Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0015

2004/15/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen konsuliohjeiston II osan 1.2 kohdan muuttamisesta ja näiden konsuliohjeistojen uudesta liitteestä

OJ L 5, 9.1.2004, p. 76–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 5 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 56 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; Implisiittinen kumoaja 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/15(1)/oj

32004D0015

2004/15/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen konsuliohjeiston II osan 1.2 kohdan muuttamisesta ja näiden konsuliohjeistojen uudesta liitteestä

Virallinen lehti nro L 005 , 09/01/2004 s. 0076 - 0077


Neuvoston päätös,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2003,

yhteisen konsuliohjeiston II osan 1.2 kohdan muuttamisesta ja näiden konsuliohjeistojen uudesta liitteestä

(2004/15/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon täytäntöönpanovallan varaamisesta neuvostolle viisumihakemusten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 789/2001(1),

ottaa huomioon Ranskan aloitteen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisen konsuliohjeiston II osan 1.2 kohdan mukaan jäsenvaltiota voi kolmannessa maassa edustaa nykyisin toinen jäsenvaltio vain, jos edustamista pyytävä jäsenvaltio ei ole edustettuna kyseisessä kolmannessa maassa.

(2) Koska Schengenin aluetta koskevien viisumihakemusten määrä on lisääntynyt huomattavasti, olisi yhtenäisten viisumien myöntämisessä kolmansissa maissa pyrittävä synergiaan jäsenvaltioiden välillä ja koordinointiin sekä rationalisointiin viisumihakemusten tutkimisesta vastaavien yksiköiden sijoittamisessa. Näyttää siis tarpeelliselta edellyttää, että jäsenvaltio voi edustaa kolmannessa maassa toista jäsenvaltiota siitä huolimatta, että toisella jäsenvaltiolla on diplomaattiedustusto kyseisessä kolmannessa maassa. Edellytyksenä on kuitenkin edustamisen tasainen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken.

(3) Avoimuussyistä olisi tässä yhteisessä konsuliohjeistossa oltava myös uusi liite, taulukko edustamisesta yhtenäisten viisumien myöntämisessä.

(4) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen. Koska tämän päätöksen tarkoituksena on kehittää edelleen Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräysten mukaisesti, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on tehnyt tämän päätöksen, saattaako se päätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(5) Islannin ja Norjan osalta tämä päätös merkitsee Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä, viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa(2) tarkoitettujen Schengenin säännöstön niiden määräysten kehittämistä, jotka kuuluvat mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY(3) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(6) Tämä päätös merkitsee Schengenin säännöstön niiden määräysten kehittämistä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY(4) mukaisesti. Näin ollen Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta siihen.

(7) Tämä päätös merkitsee Schengenin säännöstön niiden määräysten kehittämistä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY(5) mukaisesti. Näin ollen Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Irlantia eikä sitä sovelleta siihen.

(8) Tämä päätös on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai siihen liittyvä säädös,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteisen konsuliohjeiston II osan 1.2 kohtaa seuraavasti:

1) Korvataan a-d alakohta seuraavasti:

"a) Jos viisumihakemuksen käsittelystä Schengenin yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti vastaavalla valtiolla ei ole jossakin valtiossa diplomaatti- tai konsuliedustustoa, yhtenäisen viisumin voi myöntää sen valtion edustusto, joka edustaa toimivaltaista valtiota. Viisumi myönnetään edustetun valtion nimissä tämän etukäteisellä luvalla ja kun asiasta on tarvittaessa neuvoteltu keskusviranomaisten kesken. Jos jollakin Benelux-valtiolla on edustusto maassa, se edustaa periaatteessa viran puolesta muita Benelux-valtioita, paitsi jos kyseisellä Benelux-valtiolla ei ole aineellisia edellytyksiä vastata muiden Benelux-valtioiden edustamisesta, jolloin nämä voivat pyytää jotakin toista sopimusvaltiota edustamaan niitä viisumiasioissa kyseisessä kolmannessa valtiossa.

b) Vaikka valtiolla olisi diplomaatti- tai konsuliedustusto kolmannessa maassa, se voi pyytää, että sitä edustaa toinen valtio, jolla on konsuliedustusto kyseisessä kolmannessa maassa. Yhtenäinen viisumi myönnetään edustetun valtion nimissä tämän etukäteisellä luvalla ja kun asiasta on tarvittaessa neuvoteltu keskusviranomaisten kesken.

c) Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetusta edustamisesta yhtenäisten viisumien myöntämisessä on tehtävä edustettavan valtion tai edustettavien valtioiden ja edustavan valtion välillä sopimus, jossa täsmennetään:

- edustamisen kesto ja sen irtisanomisen edellytykset, ja

- b alakohdan soveltamisen osalta edustamisen yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt, kuten edustavan valtion tilojen käyttöön antamisen ehdot, edustavan ja edustetun valtion henkilöstön käyttöön asettamisen ehdot ja edustetun jäsenvaltion mahdollinen osallistuminen kuluihin, jotka liittyvät viisumien myöntämiseen edustetun valtion puolesta.

d) Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettu edustaminen yhtenäisten viisumien myöntämisessä otetaan huomioon liitteessä 18 olevassa taulukossa edustamisesta yhtenäisten viisumien myöntämisessä."

2) Korvataan e alakohdassa sanat "niissä kolmansissa maissa, joissa kaikilla Schengen-valtioilla ei ole edustusta" sanoilla "a ja b alakohdassa tarkoitetun edustamisen tapauksessa".

3) Korvataan e alakohdan viimeinen luetelmakohta seuraavasti:

"- Paikallistasolla diplomaatti- ja konsuliedustustot varmistavat paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa, että asianmukaiset tiedot a ja b alakohdan mukaisen edustamisen käyttämisestä aiheutuvasta toimivallasta ovat viisuminhakijoiden saatavilla."

2 artikla

Yhteiseen konsuliohjeistoon lisätään liite 18, jonka otsikko on "Taulukko edustamisesta yhtenäisten viisumien myöntämisessä". Liite laaditaan ja saatetaan ajan tasalle neuvoston pääsihteeristölle toimitettujen tietojen perusteella asetuksen (EY) 789/2001 2 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti, jotka koskevat muutoksia käsikirjaan Schengen-viisumien myöntämisestä niissä kolmansissa maissa, joissa kaikilla Schengen-valtioilla ei ole edustusta, ja sillä korvataan viimeksi mainittu.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Matteoli

(1) EYVL L 116, 26.4.2001, s. 2.

(2) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4) EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5) EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

Top