Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0027

Komission asetus (EY) N:o 27/2004, annettu 5 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista siirtymäkauden säännöistä Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta

OJ L 5, 9.1.2004, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 66 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 156 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 156 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 49 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/27/oj

32004R0027

Komission asetus (EY) N:o 27/2004, annettu 5 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista siirtymäkauden säännöistä Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta

Virallinen lehti nro L 005 , 09/01/2004 s. 0036 - 0041


Komission asetus (EY) N:o 27/2004,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista siirtymäkauden säännöistä Tsekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymissopimuksen(1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisasiakirjan(2) ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999(3), sellaisena kuin se on muutettuna Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisasiakirjalla, 47 a artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 47 b artiklassa säädetään erityisistä säännöistä, joita sovelletaan kyseisen asetuksen 47 a artiklan 1 kohdassa lueteltuihin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin EMOTR:n tukiosastosta myönnettävään rahoitukseen. Erityisesti säädetään siitä, että rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna kyseisellä liittymisasiakirjalla, tiettyjä säännöksiä sovelletaan.

(2) Kyseiset säännöt tulevat voimaan heti, kun uudet jäsenvaltiot liittyvät Euroopan unioniin. On aiheellista säätää soveltamistoimenpiteistä, jotta helpotettaisiin siirtymistä EMOTR:n tukiosaston toimintaa koskevien nykyisten, erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1258/1999(5) säädettyjen sääntöjen ja kyseisen asetuksen soveltamista koskevien säännösten soveltamisesta asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 säädettyjen erityisten sääntöjen soveltamiseen.

(3) Koska uudet jäsenvaltiot eivät ole ottaneet käyttöön yhtenäisvaluuttaa, olisi säädettävä erityissäännöksistä, jotka koskevat erityisesti menoilmoituksiin sovellettavaa vaihtokurssia, poiketen siitä, mitä maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla 22 päivänä joulukuuta 1998 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2808/98(6) säädetään.

(4) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä helmikuuta 2002 annettu komission asetus (EY) N:o 445/2002(7) sisältää varainhoitoa koskevia säännöksiä, jotka eivät ole yhteensopivia asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a ja 47 b artiklassa säädettyjen erityisten sääntöjen kanssa. Kyseisiä säännöksiä ei pitäisi soveltaa uusien jäsenvaltioiden maaseudun kehittämistä koskeviin ohjelma-asiakirjoihin.

(5) Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 h säädetään täydentävien suorien tukien yhteisrahoituksesta maaseudun kehittämistä koskevan ohjelmatyön yhteydessä ja 33 j artiklassa täydentävistä valtiontuista Maltalla. On aiheellista vahvistaa kyseisten toimenpiteiden hallinnointia ja valvontaa koskevat erityiset säännökset, koska ne ovat erityislaatuisia toimenpiteitä.

(6) Koska uudet jäsenvaltiot eivät liity Euroopan unioniin vuoden alusta vaan vasta 1 päivänä toukokuuta 2004, olisi säädettävä erityisistä toimenpiteistä epäsuotuisiin alueisiin liittyviä tukitoimenpiteitä vuonna 2004 koskevien tukihakemusten jättämisen osalta sen varmistamiseksi, että uudet jäsenvaltiot noudattavat valvontavelvoitteita.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto -komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a ja 47 b artiklassa säädettyjen varainhoitoa koskevien säännösten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset siirtymäkauden säännöt, joita sovelletaan Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Maltaan, Puolaan, Slovakiaan, Sloveniaan, Tsekkiin, Unkariin ja Viroon, jäljempänä "uudet jäsenvaltiot".

2 artikla

Menojen tukikelpoisuus

1. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 30 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi uusien jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisestä tehtyjen ohjelma-asiakirjojen hyväksymistä koskevassa komission päätöksessä vahvistettu menojen tukikelpoisuuden päättymispäivä viittaa asetuksen (EY) N:o 1258/1999 4 artiklassa tarkoitettujen maksajavirastojen suorittamiin maksuihin.

2. Tukikelpoisia ovat ainoastaan menot, jotka liittyvät vahvistettuja valintaperusteita ja -menettelyjä noudattaen asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisesti yhteisrahoitettaviksi valittuihin toimiin ja joihin on sovellettu yhteisön sääntöjä koko menojen toteutumisaikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liittymisasiakirjan 33 artiklan 5 kohdan soveltamista.

3 artikla

Maksut

1. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 artiklassa tarkoitettuja viittauksia maksuviranomaiseen on pidettävä viittauksina asetuksen (EY) N:o 1258/1999 4 artiklassa tarkoitettuihin maksajavirastoihin.

2. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi välimaksut ja loppumaksut viittaavat maksajavirastojen tosiasiallisesti suorittamiin menoihin.

3. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi maaseudun kehittämistä koskeviin ohjelma-asiakirjoihin liittyvien välimaksujen on täytettävä seuraavat ehdot:

a) komissiolle on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1257/1999 48 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetty viimeisin vuosittainen täytäntöönpanokertomus;

b) komissiolle on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1258/1999 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti edellytetty viimeisin tilejä koskeva todistus.

4. Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 32 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi maaseudun kehittämistä koskeviin ohjelma-asiakirjoihin liittyvä loppumaksu suoritetaan asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 3 kohdassa säädetyn viimeisimmän tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen perusteella.

5. Loppumaksua koskevat varmennetut hakemukset on tehtävä liitteessä olevan mallin mukaan.

4 artikla

Maksajavirastot

1. Jokaisen maksajaviraston on pidettävä kirjanpitoa, joka koskee yksinomaan maaseudun kehittämistä koskevissa ohjelma-asiakirjoissa vahvistetuista toimista johtuvien menojen suorittamiseksi sen käytettäväksi annettujen varojen käyttöä.

2. Maksajavirastojen on varmistettava, että yhteisön rahoitusosuus suoritetaan tuensaajalle samanaikaisesti kansallisen rahoitusosuuden maksamisen kanssa tai sen jälkeen.

5 artikla

Euron käyttö

Komission päätökset, sitoumukset, maksupyyntöihin liitetyt menoilmoitukset ja maksut ilmaistaan euroina komission asetuksen (EY) N:o 643/2000(8) säännösten mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 h artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta uusien jäsenvaltioiden on kuitenkin muunnettava kansallisena valuuttana suoritettujen menojen määrät euroiksi käyttämällä suorien tukien järjestelmässä sovellettavaa vaihtokurssia.

6 artikla

Menoja koskevat selvitykset ja arviot

Asetuksen (EY) N:o 445/2002 47, 48 ja 49 artiklaa ei sovelleta uusien jäsenvaltioiden maaseudun kehittämistä koskeviin ohjelma-asiakirjoihin.

7 artikla

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

1. Komission asetuksen (EY) N:o 1663/95(9) 5 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tileissä on esitettävä:

a) yhteenveto vuosittaisista menoista kunkin maaseudun kehittämistoimenpiteen osalta;

b) taulukko tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen ilmoitettujen menojen ja tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen välimaksujen yhteydessä ilmoitettujen menojen erotuksista;

c) velallisluetteloon perustuva taulukko, josta käyvät ilmi kaikki todetut mutta varainhoitovuoden lopussa perimättä olevat maaseudun kehittämistoimenpiteisiin liittyvät saatavat.

2. Asetuksen (EY) N:o 1663/95 7 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten mukaisesti takaisin perittävät tai maksettavat määrät vähennetään komission myöhemmin suorittamista maksuista tai lisätään niihin.

8 artikla

Täydentävät suorat tuet

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 445/2002 58 artiklassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 h artiklassa säädettyyn täydentävään suoraan tukeen liittyvät maksajaviraston maksut on suoritettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999(10) 1 c artiklassa säädettyä täydentävää suoraa tukea tai täydentävää kansallista suoraa tukea koskevan maksupyynnön perusteella. Sellaisten uusien jäsenvaltioiden osalta, jotka soveltavat asetuksen (EY) N:o 1259/1999 1 a artiklaa, maksajaviraston on varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 1259/1999 1 artiklassa tarkoitetuissa tukijärjestelmissä täydentävä suora tuki suoritetaan samanaikaisesti yhteisön suoran tuen maksamisen kanssa tai sen jälkeen.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 445/2002 59-64 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 h artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 3508/92(11) ja komission asetuksen (EY) N:o 2419/2001(12) säännöksiä.

9 artikla

Täydentävät valtiontuet Maltalla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 445/2002 58 artiklassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 j artiklassa säädettyyn täydentävään valtiontukeen Maltassa liittyvät maksajaviraston maksut on suoritettava suoraa valtiontukea koskevan maksupyynnön perusteella.

10 artikla

Siirtymäsäännökset vuodelle 2004

Tuensaajan on jätettävä asetuksen (EY) N:o 1257/1999 V luvussa säädettyjä luonnonhaittakorvauksia koskevat hakemukset vuoden 2004 osalta toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 1 päivää heinäkuuta 2004 tai ennen sellaista myöhempää määräpäivää, joka uusien jäsenvaltioiden on vahvistettava ja jonka on oltava yhdenmukainen niille asetuksen (EY) N:o 445/2002 II luvun 6 jaksosta johtuvien valvontavelvoitteiden kanssa.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004, sillä edellytyksellä, että Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

(4) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(6) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 816/2003 (EYVL L 116, 13.5.2003, s. 12).

(7) EYVL L 74, 15.3.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 963/2003 (EYVL L 138, 5.6.2003, s. 32).

(8) EYVL L 78, 29.3.2000, s. 4.

(9) EYVL L 158, 8.7.1995, s. 6, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2025/2001 (EYVL L 274, 17.10.2001, s. 3).

(10) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 113.

(11) EYVL L 355, 5.12.1992, s. 1.

(12) EYVL L 327, 12.12.2001, s. 11.

LIITE

>PIC FILE= "L_2004005FI.003902.TIF">

>PIC FILE= "L_2004005FI.004001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004005FI.004101.TIF">

Top