EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0148

Komission asetus (EY) N:o 148/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, tammikuussa 2004 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan, Unkarin, Tšekin, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta

EUVL L 24, 29.1.2004, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/148/oj

32004R0148

Komission asetus (EY) N:o 148/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, tammikuussa 2004 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan, Unkarin, Tšekin, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta

Virallinen lehti nro L 024 , 29/01/2004 s. 0044 - 0045


Komission asetus (EY) N:o 148/2004,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2004,

asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, tammikuussa 2004 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan, Unkarin, Tsekin, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1),

ottaa huomioon Bulgarialle, Tsekin tasavallalle, Slovakialle, Romanialle, Puolan tasavallalle ja Unkarin tasavallalle neuvoston päätöksissä 2003/286/EY, 2003/298/EY, 2003/299/EY, 2003/18/EY, 2003/263/EY ja 2003/285/EY säädettyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1279/98(2) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarialle, Tsekin tasavallalle, Slovakialle, Romanialle, Puolan tasavallalle ja Unkarin tasavallalle neuvoston päätöksissä 2003/286/EY, 2003/298/EY, 2003/299/EY, 2003/18/EY, 2003/263/EY ja 2003/285/EY säädettyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1279/98 poikkeamisesta vuoden 2004 osalta 29 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2340/2003(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1279/98 1 ja 2 artiklassa vahvistetaan Puolasta, Unkarista, Tsekistä, Slovakiasta, Romaniasta ja Bulgariasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden määrät, jotka voidaan tuoda erityisedellytyksin 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta 2004. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1279/98 2 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asetuksesta (EY) N:o 1279/98 poikkeamisesta vuoden 2004 osalta asetuksen (EY) N:o 2340/2003 1 artiklan mukaisesti kyseiset määrät porrastetaan kahdelle jaksolle, joista ensimmäinen kestää 1 päivästä tammikuuta 30 päivään huhtikuuta 2004.

(2) Unkarista, Tsekistä, Slovakiasta, Romaniasta ja Bulgariasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden määrät, joille tuontitodistuksia on haettu, ovat sellaiset, että hakemukset voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan.

(3) Puolasta peräisin olevat naudanliha-alan tuotteiden määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät, ja niitä on alennettava suhteutetulla tavalla asetuksen (EY) N:o 1279/98 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(4) Bulgariasta ja Romaniasta peräisin oleville naudanliha-alan tuotteille 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisenä aikana jätetyt todistushakemukset koskevat pienempiä määriä kuin mitä on käytettävissä. Sen vuoksi kunkin asianomaisen kiintiön osalta olisi määritettävä 1 päivän toukokuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä aikana käytettävissä oleva määrä ottaen huomioon kuluneelta ajanjaksolta jäljelle jääneet määrät asetuksen (EY) N:o 2340/2003 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kaikki asetuksessa (EY) N:o 1279/98 tarkoitetuissa kiintiöissä 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisenä aikana jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään seuraavasti:

a) 100 prosenttia haetuista määristä CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvien Slovakiasta, Tsekistä, Romaniasta, Bulgariasta ja Unkarista peräisin olevien tuotteiden osalta;

b) 100 prosenttia haetuista määristä CN-koodiin 1602 50 kuuluvien Romaniasta peräisin olevien tuotteiden osalta;

c) 0,45080 prosenttia haetuista määristä CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvien Puolasta peräisin olevien tuotteiden osalta.

2 artikla

Määrät, joille voidaan jättää tuontitodistushakemuksia 1 päivän toukokuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä aikana asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädetyissä naudanlihan tariffikiintiöissä Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevien tuotteiden osalta, ovat seuraavat:

- Bulgarian osalta:

>TAULUKON PAIKKA>

- Romanian osalta:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2) EYVL L 176, 20.6.1998, s. 12, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1144/2003 (EUVL L 160, 28.6.2003, s. 44).

(3) EUVL L 346, 31.12.2003, s. 31.

Top