pääomaa.

g)   Sijoitetun pääoman tuotto

(71)

Koska oma pääoma kääntyi negatiiviseksi vuonna 2000 ja molemmat yhteisön tuottajat jättivät tämän jälkeen konkurssihakemuksen, sijoitetun pääoman tuottoa mitattiin pääoman tuottoasteen avulla. Pääoman tuottoaste pysyi vuosina 1998 ja 1999 vakaana ja oli 0–3 prosenttia, mutta laski sitten äkillisesti 0 ja -5 prosentin välille vuonna 2000 ja oli tutkimusajanjaksona alhaisempi kuin -10 prosenttia.

h)   Kassavirta

(72)

Liiketoiminnan yksinkertaistetun nettokassavirran (liikevoitto ja poistot, lukuun ottamatta liikearvon poistoa) tarkastelu osoittaa, että suuntaus on sama kuin liiketoiminnan voittomarginaalin tapauksessa. Kassavirta kasvoi indeksiluvusta 100 vuonna 1998 indeksilukuun 126 vuonna 1999 ja laski sitten jyrkästi indeksilukuun 62 vuonna 2000 ja indeksilukuun -65 tutkimusajanjakson aikana.

i)   Työllisyys, tuottavuus ja palkat

(73)

Työllisyys (kokoaikavastaavuutena) heikkeni tarkastelujaksolla indeksiluvusta 100 vuonna 1998 indeksilukuun 86 vuonna 1999 ja edelleen indeksilukuun 82 vuonna 2000 ja indeksilukuun 77 tutkimusajanjakson aikana.

(74)

Tuottavuus, joka mitattiin tuhantena kappaleena työntekijää kohti, parani 8 prosenttia tarkastelujaksolla samalla, kun työvoimakustannukset tuotosyksikköä kohti (euroa/kg) laskivat kyseisellä jaksolla 12 prosenttia.

j)   Tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin merkittävyys

(75)

Tutkimuksen mukaan Kiinan kansantasavallasta peräsin olevaksi ilmoitettu tuonti ei tutkimusajanjakson aikana tapahtunut polkumyynnillä, mutta kyseistä tuontia koskevat päätelmät liittyvät pieneen, ei-edustavaan valikoimaan rengasmekanismeja. Thaimaasta peräisin olevaksi ilmoitettua tuontia koskevaa täyttä polkumyyntimääritystä ei puolestaan voitu tehdä, koska polkumyynnin esiintymistä ei ollut tutkittu (OLAFin tutkimus koski alkuperän määrittämistä eikä polkumyyntiin liittyviä näkökohtia). Tästä syystä tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin merkittävyydestä ei voitu tehdä päätelmiä.

5.   Päätelmät

(76)

Yhteisön tuotannonalan tilanne pysyi vaikeana koko tarkastelujakson. Tämä käy ilmi tuotannonalan heikkenevästä kannattavuudesta (toisin sanoen sen kasvavista tappioista vuoden 1999 jälkeen), myyntimäärien vähenemisestä ja yksikköhintojen laskusta.

(77)

Yhteisön tuotannonalan vaikea tilanne tutkimusajanjaksona oli seurausta useista aikaisemmista tapahtumista, muun muassa seuraavista: i) Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tuotteiden polkumyynnillä tapahtunut tuonti, joka jatkui siihen saakka, kun toimenpiteet otettiin käyttöön tammikuussa 1997; ii) näiden toimenpiteiden absorptio, jonka esiintyminen vahvistettiin lokakuussa 2000; iii) Indonesiasta peräisin olevien tuotteiden tuonti polkumyynnillä, kunnes kyseisessä tuonnissa otettiin käyttöön polkumyyntitoimenpiteet kesäkuussa 2002; iv) toimenpiteiden kiertäminen kuljettamalla tuotteita Thaimaan kautta (OLAFin tutkimus). Toimenpiteiden kiertämistä koskenut tutkimus johti lisäksi siihen, että neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otetut toimenpiteet laajennettiin koskemaan myös asianomaisen tuotteen tuontia Vietnamista (ks. 4 kappale edellä). Tämä osoittaa, että yhteisön tuotannonala kärsi koko tarkastelujakson ajan polkumyynnistä ja ettei sillä ollut tilaisuutta toipua sen vaikutuksista. Kulutus yhteisön markkinoilla väheni vain hieman, joten tämä tekijä ei voi sinällään selittää yhteisön tuotannonalan vaikeaa tilannetta.

F.   VAHINGON TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

1.   Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ennakoidun kasvun vaikutus yhteisön tuotannonalaan

(78)

Alkuperäisen tutkimuksen tutkimusajanjaksona (eli 1 päivän lokakuuta 1994 ja 30 päivän syyskuuta 1995 välisenä aikana) kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat myivät yhteisön markkinoille 126 miljoonaa kappaletta rengasmekanismeja (WWS:n osuus tästä myynnistä oli yli kaksi viidesosaa). Vuonna 2001 eli tämän tutkimuksen tutkimusajanjaksona myytiin 5 miljoonaa kappaletta rengasmekanismeja, joiden alkuperämaaksi oli ilmoitettu Kiinan kansantasavalta. Koska Kiinan kansantasavallassa on runsaasti käyttämätöntä tuotantokapasiteettia (samalla kun maan vienti kolmansiin maihin on vähenemässä) ja koska kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien toiminta on johdonmukaisesti osoittanut, että ne ovat valmiita myymään tuotteitaan polkumyynnillä vahinkoa aiheuttavaan hintaan kasvattaakseen markkinaosuuttaan, on selvää, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tuontituotteiden vahingollinen polkumyynti todennäköisesti alkaa uudelleen, jos polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolo päättyy.

(79)

Kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat pystyvät lisäämään markkinaosuuttaan enää vain yhteisön markkinoilla, koska muiden markkinoiden toimitukset ovat jo kiinalaisten tuottajien tai näiden määräysvallassa olevien kolmansien maiden tuottajien hallussa. Yhteisön tuotannonalalla on vain vähän myyntiä tärkeimmillä yhteisön ulkopuolisilla markkinoilla, joilla myydyistä rengasmekanismeista lähes kaikki on valmistettu Kiinan kansantasavallassa tai kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien määräysvallassa olevissa yrityksissä. Kuten absorptiotutkimuksen yhteydessä tehdystä analyysistä käy ilmi, tarkasteltavana olevan tuonnin aiheuttama hintapaine lisääntyisi todennäköisesti merkittävästi, jos voimassa olevien toimenpiteiden annettaisiin raueta. Kun otetaan huomioon, että WWS pystyi ottamaan kantaakseen huomattavan osan 32,5 prosentin suuruisesta polkumyyntitullistaan ja että muut kiinalaiset yritykset tekivät saman 39,4 prosentin tullinsa osalta, on erittäin todennäköistä, että jos polkumyyntitoimenpiteitä ei sovellettaisi, kyseiset yritykset pystyisivät voimistamaan entisestään sitä hintapainetta, joka painaa yhteisössä myytävien rengasmekanismien hintoja alaspäin.

(80)

Olisi muistettava, että Thaimaasta peräisin oleviksi ilmoitettujen rengasmekanismien keskihinta laski 9 prosenttia tarkastelujaksolla, minkä lisäksi kyseisten rengasmekanismien eurooppalaisen jakelijan keskimääräisen myyntihinnan ja yhteisön tuotannonalan painotetun keskimääräisen myyntihinnan välinen vertailu osoitti, että ensiksi mainittu hinta oli noin 12 prosenttia jälkimmäistä alempi.

(81)

Muista kolmansista maista peräisin olevan tuonnin osalta voidaan ensinnäkin todeta, että Unkarista tuli osa yhteisöä 1 päivänä toukokuuta 2004. Intian ja Indonesian vientiä harjoittavat tuottajat ovat puolestaan kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien määräysvallassa. Jos Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa tuontia koskevien toimenpiteiden voimassaolon annetaan päättyä, rengasmekanismien vienti Intiasta ja Indonesiasta yhteisöön olisi vähemmän houkuttelevaa, koska tällöin on todennäköistä, että polkumyynnillä tapahtuva suora tuonti Kiinan kansantasavallasta lisääntyisi voimakkaasti.

(82)

Kun otetaan huomioon yhteisön tuotannonalan jo valmiiksi vaikea tilanne, edellä mainittu, Kiinan kansantasavallasta polkumyyntihinnoin tapahtuvan tuonnin voimakas kasvu yhdessä merkittävän hinnan alittavuuden kanssa johtaisi epäilemättä vakaviin seuraamuksiin yhteisön tuotannonalan kannalta. Ottaen huomioon myös aiemmista rengasmekanismeja koskeneista polkumyynnin ja tukien vastaisista tutkimuksista saadut kokemukset voidaan todeta, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontia koskevien toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi mitä todennäköisimmin yhteisön tuotannonalan tilanteen heikkenemiseen entisestään merkittävässä määrin.

2.   Vahingon toistumisen todennäköisyyttä koskevat päätelmät

(83)

Edellä esitetyn perusteella on todennäköistä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi kyseisen tuonnin määrän voimakkaaseen kasvuun yhteisössä ja samalla myyntihintojen merkittävään laskuun. Tässä yhteydessä olisi huomattava, että pääosa rengasmekanismien markkinoilla myydyistä tuotteista on pitkälti standardisoituja ja että kilpailua käydään lähinnä hinnoilla.

(84)

Näin ollen ja ottaen huomioon yhteisön markkinoiden tilannetta koskevat päätelmät on todennäköistä, että jos alhaiseen polkumyyntihintaan tapahtuvan tuonnin määrä kasvaa, tämä johtaa yhteisön tuotannonalan hintojen alenemiseen. Tämä puolestaan heikentäisi entisestään yhteisön tuotannonalan taloudellista tilannetta. Seurauksena olisi todennäköisesti yhteisön tuotannonalan yritysten konkurssi ja jäljellä olevan tuotantolaitoksen sulkeminen.

(85)

Toimenpiteiden voimassaolon päättymisen myötä poistuisi se tärkein tekijä, joka on estänyt kiinalaisia vientiä harjoittavia tuottajia myymästä tuotteitaan vahingolliseen polkumyyntihintaan yhteisön markkinoilla.

(86)

Tämän vuoksi päätellään, että Kiinan kansantasavallasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin aiheuttama vahinko todennäköisesti toistuisi.

G.   YHTEISÖN ETU

1.   Johdanto

(87)

Tutkimuksessa selvitettiin, oliko olemassa pakottavia syitä, joiden perusteella olisi pääteltävä, että voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisen jatkaminen ei ole yhteisön edun mukaista. Toimenpiteiden soveltamisen jatkamisen vaikutuksia kaikkiin tämän menettelyn soveltamisalaan kuuluviin osapuoliin sekä toimenpiteiden voimassaolon päättymisen seurauksia tarkasteltiin tästä syystä perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti kaiken käytettävissä olevan näytön pohjalta.

(88)

Jotta toimenpiteiden mahdollisen voimassa pitämisen vaikutuksia voitaisiin arvioida, kaikille asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa perusasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Vain tutkimuksessa yhteistyössä toimineet yhteisön tuottajat ja kaksi etuyhteydetöntä tuojaa vastasivat kyselyyn. Kolme käyttäjää esitti huomautuksia, mutta yksikään niistä ei vastannut kyselyyn eikä toimittanut huomautuksiaan tukevaa näyttöä.

(89)

Perusasetuksen 21 artiklan 7 kohdassa säädetään, että tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos niiden pätevyydestä on olemassa tosiasiallisia todisteita. Käyttäjien huomautuksista, joiden mukaan polkumyyntitoimenpiteiden voimassa pitäminen ei ole yhteisön edun mukaista, ei voitu tässä yhteydessä tehdä päätelmiä, koska tarvittavaa näyttöä ei esitetty.

(90)

Aiemmin käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden vaikutuksista voidaan todeta, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaksi ilmoitettu tuonti väheni voimakkaasti etenkin sen jälkeen, kun tulleja korotettiin absorptiotutkimuksen päätelmien perusteella; samalla muista kolmansista maista peräisin oleva tai peräisin olevaksi ilmoitettu tuonti lisääntyi merkittävästi.

2.   Yhteisön tuotannonalan etu

(91)

Yritysryhmä, johon pyynnön esittäjät kuuluvat, on ainoa rengasmekanismeja merkittävässä määrin valmistava yhteisön tuottaja. Nämä yritykset toimivat vaikeissa olosuhteissa, joissa uhkana on kolmansista maista tuleva, usein polkumyynnillä tapahtuva ja tuettu halpatuonti, joka aiheuttaa vahinkoa. Yritykset järjestivät toimintansa uudelleen konkurssihakemuksen jätettyään, mutta tämä ei riittänyt estämään konkurssimenettelyjen jatkumista vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä. Yhteisön tuotannonala pyrkii luomaan liiketoiminnalleen terveen pohjan, jotta se pystyisi kilpailemaan kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien kanssa maailmanmarkkinoilla. Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättyminen voisi horjuttaa tätä strategiaa merkittävästi, sillä kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat ovat jo aiemmin osoittaneet, että ne ovat valmiita painamaan hinnat polkumyyntitasolle kasvattaakseen markkinaosuuttaan. Ottaen huomioon, että absorptiokäytännöt ja Indonesiasta peräisin olevien rengasmekanismien polkumyynnillä tapahtunut tai tuettu tuonti ovat jo jossain määrin heikentäneet voimassa olevien toimenpiteiden vaikutuksia, näiden toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi mitä todennäköisimmin yhteisön tuotannonalan käynnissä olevien uudelleenjärjestelypyrkimysten epäonnistumiseen.

(92)

Yhteisön tuotannonalalla on pitkät perinteet, mutta on erittäin todennäköistä, että sen toiminta päättyy kokonaan, jos uudelleenjärjestelyissä ei onnistuta. Robert Krause GmbH & Co. KG jätti konkurssihakemuksen tammikuussa 1998. Sen seuraaja, Krause Ringbuchtechnik GmbH, jonka omisti kesäkuusta 1998 lähtien Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH, hakeutui konkurssiin huhtikuussa 2002. Jälkimmäisen yrityksen omaisuus ja henkilöstö siirtyi Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH:lle, joka ei todennäköisesti aloita tuotantoa uudelleen, sillä se on jättänyt konkurssimenettelyjen aloittamista koskevan hakemuksen. SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH jatkaa Koloman Handler AG:n perinteitä. Jälleen uusi konkurssi merkitsisi todennäköisesti yhteisön tuotannonalan toiminnan loppua. Jos yhteisön tuotannonala lopettaa rengasmekanismien valmistuksen, yli vuosisadan aikana kertyneet taidot ja vielä jäljellä olevat työpaikat menetettäisiin.

(93)

Toimenpiteiden soveltamisen jatkaminen antaisi todennäköisesti yhteisön tuotannonalalle mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttaan, karsia tuotannon yksikkökustannuksia ja parantaa kannattavuuttaan. Hinnat eivät luultavasti muuttuisi merkittävästi, mutta myyntimäärät voisivat kasvaa tuntuvasti. Yhteisön tuotannonala pyrkii uudelleenjärjestelyllä vahvistamaan kilpailuasemaansa, mikä helpottaisi eri rengasmekanismityyppien tuotannon suunnittelua, lisäisi tuotannonalan neuvotteluvoimaa suhteessa tavarantoimittajiin ja antaisi mahdollisuuden myyntitoiminnan tehostamiseen. Kaikki nämä toimet vähentäisivät osaltaan kustannuksia. Yhteisön tuotannonala on edelleen elinkelpoinen, sillä useiden konkurssien jälkeenkin se pystyy yhä huolehtimaan merkittävästä osasta yhteisön markkinoiden toimituksia, varsinkin kun huomioon otetaan Unkarissa sijaitseva tuotantolaitos, josta tuli osa yhteisön tuotantoa 1 päivänä toukokuuta 2004.

(94)

Se, että SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH hankki omistukseensa rengasmekanismien kauppaa pitkään harjoittaneen Bensons-yrityksen, jolla on toimipisteitä Alankomaissa, Singaporessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa, osoittaa selvästi, että yhteisön tuotannonala haluaa parantaa markkinoillepääsyään maailmanlaajuisesti ja että se on vakavissaan uudelleenjärjestelypyrkimyksissään.

(95)

Sen jälkeen, kun osapuolille oli ilmoitettu olennaiset asiaan liittyvät tiedot ja huomiot, esille nousi kaksi pääasiallista aihetta. Esille otettiin ensinnäkin kysymys siitä, käyttääkö yhteisön tuotannonala väärin määräävää markkina-asemaansa. Tältä osin voidaan todeta, että komission tietojen mukaan kyseiset yritykset eivät ole kilpailuoikeudellisten menettelyjen kohteena.

(96)

Lisäksi väitettiin, että yhteisön tuotannonala on nyt etuyhteydessä kiinalaiseen viejään ja että tuontiyritys Bensonsilla, joka nykyisin kuuluu yhteisön tuotannonalan muodostavaan yritysryhmään, on yksinomainen jälleenmyyntioikeus tuotteisiin, joita myy kiinalainen viejä WWS, jonka määräysvallassa on myös Intiassa tapahtuva tuotanto.

(97)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että Bensonsilla ja WWS:llä on toimitussopimus, jossa alun perin määrättiin teollis- ja tekijänoikeuksien siirrosta WWS:ltä Bensonsille ja joidenkin Bensonsin osakkeiden siirrosta WWS:lle. Näitä siirtoja ei kuitenkaan koskaan suoritettu. Kyseisessä toimitussopimuksessa ei ole määräyksiä yksinoikeuksista Bensonsin ja WWS:n välillä, mutta sen mukaan Bensonsilla on etuoikeus saada yksinmyyntioikeudet, jos tietty tavarantoimittaja lopettaa toimintansa. Näin ollen väitettyä etuyhteyttä ei voida vahvistaa.

3.   Tuojien etu

(98)

Ainoat kaksi yhteistyössä toiminutta etuyhteydetöntä tuojaa siirtyivät SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH:n omistukseen elokuussa 2002, joten niistä tuli yhteisön tuotannonalaan etuyhteydessä olevia yrityksiä tutkimusajanjakson jälkeen. Tavallisesti tutkimusajanjakson jälkeistä kehitystä ei oteta huomioon tutkimuksessa. Koska tässä yrityskaupassa kuitenkin on kyse merkittävästä ja pysyvästä muutoksesta, se olisi tässä yksittäistapauksessa otettava huomioon. Kyseisten tuojien etu on nyt sama kuin yhteisön tuotannonalan etu, koska nämä yritykset ovat nyt kaikki toisiinsa etuyhteydessä olevia yrityksiä.

(99)

Yksikään muu etuyhteydetön tuoja ei toiminut yhteistyössä tässä tutkimuksessa. Tämä näyttäisi osoittavan, että voimassa olevat toimenpiteet eivät ole juurikaan vaikuttaneet muiden etuyhteydettömien tuojien toimintaan.

4.   Käyttäjien etu

(100)

Yksikään käyttäjä ei toiminut yhteistyössä tutkimuksessa. Tämä näyttäisi osoittavan, että voimassa olevat toimenpiteet eivät ole juurikaan vaikuttaneet käyttäjiin. Niiden tilanne tuskin siis heikkenee, vaikka polkumyyntitoimenpiteet pidettäisiinkin voimassa.

(101)

Eräät kansionvalmistajat supistivat tuotantoaan tai sulkivat yhteisössä sijaitsevia tuotantolaitoksiaan tarkastelujakson aikana. Tietyissä tapauksissa ne siirsivät tuotantokapasiteettiaan yhteisön ulkopuolelle, lähinnä Itä-Euroopan maihin, tai lisäsivät sikäläistä tuotantokapasiteettiaan. Tämä johtui pääasiassa kyseisten maiden alemmista työvoimakustannuksista ja niiden sijainnista lähellä yhteisön markkinoita sekä siitä, että näistä maista oli tulossa Euroopan unionin jäseniä 1 päivänä toukokuuta 2004. Yhteisön tuotannonalan myymien rengasmekanismien hinnat ovat laskeneet ja Intiasta, Indonesiasta ja Thaimaasta lähetettyjä halpoja rengasmekanismeja, joihin ei sovelleta polkumyyntitulleja, on ollut saatavilla koko tarkastelujakson ajan.

(102)

Olisi korostettava, että jos yhteisön tuotannonala lopettaisi toimintansa kokonaan, käyttäjät olisivat jokseenkin täysin riippuvaisia Kiinan kansantasavallasta peräisin olevasta tuonnista ja/tai kiinalaisten yritysten muissa maissa toimivilta tytäryhtiöiltä peräisin olevasta tuonnista. Tämä saattaisi antaa kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille yllykkeen korottaa merkittävästi hintojaan Kiinan kansantasavallan ulkopuolisilla markkinoilla, mikä voisi vakavasti vaarantaa käyttäjäyritysten kilpailukyvyn. Yhteisön tuotannonalan etujen mukaista taas ei ole harjoittaa sellaista hintapolitiikkaa, joka myötävaikuttaisi yhteisön kansionvalmistajien toiminnan loppumiseen, sillä tämä heikentäisi huomattavasti tuotannonalan asemaa sen kilpaillessa kiinalaisten vientiä harjoittajien tuottajien ja niiden tytäryhtiöiden kanssa yhteisön ulkopuolisilla markkinoilla.

(103)

Jos polkumyyntitoimenpiteiden soveltamista jatketaan, vaihtoehtoisia hankintalähteitä on edelleen tarjolla. Huomionarvoista on, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevassa tuonnissa tällä hetkellä voimassa olevat toimenpiteet eivät johtaneet tuontirengasmekanismien puutteeseen yhteisön markkinoilla.

5.   Alhaisemman jalostusasteen teollisuuden etu

(104)

Teräsnauhan ja -langan toimittajien tuotannosta vain vähäinen osuus myydään yhteisön tuotannonalalle, joten tämän menettelyn tulos ei vaikuta niihin. Yksikään näistä tavarantoimittajista ei ilmoittautunut asianomaiseksi osapuoleksi.

6.   Kilpailua ja kauppaa vääristävät vaikutukset

(105)

Toimenpiteiden voimassaolon mahdollisen päättymisen vaikutuksista kilpailutilanteeseen yhteisössä on todettava, että maailmassa on vain vähän rengasmekanismien tuottajia ja ne ovat pääosin kiinalaisia tai kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien määräysvallassa. Näin ollen niiden harvojen jäljellä olevien tuottajien, jotka eivät ole kiinalaisten yritysten määräysvallassa, toiminnan lakkaaminen vaikuttaisi kielteisesti kilpailutilanteeseen yhteisössä.

7.   Yhteisön etua koskeva päätelmä

(106)

Edellä mainitut tekijät ja näkökohdat huomioon ottaen päätellään, ettei ole olemassa pakottavia syitä, jotka estäisivät voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden voimassa pitämisen.

H.   POLKUMYYNTITOIMENPITEET

(107)

Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengasmekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2100/2000, käyttöön otetut polkumyyntitoimenpiteet olisi perusasetuksen 11 artiklan 2 ja 6 kohdan mukaisesti pidettävä voimassa.

(108)

Tutkimuksen pitkästä kestosta johtuen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi rajoittaa toimenpiteiden kesto neljään vuoteen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodiin ex 8305 10 00 luokiteltavien rengaskirjamekanismien tuonnissa.

Tätä asetusta sovelletaan rengaskirjamekanismeihin, jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai -langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita pitää yhdessä teräskuori. Ne voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengaskirjamekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen aukaisumekanismin avulla.

2.   Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

a)

17- ja 23-renkaisten mekanismien osalta (Taric-koodit 8305100021, 8305100022 ja 8305100029) tullin määrä on sama kuin vähimmäistuontihinnan (325 euroa 1 000 kappaleelta) ja vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnan erotus;

b)

muiden kuin 17- ja 23-renkaisten mekanismien osalta (Taric-koodit 8305100011, 8305100012 ja 8305100019) tullin määrä on seuraava:

 

Tulli

Taric-lisäkoodi

Kiinan kansantasavalta:

World Wide Stationery Mfg, Hongkong, Kiinan kansantasavalta

51,2 %

8934

kaikki muut yritykset

78,8 %

8900

Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Tämä polkumyyntitulli otetaan käyttöön neljäksi vuodeksi alkaen tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. J. BRINKHORST


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 22, 24.1.1997, s. 1.

(3)  EYVL L 250, 5.10.2000, s. 1.

(4)  EYVL L 150, 8.6.2002, s. 1 ja 17.

(5)  EUVL L 232, 1.7.2004, s. 1.

(6)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 67.

(7)  EYVL C 122, 25.4.2001, s. 2.

(8)  EYVL C 21, 24.1.2002, s. 25.

(9)  Tiedot esitetään indeksilukuina (1998 = 100) tai vaihteluvälinä aina, kun se on tarpeen tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.


Top