Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0626

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2004/EY, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004, Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 99, 3.4.2004, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/626(1)/oj

3.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 99/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 626/2004/EY,

tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004,

Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 151 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (1),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 508/2000/EY (3) perustettiin kulttuurialan yhteistyön rahoittamista ja ohjelmointia koskeva yhtenäinen väline ajanjaksoksi 1.1.2000—31.12. 2004.

(2)

On varmistettava yhteisön kulttuurialan toiminnan jatkuvuus perustamissopimuksen 151 artiklan nojalla yhteisölle kuuluvien tehtävien mukaisesti.

(3)

Tämän vuoksi on syytä jatkaa Kulttuuri 2000 -ohjelmaa kahdella vuodella vuoden 2006 joulukuun 31 päivään saakka,

(4)

Rahoitusnäkymien tarkistaminen laajentumista silmällä pitäen edellyttää, että korotetaan otsakkeen 3 enimmäismäärää, jota lainsäädäntövallan käyttäjän on noudatettava nykyisiä ohjelmia jatkettaessa.

(5)

On tärkeää, että komissio esittää kattavan ja yksityiskohtaisen arviointikertomuksen Kulttuuri 2000 -ohjelmasta 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat käsitellä ehdotusta yhteisön kulttuurialan toimien uudeksi puiteohjelmaksi, joka on tarkoitus esittää vuonna 2004 ja jonka on tarkoitus käynnistyä vuonna 2007,

PÄÄTTÄVÄT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 508/2000/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 alakohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2004” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2006”.

2)

Korvataan 3 artiklan 1 alakohdassa ilmaisu ”167 miljoonaksi euroksi” ilmaisulla ”236,5 miljoonaksi euroksi”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Päätöstä sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2005 lähtien.

Tehty Strasbourgissa 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. COX

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. ROCHE


(1)  EUVL C 23, 27.1.2004, s. 20.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 2004.

(3)  EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1.


Top