Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0789

Neuvoston yhteinen toiminta 2004/789/YUTP, 22 päivältä marraskuuta 2004, Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL Proxima) jatkamisesta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

OJ L 348, 24.11.2004, p. 40–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 128–132 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/789/oj

24.11.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/40


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2004/789/YUTP,

22 päivältä marraskuuta 2004,

Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL Proxima) jatkamisesta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 25 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan sekä 28 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ohridin puitesopimuksen mukaan unionin osallistumisen perustana on laaja-alainen mukana oleminen kaikissa oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen liittyvissä toimissa, kuten ohjelmat yhteiskunnan rakenteiden kehittämiseksi ja poliisitoiminta, joiden olisi tuettava ja vahvistettava toisiaan. Nämä unionin toimet, joiden tukena ovat muun muassa CARDS-asetuksen mukaiset Euroopan yhteisön ohjelmat yhteiskunnan rakenteiden kehittämiseksi, edistävät yleistä rauhan täytäntöönpanoa entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sekä myös unionin yleisiä poliittisia saavutuksia alueella, erityisesti vakautus- ja assosiaatioprosessia.

(2)

Unioni nimitti Euroopan unionin erityisedustajan osallistumaan rauhanomaisen poliittisen prosessin vahvistamiseen ja Ohridin puitesopimuksen täysimääräiseen täytäntöönpanoon, auttamaan varmistamaan EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden sekä varmistamaan kansainvälisen yhteisön toimien yhteensovittamisen puitesopimuksen määräysten täytäntöönpanon ja jatkuvuuden edistämiseksi.

(3)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 26 päivänä syyskuuta 2001 annetussa päätöslauselmassa N:o 1371 (2001) suhtaudutaan myönteisesti Ohridin puitesopimukseen ja tuetaan sen täysimääräistä täytäntöönpanoa muun muassa EU:n pyrkimyksillä.

(4)

EU:n huomattavien poliittisten ponnistelujen ja voimavarojen avulla entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa saavutettujen merkittävien tulosten säilyttämiseksi ja jatkotoimenpiteiden toteuttamiseksi niiden pohjalta EU on vahvistanut rooliaan poliisitoiminnassa osallistuakseen edelleen alueen vakauden ja turvallisuuden edistämiseen, jotta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitus voisi panna täytäntöön Ohridin puitesopimuksen.

(5)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian turvallisuustilanne on vuoden 2001 konfliktin jälkeen jatkuvasti parantunut. Vakaus edelleen vahvistunut vuonna 2004. On ryhdytty toimenpiteisiin Ohridin puitesopimukseen liittyvien keskeisten uudistusten valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi ja pyritty käsittelemään muita ensisijaisia uudistuksia muun muassa oikeusvaltion alalla. Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että turvallisuustilanne saattaa heikentyä, ja sillä voisi olla vakavia vaikutuksia kansainväliseen turvallisuuteen. EU:n jatkuva sitoutuminen poliittiseen toimintaan ja voimavarojen antamiseen edistäisi näin ollen maan ja alueen vakauttamista edelleen.

(6)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaiset pyysivät 16 päivänä syyskuuta 2003 EU:ta ottamaan vastuun asemansa vahvistamisesta poliisitoiminnassa ja EU:n poliisioperaation (EUPOL Proxima) toimintavalmiuteen saattamisesta.

(7)

EUPOL Proxima perustettiin 29 päivänä syyskuuta 2003 vahvistetulla neuvoston yhteisellä toiminnalla 2003/681/YUTP (1) 12 kuukauden ajaksi 15 päivästä joulukuuta 200314 päivään joulukuuta 2004.

(8)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministeri Hari Kostov lähetti 1 päivänä lokakuuta 2004 korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille kirjeen, jossa hän pyysi EU:ta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin EUPOL Proxima -operaation jatkamiseksi 12 kuukaudella sen jälkeen, kun nykyinen toimeksianto päättyy 14 päivänä joulukuuta 2004.

(9)

Pantuaan merkille saavutetun edistyksen neuvosto päätti 11 päivänä lokakuuta 2004 EUPOL Proxima -operaation jatkamisesta 12 kuukaudella sen jälkeen, kun nykyinen toimeksianto päättyy 14 päivänä joulukuuta 2004. Neuvosto sopi myös, että jatketun operaation tavoitteena on edelleen tukea sellaisten tehokkaiden ja ammattimaisten poliisivoimien kehittämistä, jotka täyttävät poliisitoimintaa koskevat eurooppalaiset standardit. EU:n poliisiasiantuntijat jatkavat Skopjessa toimivan EU:n erityisedustajan johdolla ja yhteistyössä isäntämaan hallituksen viranomaisten kanssa maan poliisivoimien valvontaa, ohjausta ja neuvontaa painopistealueena keski- ja ylin johto ja auttavat tällä tavoin tehostamaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, lisäämään yleisön luottamusta poliisitoimintaan, vahvistamaan yleistä järjestystä ja avustamaan edelleen rajapoliisin perustamisessa.

(10)

EUPOL Proximan poliittinen valvonta ja strateginen johto kuuluu poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle, joka tekee asianmukaiset päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan kolmannen alakohdan mukaisesti. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle on annettava säännöllisesti tietoja kaikista operaatioon liittyvistä seikoista, tarvittaessa myös Euroopan unionin erityisedustajan ja poliisioperaation johtajan/poliisikomentajan tilanneselostuksien avulla.

(11)

Nizzassa 7–9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti tässä yhteisessä toiminnassa olisi määritettävä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 ja 26 artiklan mukaisesti korkeana edustajana toimivan pääsihteerin asema niiden toimenpiteiden täytäntöönpanossa, jotka kuuluvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean harjoittaman poliittisen valvonnan ja strategisen johdon piiriin.

(12)

Kolmansien valtioiden olisi osallistuttava operaatioon Nizzassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti.

(13)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa vaaditaan ilmoittamaan ohjeellinen rahoitusmäärä koko yhteisen toiminnan täytäntöönpanon ajaksi. Yhteisön talousarviosta rahoitettavien määrien ilmoittaminen ilmentää lainsäätäjän tahtoa ja edellyttää sitä, että maksusitoumusmäärärahoja on saatavilla koko asianomaisen varainhoitovuoden ajan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Tehtävät

1.   Euroopan unioni jatkaa Euroopan unionin poliisioperaatiota (EUPOL Proxima) entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 15 päivästä joulukuuta 200414 päivään joulukuuta 2005.

2.   EUPOL Proxima toimii tämän yhteisen toiminnan 3 artiklassa esitetyssä tehtävänmäärittelyssä esitettyjen tavoitteiden ja muiden säännösten mukaisesti.

2 artikla

Operaation jatkon suunnittelu

1.   Operaation jatkamista valmisteltaessa nykyinen poliisioperaation johtaja asettaa operaation sisäisen ryhmän, johon kuuluu riittävästi henkilöstöä operaation jatkamisesta johtuvien toimintojen suorittamiseksi.

2.   Kattava riskinarviointi toteutetaan suunnittelussa ensisijaisena ja sitä voidaan päivittää tarvittaessa.

3.   Nykyinen operaation johtaja laatii tarkistetun operaatiosuunnitelman (OPLAN) neuvoston vahvistaman operaation toiminta-ajatuksen (CONOPS) ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) antamien ohjeiden mukaisesti ja kehittää kaikki EUPOL Proximan jatkamiseksi tarvittavat tekniset välineet. Tarkistetussa OPLANissa otetaan huomioon kattava riskinarviointi.

4.   Operaation jatkamista valmisteltaessa nykyinen operaation johtaja neuvottelee Euroopan komission poliisivoimien uudistushankkeen ja Skopjessa toimivan Etyjin yksikön kanssa ja koordinoi toimintaa niiden kanssa.

3 artikla

Tehtävänmäärittely

Ohridin puitesopimuksen tavoitteiden mukaisesti, aktiivisessa kumppanuudessa asianomaisten viranomaisten kanssa toimien ja pitäen tavoitteena oikeusvaltion muodostamista sekä täysin yhteensovitetusti yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskevan yhteisön toiminnan, Etyjin ja kahdenvälisten sopimusten kanssa ja niitä täydentäen EUPOL Proxima jatkaa maan poliisivoimien valvontaa, ohjausta ja neuvontaa painopistealueena keski- ja ylin johto ja tukee näin edelleen tarpeen mukaan:

yleisen järjestyksen vakauttamista, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta mukaan lukien;

sisäasiainministeriön kokonaisuudistuksen toteuttamista käytännössä, poliisitoiminta mukaan lukien;

rajapoliisin perustamista ja siihen johtavaa operatiivista siirtymää osana EU:n laajempia pyrkimyksiä yhtenäisen rajavalvonnan edistämiseksi;

paikallispoliisin toimintaa väestön luottamuksen aikaansaamiseksi;

yhteistyön vahvistamista naapurivaltioiden kanssa poliisitoiminnan alalla.

4 artikla

Rakenteet

EUPOL Proximan rakenne on pääpiirtein seuraava:

a)

päämaja sijaitsee Skopjessa, ja siihen kuuluu poliisioperaation johtaja sekä henkilöstöä tarkistetun operaatiosuunnitelman mukaisesti.

b)

yksi sijoittamista hoitava keskusyksikkö sisäasianministeriön tasolla

c)

joitakin yksiköitä, jotka sijoitetaan entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan asianmukaisille tasoille.

5 artikla

Poliisioperaation johtaja/poliisikomentaja

1.   Poliisioperaation johtaja/poliisikomentaja vastaa EUPOL Proximan operatiivisesta johtosuhteesta ja päivittäisestä hallinnosta.

2.   Poliisioperaation johtaja/poliisikomentaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

3.   Kaikki poliisiviranomaiset toimivat asiaankuuluvan kansallisen viranomaisen alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johtosuhteen EUPOL Proximan johtajalle.

4.   Poliisioperaation johtaja/poliisikomentaja vastaa henkilöstön kurinpitovalvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta asianomainen kansallinen tai EU:n viranomainen vastaa kurinpitotoimista.

6 artikla

Henkilöstö

1.   EUPOL Proximan henkilöstön lukumäärä ja toimivaltuudet määritetään 3 artiklassa esitetyn tehtävänmäärittelyn ja 4 artiklassa esitetyn rakenteen mukaisesti.

2.   Poliisiviranomaiset ovat jäsenvaltioiden lähettämiä. Kukin jäsenvaltio vastaa lähettämistään poliisiviranomaisista aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, lukuun ottamatta päivärahoja, sekä matkakuluista entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan ja takaisin.

3.   EUPOL Proxima ottaa palvelukseen kansainvälistä siviilihenkilöstöä ja paikallista henkilöstöä sopimuspohjaisesti tarpeen mukaan.

4.   Operaatioon osallistuvat valtiot tai yhteisön toimielimet voivat tarvittaessa lähettää myös kansainvälistä siviilihenkilöstöä. Kukin operaatioon osallistuva valtio tai yhteisön toimielin vastaa lähettämästään henkilöstöstä aiheutuvista kuluista kuten palkoista, terveydenhuollosta, kulukorvauksista, lukuun ottamatta päivärahoja, sekä matkakuluista entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan ja takaisin.

7 artikla

Johtamisjärjestely

EUPOL Proximan rakenteeseen osana laajempaa oikeusvaltion kehittämiseen tähtäävää EU:n lähestymistapaa entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa on sisällyttävä yhtenäinen unionin johtamisjärjestely kriisinhallintaoperaation tapaan.

unionin erityisedustaja raportoi neuvostolle korkeana edustajana toimivan pääsihteerin välityksellä,

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea vastaa poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta,

Poliisioperaation johtaja/poliisikomentaja johtaa EUPOL Proximaa ja vastaa sen päivittäisestä hallinnosta,

Poliisioperaation johtaja/poliisikomentaja raportoi korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille unionin erityisedustajan välityksellä,

korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antaa ohjeita poliisioperaation johtajalle/poliisikomentajalle unionin erityisedustajan välityksellä.

8 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Operaation poliittinen valvonta ja strateginen johto ovat poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealla, joka toimii neuvoston alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa täten poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti. Valtuutukseen sisältyy valtuudet nimittää korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ehdotuksesta poliisioperaation johtaja sekä hyväksyä ja muuttaa tarkistettua operaatiosuunnitelmaa ja johtamisjärjestelyä. Operaation tavoitteita ja lopettamista koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle, jota avustaa korkeana edustajana toimiva pääsihteeri.

2.   Euroopan unionin erityisedustaja antaa poliisioperaation johtajalle paikallista politiikkaa koskevaa ohjausta. Hän huolehtii yhteistyöstä muiden EU:n toimijoiden kanssa sekä suhteista isäntämaan viranomaisiin ja tiedotusvälineisiin.

3.   Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea antaa neuvostolle selvityksen säännöllisin väliajoin.

4.   Euroopan unionin poliisioperaation johtaja toimittaa säännöllisin väliajoin sotilasoperaation toteuttamista koskevan tilanneselvityksen poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea voi kutsua poliisioperaation johtajan tarvittaessa kokouksiinsa.

9 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Rajoittamatta EU:n riippumattoman päätöksenteon ja unionin yhteisen toimielinjärjestelmän noudattamista liittyviä valtioita pyydetään ja muita kolmansia valtioita voidaan pyytää tekemään tarjouksia osallistumisesta EUPOL Proximaan siltä pohjalta, että ne vastaavat lähettämiensä poliisiviranomaisten ja/tai kansainvälisen siviilihenkilöstön lähettämisestä aiheutuneista kuluista kuten palkoista, kulukorvauksista sekä matkakuluista entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan ja takaisin ja osallistuvat tarvittaessa EUPOL Proximan juokseviin kuluihin.

2.   Kolmansia valtioita voidaan kutsua osallistumaan operaatioon, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta Euroopan unionin päätöksenteon riippumattomuuteen ja yhteiseen toimielinjärjestelmään.

3.   Neuvosto valtuuttaa täten poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumistarjousten hyväksymisestä operaation komentajan ja siviilikriisinhallintakomitean suosituksesta.

4.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUPOL Proximaan, on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin operaatioon osallistuvilla unionin jäsenvaltioilla kyseisen operaation päivittäisessä toimeenpanossa.

5.   Poliittisten ja turvallisuusasiain komitea toteuttaa aiheelliset toimet osallistumisjärjestelyjen osalta ja jos niin vaaditaan, esittää ne neuvostolle, mukaan lukien kolmansien maiden taloudellinen osallistuminen yhteisiin kuluihin.

6.   Kolmansien maiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan sopimuksin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisesti. Puheenjohtajavaltiota avustava korkeana edustajana toimiva pääsihteeri voi neuvotella kyseiset sopimukset puheenjohtajavaltion puolesta.

10 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Rahoitusohje operaation jatkamisesta johtuvien menojen kattamiseksi on maksusitoumuksiin 15 950 000 euroa, josta 5 000 000 euroa vuoden 2004 talousarviosta ja 10 950 000 euroa vuoden 2005 talousarviosta.

2.   Yhteisön talousarviosta rahoitettaviin menoihin sovelletaan seuraavaa:

a)

Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä maksettavia kuluja hallinnoidaan Euroopan yhteisön talousarviota koskevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta. Kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun.

b)

Poliisioperaation johtaja raportoi komissiolle ja toimii tämän valvonnassa sopimuksensa puitteissa toteuttamiensa toimien osalta.

3.   Rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon EUPOL Proximan operatiiviset vaatimukset, muun muassa laitteiden yhteensopivuus ja ryhmien yhteistoimintakyky.

11 artikla

Yhteisön toiminta

1.   Neuvosto toteaa, että komissio toimii edelleen tämän yhteisen kannan tavoitteiden saavuttamiseksi, tarvittaessa toteuttamalla asianmukaisia yhteisön toimia.

2.   Neuvosto toteaa myös, että asianmukaisia koordinointijärjestelyjä Skopjessa ja Brysselissä jatketaan.

12 artikla

Turvaluokiteltujen tietojen ilmoittaminen

1.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen Natolle/KFOR-joukoille ja tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille osapuolille operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan CONFIDENTIEL UE asti.

2.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on lisäksi valtuudet luovuttaa tehtävän operatiivisten tarpeiden mukaisesti ja neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen ETYJ:lle operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan RESTREINT UE asti. Tätä varten tehdään paikallisia järjestelyjä.

3.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on lisäksi valtuudet luovuttaa isäntävaltiolle tarkasti määriteltyyn ja välittömään operatiivisen tarpeeseen neuvoston turvallisuussääntöjä noudattaen operaatiota varten laadittuja EU:n turvaluokiteltuja tietoja ja asiakirjoja aina turvaluokkaan CONFIDENTIEL UE asti. Muissa tapauksissa tiedot ja asiakirjat luovutetaan isäntävaltiolle isäntävaltion Euroopan unionin kanssa tekemän yhteistyön tasoon soveltuvia menettelyjä noudattaen.

4.   Korkeana edustajana toimivalla neuvoston pääsihteerillä on valtuudet luovuttaa tähän yhteiseen toimintaan osallistuville kolmansille valtioille neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvaluokittelemattomia asiakirjoja sellaisten operaatioiden osalta, joita koskee neuvoston työjärjestyksen 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

13 artikla

EUPOL Proximan henkilöstön asema

1.   EUPOL Proximan entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa olevan henkilöstön asemasta, myös EUPOL Proximan loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen kannalta välttämättömistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista, on määrätty Euroopan unionin sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisessä sopimuksessa Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL Proxima) asemasta ja toiminnasta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, josta on tehty päätös 2004/75/YUTP (2).

2.   Henkilöstöön kuuluvan henkilön lähettänyt valtio tai yhteisöjen toimielin vastaa tämän lähettämiseen liittyvien kyseisen henkilön esittämien tai häntä koskevien vaatimusten ratkaisemisesta ja mahdollisten menettelyjen vireillepanosta lähetettyä henkilöä vastaan.

14 artikla

Voimaantulo ja kesto

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 14 päivänä joulukuuta 2005.

15 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EUVL L 249, 1.10.2003, s. 66.

(2)  EUVL L 16, 23.1.2004, s. 65.


Top