Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0018

2004/18/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Belgiassa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin tehdyn päätöksen 2003/749/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5010)

OJ L 5, 9.1.2004, p. 81–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/18(1)/oj

32004D0018

2004/18/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Belgiassa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin tehdyn päätöksen 2003/749/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5010)

Virallinen lehti nro L 005 , 09/01/2004 s. 0081 - 0083


Komission päätös,

tehty 23 päivänä joulukuuta 2003,

yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Belgiassa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin tehdyn päätöksen 2003/749/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5010)

(Ainoastaan ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/18/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY(1), ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Belgiassa 25 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyllä komission päätöksellä 2003/289/EY(2) on maaliskuusta 2003 lähtien toteutettu toimenpiteitä lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi Belgiassa.

(2) Päätöksen 2003/289/EY mukaisesti Belgiaa vaadittiin varmistamaan, että tartuntavaarassa olevat siipikarjatilat tyhjennetään ennaltaehkäisevästi ja että tartuntavaaran alaiseksi katsottava muu siipikarja ja linnut lopetetaan rajoitusvyöhykkeillä ja määritetyillä alueilla.

(3) Belgia toteutti tarvittavat varotoimenpiteet lintuinfluenssan leviämisen välttämiseksi.

(4) Lintuinfluenssa aiheuttaa vakavan vaaran yhteisön karjalle. Taudin leviämisen estämiseksi ja sen hävittämisen edistämiseksi yhteisön pitäisi näin ollen myöntää rahoitustukea Belgian tukikelpoisiin kustannuksiin. Tämän vuoksi on asianmukaista, että Belgialle myönnetään päätöksen 90/424/ETY mukaisesti yhteisön rahoitustukea näihin vuonna 2003 toteutettuihin varotoimenpiteisiin liittyneiden kustannusten kattamiseksi.

(5) Yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Belgiassa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin 10 päivänä lokakuuta 2003 tehdyllä komission päätöksellä 2003/749/EY(3) myönnettiin 1250000 euron suuruinen ennakko vuodeksi 2003 eläinten pakollista lopettamista ja munien pakollista hävittämistä varten. Nyt on kuitenkin aiempaa tarkemmin mahdollista arvioida maksettavien korvausten määrää.

(6) Belgia on myös toimittanut tietoja päätöksellä 2003/289/EY määrättyjen toimenpiteiden aiheuttamista toteuttamiskustannuksista.

(7) Saatujen tietojen mukaan eläinten ja munien omistajille maksettujen korvausten arvioidut kokonaiskustannukset ovat 6160017 euroa.

(8) Sillä edellytyksellä, että tarvittavat määrärahat myönnetään vuonna 2003, yhteisön on aiheellista osallistua Belgialle koituneisiin kustannuksiin ja korottaa ennakkomaksu kolmeen miljoonaan euroon.

(9) Belgia esitti 4 päivänä syyskuuta 2003 perustellun pyynnön hävitettyjä siitosmunia ja lopetettuja untuvikkoja koskevien korvaushakemusten esittämiselle asetetun määräajan pidentämiseksi eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(4) nojalla käyttöön otettujen kuljetusrajoitusten mukaisesti; päätöksen 3 artiklan 3 alakohdan säännöksiä olisikin päivitettävä vastaavasti.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös 2003/749/EY seuraavasti:

1) Korvataan päätöksen 2003/749/EY otsikko seuraavasti:

"Päätös 2003/749/EY yhteisön rahoitustuesta Belgiassa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin"

2) Korvataan 1 artiklan a alakohta seuraavasti:

"a) riittävän korvauksen maksamista nopeasti omistajille, jotka joutuivat vuonna 2003 havaitun lintuinfluenssan hävittämiseksi toteutettujen, päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja seitsemännessä luetelmakohdassa mainittujen pakollisten toimenpiteiden yhteydessä lopettamaan eläimensä ja hävittämään niiden munat

- direktiivin 90/425/ETY 10 artiklan,

- direktiivin 92/40/ETY 5 artiklan, ja

- päätöksen 2003/289/EY 3 artiklan mukaisesti;

rahoitustuki suoritetaan edellä mainittujen säännösten nojalla ja tämän päätöksen mukaisesti."

3) Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Kun Belgian direktiivin 90/425/ETY 5 artiklan ja päätöksen 2003/289/EY 3 artiklan mukaisesti suorittamat korvausmaksut toteutetaan 2 artiklan a alakohdassa säädetyn 90 päivän määräajan jälkeen, tukikelpoisista määristä tehdään määräajan jälkeen toteutuneiden kustannusten osalta seuraavat vähennykset:

- 25 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 91-105 päivän kuluttua eläinten lopettamisesta tai munien hävittämisestä,

- 50 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 106-120 päivän kuluttua eläinten lopettamisesta tai munien hävittämisestä,

- 75 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 121-135 päivän kuluttua eläinten lopettamisesta tai munien hävittämisestä,

- 100 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu vähintään 136 päivän kuluttua eläinten lopettamisesta tai munien hävittämisestä.

Kun Belgian direktiivin 90/425/ETY 10 artiklan mukaisesti suorittamat korvausmaksut toteutetaan enemmän kuin 60 päivän kuluttua tätä päätöstä koskevan ilmoituksen saamisesta, tukikelpoisista määristä tehdään määräajan jälkeen toteutuneiden kustannusten osalta seuraavat vähennykset:

- 25 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 61-75 päivän kuluessa,

- 50 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 76-90 päivän kuluessa,

- 75 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu 91-105 päivän kuluessa,

- 100 prosenttia maksuista, jotka on suoritettu vähintään 106 päivän kuluttua."

4) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jollei 5 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten tuloksista muuta johdu ja sillä edellytyksellä, että tarvittavat määrärahat myönnetään, maksetaan kolmen miljoonan euron suuruinen ennakko Belgialta saatujen todistusasiakirjojen perusteella, joiden mukaan omistajille on maksettu nopeasti riittävä korvaus vuonna 2003 suoritetusta eläinten pakollisesta lopettamisesta ja munien pakollisesta hävittämisestä direktiivin 90/425/ETY 10 artiklan, direktiivin 92/40/ETY 5 artiklan ja päätöksen 2003/289/EY 3 artiklan mukaisesti."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu maksuvaatimus on esitettävä tietokonemuotoisena

- liitteiden I a ja I b mukaisesti, 1 artiklan a alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen korvausten osalta 60 kalenteripäivän kuluttua komission päätöksen 2003/428/EY(5) mukaisten rajoitusten poistamisesta ja 1 artiklan a alakohdan ensimmäisessä ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen korvausten osalta 90 kalenteripäivän kuluttua tätä päätöstä koskevan ilmoituksen saamisesta,

- liitteen II mukaisesti kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen rajoitusten poistamisesta.

Jos näitä määräaikoja ei noudateta, yhteisön rahoitustukea vähennetään 25 prosenttia kunkin viivästyskuukauden osalta. Komissio voi kuitenkin Belgian esittämästä perustellusta pyynnöstä jatkaa näitä määräaikoja."

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EUVL L 105, 26.4.2003, s. 24. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2003/388/EY (EUVL L 133, 29.5.2003, s. 92).

(3) EUVL L 271, 22.10.2003, s. 19.

(4) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 2. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(5) EUVL L 144, 12.6.2003, s. 15.

Top