Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0280

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 280/2004/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2004, järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi

OJ L 49, 19.2.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 194 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 194 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 98 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2013; Kumoaja 32013R0525

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/280(1)/oj

32004D0280

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 280/2004/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2004, järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi

Virallinen lehti nro L 049 , 19/02/2004 s. 0001 - 0008


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 280/2004/EY,

tehty 11 päivänä helmikuuta 2004,

järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisön CO2-päästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä 24 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyssä neuvoston päätöksessä 93/389/ETY(3) perustettiin järjestelmä, jolla seurataan ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä ja arvioidaan edistymistä näitä päästöjä koskevien velvoitteiden täyttämisessä. Kansainvälisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja selkeyden takia on asianmukaista korvata kyseinen päätös uudella.

(2) Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC), joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 94/69/EY(4), perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, että estetään ihmisen toiminnan aiheuttamat vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään.

(3) UNFCCC velvoittaa yhteisön ja sen jäsenvaltiot laatimaan, saattamaan määräajoin ajan tasalle, julkaisemaan ja toimittamaan osapuolten konferenssille tiedoksi muiden kuin otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan sääntelemien kasvihuonekaasujen, jäljempänä "kasvihuonekaasut", lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia koskevat kansalliset inventaariot, joissa käytetään osapuolten konferenssin sopimia vertailukelpoisia menetelmiä.

(4) Yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen kattava valvonta ja säännölliset arviot ovat tarpeen. Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ilmastopolitiikan alalla toteuttamat toimet on myös analysoitava ajoissa.

(5) Tämän päätöksen mukainen luotettava raportointi varhaisessa vaiheessa mahdollistaisi päästötasojen aikaisen määrittelyn ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti 25 huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/358/EY(5) mukaisesti ja tätä kautta Kioton pöytäkirjan joustaviin järjestelmiin osallistumiskelpoisuuden varhaisen vahvistamisen.

(6) UNFCCC velvoittaa kaikki osapuolet laatimaan, panemaan täytäntöön, julkaisemaan ja saattamaan säännöllisesti ajan tasalle kansallisia ja tarvittaessa alueellisia ohjelmia, jotka sisältävät toimenpiteitä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi siten, että niissä keskitytään kaikkien kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviin ihmisen toiminnasta aiheutuviin päästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin.

(7) UNFCCC:n Kioton pöytäkirja hyväksyttiin päätöksellä 2002/358/EY. Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että UNFCCC:n liitteessä I mainitut pöytäkirjan osapuolet ovat vuoteen 2005 mennessä osoittaneet edistyneensä pöytäkirjaan perustuvien velvoitteidensa täyttämisessä.

(8) Osapuolten konferenssin tekemän päätöksen 19/CP.7 liitteessä olevan II osan A osaston mukaisesti UNFCCC:n liitteessä I mainittujen Kioton pöytäkirjan osapuolten edellytetään perustavan ja ylläpitävän kansallista rekisteriä, jotta varmistetaan, että päästövähennysyksiköiden, sertifioitujen päästövähennysten, sallittujen päästömääräyksiköiden ja poistoyksiköiden myöntäminen, hallinta, siirtäminen, peruuttaminen ja mitätöiminen tilitetään oikealla tavalla.

(9) Päätöksen 19/CP.7 mukaisesti kukin päästövähennysyksikkö, sertifioitu päästövähennys, sallittu päästömääräyksikkö ja poistoyksikkö olisi pidettävä ainoastaan yhdellä tilillä samanaikaisesti.

(10) Yhteisön rekisteriä voidaan käyttää tilinä yhteisön rahoittamissa hankkeissa syntyneille päästövähennysyksiköille ja sertifioiduille päästövähennyksille, mikä kannustaisi yhteisön toimia kolmansissa maissa ilmastonmuutoksen käsittelemiseksi laajemmin, ja rekisteriä voidaan ylläpitää konsolidoidussa järjestelmässä yhdessä jäsenvaltioiden rekisterien kanssa.

(11) Päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten hankkimista ja käyttöä yhteisön toimesta olisi säänneltävä lisäsäännöksin, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission ehdotuksesta.

(12) Yhteisöllä ja jäsenvaltioilla on velvollisuus päätöksen 2002/358/EY mukaisesti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen kyseisessä päätöksessä asetettuja päästömääriä. Yhteisön rekisterissä olevien päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten käyttöä koskevissa säännöksissä pitäisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden vastuu täyttää omat velvoitteensa päätöksen 2002/358/EY mukaisesti.

(13) Yhteisö ja jäsenvaltiot ovat soveltaneet Kioton pöytäkirjan 4 artiklaa, jonka mukaan pöytäkirjan osapuolet voivat täyttää päästöjen rajoittamista ja vähentämistä koskevat velvoitteensa yhteisesti. Tästä syystä on asianmukaista säätää tehokkaasta yhteistyöstä ja koordinoinnista tämän päätöksen asettamien velvoitteiden alalla, mukaan lukien yhteisön kasvihuonekaasuinventaarion laatiminen, edistymisen arviointi, raporttien valmistelu, sekä tarkistus- ja vaatimustenmukaisuusmenettelyt. Näin mahdollistetaan se, että yhteisö täyttää Kioton pöytäkirjan mukaiset raportointivelvollisuutensa sellaisina kuin niistä määrätään Marrakeschissa pidetyssä seitsemännessä UNFCCC:n osapuolten konferenssissa tehdyissä poliittisissa sopimuksissa ja oikeudellisissa päätöksissä, jäljempänä "Marrakeschin sopimukset".

(14) Yhteisö ja jäsenvaltiot ovat UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan osapuolia ja vastaavat kukin sallittujen päästömääriensä ilmoittamisesta, vahvistamisesta ja myöntämisestä sekä siitä, että ne täyttävät edellytykset Kioton järjestelmiin osallistumiseksi ja ylläpitävät niitä.

(15) Päätöksen 19/CP.7 nojalla kunkin UNFCCC:n liitteessä I mainitun osapuolen olisi myönnettävä sellainen määrä päästömääräyksiköitä, joka vastaa sen sallittuja päästömääriä kansallisessa rekisterissä ja joka vastaa sen päästötasoja, jotka on määritelty päätöksen 2002/358/EY ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti.

(16) Päätöksen 2002/358/EY nojalla yhteisö ei myönnä sallittuja päästömääräyksiköitä.

(17) Euroopan ympäristökeskus avustaa tarpeen mukaan komissiota seurannassa, etenkin yhteisön inventaariojärjestelmän yhteydessä, sekä analysoitaessa edistymistä kohti UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan asettamien velvoitteiden täyttämistä.

(18) Ottaen huomioon sen roolin, joka Euroopan ympäristökeskuksella on yhteisön vuotuisen inventaarion laadinnassa, olisi suotavaa, että jäsenvaltiot suunnittelisivat omat kansalliset järjestelmänsä siten, että ne helpottavat keskuksen työtä.

(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita eli Kioton pöytäkirjaan perustuvien yhteisön velvoitteiden ja erityisesti pöytäkirjassa säädettyjen seuranta- ja raportointivaatimusten täyttämistä niiden erityisluonteen takia, vaan ne voidaan siksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(20) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tällä päätöksellä perustetaan järjestelmä, jolla:

a) seurataan jäsenvaltioissa kaikkien niiden kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia, joita ei valvota otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevalla Montrealin pöytäkirjalla;

b) arvioidaan edistymistä niiden velvoitteiden täyttämisessä, jotka koskevat kyseisiä lähteistä syntyviä päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia;

c) pannaan täytäntöön UNFCCC ja Kioton pöytäkirja kansallisten ohjelmien, kasvihuonekaasuinventaarioiden, kansallisten järjestelmien, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden rekistereiden osalta sekä Kioton pöytäkirjan asiaa koskevat menettelyt; ja

d) varmistetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden UNFCCC:n sihteeristölle suorittaman raportoinnin oikea-aikaisuus, täydellisyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja avoimuus.

2 artikla

Kansalliset ohjelmat ja yhteisön ohjelma

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ja pantava täytäntöön kansallisia ohjelmia ja komission puolestaan yhteisön ohjelma, jotta edistetään:

a) kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen ja/tai vähentämiseen liittyvien UNFCCC:hen ja Kioton pöytäkirjaan perustuvien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden velvoitteiden täyttämistä; ja

b) avointa ja täsmällistä seurantaa, joka koskee jäsenvaltioiden todellista ja ennakoitua edistymistä, yhteisön toimenpiteiden osuus mukaan luettuna, UNFCCC:hen ja Kioton pöytäkirjaan perustuvien yhteisön ja jäsenvaltioiden velvoitteiden täyttämisessä, jotka liittyvät kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen ja/tai vähentämiseen.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja ohjelmat on päivitettävä niiden perusteella.

2. Tätä varten yhteisen toteuttamisen, puhtaan kehityksen mekanismien ja kansainvälisen päästökaupan on täydennettävä sisäisiä toimia Kioton pöytäkirjan ja Marrakeschin sopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliset ohjelmat ja niiden päivitykset yleisön saataville ja tehtävä komissiolle ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa ohjelmien hyväksymisestä.

Jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean seuraavissa kokouksissa komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tällaisista kansallisista ohjelmista ja niiden päivityksistä, joista sille on ilmoitettu.

3 artikla

Jäsenvaltioiden raportit

1. Todellisen edistymisen arvioimiseksi ja yhteisön vuosittaisen raporttien valmistelun mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden on UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan asettamien velvoitteiden mukaisesti määritettävä ja ilmoitettava komissiolle 15 päivään tammikuuta mennessä kunakin vuonna (vuosi X) seuraavat tiedot:

a) Kioton pöytäkirjan liitteessä A lueteltujen kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O), fluorihiilivedyt (HFCs), perfluorihiilivedyt (PFCs) ja rikkiheksafluoridi (SF6)) ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2);

b) alustavat tiedot hiilimonoksidi- (CO), rikkidioksidi- (SO2), typen oksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöistä viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2) sekä lopulliset tiedot viimeistä edellistä vuotta edeltävältä vuodelta (vuosi X-3);

c) ihmisen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt lähteittäin ja nielujen aikaansaamat maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta peräisin olevat hiilidioksidipoistumat viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2);

d) maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta peräisin olevien päästöjen ja poistumien tilitystä koskevat tiedot 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai - jäsenvaltion niin päättäessä - Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdan ja siihen liittyvien päätösten mukaisesti vuodesta 1990 viimeistä edelliseen vuoteen (vuosi X-2);

e) a-d alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin mahdollisesti tehdyt muutokset vuodesta 1990 viimeistä edellistä vuotta edeltävään vuoteen (vuosi X-3);

f) ne kansallisten inventaarioraporttien osat, jotka ovat tarpeen valmisteltaessa yhteisön kasvihuonekaasu-inventaarioraporttia; kyseeseen tulevat jäsenvaltioiden laadunvarmistus- ja/tai laadunohjaussuunnitelma, yleinen epävarmuusarviointi, yleinen kattavuuden arviointi ja tiedot suoritetuista uudelleenlaskennoista;

g) kansallisesta rekisteristä sen perustamisen jälkeen saatavat tiedot, jotka koskevat sallittujen päästömääräyksiköiden, poistoyksiköiden, päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten myöntämistä, hankkimista, hallintaa, siirtämistä, peruuttamista, mitätöimistä ja luovuttamista edellisenä vuonna (vuosi X-1);

h) tiedot oikeushenkilöistä, jotka on valtuutettu osallistumaan Kioton pöytäkirjan 6, 12 ja 17 artiklaan perustuviin järjestelmiin asiaa koskevien kansallisten tai yhteisön säännösten mukaisesti;

i) toteutetut toimenpiteet esimerkiksi niitä inventaarion alueita koskevien arvioiden parantamiseksi, joilla on tapahtunut muutoksia;

j) indikaattoreita koskevat tiedot viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2); ja

k) kansalliseen inventaariojärjestelmään mahdollisesti tehdyt muutokset.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin vuoden (vuosi X) 15 päivään maaliskuuta mennessä täydelliset kansalliset inventaarioraporttinsa.

2. Ennakoidun edistymisen arvioimiseksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 15 päivään maaliskuuta 2005 mennessä ja joka toinen vuosi sen jälkeen seuraavat tiedot:

a) niitä kansallisia politiikkoja ja toimenpiteitä koskevat tiedot, joilla rajoitetaan ja/tai vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä lähteittäin tai lisätään nielujen aikaansaamia poistumia, kunkin kasvihuonekaasun osalta sektoreittain esitettynä, mukaan luettuna seuraavat tiedot:

i) politiikkojen ja toimenpiteen tarkoitus,

ii) politiikan välineen tyyppi,

iii) politiikan tai toimenpiteen täytäntöönpanon tila,

iv) indikaattorit, joilla seurataan ja arvioidaan politiikkojen ja toimien edistymistä ajan mittaan, mukaan lukien 3 kohdan mukaisesti hyväksytyissä täytäntöönpanoa koskevissa säännöksissä tarkoitetut indikaattorit,

v) määrälliset arviot niiden politiikkojen ja toimenpiteiden vaikutuksesta, jotka koskevat kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia perusvuoden ja sitä seuraavien vuosien välillä mukaan luettuna vuodet 2005, 2010 ja 2015, myös niiden talousvaikutuksista siinä määrin kuin se on toteutettavissa, ja

vi) tiedot siitä, missä määrin kansallinen toiminta tosiasiallisesti muodostaa merkittävän osan kansallisen tason ponnisteluista sekä missä määrin Kioton pöytäkirjan 6, 12 ja 17 artiklan mukainen yhteisen toteuttamisen ja puhtaan kehityksen mekanismien käyttö sekä kansainvälinen päästökauppa tosiasiallisesti täydentää kansallista toimintaa Kioton pöytäkirjan ja Marrakechin sopimusten asiaa koskevien säännösten mukaisesti;

b) kasvihuonekaasujen päästöjä lähteittäin ja niiden nielujen aikaansaamia poistumia (vähimmäismäärät) koskevat kansalliset ennusteet vuosille 2005, 2010, 2015 ja 2020 kaasuittain ja sektoreittain ilmoitettuna, mukaan luettuna:

i) sellaiset "toimenpiteiden avulla" ja "lisätoimenpiteiden avulla" saavutettavia tavoitteita koskevat ennusteet, jotka mainitaan UNFCCC:n ohjeissa ja tarkemmin 3 kohdan mukaisesti hyväksytyissä täytäntöönpanosäännöksissä,

ii) ennustuksiin sisältyvien politiikkojen ja toimenpiteiden selkeä määrittely,

iii) ennusteille tehdyn herkkyysanalyysin tulokset, ja

iv) menetelmien, mallien, taustaolettamusten ja tärkeimpien panos- ja tuotosparametrien kuvaukset;

c) tiedot toteutetuista tai suunnitelluista toimenpiteistä asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön ja politiikkojen täytäntöönpanemiseksi, ja tiedot lainsäädännöllisistä ja institutionaalisista toimista, joilla valmistaudutaan panemaan täytäntöön Kioton pöytäkirjaan perustuvat velvoitteet, sekä tiedot vaatimustenmukaisuusmenettelyjä ja soveltamisen seurantamenettelyjä koskevista järjestelyistä ja niiden kansallisesta täytäntöönpanosta;

d) tiedot institutionaalisista ja rahoitusjärjestelyistä sekä päätöksentekomenettelyistä niiden toimintojen koordinoimiseksi ja tukemiseksi, jotka liittyvät Kioton pöytäkirjan 6, 12 ja 17 artiklassa tarkoitettuihin mekanismeihin osallistumiseen, myös oikeushenkilöiden osallistumiseen.

3. Täytäntöönpanosäännökset, jotka koskevat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen raportointia, on hyväksyttävä 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Kyseisiä täytäntöönpanosäännöksiä voidaan tarkistaa tarvittaessa ottaen huomioon UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan perusteella tehdyt päätökset.

4 artikla

Yhteisön inventaariojärjestelmä

1. Komissio laatii vuosittain yhdessä jäsenvaltioiden kanssa yhteisön kasvihuonekaasuinventaarion ja yhteisön kasvihuonekaasuinventaariota koskevan raportin, toimittaa luonnoksen jäsenvaltioille 28 päivään helmikuuta mennessä sekä julkaisee ja toimittaa inventaarion ja raportin UNFCCC:n sihteeristölle kunkin vuoden huhtikuun 15 päivään mennessä. Päätöksen 2 kohdan b alakohdan mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanosäännösten mukaisesti tiedoissa on ilmoitettava myös kansallisesta inventaariosta puuttuvia tietoja koskevat arviot, jollei ajantasaistettua tietoa saada jäsenvaltioilta viimeistään kyseisen vuoden 15 päivään maaliskuuta mennessä.

2. Komissio vahvistaa viimeistään 30 päivään kesäkuuta 2006 mennessä 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät yhteisön inventaariojärjestelmän, jolla varmistetaan kansallisten inventaarioiden tarkkuus, vertailtavuus, johdonmukaisuus, täydellisyys ja oikea-aikaisuus yhteisön kasvihuonekaasuinventaarion kanssa.

Tässä järjestelmässä on säädettävä

a) laadunvarmistus- ja/tai laadunohjausohjelmasta, laatutavoitteiden laatimisesta sekä inventaarion laadunvarmistus- ja laadunohjaussuunnitelmasta. Komissio avustaa jäsenvaltioita laadunvarmistus- ja/tai laadunohjausohjelmien täytäntöönpanossa.

b) menettelystä kansallisista inventaarioista mahdollisesti puuttuvien tietojen arvioimiseksi, mukaan lukien kyseessä olevan jäsenvaltion kuuleminen.

3. Euroopan ympäristökeskus avustaa komissiota 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanossa asiaankuuluvalla tavalla, muun muassa laatimalla tutkimuksia ja keräämällä tietoja, vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on perustettava mahdollisimman pian ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005 Kioton pöytäkirjaan perustuvat kansalliset inventaariojärjestelmät, joilla arvioidaan ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä lähteittäin ja nielujen aikaansaamia hiilidioksidin poistumia.

5 artikla

Edistymisen arviointi ja raportointi

1. Komissio arvioi vuosittain jäsenvaltioita kuullen, ovatko yhteisö ja sen jäsenvaltiot edistyneet riittävästi niille päätöksessä 2002/358/EY asetettujen UNFCCC:hen ja Kioton pöytäkirjaan perustuvien velvoitteiden täyttämisessä.

Arvioinnissa otetaan huomioon edistyminen, joka on tapahtunut yhteisön politiikoissa ja toimenpiteissä sekä jäsenvaltioiden tämän päätöksen 3 artiklan ja 6 artiklan 2 kohdan sekä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY(7) 21 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot.

Suoritettaviin arviointeihin on joka toinen vuosi sisällyttävä myös yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ennakoitu edistyminen niiden UNFCCC:hen ja Kioton pöytäkirjaan perustuvien velvoitteiden täyttämisessä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella komissio toimittaa vuosittain raportin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tässä raportissa on käsiteltävä myös todellisia ja ennakoituja päästöjä lähteittäin ja nielujen aikaansaamia poistumia, politiikkoja ja toimenpiteitä sekä Kioton pöytäkirjan 6, 12 ja 17 artiklan mukaisten mekanismien käyttöä.

3. Komissio valmistelee raportin yhteisön vuoteen 2005 mennessä saavuttaman edistymisen osoittamisesta ottaen huomioon jäsenvaltioiden viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2005 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanosäännösten mukaisesti toimittamat ajantasaistetut tiedot ennakoiduista päästöistä ja toimittaa raportin UNFCCC:n sihteeristölle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006.

4. Kukin jäsenvaltio valmistelee raportin vuoteen 2005 mennessä saavuttamansa edistymisen osoittamisesta ottaen huomioon 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen täytäntöönpanosäännösten mukaisesti toimitetut tiedot ja toimittaa raportin UNFCCC:n sihteeristölle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006.

5. Yhteisö ja kukin jäsenvaltio toimittaa UNFCCC:n sihteeristölle raportin velvoitteiden täyttämistä koskevasta Marrakechin sopimuksissa määrätystä lisäajasta kyseisen ajanjakson päättyessä.

6. Komissio voi 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti hyväksyä säännöksiä, joihin voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat edistymisen osoittamisen raportointia Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja raportointia, joka liittyy velvoitteiden täyttämistä koskevaan Marrakeschin sopimuksessa määrättyyn lisäaikaan.

7. Euroopan ympäristökeskus avustaa komissiota 1, 2 ja 3 kohdan täytäntöönpanossa asiaankuuluvalla tavalla vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

6 artikla

Kansalliset rekisterit

1. Yhteisö ja sen jäsenvaltiot perustavat ja ylläpitävät rekistereitä, jotta varmistetaan, että sallittujen päästömääräyksiköiden, poistoyksiköiden, päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten myöntäminen, hallinta, siirtäminen, hankinta, peruuttaminen ja mitätöiminen sekä sallittujen päästömääräyksiköiden, päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten luovuttaminen tilitetään oikealla tavalla. Näihin rekistereihin on sisällytettävä direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan mukaisesti perustetut rekisterit tämän päätöksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä hyväksyttyjen säännösten mukaisesti.

Yhteisö ja jäsenvaltiot voivat ylläpitää rekistereitänsä konsolidoidussa järjestelmässä yhdessä yhden tai useamman muun jäsenvaltion kanssa.

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot on asetettava direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan nojalla nimetyn keskushallintaelimen saataville.

7 artikla

Sallitut päästömäärät

1. Yhteisö ja kukin jäsenvaltio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 UNFCCC:n sihteeristölle kukin erikseen raportin, jossa määritetään niiden sallitut päästömäärät samanarvoisiksi kuin niille päätöksen 2002/358/EY 3 artiklan ensimmäisen kohdan ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti määritetyt päästötasot. Jäsenvaltiot ja yhteisö pyrkivät toimittamaan raporttinsa samanaikaisesti.

2. Kun Kioton pöytäkirjaan perustuva jäsenvaltioiden inventaarioiden tarkistus on saatettu loppuun Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden kultakin vuodelta ja mahdolliset täytäntöönpanoa koskevat kysymykset on selvitetty, jäsenvaltioiden on viipymättä mitätöitävä sallitut päästömääräyksiköt, poistoyksiköt, päästövähennysyksiköt ja sertifioidut päästövähennykset, jotka vastaavat niiden nettopäästöjä kyseisenä vuonna.

Velvoitekauden viimeisen vuoden osalta mitätöinti suoritetaan ennen velvoitteiden täyttämistä koskevan Marrakeschin sopimuksessa määrätyn lisäajan päättymistä.

3. Jäsenvaltiot tilittävät sallitut päästömääräyksiköt kansallisiin rekistereihinsä samanarvoisiksi kuin niille päätöksen 2002/358/EY ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti määritetyt päästötasot.

8 artikla

Kioton pöytäkirjaan perustuvat menettelyt

1. Jäsenvaltioiden ja yhteisön on varmistettava täydellinen ja tehokas yhteistyö ja koordinointi keskenään seuraavissa tässä päätöksestä asetettuihin velvoitteisiin liittyvissä asioissa:

a) yhteisön kasvihuonekaasuinventaarion ja yhteisön kasvihuonekaasuinventaariota koskevan raportin laatiminen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b) Kioton pöytäkirjaan perustuvat tarkistus- ja vaatimustenmukaisuusmenettelyt, pöytäkirjan mukaisten asiaa koskevien päätösten mukaisesti;

c) UNFCCC:n sihteeristölle toimitettuihin tai toimitettaviin inventaarioihin tai inventaarioita koskeviin raportteihin mahdollisesti UNFCCC:n tarkistusmenettelyn mukaisesti tehtävät muutokset;

d) yhteisön ja jäsenvaltioiden vuoteen 2005 mennessä saavutetun edistymisen osoittamista koskevien raporttien valmisteleminen 5 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

e) edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun raportin valmisteleminen ja toimittaminen;

f) raportointi, joka liittyy velvoitteiden täyttämistä koskevaan Marrakeschin sopimuksessa määrättyyn lisäaikaan 5 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kunkin vuoden huhtikuun 15 päivään mennessä UNFCCC:n sihteeristölle kansalliset inventaariot, joiden sisältämät tiedot vastaavat 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavia tietoja, jollei komissiolle ole toimitettu viimeistään kyseisen vuoden maaliskuun 15 päivään mennessä tietoja, joilla poistetaan epäjohdonmukaisuudet tai aukot.

3. Komissio voi 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti säätää kyseisen yhteistyön ja koordinoinnin menettelyistä ja aikatauluista.

9 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa ilmastonmuutoskomitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Ilmastonmuutoskomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

10 artikla

Jatkotoimet

Kun vuoteen 2005 mennessä saavutetun edistymisen osoittamista koskeva raportti on toimitettu 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, komissio viipymättä tarkastelee uudelleen sitä, missä määrin yhteisö ja sen jäsenvaltiot edistyvät niille päätöksen 2002/358/EY ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti määritettyjen päästötasojen saavuttamisessa ja missä määrin ne täyttävät Kioton pöytäkirjaan perustuvat velvoitteensa. Tämän arvioinnin perusteella komissio voi tehdä tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen varmistamiseksi, että yhteisö ja sen jäsenvaltiot täyttävät niille asetetut päästötasovaatimukset ja kaikki Kioton pöytäkirjaan perustuvat velvoitteensa.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 93/389/ETY.

Mahdollisia viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä helmikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDowell

(1) EUVL C 234, 30.9.2003, s. 51.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. lokakuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 26. tammikuuta 2004.

(3) EYVL L 167, 9.7.1993, s. 31, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4) EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11.

(5) EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1.

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

Top