Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0013

Komission direktiivi 2004/13/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun direktiivin 2002/16/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 27, 30.1.2004, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; Implisiittinen kumoaja 32005R1895

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/13/oj

32004L0013

Komission direktiivi 2004/13/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun direktiivin 2002/16/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 027 , 30/01/2004 s. 0046 - 0047


Komission direktiivi 2004/13/EY,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2004,

tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa annetun direktiivin 2002/16/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/109/ETY(1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa 20 päivänä helmikuuta 2002 annetussa komission direktiivissä 2002/16/EY(2) vahvistetaan tietyt säännöt, jotka koskevat 2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetterin (BADGE), bis(hydroksifenyyli)metaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetterien (BFDGE), novolakkaglysidyylieetterien (NOGE) ja joidenkin niiden johdannaisten käyttöä/esiintymistä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa.

(2) Kyseisessä direktiivissä säädetään, että BADGE-eetterien käyttöä ja/tai esiintymistä näiden materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2004.

(3) Elintarvikealan tiedekomitea pyysi toksikologisia tietoja BADGE-eetterien arvioimiseksi tietyissä määräajoissa. Tiedekomitea pyysi lisäksi uusia toksikologisia tietoja, jotta voitaisiin arvioida niiden kloorijohdannaisten mahdollinen karsinogeenisyys, jotka sisällytettiin direktiivin 2002/16/EY liitteessä I säädettyyn BADGE:n siirtymään sovellettavaan määrälliseen rajoitukseen.

(4) Tiedekomitea totesi 4 päivänä joulukuuta 2002, että BADGE:n kloorijohdannaisten mahdollista karsinogeenisyyttä koskevat tulokset olivat negatiivisia ja että eurooppalaisten kuluttajien altistus BADGE:lle oli vähäistä, koska jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen äskettäisissä tutkimuksissa oli todettu säilykkeiden BADGE-pitoisuuden vähentyneen tuntuvasti. Siksi pidetään sallittavana jatkaa BADGE:n tilapäistä käyttölupaa yhdellä vuodella, kunnes uudet toksikologiset tiedot on toimitettu ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on ne arvioinut.

(5) Direktiivissä 2002/16/EY säädetään, että sen BADGE:tä, BFDGE:tä ja NOGE:tä koskevia vaatimuksia ei sovelleta pinnoitteilla päällystettyihin materiaaleihin, tarvikkeisiin ja sideaineisiin, jos ne on saatettu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ennen 1 päivää maaliskuuta 2003. Näiden materiaalien ja tarvikkeiden saattaminen markkinoille on sallittua sillä edellytyksellä, että materiaaleihin ja tarvikkeisiin on merkitty täyttöpäivä. Jotta olisi olemassa yksiselitteinen tulkinta siitä, kuinka täyttöpäivä olisi merkittävä materiaaleihin ja tarvikkeisiin, on aiheellista säätää, että tämä päivä voidaan korvata "parasta ennen" -päivämäärällä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY(3) säädetään, tai muulla merkinnällä, kuten neuvoston direktiivissä 89/396/ETY(4) vaaditulla erän numerolla, tällaisiin materiaaleihin tai tarvikkeisiin pakattujen elintarvikkeiden osalta. On kuitenkin tarpeen, että tällaisen merkinnän ja täyttöpäivän välillä on yhteys, jotta täyttöpäivä on aina tunnistettavissa.

(6) Direktiiviä 2002/16/EY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(7) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2002/16/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan toisen kohdan päivämäärä "31 päivään joulukuuta 2004" päivämäärällä "31 päivään joulukuuta 2005".

2) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

" 5 artikla

1. Edellä 2, 3 ja 4 artiklaa ei sovelleta 1 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin materiaaleihin ja tarvikkeisiin, jos ne on saatettu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ennen 1 päivää maaliskuuta 2003.

Näiden materiaalien ja tarvikkeiden saattaminen markkinoille on sallittua, mikäli materiaaleihin ja tarvikkeisiin on merkitty täyttöpäivä. Täyttöpäivän voi kuitenkin korvata muu merkintä, mikäli merkinnästä voidaan tunnistaa täyttöpäivä. Pyynnöstä täyttöpäivä on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ja henkilöille, jotka panevat täytäntöön tämän direktiivin vaatimuksia.

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY säännösten soveltamista."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 29 päivänä tammikuuta 2005. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kyseiset säädöstekstit sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin säännösten välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa tärkeimmät kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 38.

(2) EYVL L 51, 22.2.2002, s. 27.

(3) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(4) EYVL L 186, 30.6.1989, s. 21.

Top