EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_304_R_NS005

2004/635/EY: Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavan Euro—Välimeri-sopimuksen tekemisestä
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavaEuro—Välimeri-sopimus - Pöytäkirjat - Päätösasiakirja - Julistukset - Euroopan yhteisön ja Egyptin välinen kirjeenvaihtona tehty Sopimus yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 0603 10 kuuluvien tuoreiden leikkokukkien ja kukannuppujen tuonnista yhteisöön

EUVL L 304, 30.9.2004, p. 38–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

30.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/38


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustavan Euro—Välimeri-sopimuksen tekemisestä

(2004/635/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen (2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön puolesta Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2001 allekirjoitettu Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustava Euro—Välimeri-sopimus olisi hyväksyttävä.

(2)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvat sopimuksen määräykset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä sopimuspuolina eivätkä osana Euroopan yhteisöä, kunnes Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti (tapauksen mukaan) ilmoittaa Egyptin arabitasavallalle, että määräykset sitovat sitä osana Euroopan yhteisöä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Sama koskee myös Tanskaa mainittuihin sopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustava Euro—Välimeri-sopimus, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, sen liitteet, pöytäkirjat sekä päätösasiakirjan liitteenä olevat yhteiset julistukset, Euroopan yhteisön julistukset ja kirjeenvaihto.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen tekstit ovat tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Perustamissopimusten määräysten mukaisesti neuvosto määrittelee komission ehdotuksen perusteella kannan, joka assosiaationeuvostossa — ja assosiaatiokomiteassa silloin, kun assosiaationeuvosto on valtuuttanut viimeksi mainitun toimimaan — omaksutaan yhteisön puolesta.

2.   Assosiaatiosopimuksen 75 artiklan mukaisesti neuvoston puheenjohtaja toimii assosiaationeuvoston puheenjohtajana. Komission edustaja toimii assosiaatiokomitean puheenjohtajana sen työjärjestyksen mukaisesti.

3.   Neuvosto päättää tapauskohtaisesti assosiaationeuvoston ja assosiaatiokomitean päätösten julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan Euroopan yhteisön puolesta nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet antaa assosiaatiosopimuksen 92 artiklassa määrätty ilmoitus.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. WALSH


(1)  Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kaikki oikeudet ja velvoitteet ovat sen lakkaamisen myötä 23 päivänä heinäkuuta 2002 siirtyneet Euroopan yhteisölle (EYVL L 194, 23.7.2002, s. 35).

(2)  EYVL C 304 E, 30.10.2001, s. 2.

(3)  EYVL C 153 E, 27.6.2002, s. 264.


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustava

EURO—VÄLIMERI-SOPIMUS

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA, ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, ja

Euroopan yhteisö ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, jäljempänä ’yhteisö’,

sekä

EGYPTIN ARABITASAVALTA, jäljempänä ’Egypti’,

jotka

PITÄVÄT merkittävänä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Egyptin välillä olemassa olevia perinteisiä siteitä ja niiden yhteisiä arvoja,

KATSOVAT yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Egyptin haluavan vahvistaa näitä siteitä ja luoda kumppanuuden ja vastavuoroisuuden pohjalta kestävät suhteet,

KATSOVAT osapuolten arvostaman Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden noudattamisen sekä erityisesti ihmisoikeuksien ja kansanvallan periaatteiden sekä poliittisten ja taloudellisten vapauksien kunnioittamisen olevan assosiaation keskeinen perusta,

HALUAVAT aloittaa säännöllisen poliittisen vuoropuhelun molempia osapuolia kiinnostavista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä kysymyksistä sekä kehittää sitä,

OTTAVAT HUOMIOON Egyptin ja yhteisön välillä olevat taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen erot sekä tarpeen vahvistaa taloudellista ja yhteiskunnallista kehitysprosessia Egyptissä,

HALUAVAT tehostaa taloudellisia suhteitaan ja erityisesti kauppaa, investointeja ja teknologiaa koskevan yhteistyön kehittämistä, mitä tuetaan talouteen, tieteeseen, teknologiaan, kulttuuriin sekä audiovisuaalisiin ja sosiaalisiin asioihin liittyvistä seikoista käytävällä säännöllisellä vuoropuhelulla keskinäisen tietämyksen ja ymmärtämisen parantamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Egyptin sitoutumisen vapaakauppaan ja erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 1994 ja muiden Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liitteenä olevien monenvälisten sopimusten määräyksistä johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden noudattamiseen,

OVAT TIETOISIA tarpeesta yhdistää ponnistelunsa alueen poliittisen vakauden ja taloudellisen kehityksen vahvistamiseksi rohkaisemalla alueelliseen yhteistyöhön,

OVAT VAKUUTTUNEITA, että assosiaatiosopimus luo uuden ilmapiirin niiden suhteille,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Perustetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Egyptin välinen assosiaatio.

2.   Tämän sopimuksen tavoitteena on:

luoda poliittiselle vuoropuhelulle asianmukainen kehys, joka mahdollistaa tiiviiden poliittisten suhteiden kehittämisen osapuolten välille,

vahvistaa tavaroilla, palveluilla ja pääomilla käytävän kaupan asteittaisen vapauttamisen edellytykset,

edistää tasapainoisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten suhteiden kehittymistä osapuolten välillä vuoropuhelun ja yhteistyön avulla,

edistää Egyptin taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä,

rohkaista alueellista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa rauhanomainen rinnakkaiselo sekä talouden ja poliittisten olojen vakaus,

edistää yhteistyötä muilla yhteisen edun mukaisilla aloilla.

2 artikla

Osapuolten väliset suhteet samoin kuin sopimuksen kaikki määräykset perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistujen kansanvallan periaatteiden ja perusluonteisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mikä ohjaa osapuolten sisäpolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa ja muodostaa tämän sopimuksen olennaisen osan.

I OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1.   Osapuolet aloittavat säännöllisen poliittisen vuoropuhelun. Sen avulla vahvistetaan niiden välisiä suhteita, edistetään kestävän kumppanuuden kehittämistä ja lisätään molemminpuolista ymmärtämystä ja solidaarisuutta.

2.   Poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön erityisenä tavoitteena on:

edistää molemminpuolista ymmärtämystä ja näkökohtien lähenemistä kansainvälisissä kysymyksissä, erityisesti sellaisissa, joista voi olla huomattavia vaikutuksia jommallekummalle osapuolelle,

tehdä mahdolliseksi kummallekin osapuolelle ottaa huomioon toisen osapuolen kanta ja edut,

vahvistaa alueellista turvallisuutta ja vakautta,

edistää yhteisiä aloitteita.

4 artikla

Poliittiseen vuoropuheluun kuuluvat kaikki yhteistä etua koskevat aiheet sekä erityisesti rauha, turvallisuus, ihmisoikeudet, kansanvalta ja alueellinen kehitys.

5 artikla

1.   Poliittinen vuoropuhelu tapahtuu säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa, erityisesti:

a)

ministeritasolla, pääasiassa assosiaationeuvoston puitteissa;

b)

Egyptin sekä neuvoston puheenjohtajavaltion ja komission korkeiden virkamiesten tasolla;

c)

käyttämällä täysimääräisesti kaikkia diplomaattisia yhteyksiä ja erityisesti virkamiehille osoitettuja säännöllisiä tilanneselostuksia ja kansainvälisten kokousten yhteydessä käytäviä neuvotteluja sekä kolmansissa maissa olevien diplomaattisten edustajien yhteyksiä;

d)

kaikilla muilla keinoilla, jotka voivat antaa hyödyllisen panoksen tämän vuoropuhelun tiivistämiselle, kehittämiselle ja syventämiselle.

2.   Euroopan parlamentin ja Egyptin kansankokouksen välillä käydään poliittista vuoropuhelua.

II OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

PERUSPERIAATTEET

6 artikla

Yhteisö ja Egypti perustavat asteittain vapaakauppa-alueen tämän osaston yksityiskohtaisten sääntöjen sekä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja muiden monenvälisten tavaroiden kauppaa koskevien Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liitteenä olevien sopimusten määräysten, jäljempänä ’GATT-sopimus’, mukaisesti siirtymäkauden aikana, joka kestää enintään 12 vuotta päivästä, jona tämä sopimus tulee voimaan.

1 LUKU

Teollisuustuotteet

7 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yhteisöstä ja Egyptistä peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 25—97 ryhmään ja Egyptin tullitariffiin lukuun ottamatta liitteessä I lueteltuja tuotteita.

8 artikla

Egyptistä peräisin olevista tuotteista ei kanneta yhteisöön tuotaessa tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä niihin sovelleta määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

9 artikla

1.   Liitteessä II lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin niitä Egyptiin tuotaessa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kukin tulli ja maksu alennetaan 75 prosenttiin perustullista,

vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 50 prosenttiin perustullista,

kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 25 prosenttiin perustullista,

kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä jäljellä olevat tullit ja maksut poistetaan.

2.   Liitteessä III lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin niitä Egyptiin tuotaessa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 90 prosenttiin perustullista,

neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 75 prosenttiin perustullista,

viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 60 prosenttiin perustullista,

kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 45 prosenttiin perustullista,

seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 30 prosenttiin perustullista,

kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 15 prosenttiin perustullista,

yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä jäljellä olevat tullit ja maksut poistetaan.

3.   Liitteessä IV lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin niitä Egyptiin tuotaessa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 95 prosenttiin perustullista,

kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 90 prosenttiin perustullista,

seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 75 prosenttiin perustullista,

kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 60 prosenttiin perustullista,

yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 45 prosenttiin perustullista,

kymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 30 prosenttiin perustullista,

yhdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 15 prosenttiin perustullista,

kahdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä jäljellä olevat tullit ja maksut poistetaan.

4.   Liitteessä V lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin niitä Egyptiin tuotaessa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 90 prosenttiin perustullista,

seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 80 prosenttiin perustullista,

kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 70 prosenttiin perustullista,

yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 60 prosenttiin perustullista,

kymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 50 prosenttiin perustullista,

yhdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 40 prosenttiin perustullista,

kahdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 30 prosenttiin perustullista,

kolmentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 20 prosenttiin perustullista,

neljäntoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä kukin tulli ja maksu alennetaan 10 prosenttiin perustullista,

viidentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä jäljellä olevat tullit ja maksut poistetaan.

5.   Muihin kuin liitteissä II, III, IV ja V lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin niitä Egyptiin tuotaessa sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan assosiaatiokomitean päätökseen perustuvan asianmukaisen aikataulun mukaisesti.

6.   Jos tietyn tuotteen osalta ilmenee vakavia vaikeuksia, assosiaatiokomitea voi tarkastella uudelleen 1, 2, 3 ja 4 kohdassa olevia aikatauluja yhteisestä sopimuksesta ottaen huomioon, että uudelleen tarkasteltavaksi pyydetyn aikataulun soveltamisaikaa voidaan pidentää kyseisen tuotteen osalta enintään siirtymäkauden enimmäisajaksi. Jos assosiaatiokomitea ei päätä asiasta kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sitä on pyydetty tarkastelemaan aikataulua uudelleen, Egypti voi keskeyttää aikataulun soveltamisen väliaikaisesti enintään yhden vuoden ajaksi.

7.   Kuhunkin tuotteeseen sovellettava perustulli, josta 1, 2, 3 ja 4 kohdassa määrätyt perättäiset alennukset tehdään, on 18 artiklassa tarkoitettu tulli.

10 artikla

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

11 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 9 artiklassa määrätään, Egypti voi toteuttaa rajoitetun ajan voimassa olevia poikkeustoimenpiteitä korottaakseen tai ottaakseen uudestaan käyttöön tulleja.

2.   Näitä toimenpiteitä saa soveltaa ainoastaan varhaisessa kehitysvaiheessa olevaan teollisuuteen tai aloihin, joilla on meneillään rakennemuutos tai joilla on vakavia vaikeuksia, erityisesti jos nämä vaikeudet aiheuttavat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia.

3.   Egyptiin tuotaviin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullit, jotka on otettu käyttöön näiden poikkeustoimenpiteiden nojalla, saavat olla korkeintaan 25 prosenttia tuotteiden arvosta, ja niihin on edelleen sisällyttävä yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden etuusmarginaali. Tällaisten toimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden kokonaisarvo saa olla enintään 20 prosenttia yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden kokonaistuonnista sellaisen viimeksi kuluneen vuoden aikana, jolta tilastotiedot ovat saatavilla.

4.   Näitä toimenpiteitä sovelletaan enintään viisi vuotta, jollei assosiaatiokomitea salli niille pidempää voimassaoloaikaa. Toimenpiteiden soveltaminen lopetetaan viimeistään enimmäissiirtymäkauden päättyessä.

5.   Näitä toimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön tietyn tuotteen osalta, jos kaikkien tuotetta koskevien tullien ja määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen tai toimenpiteiden poistamisesta on kulunut yli kolme vuotta.

6.   Egypti ilmoittaa assosiaatiokomitealle poikkeustoimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa, ja yhteisön pyynnöstä käydään neuvotteluja toimenpiteistä ja niiden koskemista aloista ennen toimenpiteiden käyttöönottoa. Kun Egypti toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä, se toimittaa komitealle aikataulun tämän artiklan nojalla käyttöön otettujen tullien poistamiselle. Tässä aikataulussa vahvistetaan asianomaisten tullien poistaminen vuosittain tasamääräisesti, ja poistaminen on aloitettava viimeistään toisen vuoden lopussa tullien käyttöönotosta. Assosiaatiokomitea voi päättää erilaisesta aikataulusta.

7.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa määrätään, assosiaatiokomitea voi uuden tuotannonalan perustamiseen liittyvien vaikeuksien huomioon ottamiseksi antaa Egyptille luvan pitää 1 kohdan nojalla jo käyttöön otetut toimenpiteet voimassa enintään neljän vuoden ajan 12 vuoden siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

2 LUKU

Maataloustuotteet, kalataloustuotteet ja jalostetut maataloustuotteet

12 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yhteisöstä ja Egyptistä peräisin oleviin tuotteisiin, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön 1—24 ryhmään, Egyptin tullitariffiin sekä liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin.

13 artikla

Yhteisö ja Egypti vapauttavat asteittain maataloustuotteita, kalataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskevaa kauppaansa molempien osapuolten etujen mukaisesti.

14 artikla

1.   Egyptistä peräisin oleviin pöytäkirjassa N:o 1 lueteltuihin maataloustuotteisiin sovelletaan yhteisöön tuotaessa kyseisessä pöytäkirjassa määrättyjä järjestelyjä.

2.   Yhteisöstä peräisin oleviin pöytäkirjassa N:o 2 lueteltuihin maataloustuotteisiin sovelletaan Egyptiin tuotaessa kyseisessä pöytäkirjassa määrättyjä järjestelyjä.

3.   Tämän luvun soveltamisalaan sisältyvien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan sovelletaan pöytäkirjassa N:o 3 määrättyjä järjestelyjä.

15 artikla

1.   Sopimuksen kolmantena täytäntöönpanovuonna yhteisö ja Egypti tarkastelevat tilannetta määrittääkseen sopimuksen voimaantuloa seuraavan neljännen vuoden alusta sovellettavat yhteisön ja Egyptin toimenpiteet 13 artiklassa määrätyn tavoitteen mukaisesti.

2.   Ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteiden, kalataloustuotteiden ja jalostettujen maataloustuotteiden kaupan määrän ja tuotteiden erityisen arkuuden yhteisö ja Egypti tarkastelevat assosiaationeuvostossa tuotekohtaisesti, järjestelmällisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen mahdollisuuksia tehdä toisilleen uusia myönnytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan määräysten soveltamista.

16 artikla

1.   Jos toisen osapuolen maatalouspolitiikan täytäntöönpanon tai sen voimassa olevien määräysten muuttamisen seurauksena annetaan erityismääräyksiä tai jos sen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon liittyviä voimassa olevia määräyksiä muutetaan tai niiden soveltamisalaa laajennetaan, asianomainen osapuoli voi muuttaa tästä sopimuksesta aiheutuvia järjestelyjä kyseisten tuotteiden osalta.

2.   Tällaisessa tapauksessa asianomainen osapuoli ilmoittaa asiasta assosiaatiokomitealle. Assosiaatiokomitea kokoontuu toisen osapuolen pyynnöstä ottaakseen asianmukaisesti huomioon sen edut.

3.   Jos yhteisö tai Egypti 1 kohtaa soveltaessaan muuttaa tällä sopimuksella aikaansaatuja maataloustuotteita koskevia järjestelyjä, se myöntää toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita tuotaessa tässä sopimuksessa määrättyä etua vastaavan edun.

4.   Tämän artiklan soveltamisesta olisi neuvoteltava assosiaationeuvostossa.

3 LUKU

Yhteiset määräykset

17 artikla

1.   Uusia tuonnin määrällisiä rajoituksia tai muita vaikutukseltaan vastaavia rajoituksia ei oteta käyttöön yhteisön ja Egyptin välisessä kaupassa.

2.   Tuonnin määrälliset rajoitukset ja muut vaikutukseltaan vastaavat rajoitukset poistetaan yhteisön ja Egyptin välisessä kaupassa tämän sopimuksen tultua voimaan.

3.   Yhteisö ja Egypti eivät sovella keskinäiseen vientiinsä tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

18 artikla

1.   Osapuolten väliseen tuontiin sovellettavat tullit ovat WTO:n sidottu tulli tai 1 päivästä tammikuuta 1999 voimassa ollut alempi tulli. Jos mitä tahansa tullia alennetaan yleisesti 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen, sovelletaan alennettua tullia.

2.   Yhteisön ja Egyptin välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä jo sovellettavia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutukseltaan niitä vastaavia maksuja koroteta, ellei tässä sopimuksessa muuta määrätä.

3.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 päivänä tammikuuta 1999 sovellettavat tullinsa.

19 artikla

1.   Egyptistä peräisin oleviin tuotteisiin ei sovelleta niitä yhteisöön tuotaessa edullisempaa kohtelua kuin se, jota jäsenvaltiot soveltavat keskenään.

2.   Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin annettujen erityissäännösten soveltamista.

20 artikla

1.   Osapuolet pidättyvät kaikkien sisäisen verotuksen kaltaisista toimenpiteistä tai käytännöistä, jotka suoraan tai välillisesti saattavat toisen osapuolen tuotteet ja samanlaiset toisen osapuolen alueelta peräisin olevat tuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan.

2.   Jommankumman osapuolen alueelle vietyihin tuotteisiin ei voida soveltaa välillisen sisäisen veron palautusta tuotteille suoraan tai epäsuorasti määrätyn välillisen veron määrän ylittävältä osalta.

21 artikla

1.   Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, sikäli kuin ne eivät muuta tässä sopimuksessa määrättyjä kauppajärjestelyjä.

2.   Osapuolet neuvottelevat assosiaationeuvostossa tulliliittojen tai vapaakauppa-alueiden perustamista koskevista sopimuksista ja pyydettäessä kaikista osapuolten kolmansien maiden osalta soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Tällaisia neuvotteluja käydään erityisesti kolmannen maan liittyessä Euroopan unioniin sen varmistamiseksi, että yhteisön ja Egyptin yhteiset edut otetaan huomioon.

22 artikla

Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklassa tarkoitettua polkumyyntiä, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän polkumyynnin torjumiseksi vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen ja oman sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

23 artikla

Osapuolten välillä sovelletaan WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevaa sopimusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 artiklan soveltamista.

Jos osapuoli ennen 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tarpeellisten sääntöjen käyttöön ottamista toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa esiintyy vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI ja XVI artiklassa tarkoitettuja tukia, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet näiden tukien torjumiseksi WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen ja asiaankuuluvan oman sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

24 artikla

1.   Osapuolten välillä sovelletaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräyksiä.

2.   Ennen suojatoimenpiteiden soveltamista vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräysten mukaisesti on osapuolen, joka aikoo soveltaa kyseisiä toimenpiteitä, toimitettava assosiaatiokomitealle kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteelliseksi tarkastelemiseksi, jotta löydettäisiin molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Ratkaisun löytämiseksi osapuolten on välittömästi neuvoteltava asiasta assosiaatiokomiteassa. Jos osapuolet eivät neuvottelujen tuloksena pääse 30 päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta yksimielisyyteen suojatoimenpiteiden soveltamisen välttämisestä, se osapuoli, joka aikoo soveltaa suojatoimenpiteitä, voi soveltaa vuoden 1994 GATT-sopimuksen XIX artiklan ja WTO:n suojalausekkeita koskevan sopimuksen määräyksiä.

3.   Tämän artiklan mukaisia suojatoimenpiteitä valittaessa osapuolten on asetettava etusijalle sellaiset, jotka vähiten häiritsevät tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

4.   Suojatoimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä assosiaatiokomitealle, niistä on neuvoteltava komiteassa määräajoin tarkoituksena erityisesti niiden poistaminen heti, kun olosuhteet sen sallivat.

25 artikla

1.   Jos 17 artiklan 3 kohdan määräysten noudattaminen johtaa:

i)

jälleenvientiin kolmanteen maahan, jonka osalta viejänä oleva osapuoli soveltaa kyseistä tuotetta koskevia määrällisiä vientirajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä; tai

ii)

viejänä olevalle osapuolelle erityisen tärkeän tuotteen vakavaan puutteeseen tai sen uhkaan;

ja jos edellä tarkoitetuista tilanteista aiheutuu tai saattaa aiheutua viejänä olevalle osapuolelle huomattavia vaikeuksia, tämä voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä 2 kohdassa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista aiheutuvat vaikeudet annetaan assosiaatiokomitean tarkasteltaviksi. Komitea voi tehdä tarvittavan päätöksen vaikeuksien poistamiseksi. Jos se ei ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ongelma on saatettu sen käsiteltäväksi, viejänä oleva osapuoli voi soveltaa kyseisen tuotteen viennin osalta aiheellisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden on oltava syrjimättömiä ja ne on kumottava, kun olosuhteet eivät enää oikeuta niiden voimassapitämistä.

26 artikla

Tämä sopimus ei estä sellaisten tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevien kieltojen tai rajoitusten noudattamista, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden tai henkisen omaisuuden suojelemiseksi taikka kultaa tai hopeaa koskevien säännösten ja määräysten perusteella. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

27 artikla

Tämän osaston määräyksissä käytetyn käsitteen ”alkuperätuotteet” (”peräisin olevat tuotteet”) määrittely sekä siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät on vahvistettu pöytäkirjassa N:o 4.

28 artikla

Tavarat luokitellaan yhteisöön tuontia varten yhdistetyn tavaranimikkeistön mukaisesti. Egyptiin tuontia varten tavarat luokitellaan Egyptin tullitariffin mukaisesti.

III OSASTO

SIJOITTAUTUMISOIKEUS JA PALVELUJEN TARJOAMINEN

29 artikla

1.   Osapuolet vahvistavat uudelleen WTO:n perustamissopimuksen liitteenä olevan palvelukaupan yleissopimuksen (GATS-sopimus) mukaiset sitoumuksensa, ja erityisesti sitoumuksen myöntää toisilleen suosituimmuuskohtelu kyseisten sitoumusten kattamilla palvelualoilla harjoitettavassa kaupassa.

2.   GATS-sopimuksen mukaisesti tätä kohtelua ei sovelleta:

a)

jommankumman osapuolen jonkin GATS-sopimuksen V artiklassa määritellyn sopimuksen mukaisesti myöntämiin etuihin tai tällaisen sopimuksen perusteella toteutettuihin toimenpiteisiin;

b)

jommankumman osapuolen GATS-sopimukseen liittämän suosituimmuuskohtelulausekkeen poikkeusluettelon mukaisesti myönnettyihin muihin etuihin.

30 artikla

1.   Osapuolet harkitsevat sopimuksen soveltamisalan laajentamista sisältämään toisen osapuolen yritysten sijoittautumisoikeuden toisen osapuolen alueelle ja toisen osapuolen yritysten palvelujen tarjonnan vapauttamisen toisen osapuolen kuluttajien ulottuville.

2.   Assosiaationeuvosto antaa tarvittavat suositukset 1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen toteuttamiseksi.

Näitä suosituksia laatiessaan assosiaationeuvosto ottaa huomioon osapuolten GATS-sopimuksessa ja erityisesti sen V artiklassa määrättyjen velvollisuuksiensa mukaisesti toisilleen myöntämän suosituimmuuskohtelun täytäntöönpanosta saadun kokemuksen.

3.   Assosiaationeuvosto tarkastelee ensimmäisen kerran tämän artiklan 1 kohdassa määrättyä tavoitetta viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

IV OSASTO

PÄÄOMIEN LIIKKUVUUS JA MUUT TALOUDELLISET KYSYMYKSET

1 LUKU

Maksut ja pääomien liikkuvuus

31 artikla

Jollei 33 artiklan määräyksistä muuta johdu, osapuolet sallivat kaikkiin vaihdettavina valuuttoina tileille suoritettavat maksut.

32 artikla

1.   Yhteisö ja Egypti varmistavat sopimuksen voimaantulon jälkeen pääoman vapaan liikkuvuuden isäntämaan lakien mukaisesti perustettuihin yrityksiin tehtäviä suoria sijoituksia varten sekä näiden sijoitusten realisoinnin tai kotiuttamisen ja niistä saatavien voittojen kotiuttamisen.

2.   Osapuolet neuvottelevat keskenään tavoitteenaan pääomien liikkuvuuden helpottaminen yhteisön ja Egyptin välillä ja niiden vapauttaminen kokonaan heti, kun tämän mahdollistavat olosuhteet saavutetaan.

33 artikla

Jos yhdellä tai useammalla yhteisön jäsenvaltiolla tai Egyptillä on vakavia maksutasevaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat niitä, yhteisö tai Egypti voi GATT-sopimuksessa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen ja Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjen VIII ja XIV artiklan mukaisesti ottaa käyttöön juokseviin maksuihin sovellettavia rajoituksia, jos kyseiset rajoitukset ovat ehdottoman välttämättömiä. Tapauksen mukaan yhteisö tai Egypti ilmoittaa asiasta viipymättä toiselle osapuolelle ja toimittaa tälle mahdollisimman pian aikataulun näiden toimenpiteiden poistamiseksi.

2 LUKU

Kilpailu ja muut taloudelliset kysymykset

34 artikla

1.   Seuraavat toimenpiteet ovat yhteensopimattomia tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Egyptin väliseen kauppaan:

i)

yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten väliset yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

ii)

yhden tai useamman yrityksen toimesta tapahtuva määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhteisön tai Egyptin koko alueella tai merkittävällä osalla sitä;

iii)

kaikki julkiset tukitoimenpiteet, jotka suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotannonaloja vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua.

2.   Assosiaationeuvosto hyväksyy päätöksellään 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat säännöt viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Siihen saakka, kunnes kyseiset säännöt on hyväksytty, sovelletaan 1 kohdan iii alakohdan täytäntöönpanemiseksi 23 artiklan määräyksiä.

3.   Kumpikin osapuoli varmistaa valtiontukikäytäntöjen avoimuuden muun muassa ilmoittamalla myönnetyn tuen kokonaismäärän ja jakautumisen vuosittain toiselle osapuolelle sekä antamalla pyynnöstä tiedot tukijärjestelmistä. Osapuoli antaa toisen osapuolen pyynnöstä tietoja yksittäisistä valtiontukitapauksista.

4.   Edellä II osaston 2 luvun alakohdassa tarkoitettujen maataloustuotteiden osalta ei sovelleta 1 kohdan iii alakohtaa. Kyseisten tuotteiden osalta sovelletaan WTO:n maataloussopimusta ja WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen asianmukaisia määräyksiä.

5.   Jos yhteisö tai Egypti katsoo, että tietty käytäntö on yhteensopimaton 1 kohdan määräysten kanssa, ja

käytännöstä ei ole annettu asianmukaisella tavalla määräyksiä 2 kohdassa tarkoitetuissa soveltamissäännöissä, tai

jos tällaisia sääntöjä ei ole, jos kyseinen käytäntö aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa toisen osapuolen eduille tai vahinkoa sen kotimarkkinateollisuudelle, mukaan lukien sen palveluiden tuotanto,

se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet joko neuvoteltuaan asiasta assosiaatiokomiteassa tai 30 työpäivän kuluttua siitä, kun se on saattanut asian komitean käsiteltäväksi.

Sellaisten käytäntöjen osalta, jotka ovat yhteensopimattomia 1 kohdan iii alakohdan kanssa, nämä aiheelliset toimenpiteet voidaan, jos ne kuuluvat WTO:n sääntöjen soveltamisalaan, toteuttaa ainoastaan WTO:n määräämien tai muussa sen alaisuudessa neuvotellussa asiaa koskevassa ja osapuolten välillä sovellettavassa asiakirjassa vahvistettujen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti.

6.   Sen estämättä, mitä 2 kohdan mukaisesti annetuissa poikkeavissa määräyksissä säädetään, osapuolet vaihtavat keskenään tietoja ottaen huomioon ammatti- ja liikesalaisuuden säilyttämisestä johtuvat rajoitukset.

35 artikla

Rajoittamatta GATT-sopimuksen puitteissa tekemiensä sitoumusten soveltamista jäsenvaltiot ja Egypti mukauttavat asteittain valtion kaupalliset monopolit taatakseen, että tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan viidennen vuoden päättyessä ei tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden ja Egyptin kansalaisten välillä. Assosiaatiokomitealle ilmoitetaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

36 artikla

Julkisten yritysten ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, assosiaationeuvosto varmistaa, että tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavasta viidennestä vuodesta alkaen ei enää hyväksytä tai pidetä osapuolten etujen vastaisesti voimassa yhtään yhteisön ja Egyptin välistä kauppaa häiritsevää toimenpidettä. Tämä määräys ei saisi estää lainsäädännön perusteella tai tosiasiallisesti näille yrityksille kuuluvien erityistehtävien suorittamista.

37 artikla

1.   Tämän artiklan ja liitteen VI määräysten nojalla osapuolet myöntävät ja varmistavat teollis- ja tekijänoikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan suojan voimassa olevien kansainvälisten standardien mukaisesti, mukaan lukien tehokkaat keinot näiden oikeuksien täytäntöönpanemiseksi.

2.   Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti tämän artiklan ja liitteen VI täytäntöönpanoa. Jos teollis- ja tekijänoikeuksien alalla ilmenee kaupankäyntiin vaikuttavia vaikeuksia, jommankumman osapuolen pyynnöstä aloitetaan pikaisesti neuvottelut molempia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

38 artikla

Osapuolet ovat yhtä mieltä tavoitteesta vapauttaa asteittain julkiset hankinnat. Assosiaationeuvosto neuvottelee tämän tavoitteen toteuttamisesta.

V OSASTO

TALOUDELLINEN YHTEISTYÖ

39 artikla

Tavoitteet

1.   Osapuolet sitoutuvat tiivistämään taloudellista yhteistyötä yhteisten etujensa mukaisesti.

2.   Yhteistyön tavoitteena on:

rohkaista sopimuksen kokonaistavoitteiden täytäntöönpanoa,

edistää tasapainoisia taloussuhteita osapuolten välillä,

tukea Egyptin omia pyrkimyksiä saavuttaa kestävä taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys.

40 artikla

Soveltamisala

1.   Yhteistyö koskee ensisijaisesti aloja, jotka kärsivät sisäisistä vaikeuksista tai joihin Egyptin talouden vapauttamiskehitys kokonaisuudessaan ja erityisesti yhteisön ja Egyptin välisen kaupan vapauttaminen vaikuttaa.

2.   Yhteistyö kohdistuu myös alueisiin, joilla yhteisön ja Egyptin talouksia voidaan lähentää, ja erityisesti alueisiin, joilla saadaan aikaan kasvua ja parannetaan työllisyyttä.

3.   Yhteistyöllä rohkaistaan alueiden välisen yhteistyön kehittämiseen tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

4.   Ympäristönsuojelu ja ekologisen tasapainon säilyttäminen otetaan huomioon toteutettaessa yhteistyötä talouden eri aloilla silloin, kun näillä aloilla on asian kannalta merkitystä.

5.   Osapuolet voivat sopia taloudellisen yhteistyön laajentamisesta muille aloille, joita tämän osaston määräykset eivät koske.

41 artikla

Menetelmät ja yksityiskohtaiset säännöt

Taloudellista yhteistyötä toteutetaan erityisesti:

a)

osapuolten välisellä säännöllisellä taloudellisella vuoropuhelulla, joka kattaa kaikki makrotalouspolitiikan alat;

b)

kullakin yhteistyön alalla toteutettavalla säännöllisellä tietojen ja ajatusten vaihdolla, virkamiesten ja asiantuntijoiden tapaamiset mukaan lukien;

c)

neuvonta-, asiantuntija- ja koulutustoimien siirroilla;

d)

yhteisten toimien, kuten seminaarien ja työryhmien, toteuttamisella;

e)

antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua lainsäädännön valmistelussa.

42 artikla

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

Osapuolet toimivat yhteistyössä nimetäkseen ja ottaakseen käyttöön tehokkaimmat mahdolliset keinot yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tilanteen merkittäväksi parantamiseksi erityisesti julkisten ja yksityisten yritysten, kaupan palvelujen, julkishallinnon ja viranomaisten, teknisten toimistojen, standardointi- ja sertifiointielimien sekä muiden tärkeiden yhteisöjen osalta. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota naisten pääsyyn korkea-asteen yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen.

Yhteistyöllä rohkaistaan myös luomaan yhteyksiä yhteisön ja Egyptin erikoistuneiden elimien välille ja edistetään tietojen ja kokemusten vaihtoa sekä teknisten voimavarojen yhdistämistä.

43 artikla

Tieteen ja tekniikan alan yhteistyö

Yhteistyön tavoitteena on:

a)

osapuolten tieteellisten yhteisöjen välisten pysyvien yhteyksien luomisen edistäminen, erityisesti:

tarjoamalla Egyptille mahdollisuus osallistua yhteisön tutkimus- ja teknologian kehitysohjelmiin yhteisön ulkopuolisten maiden osallistumisesta kyseisiin ohjelmiin annettujen säännösten mukaisesti,

Egyptin osallistumisella hajautetun yhteistyön verkkoihin,

edistämällä koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä synergiaa;

b)

Egyptin tutkimustoiminnan valmiuksien parantaminen;

c)

teknisten innovaatioiden sekä uuden teknologian ja taitotiedon siirtämisen tehostaminen.

44 artikla

Ympäristö

1.   Yhteistyön tavoitteina ovat ympäristön heikkenemisen ehkäisy, sen pilaantumisen hallinta ja luonnonvarojen järkevän käytön varmistaminen kestävän kehityksen takaamiseksi.

2.   Yhteistyön kohteena ovat erityisesti:

aavikoituminen,

Välimeren veden laatu ja meren saastumisen rajoittaminen ja estäminen,

vesivarojen hallinta,

energiahuolto,

jätehuolto,

maaperän suolapitoisuuden lisääntyminen,

arkojen rannikkoalueiden ympäristöasioiden hallinta,

teollisuuden kehityksen vaikutus ja erityisesti teollisuuslaitosten turvallisuus,

maatalouden vaikutus maaperän ja veden laatuun,

ympäristökasvatus ja -tietoisuus.

45 artikla

Teollisuuden alan yhteistyö

Yhteistyöllä edistetään ja rohkaistaan erityisesti

keskustelua teollisuuspolitiikasta ja kilpailukyvystä avoimessa taloudessa,

yhteisön ja Egyptin taloudellisten toimijoiden välistä yhteistyötä teollisuuden alalla mukaan lukien Egyptin pääsy sellaisiin yhteisön verkostoihin, joiden avulla lähennetään yrityksiä toisiinsa, ja hajautetun yhteistyön osana luotuihin verkostoihin,

Egyptin teollisuuden nykyaikaistamista ja rakennemuutosta,

yksityisyritteliäisyyden kehittymiselle myönteisen ympäristön luomista teollisuustuotannon kasvun ja monipuolistumisen vauhdittamiseksi,

teknologian siirtoa, innovaatiota sekä tutkimusta ja kehitystä,

inhimillisten voimavarojen vahvistamista,

pääsyä pääomamarkkinoille tuottavien sijoitusten rahoittamiseksi.

46 artikla

Investoinnit ja investointien edistäminen

Yhteistyön tavoitteena on suunnata Egyptiin enemmän pääomavirtoja, asiantuntemusta ja teknologiaa muun muassa:

käyttämällä asianmukaisia keinoja investointimahdollisuuksien löytämiseksi ja investointisääntöjä koskevien tiedonsaantikanavien avulla,

antamalla tietoa ulkoisiin investointeihin liittyvistä eurooppalaisista investointijärjestelmistä (kuten tekninen apu, suora taloudellinen tuki, verokannustimet ja investointivakuutus) ja parantamalla Egyptin mahdollisuuksia hyötyä niistä,

oikeudellisella ympäristöllä, joka edistää osapuolten välisten investointien tekemistä, tarpeen mukaan tekemällä jäsenvaltioiden ja Egyptin välisiä investointisuojaa koskevia sopimuksia ja kaksinkertaisen verotuksen estäviä sopimuksia,

tarkastelemalla yhteisyritysten perustamista erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta ja tarpeen mukaan tekemällä jäsenvaltioiden ja Egyptin välisiä sopimuksia,

perustamalla investointeihin rohkaisevia ja niitä edistäviä järjestelmiä.

Yhteistyöhön voi sisältyä myös perusteknologian hankintaan ja käyttöön, standardien soveltamiseen, inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja paikallisten työpaikkojen luomiseen liittyvien hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen.

47 artikla

Standardointi ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Osapuolet pyrkivät vähentämään eroja standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla. Tämän alan yhteistyössä keskitytään erityisesti:

a)

standardointia, mittaustoimintaa, laadunvalvontaa ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeviin sääntöihin erityisesti maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden terveys- ja kasvinsuojelustandardien osalta;

b)

Egyptin vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tason kehittämiseen tavoitteena aikanaan vaatimustenmukaisuuden keskinäistä tunnustamista koskevien sopimusten tekeminen;

c)

rakenteiden kehittämiseen henkistä, teollista ja kaupallista omaisuutta koskevien oikeuksien suojelemiseksi ja standardoinnin järjestämiseksi sekä laatuvaatimusten asettamiseksi.

48 artikla

Lakien lähentäminen

Osapuolet tekevät voitavansa lähentääkseen omia lainsäädäntöjään tämän sopimuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi.

49 artikla

Rahoituspalvelut

Osapuolet toimivat yhteistyössä standardiensa ja sääntöjensä lähentämiseksi, erityisesti:

a)

edistääkseen Egyptin rahoitusalan vahvistamista ja sen rakenteiden uudistamista;

b)

parantaakseen Egyptin pankki- ja vakuutustoimen sekä muun rahoitusalan laskenta-, valvonta- ja sääntelyjärjestelmiä.

50 artikla

Maatalous ja kalastus

Yhteistyön tavoitteena on:

a)

maatalouden ja kalatalouden nykyaikaistaminen ja rakenneuudistus, johon kuuluvat infrastruktuurien ja laitteiston nykyaikaistaminen, pakkaus-, varastointi- ja markkinointitekniikoiden kehittäminen ja yksityisten jakelukanavien parantaminen;

b)

tuotannon ja ulkoisten markkina-alueiden monipuolistaminen muun muassa maatalousalan yhteisyrityksiä kannustamalla;

c)

yhteistyön edistäminen eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla ja kasvatustekniikoissa tavoitteena kaupan helpottaminen osapuolten välillä. Tältä osin osapuolet vaihtavat asiaa koskevia tietoja.

51 artikla

Liikenne

Yhteistyön tavoitteena on:

tärkeimpiin Euroopan laajuisiin yhteistä etua palveleviin liikennereitteihin yhteydessä olevien teiden, satamien ja lentokenttien infrastruktuurien nykyaikaistaminen ja niiden rakenteiden uudistaminen,

yhteisössä voimassa olevia toimintastandardeja vastaavien standardien laatiminen ja täytäntöönpano,

teknisten laitteiden ja välineiden tason parantaminen maantie- ja rautatieliikenteessä, konttikuljetuksissa ja uudelleenlastauksessa,

lentokenttien ja rautateiden hallinnan ja lentoliikenteen valvonnan parantaminen, asianomaisten kansallisten laitosten välinen yhteistyö mukaan lukien,

navigointitukijärjestelmien parantaminen.

52 artikla

Tietoyhteiskunta ja televiestintä

Osapuolet ovat tietoisia siitä, että tieto- ja viestintätekniikat kuuluvat nykyaikaisen yhteiskunnan keskeisiin tekijöihin, että ne ovat erittäin tärkeitä taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle ja että ne ovat syntyvän tietoyhteiskunnan kulmakivi.

Osapuolten yhteistyön tavoitteina tällä alalla ovat:

vuoropuhelu tietoyhteiskunnan eri näkökohtiin liittyvistä kysymyksistä, myös televiestintäpolitiikoista,

tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvää sääntelyä, standardisointia, vaatimustenmukaisuuden arviointia ja varmentamista koskevien tietojen vaihto ja mahdollinen tekninen apu kyseisillä aloilla,

uusien tieto- ja viestintätekniikoiden levittäminen sekä uusien sovellusten kehittely näillä aloilla,

tutkimusta ja teknologista kehittämistä tai teollisia sovelluksia koskevien yhteisten hankkeiden toteuttaminen tietotekniikkojen, viestinnän, telematiikan ja tietoyhteiskunnan alalla,

egyptiläisten organisaatioiden osallistuminen luotujen rakenteiden mukaisesti kokeiluhankkeisiin ja eurooppalaisiin ohjelmiin,

yhteisön ja Egyptin verkkojen yhteenliittäminen ja telematiikan palvelujen yhteentoimivuus.

53 artikla

Energia

Yhteistyön ensisijaiset alat ovat:

uusiutuvien energiamuotojen edistäminen,

energian säästämisen ja energiatehokkuuden edistäminen,

erityisesti yhteisön ja Egyptin toimijat yhdistäviin talouden ja sosiaalialan tietopankkiverkkoihin perustuva soveltava tutkimus,

energiaverkkojen nykyaikaistamisen ja kehittämisen sekä niiden Euroopan yhteisön verkkoihin liittämisen tukeminen.

54 artikla

Matkailu

Tämän alan yhteistyön keskeisiä kohteita ovat:

matkailualan investointien edistäminen,

matkailuelinkeinoa koskevan tietämyksen ja matkailuun vaikuttavien politiikkojen yhdenmukaisuuden parantaminen,

matkailun hyvän kausittaisen jakautumisen edistäminen,

yhteistyön edistäminen naapurivaltioiden alueiden ja kaupunkien välillä,

kulttuuriperinnön merkityksen korostaminen matkailun kannalta,

matkailun ja ympäristön vuorovaikutuksen asianmukaisena säilyttämisen varmistaminen,

matkailuelinkeinon kilpailukyvyn parantaminen tukemalla ammatillisen pätevyyden lisäämistä.

55 artikla

Tulli

1.   Osapuolet kehittävät tulliyhteistyötä varmistaakseen, että kauppaa koskevia määräyksiä noudatetaan. Yhteistyöalueita ovat erityisesti:

a)

tavaroiden tulliselvitykseen liittyvien tarkastusten ja menettelyjen yksinkertaistaminen;

b)

hallinnollisen yhtenäisasiakirjan sekä yhteisön ja Egyptin passitusjärjestelyt yhdistävän järjestelmän käyttöönotto.

2.   Osapuolten hallintoviranomaiset antavat toisilleen keskinäistä apua erityisesti pöytäkirjan N:o 5 määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjen yhteistyön muotojen, erityisesti huumausaineiden vastaiseen toimintaan ja rahanpesuun liittyvien, soveltamista.

56 artikla

Tilastoalan yhteistyö

Tämän alan yhteistyön tärkein tavoite on menetelmien yhdenmukaistaminen luotettavan perustan aikaansaamiseksi kaikkia niitä aloja koskevien tilastojen käsittelemiselle, jotka kuuluvat tämän sopimuksen soveltamisalaan ja soveltuvat tilastojen laatimiseen.

57 artikla

Rahanpesu

1.   Osapuolet toimivat yhteistyössä tavoitteenaan erityisesti rahoitusjärjestelmiensä käytön estäminen rikollisesta toiminnasta yleensä ja huumausaineiden kaupasta erityisesti saadun tuoton rikollisen alkuperän häivyttämiseen.

2.   Tämän alan yhteistyöhön kuuluu erityisesti teknisen ja hallinnollisen avun antaminen kansainvälisten standardien mukaisten tehokkaiden standardien luomiseksi rahanpesun vastaista toimintaa varten.

58 artikla

Huumausaineiden torjunta

1.   Osapuolet toimivat yhteistyössä tavoitteenaan erityisesti:

huumaavien lääkkeiden ja psykotrooppisten aineiden tarjonnan ja laittoman kaupan vastaisten politiikkojen ja toimenpiteiden tehostaminen ja näiden tuotteiden väärinkäytön vähentäminen,

rohkaiseminen yhteiseen toimintatapaan kysynnän vähentämiseksi.

2.   Osapuolet määrittelevät yhdessä omien lainsäädäntöjensä mukaisesti asianmukaiset strategiat ja yhteistyömenetelmät näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden muista kuin yhteisesti toteutetuista toimenpiteistä käydään neuvotteluja ja ne sovitetaan tarkoin yhteen.

Asianomaiset julkisen ja yksityisen alan elimet, jotka työskentelevät yhdessä Egyptin, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivaltaisten elimien kanssa, voivat osallistua näihin toimenpiteisiin omien toimivaltuuksiensa mukaisesti.

3.   Yhteistyötä toteutetaan vaihtamalla tietoja ja tarvittaessa yhteistoiminnalla, joka tapahtuu:

perustamalla tai laajentamalla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia ja tiedotuskeskuksia huumausaineista riippuvaisille henkilöille tarjottavaa hoitoa ja kuntoutusta varten,

toteuttamalla ennaltaehkäisyyn, koulutukseen ja epidemiologiseen tutkimukseen liittyviä hankkeita,

laatimalla kansainvälisten standardien mukaisia tehokkaita standardeja, jotka koskevat huumaavien lääkkeiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa käytettyjen lähtöaineiden vääriin käsiin joutumisen ehkäisemistä.

59 artikla

Terrorismin torjunta

Osapuolet toimivat kansainvälisten yleissopimusten ja kansallisten lainsäädäntöjensä mukaisesti yhteistyössä tällä alalla ja keskittyvät erityisesti:

terrorismin torjunnassa käytettyjä keinoja ja menetelmiä koskevien tietojen vaihtoon,

terrorismin ehkäisystä saatujen kokemusten vaihtoon,

yhteisiin tutkimuksiin ja selvityksiin terrorismin ehkäisyn alalla.

60 artikla

Alueellinen yhteistyö

Alueellisessa yhteistyössä keskitytään erityisesti:

taloudellisten infrastruktuurien kehittämiseen,

tieteelliseen ja tekniseen tutkimukseen,

alueiden sisäiseen kauppaan,

tullia koskeviin kysymyksiin,

kulttuuria koskeviin kysymyksiin,

ympäristökysymyksiin.

61 artikla

Kuluttajansuoja

Tämän alan yhteistyöllä pyritään saattamaan Euroopan yhteisön ja Egyptin kuluttajansuojaohjelmat yhteensopiviksi, ja yhteistyöhön olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä erityisesti seuraavat seikat:

kuluttajalainsäädännön lähentäminen kaupan esteiden välttämiseksi,

vaarallisia elintarvikkeita ja teollisuustuotteita koskevien tietojenvaihtojärjestelmien perustaminen, kehittäminen ja liittäminen toisiinsa (pikavaroitusjärjestelmät),

tietojen ja asiantuntijoiden vaihto,

koulutusohjelmien järjestäminen ja teknisen avun antaminen.

VI OSASTO

1 LUKU

Vuoropuhelu ja yhteistyö yhteiskunnallisten kysymysten alalla

62 artikla

Osapuolet vakuuttavat uudelleen pitävänsä tärkeänä toisen osapuolen alueella laillisesti oleskelevien ja siellä työskentelevien työntekijöidensä tasapuolista kohtelua. Jäsenvaltiot ja Egypti sopivat aloittavansa toistensa pyynnöstä neuvottelut osapuolten alueilla laillisesti oleskelevien ja siellä työskentelevien egyptiläisten ja jäsenvaltioiden työntekijöiden työolosuhteita ja sosiaaliturvaa koskevien vastavuoroisten kahdenvälisten sopimusten tekemisestä.

63 artikla

1.   Osapuolet aloittavat säännöllisen vuoropuhelun yhteiseen etuun liittyvistä yhteiskunnallisista asioista.

2.   Tämän vuoropuhelun avulla etsitään tapoja työntekijöiden liikkuvuuden sekä vastaanottavan osapuolen alueella laillisesti oleskelevien Egyptin ja yhteisön kansalaisten tasavertaisen kohtelun ja yhteiskunnallisen sopeutumisen edistämiseksi.

3.   Vuoropuheluun sisältyvät erityisesti kysymykset, jotka liittyvät:

a)

siirtolaisyhdyskunnissa vallitseviin elin- ja työskentelyolosuhteisiin;

b)

siirtolaisuuteen;

c)

laittomaan maahanmuuttoon;

d)

Egyptin ja yhteisön kansalaisten tasavertaista kohtelua edistäviin toimiin, vastavuoroiseen kulttuureja ja sivistystä koskevaan tietämykseen, suvaitsevaisuuden edistämiseen ja syrjinnän poistamiseen.

64 artikla

Yhteiskunnallista vuoropuhelua käydään tämän sopimuksen I osastossa määrättyjen menettelytapojen mukaisesti.

65 artikla

Osapuolten yhteiskunnallisen yhteistyön vahvistamiseksi toteutetaan mihin hyvänsä niiden etua koskeviin asioihin liittyviä hankkeita ja ohjelmia.

Etusijalle asetetaan:

a)

siirtolaisuutta aiheuttavien paineiden vähentäminen parantamalla elinolosuhteita, luomalla työpaikkoja ja toimintaa, josta saadaan tuloja sekä kehittämällä ammatillista koulutusta alueilla, joiden maastamuuttoluvut ovat korkeat;

b)

naisten aseman parantaminen yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä;

c)

Egyptin perhesuunnittelua sekä äitien ja lasten suojelua koskevien ohjelmien tukeminen ja kehittäminen;

d)

sosiaaliturvajärjestelmän parantaminen;

e)

terveydenhuoltojärjestelmän parantaminen;

f)

elinolosuhteiden parantaminen köyhillä alueilla;

g)

egyptiläisistä ja jäsenvaltioissa asuvista eurooppalaisista nuorista koostuvien ryhmien vaihto- ja vapaa-ajan ohjelmien toteuttaminen ja rahoitus keskinäisen kulttuurien tuntemuksen ja suvaitsevuuden edistämiseksi.

66 artikla

Yhteistyöhankkeita voidaan järjestää yhdessä jäsenvaltioiden ja asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

67 artikla

Assosiaationeuvosto asettaa vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta työryhmän. Työryhmän tehtävänä on arvioida jatkuvasti ja säännöllisesti 1—3 luvun määräysten soveltamista.

2 LUKU

Yhteistyö laittoman maahanmuuton estämiseksi ja valvomiseksi ja muissa konsuliasioissa

68 artikla

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä laittoman maahanmuuton estämiseksi ja valvomiseksi. Tätä varten:

kukin jäsenvaltio suostuu ottamaan takaisin Egyptin alueella laittomasti oleskelevat kansalaisensa Egyptin sitä pyytäessä ja ilman lisämuodollisuuksia, heti kun kyseiset henkilöt on varmuudella todettu laittomiksi maahanmuuttajiksi,

Egypti suostuu ottamaan takaisin jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevat kansalaisensa jäsenvaltioiden sitä pyytäessä ja ilman lisämuodollisuuksia, heti kun kyseiset henkilöt on varmuudella todettu laittomiksi maahanmuuttajiksi.

Jäsenvaltiot ja Egypti myöntävät kansalaisilleen näihin tarkoituksiin asianmukaiset henkilöllisyystodistukset.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta tämän artiklan velvoitteita sovelletaan ainoastaan sellaisiin henkilöihin, joiden katsotaan yhteisön kannalta olevan niiden kansalaisia.

Egyptin osalta tämän artiklan velvoitteita sovelletaan ainoastaan sellaisiin henkilöihin, joiden katsotaan olevan Egyptin kansalaisia Egyptin oikeusjärjestelmän ja kaikkien asiaan kuuluvan kansalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

69 artikla

Sopimuksen voimaantulon jälkeen osapuolet neuvottelevat ja tekevät minkä hyvänsä osapuolen pyynnöstä keskenään kahdenvälisiä sopimuksia, joilla säännellään niiden kansalaisten takaisinottoa koskevia erityisiä velvollisuuksia. Näillä sopimuksilla säännellään myös kolmannen maan kansalaisten takaisinottojärjestelyjä, jos jokin osapuoli katsoo sen tarpeelliseksi. Tällaisissa sopimuksissa vahvistetaan kyseisten järjestelyjen piiriin kuuluvia henkilöryhmiä koskevat yksityiskohdat sekä niihin kuuluvien henkilöiden takaisinottoa ja palauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Egyptille annetaan riittävää taloudellista ja teknistä tukea näiden sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

70 artikla

Assosiaationeuvosto tarkastelee muita yhteisiä toimia, joita voidaan suorittaa laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja valvomiseksi sekä muiden konsuliasioiden käsittelemiseksi.

3 LUKU

Yhteistyö kulttuuriasioissa, audiovisuaalisten viestinten alalla ja tiedonvälityksessä

71 artikla

1.   Osapuolet sopivat edistävänsä kulttuuriyhteistyötä niitä kiinnostavilla aloilla ja toistensa kulttuurien kunnioittamisen hengessä. Ne aloittavat kestävän kulttuurivuoropuhelun. Tällä yhteistyöllä edistetään erityisesti:

historiallisen ja kulttuuriperinnön säilyttämistä ja entisöimistä (kuten monumentit, historialliset paikat, esineet, harvinaiset kirjat ja käsikirjoitukset),

taidenäyttelyiden, taiteilijaryhmien, taiteilijoiden, tiedemiesten, älymystön edustajien ja kulttuuritapahtumien vaihtoa,

käännöksiä,

kulttuurialalla työskentelevien henkilöiden kouluttamista.

2.   Audiovisuaalisten viestinten alan yhteistyöllä pyritään edistämään yhteistyötä yhteistuotannoissa ja koulutuksessa. Osapuolet pyrkivät etsimään keinoja edistää Egyptin osallistumista yhteisön aloitteisiin tällä alalla.

3.   Osapuolet sopivat, että yhteisön ja yhden tai useamman jäsenvaltion olemassa olevia kulttuuriohjelmia ja muita osapuolten yhteisen edun mukaisia toimia voidaan laajentaa koskemaan Egyptiä.

4.   Osapuolet pyrkivät lisäksi edistämään kaupallista kulttuuriyhteistyötä erityisesti yhteisten hankkeiden (tuotanto, investointi, markkinointi), koulutuksen ja tiedon vaihdon kautta.

5.   Osapuolet ottavat yhteistyöhankkeita, ohjelmia ja yhteisiä toimia nimetessään erityisesti huomioon nuoret, itseilmaisun, kulttuuriperinnön säilyttämisen, kulttuurin levittämisen ja kirjallista ja audiovisuaalista viestintää käyttävät kommunikaatiotaidot.

6.   Yhteistyö toteutetaan erityisesti seuraavin keinoin:

osapuolten välisellä säännöllisellä vuoropuhelulla,

kullakin yhteistyön alalla toteutettavalla säännöllisellä tietojen ja ajatusten vaihdolla, virkamiesten ja asiantuntijoiden tapaamiset mukaan lukien,

neuvonta-, asiantuntija- ja koulutustoimien siirrolla,

yhteisten toimien, kuten seminaarien ja työpajojen, toteuttamisella,

antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua lainsäädännön valmistelussa,

tiedon jakamisella yhteistyöaloitteista.

VII OSASTO

RAHOITUSYHTEISTYÖ

72 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi Egyptille tarjotaan rahoitusyhteistyötoimia asianmukaisten menettelyjen ja tarvittavien rahoitusvarojen mukaisesti.

Rahoitusyhteistyössä keskitytään erityisesti seuraaviin seikkoihin:

talouden nykyaikaistamiseen tähtäävien uudistusten edistäminen,

taloudellisen infrastruktuurin parantaminen,

yksityisten investointien ja työpaikkoja luovien toimien edistäminen,

vapaakauppa-alueen asteittaisesta perustamisesta Egyptille aiheutuviin seurauksiin vastaaminen erityisesti ajanmukaistamalla teollisuutta ja uudistamalla sen rakenteita sekä lisäämällä Egyptin vientikapasiteettia,

yhteiskunnallisella alalla toteutettaviin politiikkoihin osallistuminen liitännäistoimenpitein,

Egyptin kapasiteetin ja kykyjen edistäminen teollis- ja tekijänoikeuksien suojan alalla,

osallistuminen tarpeellisin lisätoimenpitein laittoman maahanmuuton estämistä ja sen valvomista koskevien kahdenvälisten sopimusten täytäntöönpanoon,

osallistuminen liitännäistoimenpitein kilpailulainsäädännön laatimiseen ja täytäntöönpanoon.

73 artikla

Sen varmistamiseksi, että yhteensovitettua lähestymistapaa noudatetaan poikkeuksellisissa makrotaloudellisissa ja rahoitusta koskevissa ongelmissa, jotka saattavat aiheutua tämän sopimuksen soveltamisesta, osapuolet käyttävät V osastossa määrättyä säännöllistä taloudellista vuoropuhelua hyväkseen kiinnittääkseen erityistä huomiota kaupan ja rahoituksen kehityssuuntausten valvomiseen yhteisön ja Egyptin välisissä suhteissa.

VIII OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

74 artikla

Perustetaan assosiaationeuvosto, joka kokoontuu ministeritasolla kerran vuodessa ja tarvittaessa puheenjohtajansa aloitteesta sekä työjärjestyksessään vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Assosiaationeuvosto tarkastelee kaikkia tähän sopimukseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä sekä kaikkia muita kahdenvälisiä tai kansainvälisiä osapuolten yhteisen edun mukaisia kysymyksiä.

75 artikla

1.   Assosiaationeuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenistä, Euroopan yhteisöjen komission jäsenistä sekä Egyptin hallituksen jäsenistä.

2.   Assosiaationeuvoston jäsenet voivat sen työjärjestyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti käyttää edustajaa.

3.   Assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

4.   Assosiaationeuvoston puheenjohtajuudesta huolehtivat sen työjärjestyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Egyptin hallituksen jäsen.

76 artikla

Assosiaationeuvosto voi sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdä päätöksiä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa.

Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiaationeuvosto voi myös antaa asianmukaisia suosituksia.

Assosiaationeuvosto tekee päätökset ja antaa suositukset osapuolten yhteisellä sopimuksella.

77 artikla

1.   Perustetaan assosiaatiokomitea, joka vastaa sopimuksen täytäntöönpanosta, jollei assosiaationeuvoston toimivallasta muuta johdu.

2.   Assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltansa kokonaan tai osittain.

78 artikla

1.   Assosiaatiokomitea, joka kokoontuu virkamiestasolla, muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenten ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenten edustajista sekä Egyptin hallituksen edustajista.

2.   Assosiaatiokomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3.   Assosiaatiokomitean puheenjohtajuudesta huolehtivat vuorotellen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan edustaja ja Egyptin hallituksen edustaja.

79 artikla

1.   Assosiaatiokomitea voi tehdä päätöksiä, jotka koskevat sopimuksen hallinnointia ja niille alueille kuuluvia asioita, joita koskevan päätösvaltansa assosiaationeuvosto on sille siirtänyt.

2.   Assosiaatiokomitea tekee päätöksensä kummankin osapuolen yhteisellä sopimuksella. Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

80 artikla

Assosiaationeuvosto voi päättää sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan työryhmän tai elimen perustamisesta. Se määrittelee alaisuudessaan olevan työryhmän tai elimen tehtävät.

81 artikla

Assosiaationeuvosto toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet Euroopan parlamentin ja Egyptin kansankokouksen välisen yhteistyön ja yhteyksien helpottamiseksi.

82 artikla

1.   Kumpikin osapuoli voi saattaa tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta johtuvan riidan assosiaationeuvoston käsiteltäväksi.

2.   Assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan päätöksellään.

3.   Kummankin osapuolen on toteutettava 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

4.   Jos riitaa ei voida ratkaista tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, kumpi tahansa osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen nimittämisestä; tällöin toisen osapuolen on nimitettävä toinen välimies kahden kuukauden kuluessa. Tätä menettelyä sovellettaessa pidetään yhteisöä ja jäsenvaltioita yhteisesti yhtenä riidan osapuolena.

Assosiaationeuvosto nimeää kolmannen välimiehen.

Välimiesten päätökset tehdään enemmistöpäätöksenä.

Kummankin riidan osapuolen on toteutettava välimiesten päätöksen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet.

83 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a)

joita se pitää tarpeellisina keskeisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen luovutuksen estämiseksi;

b)

jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustustarkoitusten kannalta välttämättömään tutkimukseen, kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c)

jotka se arvioi tärkeiksi oman turvallisuutensa kannalta yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa, sodan aikana tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa taikka täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

84 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisaloilla ja rajoittamatta siihen sisältyvien erityismääräysten soveltamista:

Egyptin yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yhtiöiden tai yritysten välillä,

yhteisön Egyptiin soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Egyptin kansalaisten tai sen yhtiöiden tai yritysten välillä.

85 artikla

Välittömän verotuksen osalta mikään tämän sopimuksen määräys ei:

laajenna verotukseen liittyviä etuja, joita jompikumpi osapuoli on sitä sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tai järjestelyssä myöntänyt,

estä kummankaan osapuolen veronkierron tai veropetosten estämiseksi tarkoitetun toimenpiteen käyttöönottoa tai soveltamista,

rajoita kummankaan osapuolen oikeutta soveltaa asianmukaisia verolainsäädäntönsä määräyksiä verovelvollisiin, jotka eivät ole samanlaisessa asemassa erityisesti asuinpaikkansa vuoksi.

86 artikla

1.   Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset ja erityiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Ne huolehtivat siitä, että tämän sopimuksen tavoitteet saavutetaan.

2.   Jos osapuoli katsoo, että toinen osapuoli on laiminlyönyt jonkin tästä sopimuksesta johtuvan velvoitteensa täyttämisen, se voi toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, paitsi jos toinen osapuoli on rikkonut sopimusta vakavasti, sen on ilmoitettava assosiaationeuvostolle kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteellista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Sopimuksen vakavana rikkomisena pidetään sellaista sopimuksesta irtisanoutumista, jolle ei ole perustetta kansainvälisen oikeuden yleisissä säännöissä, tai sopimuksen oleellisten osien vakavaa rikkomista, joiden seurauksena syntyvä tilanne ei ole otollinen neuvotteluille, tai jos viivästyksestä aiheutuisi vahinkoa tämän sopimuksen tavoitteille.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten toimenpiteiden osalta on ensisijaisesti valittava sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Osapuolet sopivat myös, että nämä toimenpiteet toteutetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja että ne ovat suhteutettuja rikkomukseen.

Toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä assosiaationeuvostolle ja niistä neuvotellaan assosiaationeuvostossa toisen osapuolen pyynnöstä. Jos jompikumpi osapuoli toteuttaa toimenpiteitä 2 kohdassa tarkoitetun tämän sopimuksen vakavan rikkomisen vuoksi, toinen osapuoli voi panna riitojenratkaisumenettelyn vireille.

87 artikla

Pöytäkirjat 1—5 ja liitteet I—VI ovat tämän sopimuksen erottamaton osa.

88 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’osapuolilla’ toisaalta Egyptiä ja toisaalta joko yhteisöä tai jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja jäsenvaltioita, niiden toimivallan mukaisesti.

89 artikla

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

Kumpikin osapuoli voi sanoa tämän sopimuksen irti ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

90 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta näiden sopimusten määräysten mukaisesti, sekä Egyptin alueeseen.

91 artikla

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena arabian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kunkin teksti on yhtä todistusvoimainen.

92 artikla

1.   Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2.   Tämän sopimuksen tullessa voimaan se korvaa Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 1977 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Egyptin välisen sopimuksen sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Egyptin välisen sopimuksen.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

LITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

Liite I:

Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25—97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista

Liite II:

Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin niitä Egyptiin tuotaessa sovelletaan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tullien poistamisaikataulua

Liite III:

Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin niitä Egyptiin tuotaessa sovelletaan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tullien poistamisaikataulua

Liite IV:

Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin niitä Egyptiin tuotaessa sovelletaan 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tullien poistamisaikataulua

Liite V:

Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin niitä Egyptiin tuotaessa sovelletaan 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tullien poistamisaikataulua

Liite VI:

37 artiklassa tarkoitetut teollis- ja tekijänoikeudet

Pöytäkirja N:o 1:

Egyptistä peräisin olevien maataloustuotteiden yhteisöön tapahtuvaan tuontiin sovellettavista järjestelyistä

Pöytäkirja N:o 2:

Yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden Egyptiin tapahtuvaan tuontiin sovellettavista järjestelyistä

Pöytäkirja N:o 3:

Jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavista järjestelyistä

Pöytäkirja N:o 4:

Käsitteen ”alkuperätuotteet” (”peräisin olevat tuotteet”) määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

Pöytäkirja N:o 5:

Hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

LIITE I

Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25—97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista

HS-koodi

2905.43

(mannitoli)

HS-koodi

2905.44

(sorbitoli)

HS-koodi

2905.45

(glyseroli)

HS-nimike

33.01

(haihtuvat öljyt)

HS-koodi

3302.10

(hyvänhajuiset aineet)

HS-nimikkeet

35.01—35.05

(valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit)

HS-koodi

3809.10

(viimeistelyvalmisteet)

HS-nimike

38.23

(teolliset rasvahapot, puhdistuksessa saadut happamat öljyt, teolliset rasva-alkoholit)

HS-koodi

3824.60

(sorbitoli, muualle kuulumaton)

HS-nimikkeet

41.01—41.03

(vuodat ja nahat)

HS-nimike

43.01

(raa'at turkisnahat)

HS-nimikkeet

50.01—50.03

(raakasilkki ja silkkijätteet)

HS-nimikkeet

51.01—51.03

(villa ja karva)

HS-nimikkeet

52.01—52.03

(raaka puuvilla, puuvillajätteet ja karstattu tai kammattu puuvilla)

HS-nimike

53.01

(raaka pellava)

HS-nimike

53.02

(raaka hamppu)

LIITE II

Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin niitä Egyptiin tuotaessa sovelletaan 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tullien poistamisaikataulua

 

2501001

 

2502000

 

2503100

 

2503900

 

2504100

 

2504900

 

2505109

 

2505909

 

2506100

 

2506210

 

2506290

 

2507000

 

2508100

 

2508200

 

2508300

 

2508400

 

2508500

 

2508600

 

2508700

 

2509000

 

2511100

 

2511200

 

2512000

 

2513110

 

2513190

 

2513210

 

2513290

 

2514000

 

2517100

 

2517200

 

2517300

 

2517411

 

2517491

 

2518100

 

2518200

 

2518300

 

2519100

 

2519900

 

2520201

 

2521000

 

2522100

 

2522200

 

2522300

 

2524000

 

2525100

 

2525200

 

2525300

 

2526201

 

2527000

 

2528100

 

2528900

 

2529100

 

2529210

 

2529220

 

2529300

 

2530100

 

2530200

 

2530400

 

2530909

 

2601110

 

2601120

 

2601200

 

2602000

 

2603000

 

2604000

 

2605000

 

2606000

 

2607000

 

2608000

 

2609000

 

2610000

 

2611000

 

2612100

 

2612200

 

2613100

 

2613900

 

2614000

 

2615100

 

2615900

 

2616100

 

2616900

 

2617100

 

2617900

 

2618000

 

2619000

 

2620110

 

2620190

 

2620200

 

2620300

 

2620400

 

2620500

 

2620900

 

2621000

 

2701110

 

2701120

 

2701190

 

2701200

 

2702100

 

2702200

 

2703000

 

2709000

 

2710001

 

2710002

 

2711110

 

2711120

 

2711139

 

2711140

 

2711190

 

2711210

 

2711290

 

2712100

 

2712200

 

2712900

 

2713110

 

2713120

 

2713200

 

2713900

 

2714100

 

2714900

 

2715000

 

2716000

 

2801200

 

2801300

 

2802000

 

2804210

 

2804290

 

2804500

 

2804610

 

2804690

 

2804700

 

2804800

 

2804900

 

2805110

 

2805190

 

2805210

 

2805220

 

2805300

 

2805400

 

2809100

 

2809201

 

2810001

 

2812100

 

2812900

 

2813100

 

2813900

 

2814100

 

2814200

 

2815200

 

2815300

 

2816100

 

2816200

 

2816300

 

2817000

 

2818100

 

2818200

 

2818300

 

2819100

 

2819900

 

2820100

 

2820900

 

2821100

 

2821200

 

2822000

 

2823000

 

2825101

 

2825109

 

2825200

 

2825300

 

2825400

 

2825500

 

2825600

 

2825700

 

2825800

 

2825900

 

2826110

 

2826120

 

2826190

 

2826200

 

2826300

 

2826900

 

2827100

 

2827200

 

2827310

 

2827320

 

2827330

 

2827340

 

2827350

 

2827360

 

2827370

 

2827380

 

2827390

 

2827410

 

2827490

 

2827510

 

2827590

 

2827600

 

2828909

 

2829110

 

2829199

 

2829900

 

2830100

 

2830200

 

2830300

 

2830900

 

2831100

 

2831900

 

2832100

 

2832200

 

2832300

 

2833210

 

2833220

 

2833230

 

2833240

 

2833250

 

2833260

 

2833270

 

2833290

 

2833300

 

2833400

 

2834100

 

2834210

 

2834220

 

2834290

 

2835000

 

2835210

 

2835220

 

2835230

 

2835240

 

2835250

 

2835260

 

2835290

 

2835310

 

2835390

 

2836100

 

2836201

 

2836301

 

2836401

 

2836409

 

2836500

 

2836600

 

2836700

 

2836910

 

2836920

 

2836930

 

2836990

 

2837110

 

2837190

 

2837200

 

2838000

 

2839000

 

2839190

 

2839200

 

2839900

 

2840110

 

2840190

 

2840200

 

2840300

 

2841100

 

2841200

 

2841300

 

2841400

 

2841500

 

2841600

 

2841700

 

2841800

 

2841900

 

2842100

 

2842900

 

2843100

 

2843210

 

2843290

 

2843300

 

2843900

 

2844101

 

2844109

 

2844200

 

2844300

 

2844400

 

2844500

 

2845100

 

2845900

 

2846100

 

2846900

 

2847000

 

2848100

 

2848900

 

2849100

 

2849200

 

2849900

 

2850000

 

2851000

 

2901109

 

2901210

 

2901220

 

2901230

 

2901240

 

2901290

 

2901299

 

2902110

 

2902190

 

2902300

 

2902410

 

2902420

 

2902430

 

2902440

 

2902500

 

2902600

 

2902700

 

2902900

 

2902909

 

2903110

 

2903120

 

2903130

 

2903140

 

2903150

 

2903160

 

2903190

 

2903210

 

2903220

 

2903230

 

2903290

 

2903300

 

2903400

 

2903510

 

2903590

 

2903610

 

2903620

 

2903690

 

2904100

 

2904200

 

2904201

 

2904209

 

2904900

 

2905110

 

2905120

 

2905130

 

2905140

 

2905150

 

2905160

 

2905170

 

2905190

 

2905210

 

2905220

 

2905290

 

2905310

 

2905320

 

2905390

 

2905410

 

2905420

 

2905490

 

2905500

 

2906110

 

2906120

 

2906130

 

2906140

 

2906190

 

2906210

 

2906290

 

2907110

 

2907120

 

2907130

 

2907140

 

2907150

 

2907190

 

2907210

 

2907220

 

2907230

 

2907290

 

2907300

 

2908100

 

2908200

 

2908900

 

2909110

 

2909190

 

2909200

 

2909300

 

2909410

 

2909420

 

2909430

 

2909440

 

2909490

 

2909500

 

2909600

 

2910100

 

2910200

 

2910300

 

2910900

 

2911000

 

2912110

 

2912120

 

2912130

 

2912190

 

2912210

 

2912290

 

2912300

 

2912410

 

2912420

 

2912490

 

2912500

 

2913000

 

2914110

 

2914120

 

2914130

 

2914190

 

2914210

 

2914220

 

2914230

 

2914290

 

2914300

 

2914410

 

2914490

 

2914500

 

2914600

 

2914690

 

2914700

 

2915110

 

2915120

 

2915130

 

2915211

 

2915220

 

2915230

 

2915240

 

2915290

 

2915310

 

2915320

 

2915330

 

2915340

 

2915350

 

2915390

 

2915400

 

2915500

 

2915600

 

2915700

 

2915901

 

2915909

 

2916110

 

2916120

 

2916130

 

2916140

 

2916150

 

2916190

 

2916200

 

2916310

 

2916320

 

2916330

 

2916390

 

2917110

 

2917120

 

2917130

 

2917140

 

2917190

 

2917200

 

2917310

 

2917320

 

2917330

 

2917340

 

2917350

 

2917360

 

2917370

 

2917390

 

2918110

 

2918120

 

2918130

 

2918140

 

2918150

 

2918160

 

2918170

 

2918190

 

2918210

 

2918220

 

2918230

 

2918290

 

2918300

 

2918900

 

2919000

 

2920100

 

2920900

 

2921110

 

2921120

 

2921190

 

2921210

 

2921220

 

2921290

 

2921300

 

2921410

 

2921420

 

2921430

 

2921440

 

2921450

 

2921490

 

2921510

 

2921590

 

2922110

 

2922120

 

2922130

 

2922190

 

2922210

 

2922220

 

2922300

 

2922410

 

2922420

 

2922490

 

2922500

 

2923100

 

2923200

 

2923900

 

2924100

 

2924210

 

2924291

 

2924299

 

2925110

 

2925190

 

2925200

 

2926100

 

2926200

 

2926900

 

2927000

 

2928000

 

2929100

 

2929900

 

2930100

 

2930200

 

2930300

 

2930400

 

2930900

 

2931000

 

2932110

 

2932120

 

2932130

 

2932190

 

2932210

 

2932290

 

2932900

 

2933110

 

2933190

 

2933210

 

2933290

 

2933310

 

2933390

 

2933400

 

2933510

 

2933590

 

2933610

 

2933690

 

2933710

 

2933790

 

2933900

 

2934100

 

2934200

 

2934300

 

2934900

 

2935000

 

2936100

 

2936210

 

2936220

 

2936230

 

2936240

 

2936250

 

2936260

 

2936270

 

2936280

 

2936290

 

2936900

 

2937100

 

2937210

 

2937220

 

2937290

 

2937910

 

2937920

 

2937990

 

2938100

 

2938900

 

2939100

 

2939210

 

2939290

 

2939300

 

2939400

 

2939500

 

2939600

 

2939700

 

2939909

 

2940000

 

2941100

 

2941200

 

2941300

 

2941400

 

2941500

 

2941900

 

2942000

 

3001100

 

3001200

 

3001900

 

3002100

 

3002200

 

3002310

 

3002390

 

3002901

 

3002909

 

3003310

 

3003901

 

3004310

 

3004901

 

3006109

 

3006200

 

3006300

 

3006400

 

3006600

 

3101000

 

3102210

 

3104100

 

3104200

 

3104300

 

3104900

 

3105100

 

3105200

 

3105300

 

3105400

 

3105510

 

3105590

 

3105600

 

3105900

 

3201100

 

3201200

 

3201300

 

3201900

 

3202100

 

3202900

 

3203000

 

3205000

 

3211001

 

3212100

 

3214101

 

3401202

 

3402119

 

3402129

 

3402139

 

3402199

 

3403119

 

3403199

 

3403919

 

3403999

 

3404100

 

3404200

 

3404909

 

3407001

 

3507100

 

3507900

 

3701100

 

3701302

 

3701992

 

3702100

 

3702511

 

3702521

 

3702522

 

3702551

 

3702559

 

3702561

 

3702911

 

3702921

 

3702922

 

3702941

 

3702951

 

3703101

 

3703201

 

3703901

 

3801100

 

3801200

 

3801300

 

3801900

 

3802100

 

3802900

 

3803000

 

3804000

 

3805100

 

3805200

 

3805900

 

3806100

 

3806200

 

3806300

 

3806900

 

3807001

 

3807009

 

3809910

 

3809920

 

3809930

 

3809990

 

3810100

 

3810900

 

3811119

 

3811199

 

3811219

 

3811299

 

3811909

 

3812100

 

3812200

 

3812300

 

3813000

 

3814000

 

3815110

 

3815120

 

3815190

 

3815900

 

3816000

 

3817100

 

3817200

 

3818000

 

3819000

 

3820000

 

3821000

 

3822000

 

3822600

 

3901100

 

3901200

 

3901300

 

3901901

 

3901909

 

3902100

 

3902200

 

3902300

 

3902900

 

3903110

 

3903190

 

3903200

 

3903300

 

3903900

 

3904101

 

3904300

 

3904400

 

3904500

 

3904610

 

3904690

 

3904900

 

3905110

 

3905190

 

3905900

 

3906100

 

3906900

 

3907100

 

3907200

 

3907300

 

3907400

 

3907501

 

3907509

 

3907600

 

3907910

 

3907990

 

3908100

 

3908900

 

3909100

 

3909200

 

3909300

 

3909409

 

3909500

 

3910000

 

3911100

 

3911900

 

3912110

 

3912120

 

3912209

 

3912310

 

3912390

 

3912900

 

3913100

 

3913900

 

3914000

 

3915100

 

3915200

 

3915300

 

3915900

 

3917101

 

3920101

 

3921901

 

3923301

 

3923501

 

3926903

 

3926907

 

4001100

 

4001210

 

4001220

 

4001291

 

4001301

 

4002110

 

4002191

 

4002201

 

4002311

 

4002391

 

4002410

 

4002491

 

4002510

 

4002591

 

4002601

 

4002701

 

4002801

 

4002910

 

4002991

 

4003000

 

4004000

 

4014100

 

4016101

 

4016921

 

4016992

 

4016993

 

4017001

 

4104101

 

4104102

 

4104291

 

4105191

 

4106191

 

4110000

 

4205001

 

4206101

 

4401100

 

4401210

 

4401220

 

4401300

 

4402000

 

4403100

 

4403200

 

4403201

 

4403209

 

4403310

 

4403320

 

4403330

 

4403340

 

4403350

 

4403910

 

4403920

 

4403991

 

4403999

 

4404100

 

4404200

 

4406100

 

4406900

 

4407100

 

4407210

 

4407220

 

4407230

 

4407910

 

4407920

 

4407990

 

4408101

 

4408201

 

4408901

 

4413000

 

4417001

 

4421901

 

4421903

 

4501100

 

4501900

 

4503100

 

4701000

 

4702000

 

4703110

 

4703190

 

4703210

 

4703290

 

4704110

 

4704190

 

4704210

 

4704290

 

4705000

 

4706100

 

4706910

 

4706920

 

4706930

 

4707100

 

4707200

 

4707300

 

4707900

 

4801000

 

4802521

 

4802601

 

4810991

 

4811311

 

4811312

 

4811391

 

4812000

 

4819501

 

4823901

 

4823903

 

4823904

 

4901100

 

4901910

 

4901990

 

4902100

 

4902900

 

4903000

 

4904000

 

4905010

 

4905910

 

4905990

 

4906000

 

4907001

 

4907002

 

4907010

 

4907020

 

4911993

 

5004001

 

5104000

 

5105101

 

5105291

 

5303100

 

5303900

 

5304100

 

5304900

 

5305110

 

5305190

 

5305210

 

5305290

 

5305910

 

5404102

 

5405002

 

5407101

 

5501100

 

5501200

 

5501300

 

5501900

 

5502000

 

5503100

 

5503200

 

5503300

 

5503400

 

5503900

 

5504100

 

5504900

 

5505100

 

5505200

 

5506100

 

5506200

 

5506300

 

5506900

 

5507000

 

5602101

 

5602210

 

5602290

 

5602900

 

5902100

 

5902200

 

5902300

 

5902900

 

5903902

 

6812200

 

6812400

 

6812700

 

6812901

 

6815201

 

7001000

 

7002100

 

7002311

 

7002321

 

7011100

 

7011200

 

7011900

 

7017100

 

7017200

 

7017900

 

7019391

 

7102100

 

7102210

 

7102290

 

7102310

 

7104200

 

7105100

 

7105900

 

7106910

 

7106921

 

7108120

 

7108131

 

7108200

 

7110111

 

7110191

 

7110211

 

7110291

 

7110311

 

7110391

 

7110411

 

7110491

 

7112100

 

7112200

 

7112900

 

7118100

 

7118101

 

7118109

 

7118900

 

7118901

 

7118902

 

7118909

 

7201400

 

7202410

 

7202490

 

7202500

 

7202600

 

7202700

 

7202800

 

7202910

 

7202920

 

7202930

 

7202999

 

7203100

 

7203900

 

7204100

 

7204210

 

7204290

 

7204300

 

7204410

 

7204490

 

7205210

 

7205290

 

7206901

 

7210111

 

7210121

 

7210901

 

7212101

 

7218100

 

7218900

 

7219110

 

7219120

 

7219130

 

7219140

 

7219210

 

7219220

 

7219230

 

7219240

 

7219310

 

7219320

 

7219330

 

7219340

 

7219350

 

7219900

 

7220110

 

7220120

 

7220200

 

7220900

 

7223000

 

7225100

 

7226100

 

7226920

 

7302300

 

7302400

 

7317002

 

7401100

 

7401200

 

7402000

 

7403110

 

7403120

 

7403130

 

7403190

 

7403210

 

7403220

 

7403230

 

7403290

 

7404000

 

7405100

 

7405900

 

7406100

 

7406200

 

7407101

 

7407221

 

7407291

 

7410211

 

7410221

 

7501100

 

7501200

 

7502100

 

7502200

 

7503000

 

7508001

 

7606111

 

7606121

 

7606911

 

7606921

 

7607111

 

7607191

 

7607201

 

7801100

 

7801910

 

7801990

 

7802000

 

7901110

 

7901120

 

7901200

 

7902000

 

8001100

 

8001200

 

8002000

 

8101100

 

8101910

 

8101920

 

8101931

 

8101939

 

8101990

 

8102100

 

8102910

 

8102920

 

8102930

 

8102990

 

8103100

 

8103900

 

8104110

 

8104190

 

8104200

 

8104300

 

8104900

 

8105101

 

8105109

 

8105900

 

8106001

 

8106009

 

8107101

 

8107102

 

8107900

 

8108101

 

8108102

 

8108900

 

8109101

 

8109102

 

8109900

 

8110001

 

8110009

 

8111001

 

8111009

 

8112111

 

8112112

 

8112190

 

8112201

 

8112209

 

8112301

 

8112309

 

8112401

 

8112409

 

8112911

 

8112919

 

8112990

 

8113001

 

8113009

 

8201100

 

8201200

 

8201300

 

8201400

 

8201500

 

8201600

 

8201900

 

8202100

 

8202200

 

8202310

 

8202320

 

8202400

 

8202910

 

8202990

 

8203100

 

8203200

 

8203300

 

8203400

 

8204110

 

8204120

 

8204200

 

8205600

 

8206000

 

8207110

 

8207120

 

8207200

 

8207300

 

8207400

 

8207500

 

8207600

 

8207700

 

8207800

 

8207900

 

8208100

 

8208200

 

8208300

 

8208400

 

8208900

 

8209000

 

8303000

 

8308902

 

8401100

 

8401200

 

8401300

 

8401400

 

8402111

 

8402119

 

8402129

 

8402192

 

8402199

 

8402202

 

8402209

 

8402902

 

8402909

 

8403100

 

8403900

 

8404101

 

8404109

 

8404202

 

8404209

 

8404901

 

8404909

 

8405900

 

8406110

 

8406190

 

8406900

 

8407100

 

8407290

 

8407310

 

8407320

 

8407331

 

8407332

 

8407333

 

8407341

 

8407342

 

8407343

 

8408109

 

8408209

 

8408909

 

8409100

 

8410110

 

8410120

 

8410130

 

8410900

 

8411110

 

8411120

 

8411210

 

8411220

 

8411810

 

8411820

 

8411910

 

8411990

 

8412100

 

8412210

 

8412290

 

8412310

 

8412390

 

8412801

 

8412809

 

8412901

 

8412909

 

8413200

 

8413400

 

8413500

 

8413600

 

8413709

 

8413812

 

8413819

 

8413820

 

8413919

 

8413920

 

8414100

 

8414200

 

8414309

 

8414400

 

8414599

 

8414809

 

8416100

 

8416200

 

8416300

 

8416900

 

8417100

 

8417200

 

8417800

 

8417901

 

8417909

 

8418501

 

8418611

 

8418691

 

8419200

 

8419310

 

8419320

 

8419390

 

8419400

 

8419500

 

8419600

 

8419810

 

8419890

 

8420101

 

8420109

 

8420911

 

8420919

 

8420991

 

8420999

 

8421110

 

8421129

 

8421190

 

8421219

 

8421220

 

8421290

 

8421390

 

8422190

 

8422200

 

8422300

 

8422400

 

8422909

 

8423101

 

8423891

 

8423902

 

8424200

 

8424300

 

8424812

 

8424819

 

8424891

 

8425110

 

8425190

 

8425200

 

8425310

 

8425390

 

8425410

 

8425420

 

8425490

 

8426110

 

8426120

 

8426190

 

8426200

 

8426300

 

8426410

 

8426490

 

8426910

 

8426990

 

8427100

 

8427200

 

8428109

 

8428200

 

8428310

 

8428320

 

8428330

 

8428390

 

8428400

 

8428500

 

8428600

 

8428900

 

8429110

 

8429190

 

8429200

 

8429300

 

8429400

 

8429510

 

8429520

 

8429590

 

8430100

 

8430310

 

8430390

 

8430410

 

8430490

 

8430500

 

8430610

 

8430620

 

8430690

 

8431100

 

8431209

 

8431319

 

8431390

 

8431410

 

8431420

 

8431430

 

8431490

 

8432101

 

8432109

 

8432211

 

8432219

 

8432291

 

8432299

 

8432301

 

8432309

 

8432401

 

8432409

 

8432801

 

8432809

 

8432900

 

8433110

 

8433190

 

8433200

 

8433300

 

8433400

 

8433510

 

8433520

 

8433530

 

8433590

 

8433600

 

8433900

 

8434100

 

8434200

 

8434900

 

8435100

 

8435900

 

8436100

 

8436210

 

8436290

 

8436800

 

8436910

 

8436990

 

8437100

 

8437800

 

8437900

 

8438100

 

8438200

 

8438300

 

8438400

 

8438500

 

8438600

 

8438800

 

8438900

 

8439100

 

8439200

 

8439300

 

8439910

 

8439990

 

8440100

 

8440900

 

8441100

 

8441200

 

8441300

 

8441400

 

8441800

 

8441900

 

8442100

 

8442200

 

8442300

 

8442400

 

8442501

 

8442509

 

8443110

 

8443120

 

8443190

 

8443210

 

8443290

 

8443300

 

8443400

 

8443500

 

8443600

 

8443900

 

8444000

 

8445110

 

8445120

 

8445130

 

8445190

 

8445200

 

8445300

 

8445400

 

8445900

 

8446100

 

8446210

 

8446290

 

8446300

 

8447110

 

8447120

 

8447200

 

8448110

 

8448190

 

8448200

 

8448320

 

8448330

 

8448390

 

8448420

 

8448490

 

8448510

 

8448590

 

8449000

 

8451100

 

8451299

 

8451401

 

8451409

 

8451500

 

8451800

 

8451901

 

8451903

 

8451909

 

8452210

 

8452290

 

8452300

 

8452909

 

8453100

 

8453200

 

8453800

 

8453900

 

8454100

 

8454200

 

8454300

 

8454900

 

8455100

 

8455210

 

8455220

 

8455300

 

8455900

 

8456101

 

8456109

 

8456201

 

8456209

 

8456301

 

8456309

 

8456901

 

8456909

 

8457100

 

8457200

 

8457300

 

8458110

 

8458190

 

8458910

 

8458990

 

8459100

 

8459210

 

8459290

 

8459310

 

8459390

 

8459400

 

8459510

 

8459590

 

8459610

 

8459690

 

8459700

 

8460110

 

8460190

 

8460210

 

8460290

 

8460310

 

8460390

 

8460400

 

8460900

 

8461100

 

8461200

 

8461300

 

8461400

 

8461500

 

8461900

 

8462100

 

8462210

 

8462290

 

8462310

 

8462390

 

8462410