Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0170

Komission asetus (EY) N:o 170/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

OJ L 27, 30.1.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/170/oj

32004R0170

Komission asetus (EY) N:o 170/2004, annettu 29 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

Virallinen lehti nro L 027 , 30/01/2004 s. 0043 - 0043


Komission asetus (EY) N:o 170/2004,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2004,

asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksella (EY) N:o 2315/2003(3) kolmansista maista Portugaliin tuotavan on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta maissin tuontitullista.

(2) Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 5 artiklan mukaisesti(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2235/2000(5), komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä toimitettujen tarjousten osalta.

(3) Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa tuontitullin enimmäisalennusta.

(4) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu 23. ja 29. tammikuuta 2004 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitettua maissin tuontitullin alennusta koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EUVL L 342, 30.12.2003, s. 34.

(4) EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4.

(5) EYVL L 256, 10.10.2000, s. 13.

Top